Pályázati felhívás


Figyelem! Határidő meghosszabbítva!

 

A Miskolci Egyetem a Demján Sándor Alapítvánnyal együttműködve
pályázatot hirdet kiegészítő ösztöndíj elnyerésére.

 

Jogcím: Demján Sándor Alapítvány Szociális Ösztöndíja

 

A pályázat célja: A Demján Sándor Alapítvány Szociális Ösztöndíj célja, hogy szociálisan hátrányos helyzetben lévő, műszaki képzésben részt vevő (Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar,) nappali tagozatos hallgatókat támogasson. A támogatás összege havonta 20.000,- Ft/fő, azaz Húszezer forint/fő, mely tanévre, azaz 10 hónapra jár. A támogatásban részesülők száma az aktív hallgatói állományban lévők közül 200 fő.

 

Pályázhatnak: A Miskolci Egyetem műszaki képzésben résztvevő (Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar) nappali tagozatos hallgatói. Az első éves hallgatók úgy pályázhatnak az alább megadott határidőig, hogy csak az első sikeresen lezárt szemesztert követően részesülhetnek a kiegészítő ösztöndíjban.

 

A pályázat tartalmi követelményei: Pályázati kérelem, a pályázathoz kapcsolódó igazolások a pályázó szociális helyzetéről.

 

Beadási határidő: 2007. január 22. A pályázatokat 2 példányban a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettesének hivatalába (A/4. 108. szoba) kell benyújtani, személyesen, vagy postai úton (legkésőbb január 22-i postabélyegzővel).

 

 

A pályázatok értékelésének határideje: 2007. január 31.

 

Bővebb információ az egyetem honlapján http://www.uni-miskolc.hu érhető el.

 

Pályázati útmutató

 

A Pályázati Útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

 

1. A támogatás célja és háttere

 

A Demján Sándor Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) közcélú felajánlást tett, melyben a felsőoktatás hallgatóit kiegészítő ösztöndíjban kívánja részesíteni.

A Miskolci Egyetem esetében a felajánlás a szociálisan hátrányos helyzetben lévő nappali tagozatos egyetemi hallgatók anyagi körülményeinek javítását, jobb tanulmányi feltételeik megteremtését szolgálja.

 

2. Pályázók köre

 

            A Miskolci Egyetem műszaki képzésben résztvevő (Műszaki Földtudományi Kar, Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar) nappali tagozatos hallgatói.

 

3. A pályázás módja

 

            Pályázni a pályázati kérelem és az igazolások szabályszerű kitöltésével és beadásával lehet.

            A pályázat anyagát legkésőbb 2006. december 29. 12.00-ig kell leadni a Miskolci Egyetem tanulmányi rektorhelyettesének hivatalában (A/4. 108-as szoba). A pályázatokat eseti bizottság jogosult elbírálni az egyetem térítési és juttatási szabályzata 72/A §-ban foglaltak szerint, 2007. január 31. napjáig. A nyertes pályázók névsora ugyanezen a napon kerül közzétételre.

 

4. A pályázattal elnyerhető támogatás

 

A támogatás formája: Demján Sándor Alapítvány Szociális Ösztöndíja.

A pályázat keretében két szemeszterre (10 hónap) nyerhető el szociális ösztöndíj, melynek havi összege 20.000,- Ft.

 

5. Támogatást kizáró okok

 

            A pályázó nem rendelkezik legalább egy aktív félévvel.

A pályázó nem felel meg a meghirdetett követelményeknek.

            A pályázó a rendelkezésre álló képzési időt túllépte.

Amennyiben a fenti pontok közül bármelyik teljesül, a pályázatot az elbírálásból ki kell zárni.

 

6. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók

 

6.1. Pályázat benyújtásával kapcsolatos követelmények

 

A pályázat az alábbi fő részekből áll:

            Pályázati kérelem,

            Nyilatkozat a pályázatban szolgáltatott adatok hitelességéről,

            Mellékletek.

A pályázatot lezárt borítékban, 2 példányban szükséges benyújtani.

A borítékon feladó megjelölésénél a következőket kell feltüntetni:

            Pályázó neve, Neptun kódja,

            Pályázó lakóhelye (tartózkodási hely), évfolyama, szakja, e-mail címe.

 

6.2. Információszerzés lehetősége

 

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a ME tanulmányi rektorhelyettesének hivatalában kaphatnak.

 

7. Pályázatok elbírálása

 

7.1. Eljárásrend

 

7.1.1. Beadás, beérkezés

 

Valamennyi, a megjelölt címre beérkező pályázatot regisztráljuk, és megvizsgáljuk, hogy:

            Határidőben érkezett-e;

            Megfelelő példányszámban (2 példány) nyújtották-e be;

Amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek bármelyike teljesül, a pályázat az elbírálásból formai okból kizárásra kerül.

 

7.1.2. Hiánypótlás

            A pályázati eljárás folyamán hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

7.1.3. Elbírálás

 

            Az elbírálás során fő érvényesítendő szempont a pályázó szociális helyzete. Csak annak a hallgatónak a pályázata fogadható el, aki szociálisan hátrányos helyzetben van, és tanulmányai folytatásához kiegészítő ösztöndíj szükséges. A szociális rászorultság a Bursa ösztöndíj elbírálásánál alkalmazott módszer szerint kerül megítélésre.

            Azok a pályázók, akik az előző feltételeknek megfelelnek, a tanulmányi eredményük alapján kerülnek rangsorolásra. Az elbírálásnál a következőket kell figyelembe venni:

·        A hallgató rendelkezzen legalább egy aktív félévvel (ez a feltétel természetesen kizárja azt, hogy I. évfolyamra felvett hallgató az I. félévben kapjon ösztöndíjat),

·        A kredit- teljesítmény mellett figyelembe kell venni a hallgató tanulmányi eredményét is, vagyis súlyozott kreditátlagot kell kiszámítani, amely már az egyes tantárgyakból elért eredményt is tartalmazza. A súlyozott kreditátlag alapján kell a hallgatókat karonként sorba állítani az ösztöndíj elbírálása szempontjából.

 

A rendelkezésre álló ösztöndíjkeret (létszám) megosztása a karok között a statisztikai hallgatói létszám figyelembe vételével történik.

 

7.1.4. Jogorvoslat

 

A döntés elleni jogorvoslatra a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat jogorvoslati lehetőségekről szóló része alkalmazandó.

 

7.1.5. Értesítés a támogatási döntésről

 

A pályázókat az elbírálás eredményéről a tanulmányi rektorhelyettes hivatala a döntést követő 3 munkanapon belül írásban értesíti.

Elutasított pályázat esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát.

 

7.1.6. Ellenőrzés

 

            Az Alapítvány ellenőrzi a támogatások felhasználását, illetve eredményességét. A nyertes pályázó ezért köteles a kiegészítő ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul írásban értesíteni a tanulmányi rektorhelyettes hivatalát. Az értesítési kötelezettség keretében a hallgató különösen az alábbi adatok változásáról köteles tájékoztatást nyújtani:

 

a)      személyes adatok változása,

b)     tanulmányi adatainak módosulása,

c)     tanulmányok halasztása,

d)     szociális helyzetben beálló jelentős változás.

 

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a kiegészítő ösztöndíj folyósításából kizárható. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az egyetem részére visszafizetni.

 

8. Az Útmutató melléklete

 

            Nyilatkozat a közölt adatok hitelességéről.

 

 

Melléklet a Demján Sándor Alapítvány Szociális Ösztöndíj PályázatáhozNyilatkozat

 

 

 

Alulírott ……………………………………………….. büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Egyúttal hozzájárulok ahhoz, hogy a Miskolci Egyetem a Demján Sándor Alapítván Szociális Ösztöndíjával kapcsolatos eljárásban szükséges célra személyes adataimat kezelje.

 

 

Miskolc, 2006. ………… hó ……. nap

 

                                                                       ……………………………

                                                                             aláírásLetölthető word dokumentumban