COMENIUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR
(Alapítva: 1432)
Tanszékeinek
Kutatási aktivitása

 
Főigazgató: Dr. Hegedűs László főiskolai tanár
Cím: Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar 3950.Sárospatak, Eötvös út 7
Telefon: (47) 513-001
Telefax: (47) 312-329
E-mail: hegedus@comenius.ctif.hu


Művészeti Nevelési Tanszék

 
Telefon: (47) 513-000/28-24
Telefax: (47) 312-329
E-mail: mntsz@comenius.ctif.hu
Tanszékvezető: Sándor Zsuzsa főiskolai docens

SZAKTERÜLET:

Művészeti területek oktatása a kapcsolódó tanítóképzési tantárgyi metodikákkal:
- néptánc és gyermekjáték
- bábjáték
- dráma
- zene (vokális és hangszeres)
- képzőművészetek
- tárgyalkotás és díszítés
- környezeti vizuális kultúra
- köznapi-informatív vizuális kommunikáció
- vizuális média
- komplex művészeti

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:


A tanszék központi kutatási támája:
Korszerű és eredményes művészetpedagógiai módszerek (programvezető: Kelemen Judit)
Altémaként kapcsolódó kutatások:
A projektmódszer a vizuális nevelésben (Tornallyay Jánosné)
A projektmódszer a zenei nevelésben (Dr. Mellesné Boross Kinga)
Vizuális kommunikációváltozatok összehasonlító elemzése (Sándor Zsuzsa)
Az iskolába lépő gyermek zenei előképzettségének hatása az iskolai zenei nevelésre (Egyed Erzsébet)
A levelező oktatás korszerűsítésének lehetőségei a vizuális nevelésben (Balogh Istvánné)
Egyéb kutatás a tanszéken:
Verse anthemek a Stuart-restauráció idején:1660-1695 (Kelemen Judit

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

---

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

---Nyelvi-Irodalmi Tanszék

 
Telefon: (47) 513-000/28-21
Telefax: (47) 312-329
Tanszékvezető: Dr. Tusnády László főiskolai tanár

SZAKTERÜLET:

Magyar nyelvtudomány
Egyetemes és magyar irodalomtudomány
Alkalmazott nyelvészet
Idegen nyelvek története, tanításának módszertana
(angol, német, olasz, eszperantó, francia)

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

Torquato Tasso művészete és kora, a modern műfordítás kérdései
Magyar, olasz, török kulturális kapcsolatok
Arany János és Tasso ősi gyökerei
A költői nyelv sajátosságai, a nyelvvédelem újabb lehetőségei
Az összehasonlító módszer alkalmazása nyelvészeti és irodalomtudományi kutatásokban. (Dr. Tusnády László)
A hazai és a határon túli magyar nyelvű gyermeklíra
A XVI-XIX. századi magyar nyelvű kéziratos protestáns diákirodalom (Dr. Komáromy Sándor)
Iskola, társadalom- és nyelvoktatás a Horthy-korszakban
Az idegen nyelvek oktatásának társadalmi gazdasági és politikai összefüggései (Durányikné Kézi Erzsébet)
A debreceni tanárképzés története
Mitrovics Gyula és tanításai (Vincze Tamás)
Angol nyelvű gyermekirodalom, kisiskoláskori nyelvtanítás (Vinnainé Vékony Márta)
Általános iskolai kéttannyelvű nyelvoktatás (Dr. Derda Istvánné)
Gáti István kéziratai (Dr. Molnár Ágnes)
Dr. Kalocsay Kálmán eszperantista író, költő, műfordító hagyatékának feltárása, ápolása, az emlékszoba gondozása.
A távoktatás főiskolai bevezetése, majd a tananyagok fejlesztésének és az eredmények értékelésének módszertani kérdései. (Molnár László)
Az Árpád-kori Magyarország településneveinek névrendszertani elemzése. Retorika (Remeczkiné Toma Kornélia

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

---

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

---Természettudományi Tanszék

 
Telefon: (47) 513-000/28-11
Telefax: (47) 312-329
Tanszékvezető: Dr. Muha Miklósné főiskolai docens
E-mail: muhane@comenius.ctif.hu

SZAKTERÜLET:

Matematika és tantárgypedagógia
Technika és életvitel és tantárgypedagógiája
Háztartástan
Természetismeret és tantárgypedagógia
Környezetismeret

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

A tanszék központi kutatási témája:
A pedagógusképzés megújítása a készség- és képességfejlesztés szerepének erősítése érdekében (A tanszék minden oktatója).
Hazai partner: A mádi Koroknay Dániel Általános Iskola
Egyéni kutatási témák:
Demeter Éva: A turizmus környezeti hatásai. Felmérések, tanulmányok készítése Sárospatakon és környékén.
Marcziné Fazekas Erzsébet: A munkafüzetek, tankönyvek felhasználása a technika tantervek sikeres megvalósításában, alsó tagozatos technika tantervek elemző értékelése.
Dr. Muha Miklósné: Technikai szemlélet fejlesztésének lehetőségei a háztartástan órákon. A háztartástan tanítása a tanítóképző főiskolán.
Nagy György: A kristályszimmetriával nem rendelkező félvezető anyagok, különösképpen az Asx Se100-x és Sbx Se100-x vegyületek elektrofizikai tulajdonságainak vizsgálata és kutatása.
Dr. Szilágyi Sándor: Matematika tantárgypedagógia jegyzet készítése.
Zorgel Ferenc: A matematika tanterve az oktatás alsó-, közép- és felsőfokú intézményeiben.

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

---

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

---Neveléstudományi- és Társadalomismereti Tanszék

 
Telefon: (47) 513-000/28-21
Telefax: (47) 312-329
E-mail: nttsz@comenius.ctif.hu
Tanszékvezető: Sóstói Pálné dr. főiskolai docens

SZAKTERÜLET:

Pedagógia
Pszichológia
Társadalomismeret

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

A tanszék központi kutatási témája:
Pedagógiai képességfejlesztés interaktív módszerek alkalmazásával az innovatív tanítóképzésben. A multimédia rendszerek legújabb eredményeinek felhasználásával az alkalmazásból adódó, tapasztalható és kimutatható hatások összegzése. (A kutatási program vezetője: Dr. Hegedűs László PhD főiskolai tanár, Horváth Ferenc főiskolai docens)
A Magyar Comenius Társaság Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kutató Csoportjában folytat iskolatörténeti kutatásokat dr. Fehér Erzsébet főiskolai tanár, Sóstói Pálné dr. főiskolai docens.
Pszichológiatörténet területén Kiss Ferenc főigazgató-helyettes, főiskolai docens folytat egyéni kutatást.
Rónyai Ferenc főiskolai tanársegéd PhD hallgató. Kutatási területe: Kortárs német filozófia. Karl-Otto Apel diszkurzív felelősség etikája.

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

---

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

Nemzetközi kapcsolatainkat építeni kívánjuk a nyitrai, kolozsvári, kassai és királyhelmeci felsőoktatási intézményekkel.Testnevelési Tanszék

 
Tanszék: Dezső Lajos Kollégium fsz.
Telefon: (47) 312-211/28-44
Telefax: (47) 312-329
Tanszékvezető: ifj. Sipos György főiskolai docens
E-mail: testsz@comenius.ctif.hu

SZAKTERÜLET:

Testnevelés
Testnevelés tantárgypedagógia
Testnevelés módszertan
Sportmozgások oktatásmódszertana
Edzéselmélet
Gyógytestnevelés
Testnevelés és sporttörténet
Functionalis anatomai
Élettan

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

A tanszék központi kutatási témája:
A 6-10 éves korosztály iskolai testnevelésének gimnasztikai modellje (ifj. Sipos György)
Dyslexiások, pszichiátriai betegek mozgásterápiájának fejlesztése (Lívják Emília)
Sárospatak testnevelésének és sportjának története (Dr. Csajka Imre)
A 6-12 éves korosztály iskolai testnevelésének tanmenet-javaslata (Dr. Csajka Imre)
Különböző korosztályok sportolási szokásainak vizsgálata összefüggésben az edzettségi állapotot jellemző, cardiorespiratoricus paraméterekkel, lipid-anyagcserével, szimpatikus aktivitással, thrombocyta funkcióval (Vismeg István)
Turisztikatörténet, szabadidősport (Kőszegi Ferenc)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

---

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

---