Ásvány- és Kőzettani Tanszék | Bányászati és Geotechnikai Tanszék | Bányászati Kémiai Kihelyezett Tanszék | Eljárástechnikai Tanszék | Földtan-Teleptani Tanszék | Gázmérnöki Tanszék | Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék | Geofizikai Tanszék | Geotechnikai Berendezések Tanszék | Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Tanszék | Olajmérnöki Tanszék | Társadalomföldrajzi Tanszék | Természetföldrajz-Környezettani Tanszék

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR

(Alapítva: 1735)
Tanszékeinek
Kutatási aktivitása

 
Dékán: Dr. Bőhm József
intézetigazgató egyetemi docens
Cím: Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar
Miskolc-Egyetemváros 3515
A/4. épület I. emelet
Telefon: (46) 565-051
Telefax: (46) 563-465
E-mail:rekbdhiv@uni-miskolc.hu


Ásvány és Kőzettani Tanszék

 
Tanszék:A/3.épület III.em.
Telefon: (46) 565-111 / 12-11, 565-060
Telefax: (46) 565-111 / 12-04; 563-465
E-mail:gyulai@gf02.geof.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Gyulai Ákos tudományos főmunkatárs

SZAKTERÜLET

Víz-kőzet kölcsönhatás elméleti és gyakorlati kérdései Meddőhányók antropogén és technogén ásványainak vizsgálata Ércesedések, érces indikációk szulfidásványai. Régészeti leletek kőeszközeinek eredetvizsgálata. Szabad vizekből kiváló szilárd fázisok vizsgálata. Hévízkutak vízkőkiválásainak ásvány-kőzettani, hidrogeokémiai és környezetvédelmi sajátosságai Kőzetszövet fejlődés karbonátkőzetekben a kezdeti metamorfózis szakaszában Mállási folyamatok kimenetelének kapcsolata a kőzet mikroszerkezetével Környezeti ásványtan és egészség - a borsodi térség példáján.

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

Miskolci Egyetem Általános Kémiai Tanszék Nem-lineáris elektroforézis vizsgálata. Magyar-Amerikai Kutatási Alap FKFP-0635/2000 Feltártsági és szemcseszerkezeti vizsgálatok digitális képelemző berendezéssel ércbányászati meddőhányók anyagán OTKA/T025626 Szikes talajok felszíni ásványai képződményei (Dr. Szendrei Géza, MTM, résztvevő: Dr. Szakáll Sándor) OTKA/T037619 A Kárpát - medencei paleogén szerkezet alakulás rekonstrukciója a magmás tevékenység és üledékképződés egyidejű jellemzésével (Dr. Földessy János, ME Földtan, Teleptani Tanszék, résztvevő: Dr. Mádai Ferenc) OTKA/T043397 A Délkelet - Bükk felszínalaktani vizsgálata, különös tekintettel annak föltételezhető trópusi karsztforma maradványaira és délkeleti szegélyvidékére (Dr. Hevesi Attila, ME Földrajz-Környezettani Tanszék, résztvevő: Dr. Mádai Ferenc)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

---

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Victoria Múzeum, Melbourne - együttműködés: arzenátok, foszfátok kémiája; Modenai Egyetem - együttműködés: szilikátok szerkezetvizsgálata, különös tekintettel a zeolitásványokra Természettudományi Múzeum, Genf - együttműködés: szulfohalogenidek, arzenátok szerkezetvizsgálata Salzburgi Egyetem - együttműködés: szulfidok és szulfosók kémiai és genetikai vizsgálata Manitobai Egyetem - együttműködés: turmalinok kristálykémiája Kassai Műszaki Egyetem, Földtani Tanszék - információ csere, együttműködés Babes-Bolyai Egyetem, Ásványtani Tanszék (Kolozsvár): információ csere University of Dundee - mobilitásBányászati és Geotechnikai Tanszék

 
Tanszék:A/4.épület II.em.
Telefon:(46) 565-000/20-18, 565-068
Telefax:(46) 563-465
E-mail:bgtkf@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár

SZAKTERÜLET

Ásványi nyersanyagok kutatási, gazdasági értékelése
Nyersanyag- és energiatermelő rendszerek telepítése
Új környezetkímélő bányászati technológiák kutatása
Kőzetmechanikai, kőzetmozgás-bányakár kutatások
A természeti és bányászati veszélyek és az ellenük való védekezés
Jövesztés, robbantástechnikai kutatások
Hulladékelhelyezés földalatti módszerei
Szén égéstermékeinek vizsgálata
Építőanyagok
Környezeti hatástanulmányok
Környezetközpontú irányítási rendszerek
Kockázatelemzés
Ömlesztett anyagok belső erőrendszerének jellemzői a folyás feltételei

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

OTKA T025420 Az ásványi nyersanyagtermelés és előkészítés környezeti hatásai
(Dr. Kovács Ferenc)
FKFP 0006/1999 Az ásványi nyersanyagkutatás és kitermelés környezeti hatásai
(Dr. Kovács Ferenc)
Környezetvédelmi Minisztérium 1-0067/98 Szénerőművek maradékanyaga jellemzőinek meghatározása, a deponálás környezeti hatásai (Dr. Kovács Ferenc)
FKFP 1220/1997 Természetes hatásokkal és mesterséges tevékenységgel érintett felszínmozgatásos területek geotechnikai, geodéziai, geoinformatikai állapotvizsgálata a távlati rehabilitáció kritériumainak megállapítása érdekében. (Dr. Somosvári Zsolt)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Technische Universität Berlin: közös kutatás
Montanuniversität Leoben: közös kutatásBányászati Kémiai Kihelyezett Tanszék

 
Telefon:(46) 565-111 / 25-65
Telefax:(46) 363-349
E-mail:office@me.akki.hu
Tanszékvezető: Dr. Lakatos István egyetemi tanár

Adatait lásd az Alkalmazott Kémiai Kutatóintézetnél a 43. oldalon.


Eljárástechnikai Tanszék

  C/2.épület II.em. (labor és műhely)
Tanszék: A/4.épület II.em.
Telefon: (46) 565-111
Telefax: (46) 563-465
E-mail: ejtcsoba@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Csőke Barnabás egyetemi tanár

SZAKTERÜLET

Mechanikai eljárástechnika
Hulladékelőkészítés
Környezeti eljárástechnika és bioeljárástechnika
Nyersanyagelőkészítés

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

OM-KMFP A kommunális hulladékok komplex kezelési rendszerének kidolgozása a szerves hulladékok biológiai ártalmatlanításával. (Pályázó: Vertikál RT., társprojektvezető: Prof. Dr. Csőke Barnabás)
NKFP Borsodi bentonittelep kutatása, komplex anyagvizsgálata. (Pályázó: Debreceni Egyetem. Közreműködés módja: társpályázó. Projektvezető: Prof. Dr. Szöör Gyula (Debreceni Egyetem), társprojektvezető: Dr. Bőhm József egyetemi docens

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK

MÖB-DAAD Un.Miskolc - TU Magdeburg: "Bewertung Der Pressagglomeration Auf Der Basis Der Schüttguteingenschaften" 2002/2003. Projektfelelős: Prof. dr. Habil Jürgen Tomas (TU Magdeburg); Prof. Dr. Habil. Csőke Barnabás (Miskolci Egyetem)
DAAD TU Berlin - Miskolci Egyetem. "Nehézfémtartalmú szennyvizek bioszorpciós tisztítása". Projektfelelős: Dr. Gerald Bunke (TU Berlin) - Dr. Bokányi Ljudmilla (Miskolci Egyetem)
EU 5. PEREBAR kari projekt. 2000-2003. Koordinátor: Dr. Bőhm József dékán
EU 5. TAILSAFE kari projekt. 2002-2005. Projektvezető: Dr. Bőhm József dékán

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Universität Gesamthochschule Paderborn, FB Mechanische Verfahrenstechnik: COPERNICUS közös kutatási projekt, ERASMUS hallgatói és oktatói mobilitás, oktatók és doktoranduszok cseréje.
TU Berlin Fachgebiet Bioverfahrenstechnik: Közös DAAD projekt, ERASMUS hallgatói és oktatói mobilitás. Kétévenkénti közös szemináriumok, oktató csere, stb.
TU Berlin Institut für Aufbereitung von Roh- und Reststoffen: Információ és publikáció csere.
TU "Otto von Guericke" Magdeburg, Institut für Verfahrenstechnik: Közös MÖB-DAAD kutatási projekt, hallgatói mobilitás, vendégoktatói meghívások.
Lulea University of Technology, Division of Mineral Processing: Információcsere, közös részvétel a nemzetközi pályázatokban.
Montanuniversität Leoben, Institut für Aufbereitung: Információcsere, vendégoktatói meghívások, hallgatói mobilitás, közös részvétel a nemzetközi pályázatokban, TéT közös kutatás.
TU Bergakademie Freiberg, Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und Aufbereitungstechnik: ERASMUS oktatói és hallgatói mobilitás, közös részvétel a nemzetközi pályázatokban.
Technická Universitá Košice, Department of Mienral Processing and Environmental Protection: Információcsere, konferenciák és látogatások, közös részvétel a nemzetközi pályázatokban és a Kárpát-medencei Tudományos Bizottságban.
Krakkói Mining and Metallurgical University, Department of Mineral Processing and Waste Utilization: Információcsere, vendégoktatói meghívások, látogatások.
Hochschule für Technik, Wirtschaft and Sozialwesen Zittau/Görlitz, Fachgebiet Ökologie und Umwetltschutz: Információcsere, közös részvétel a nemzetközi pályázatokban, MÖB-DAAD közös kutatás.
Universite de Liege, Department of Metallurgy and Mineral Processing: Vendégoktatói meghívások, közös kutatási projekt, közös részvétel a nemzetközi pályázatokban.
TU Clausthal, Institut für Aufbereitung und Deponietechnik: Vendégelőadói meghívások, ERASMUS oktatói és hallgatói mobilitás, információcsere.
University of Leeds: Közös EU pályázat
Petroşani University of Mining, Department of Mineral Processing: Információcsere, Kárpát-medencei Tudományos Bizottságban és nemzetközi pályázatokban való közös részvétel.
University of Belgrade, Department of Mining Engineering: Információcsere, Kárpát-medencei Tudományos Bizottságban és nemzetközi pályázatokban való közös részvétel.Földtan-Teleptani Tanszék

 
Tanszék:A/3.épület III.em.
Telefon: (46) 565-111/12-04
Telefax:(46) 565-058
E-mail:foldfj@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Földessy János egyetemi docens

SZAKTERÜLET

Oktatás
Általános földtan, történeti földtan, környezetföldtan, teleptan, Magyarország regionális földtana, földtani térképezés, szerkezetföldtan, kőolajföldtan, szedimentológia, nyersanyagkutatás, bányaföldtan, távérzékelés, földtani informatika

Oktatott szakok, szakirányok
Műszaki Földtudományi Karon: valamennyi szakirány
A geológusmérnöki szakirány szakvezető tanszéke
Gépészmérnöki karon: Műszaki informatikai szak, geoinformatikai szakirány
Idegen nyelvű oktatás: külföldi önköltséges olajmérnök-képzés

HAZAI KUTATÁSI TÉMÁK

Kőolajföldtani szempontú medenceanalízis (Dr. Somfai Attila)
Magyarországi nemesfém ércesedési lehetőségek vizsgálata (Dr. Földessy János)
A Kárpát-medencei paleogén szerkezetalakulás rekonstrukciója a magmás tevékenység és üledékképződés egyidejű jellemzésével (Dr. Földessy János),
OTKA T. 37619 Magyarországi vulkanoszediment kőzetek környezetföldtani szerepe (Hajdúné Dr. Molnár Katalin)
Észak-magyarországi idős hegységeink mezozóos-kainozóos szerkezetfejlődése (Dr. Less György)
Magyarországi kőszénelőfordulások összehasonlító genetikai vizsgálata (Dr. Némedi Varga Zoltán)
Magyarországi és szlovákiai epitermális érctelepek vizsgálata (Seresné Dr. Hartai Éva)
Északmagyarországi neogén vulkanitok komplex kutatása (Dr. Zelenka Tibor)
PhD kutatási témák:
A Bükk hegység keleti részének szerkezetföldtana és deformációtörténete (Németh Norbert)
Magyarországi kainozóos képződmények rétegtani és őskörnyezettani vizsgálata (Kertész Botond)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI TÉMÁK

A Kassai Műszaki Egyetem geológiai tanszékével: Paleogén és neogén epitermális érctelepek genetikai-szerkezetföldtani vizsgálata

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Kassai Műszaki Egyetem geológiai tanszékével a közös kutatás mellett közösen szervezett hallgatói szakmai tanulmányutak és a partner intézményeknél tartott előadások.Gázmérnöki Tanszék

 
Tanszék:A/2. épület fszt.
Telefon:(46) 565-078
Telefax:(46) 361-805
E-mail:csetej@kfg2.kfgi.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető:Dr. Csete Jenő egyetemi docens

SZAKTERÜLET

Gázszállító távvezetékek szimulációs modellfejlesztése
Gázelosztó vezetékek szimulációs modellfejlesztése
Föld alatti gáztárolás
Alkalmazott áramlástani kutatások
Geotermikus energiatermelés
A gázellátás biztonsága

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

Környezetvédelmi Minisztérium 1-0243/98. Geotermikus energiatermelés vízbányászat nélkül (Dr. Bobok Elemér )
OTKA T-25754 Hőbányászat víztermelés nélkül (Dr. Bobok Elemér )
OKTK P0053T Geotermikus energiatermelés (Dr. Bobok Elemér)
IV. Országos Környezettudományi Pályázat 027742-01/2001 Gázkitöréskor létrejött emisszió meghatározása (Dr. Bobok Elemér)
FKFP 6010627 A háztartási fogyasztók energiahatékonyságának javítási lehetőségei az észak-magyarországi régióban (Dr. Tihanyi László)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK

--------

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Környezetvédelmi Minisztérium 1-0243/98. Geotermikus energiatermelés vízbányászat nélkül (Dr. Bobok Elemér )
OTKA T-25754 Hőbányászat víztermelés nélkül (Dr. Bobok Elemér )
OKTK P0053T Geotermikus energiatermelés (Dr. Bobok Elemér)
IV. Országos Környezettudományi Pályázat 027742-01/2001 Gázkitöréskor létrejött emisszió meghatározása (Dr. Bobok Elemér)
FKFP 6010627 A háztartási fogyasztók energiahatékonyságának javítási lehetőségei az észak-magyarországi régióban (Dr. Tihanyi László)Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék

  Tanszék: A/4.épület fszt.
Telefon: (46) 565-070, 565-111/16-46
Telefax: (46) 565-070
E-mail: gbmhi@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Havasi István egyetemi docens

SZAKTERÜLET

Bányászati alapponthálózatok létesítése és mérése, a meglévő hálózatok ellenőrzése Modern geodéziai mérőműszerek és mérési eljárások bányászati alkalmazási lehetőségei, speciális bányamérési és ipari geodéziai feladatok megoldása Létesítmények kivitelezésével és kivitelezés ellenőrzésével kapcsolatos mérési munkák Létesítmények mozgásvizsgálati alapponthálózatának kialakítása és meghatározása Felszín és építménymozgások mérése, ipari létesítmények helyzetellenőrzése, deformációvizsgálat Távérzékelés és fotogrammetriai eljárások és technológiák földtudományi és környezetgazdálkodási alkalmazásai Ásványi nyersanyag lelőhelyek geostatisztikai értékelése, minősítése Mérés és minőségügy a geodéziában és térinformatikában Térinformációs rendszerek és térinformatika gyakorlati alkalmazása Műholdas helymeghatározás gyakorlati alkalmazása Térinformatikai rendszerek geodéziai megalapozása különös tekintettel a geotechnikai adatbázisra Műholdas helymeghatározás geológiai, geofizikai és geoinformatikai alkalmazásai

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

FKFP 1220/1997. Természetes hatásokkal és mesterséges tevékenységgel érintett felszínmozgásos területek geotechnikai, geodéziai, geoinformatikai állapotvizsgálata a távlati rehabilitáció kritériumainak megállapítása érdekében (Dr. Somosvári Zsolt) Doktori kutatási téma: Veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező katasztrófák modellezése Doktori kutatási téma: Mesterséges intelligencia alkalmazása a térinformatikában Doktori kutatási téma: Területfejlesztés és földrajzi információs rendszer MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj: Angol nyelvű kutatási és oktatási segédanyag összeállítása a geodézia mozgásvizsgálatok témakörében Térinformatikai alkalmazások megvalósításának kérdései GPS alapú technológiák esetén (PhD. kutatási téma) Térinformációs rendszerek alkalmazása a műszaki földtudományokban (PhD. kutatási téma)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK

------------

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Országos, illetve nemzetközi szakmai szervezetekben és bizottságokban, rendezvényeken való részvétel (FIG, ISM), illetve tudományos tevékenységhez, továbbképzésekhez kötődően kialakított személyes kapcsolatokon keresztül valósulnak meg (hallgatói, oktatói, kutatói).Geofizikai Tanszék

 
Tanszék:A/2.épület fszt.
Telefon:(46) 565-064
Telefax:(46) 361-936
E-mail:dobroka@gf02.geof.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető:Dr. Dobróka Mihály egytemi tanár

SZAKTERÜLET

Alkalmazott- és mérnökgeofizikai módszerfejlesztés, geofizikai inverziós módszerfejlesztés, szeizmikus- és geoelektromos tomográfia, elektromágneses numerikus modellezés, robusztus geostatisztika.

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

OM FKFP 0277/2000.: Módszerfejlesztés indukált polarizációs adatok inverziós értelmezésére földtani szerkezetek térbeli jellemzése céljából. (Dr. Dobróka Mihály) T 032278 OTKA: Laterálisan inhomogén felszín közeli szerkezetek vizsgálata vezetett hullám diszperziós adatok inverziójával. (Dr. Dobróka Mihály) T 037842 OTKA: Együttes (joint) inverziós módszerek fejlesztése felszín közeli 2-D és 3-D szerkezetek kutatására. (Dr. Ormos Tamás)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK

SF-8/2001. TéT együttműködés: Kutatási és oktatási együttműködés a környezetgeofizikában. (Dr. Dobróka Mihály)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Ruhr-Universität, Geofizikai Intézet, Bochum Bányászati Egyetem, Moszkva Universita della Studi "La Sapienza", Róma Helsinki University of Technology, Department of Engineering Geology and GeophysicsGeotechnikai Berendezések Tanszék

 
Tanszék:A/4.épület III.em.
Telefon:(46) 565-056
Telefax:(46) 362-972
E-mail:gtbtsz@uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Vőneky György egyetemi docens

SZAKTERÜLETEK

Bányagépészet
Bányászati automatika és méréstechnika
Bányászati áramlástan
Műszaki hőtan

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

OTKA Szén földalatti elégetésével történő energiaátalakulások vizsgálata (Dr. Debreczeni Elemér)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK

DAAD Hidromechanizáció környezetvédelmi alkalmazása (Dr.Debreczeni Elemér, Dr.Hans Kecke)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Műszaki Egyetem (Berlin, Németország): Közös kutatási együttműködés Otto von Guericke Egyetem (Magdeburg, Németország): Közös kutatási együttműködés Kassai Műszaki Egyetem (Kassa, Szlovákia): Közös kutatási együttműködés Petrozsényi Műszaki Egyetem (Petrozseny, Románia): Közös kutatási együttműködésHidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék

  Telefon: (46) 565-076
Tanszék: A/4.épület fszt.
Telefax: (46) 565-072
E-mail: hgszabo@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Szabó Imre egyetemi docens

SZAKTERÜLET

Mérnöki létesítmények mérnökgeológiai előmunkálatai, dinamikai geológiai folyamatok kutatása, rézsűállékonysági vizsgálatok, talajmechanikai laboratóriumi kutatások, építésföldtani térképezés, szivárgáshidraulikai jellemzők vizsgálata, vízbázisvédelem, vízvédelmi tervezés, karszthidrogeológia, hidrodinamikai és transzportmodellezés, hulladéklerakók geotechnikai vizsgálata, szennyezett területek kármentesítése.

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

OTKA T031959 Ásványi szenek és széntartalmú hulladékok környezetvédelmi hasznosítása reaktív gátakban. (Dr. Szabó Imre)
OTKA T031871 Alternatív természetes anyagú szigetelések alkalmazási lehetőségei a környezetvédelemben (Dr. Szabó Imre)
OTKA 2003-2005 Gazdaságos, alternatív zárószigetelési rendszerek vizsgálata
(Dr. Szabó Imre)
OTKA T037667 Telítetlen közegben történő szivárgás és anyagtranszport numerikus vizsgálata (Dr. Kovács Balázs)
NKFP 3-0502001 Hulladékok optimális elhelyezésének lehetőségei (Dr. Szabó Imre)
A hulladékelhelyezés geotechnikai kérdései (Dr. Szabó Imre)
Mesterséges anyagú szigetelőrétegek (gátak) geotechnikai vizsgálata (Dr. Szabó Imre)
Inverziós módszerek a hidrogeológiában (Dr. Szücs Péter)
A Bükk kitermelhető karsztvíz-készletének meghatározása (Dr. Lénárt László)
A szennyeződés-terjedési modellek környezetvédelmi alkalmazásai (Kovács Balázs)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK

NATO SfP 973684 Qualitative and Quantitative Hydrogeological study of the alluvial aquifer of Somes-Szamos (Belgium-Romania-Hungary)
TéT Magyar-Osztrák Kormányközi Együttműködés, A-9/2 Szennyezett területek kármentesítésének minőségbiztosítása; Institut für Technische Ökosystemanalyse, Montanuniversität Leoben, Ausztria
EU 5th Framework Programme: QLK5-CT-2001-01401 IRON CURTAIN Project

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Montanuniversität Leoben, Institut für Technische Ökosystemanalyse: kutatók cseréje, közös előadások, korábbi nemzetközi projektrészvétel, Erasmus együttműködés
Universität Karlsruhe, Angewandte Geologie: két évente megrendezésre kerülő közös nemzetközi szeminarium szervezése
Universidad Autónoma Del Estado De Hidalgo, Pachuca, Mexikó: kutatási és oktatási együttműködés
University of Alberta, Canada: kutatási együttműködés
NAUE Fasertechnik, Lübbecke, Németország: szakértői tevékenység
University of Liege Laboratory of Hydrogeology Engineering geology and Geophyisical prospecting projekt együttműködés
Technical University of Bucharest projekt együttműködés
University of Salzburg, DGGS projekt együttműködés
Friedrich Schiller University of Jena projekt együttműködésOlajmérnöki Tanszék

  Tanszék: A/2.épület mfszt.
Telefon: (46) 565-078
Telefax: (46) 563-495
E-mail: gtakacs@kfg2.kfgi.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Takács Gábor egyetemi tanár

SZAKTERÜLET

Kőolajtermelés és földgáztermelés, Mélyfúrás, Rezervoármechanika, Kőolajszállítás, Geotermikus energiatermelés

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

OTKA-24157 Szénhidrogén termelő rendszerek (Dr. Takács Gábor)
OTKA T014890 Nemelegyedő fluidumok kétfázisú áramlása porózus közegben (Dr. Tóth János)
OTKA T030048 Gáz és vízbesajtoló kutak kútkörüli zónájának termikus viszonyai porózus rendszerben végbemenő szivárgás közben (Dr. Bódi Tibor)
PFP-4137 Olajmérnök hallgatók részképzése (Dr. Takács Gábor)
OTKA T025032 Kőolajkiszorítás vízoldható felületaktív anyagokkal (Dr. Tóth János)
OTKA T022840 Vízszintes kútkiképzések áramkép alakító hatásának vizsgálata
(Dr. Federer Imre)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK

--------------

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Montanuniversitat Leoben: Együttműködés a Ph.D. képzésben, oktatói, hallgatói mobilitás
Louisiana State University, USA: Együttműködés a Ph.D. képzésben, hallgatói mobilitás
University of Zagreb, Faculty of Mining Engineering: Együttműködés a Ph.D. képzésben, hallgatói oktatói mobilitás
Technická Univerzita, Kosice: Együttműködés a Ph.D. képzésben
University of Tulsa, Tulsa USA: Együttműködés a Ph.D. képzésben
Bergakademie Freiberg: Együttműködés a Ph.D. képzésben, hallgatói oktatói mobilitásTársadalomföldrajz Tanszék

 
Tanszék:A/4.(fő)épület 39., 40.
Telefon:(46) 565-074
Telefax: (46) 362-972
E-mail:ecokarol@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Kocsis Károly egyetemi docens

SZAKTERÜLET

Oktatás:
Alkalmazott és technológiai földrajz, Általános gazdaságföldrajz, Kárpát-medence és a Kárpátok társadalomföldrajza, Politikai-, etnikai-vallásföldrajz, Regionális társadalomföldrajz, Népességföldrajz és szociálgeográfia, Településföldrajz, Távérzékelés, Tematikus térképezés, Térinformatika

Kutatás:
Társadalmi folyamatok vizsgálata DK-Szlovákia és ÉK-Magyarország határmenti Térségeiben, A lösz nem mezőgazdasági célú gyakorlati felhasználása, A putnoki, feketevölgyi és edelényi szénbányászat társadalomföldrajzi hatásainak vizsgálata, Az ércbányászat hatása a Ruda-hegy településeire, A kárpát-medencei etnikai konfliktusok földrajzi hátterének feltárása, A Kárpát-medence etnikai térszerkezetének tér-időbeli dinamikája, Területfejlesztés és térségi analízis, Regionális szociálgeográfiai hatástanulmányok, Ásványi nyersanyagok gazdaságtörténeti kutatása, Területfejlesztés és térségi potenciál elemzés

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

OTKA A putnoki, feketevölgyi és edelényi szénbányászat társadalmi és természetföldrajzi hatásainak vizsgálata (Hahn György)
OTKA Az etnikai térszerkezet tér és időbeli dinamikája a Kárpát-Pannon régióban (Kocsis Károly)
OTKA Társadalmi folyamatok vizsgálata DK-Szlovákia és ÉK-Magyarország határmenti térségeiben (Molnár Judit)
PhD kutatás A rudabányai Ruda-hegy bányakincseinek településföldrajzi hatása a kezdetektől napjainkig (Siskáné Szilasi Beáta)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK

Határmenti térségek társadalomföldrajzi vizsgálata (Molnár Judit)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Komensky (Comenius) Egyetem TTK Társadalomföldrajzi Tanszék (Pozsony): információ csere, együttműködés
Szlovák Tudományos Akadémia, Földrajzi Intézet (Pozsony): információ csere, együttműködés
Lengyel Tudományos Akadémia, Földrajzi Intézet (Varsó): információ csere, együttműködés
Kassai Egyetem, Földrajz Tanszék (Kassa): információ csere, együttműködés
Babes-Bolyai Egyetem, Földrajzi Kar (Kolozsvár): információ csere, együttműködés, vendégoktatói meghívás
Román Tudományos Akadémia, Földrajzi Intézet (Bukarest): információ csere, együttműködés
Bukaresti Egyetem, Földrajzi Kar (Bukarest): információ csere, együttműködés
Újvidéki Egyetem, TTK, Földrajzi Intézet (Újvidék): információ csere, együttműködés, vendégoktatói meghívás
Zágrábi Egyetem, TTK, Földrajzi Intézet (Zágráb): információ csere, együttműködés, vendégoktatói meghívás
Ljubljanai Egyetem, TTK, Földrajzi Intézet (Ljubljana): információ csere, együttműködés, vendégoktatói meghívás
Szlovén Tudományos Akadémia, Földrajzi Intézete (Ljubljana): információ csere, együttműködés
Klagenfurti Egyetem, Földrajzi Intézet (Klagenfurt): információ csere, együttműködés, vendégoktatói meghívás
Osztrák Kelet- és Délkelet-európai Intézet (Bécs): információ csere, együttműködés
Tübingeni Egyetem, Földrajzi Intézet (Tübingen): információ csere, együttműködés, vendégoktatói meghívásTermészetföldrajz-Környezettani Tanszék

 
Tanszék:A/4.épület fszt. 36., 237.
Telefon:(46) 565-074, 565-111/23-14
Telefax: (46) 362-972
E-mail:ecodobos@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Hevesi Attila egyetemi docens

SZAKTERÜLET

Oktatás:
Általános természetföldrajz, Biogeográfia, Csillagászati földrajz, Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajza, Környezettan, Környezet- és Természetvédelem, Légkörtan, Regionális természetföldrajz, Talajföldrajz, Távérzékelés, Tematikus térképezés, Térinformatika

Kutatás:
Felszínalaktani térképezés, Karsztkutatás, Negyedidőszak- és löszkutatás, Bükk hegység természetföldrajza, Észak-Amerika természetföldrajza, Környezeti hatásvizsgálatok talajtani és ökológiai fejezetei, Rekultivációs munkák ökológiai véleményezése, Tematikus térképezés térinformatikai és távérzékelési eszközök felhasználásával, Talajvizsgálatok, talajtani szakvélemények készítése, Területfejlesztés és térségi potenciál elemzés

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

Löszök nem mezőgazdasági célú hasznosítása (Hahn György)
Magyarország Aggteleki-jellegű karsztjainak felszínalaktani térképezése (Hevesi Attila - Zahorszki Adél)
A magyarországi földrajztudomány története (Hevesi Attila)
A Kárpát-medence és a Kárpátok tájföldrajza (Hevesi Attila)
A Bükk-fennsík nyugati harmadának és a Délkeleti-Bükk DK-i szegélyének karszt-felszínalaktana (PhD kutatás, Zahorszki Adél)
A Kárpáti térség negyedidőszaki éghajlat és időjárás változásainak kapcsolata a Kárpátok negyedidőszaki vulkáni tevékenységével (Papp Zoltán)
A Kárpát-medence jelenkori (holocén) éghajlatváltozásainak részletes elemzése (Erdődiné Molnár Zsófia)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK

Talajtani adatbázisok fejlesztése távérzékelési és térinformatikai eszközök segítségével (Dr. Dobos Endre)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Purdue University, Indiana, USA: közös kutatási projekt, vendégoktatói meghívás
European Soil Bureau, Ispra, Olaszország: közös kutatási projekt
Kassai Egyetem, Földrajz Tanszék (Kassa): információ csere, együttműködés
Zólyomi Műszaki Egyetem, UNESCO Tanszék (Selmecbánya): információ csere, együttműködés
Babes-Bolyai Egyetem, Földrajzi Kar (Kolozsvár): információ csere, együttműködés, vendégoktatói meghívás
Újvidéki Egyetem, TTK, Földrajzi Intézet (Újvidék): információ csere, együttműködés, vendégoktatói meghívás
Zágrábi Egyetem, TTK, Földrajzi Intézet (Zágráb): információ csere, együttműködés, vendégoktatói meghívás