AZ AGRÁRJOG HÍREI

image003  Agrár- és Környezetjog  image006

 
0_masthead_banner

NYITÓLAP


Magunkról, ETIKAI KÓDEX

IMPRESSZUM


ELŐZŐ Számok, ARCHIVÁLÁSI POLITIKA


Kapcsolatok

 

 

MAGUNKRÓL

Köszöntő

Az Agrár- és Környezetjog című folyóirat a CEDR-Magyar Agrárjogi Egyesület évente két- három alkalommal frissülő elektronikus folyóirata, amely az Egyesület honlapjáról érheti el. Az Egyesület az Európai Agrárjogi Egyesület tagja 2005-től.

A periodika célkitűzései megegyeznek az Egyesület Alapszabályában lefektetett célokkal; így különösen teret biztosít a kutatási eredmények közzétételéhez, azok megismerését teszi lehetővé. A kutatók közötti információcsere előmozdítását, a jogtudomány agrárjogi tárgykörben elért eredményeinek széles körben való megismertetését szolgálja a folyóirat. Bemutatja a Közös Agrárpolitikával és annak magyarországi alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket, amelyek az agrár és vidékfejlesztés jogkutatási területén merülnek fel. A periodika nyitott az agrár- és vidékfejlesztési kormányzati szervek és nemzetközi szervezetek számára megfogalmazott vélemények, javaslatok közzétételére.

A folyóirat az Egyesületet alapító hat magyar jogi kar oktatói, neves agrárjogászok által írt cikkeknek, tanulmányoknak biztosít nyilvánosságot különböző rovatokba sorolva.

A periodika három nyelven teszi elérhetővé a szerzők írásait, így a magyar mellett angolul és/vagy németül is olvashatók az értekezések a honlapon.

Jó böngészést kíván

a szerkesztőbizottság

 

A Magyar Agrárjogi Egyesület, illetve a Szerkesztők elhárítják a felelősséget a jelen honlapon található információk és adatok mások által történő felhasználásáért.

A Magyar Agrárjogi Egyesület, illetve a Szerkesztők nem felelősek a jelen honlapon található információk és adatok mások által történő felhasználásából, különösen a nem megfelelő, helytelen vagy rosszhiszemű adat- és információhasználatból eredő anyagi vagy egyéb következményekért.

A jelen honlapon található információkat és adatokat nem lehet kereskedelmi célból sokszorosítani vagy felhasználni.

Az Agrárjog tanulmányozása vagy felhasználása automatikusan a jelen felelősségi impresszumban foglaltak teljes körű elfogadását jelenti.

 

Agrár- és Környezetjog / Journal of Agricultural and Environmental Law

vagyis a JAEL,

avagy az agrár-, környezet- és energiajog tudományának katalizátora, a kollegális lektorálás (double-blind review) folyamatát alkalmazó

PUBLIKÁCIÓS SZABÁLYZATA

 

A JAEL a CEDR – Magyar Agrárjogi Egyesület lektorált folyóirata, amely évente kétszer jelenik meg elektronikus, azaz az interneten elérhető formában (epa.oszk.hu/01000/01040)

 

A JAEL céljai közé tartozik a magyar jogtudomány továbbfejlesztése valamint az agrárjogi, a környezetjogi, az energiajogi és ezekhez kapcsolódó további jogterületek illetve jogágak integrálása a nemzetközi tudományos életbe. Ennek megfelelően a JAEL Szerkesztőbizottsága fontosnak tartja azt, hogy szerzők közül a magyar szerzők tanulmányaikat mind magyar nyelven, mind valamely, a tudományos életben alkalmazott idegen-nyelven (elsődlegesen angol, német vagy francia nyelven) közöljék. Ezzel a megoldással – a Szerkesztőbizottság meglátása szerint – a JAEL hozzájárulhat a magyar nyelvű jogtudomány továbbéléséhez és fejlesztéséhez, és egyúttal láthatóvá és elérhetővé teheti a magyar jogtudomány eredményeit a nemzetközi tudományos közélet számára is. Egyúttal, az idegen anyanyelvű szerzők csoportjával kiegészülve, a JAEL hasábjain a magyar jogtudomány művelői a nemzetközi és európai tendenciákat is közelebb hozhatják a magyar jogalkotókhoz és jogalkalmazókhoz.

 

A JAEL elsődleges célja agrárjogi, környezetjogi, energiajogi és ezekhez kapcsolódó témájú, eredeti jogi tanulmányok megjelentetése, jogász és – amennyiben megfelelnek a JAEL által felállított követelményeknek – a területtel foglalkozó nem jogász szerzőktől. A tudományos igénnyel megírt tanulmányok megjelentetésén túl ugyanakkor, eseti jelleggel a JAEL-ban elkülönülten megjelentethetők tudományos értékkel bíró egyéb munkák is (recenziók, konferenciák következtetéseinek összefoglalásai, etc.). Ezek kapcsán a lektorálási szempontok értelemszerűen alkalmazandók.

 

A JAEL keretében lehetőség van, ennek feltűntetésével, (például konferencia vagy hallgatói) `különszám´ megjelentetésére, amelynek kapcsán a lektorálási szabályok csak részben alkalmazandók. 

 

I. Impresszum

 

Kiadja/published by: CEDR – Magyar Agrárjogi Egyesület

H-3515 Miskolc-Egyetemváros, A/6. 102., tel: +36 46 565 105

Felelős kiadó/publisher: Prof. Dr. Csák Csilla, jogkincs@uni-miskolc.hu

Felelős szerkesztő/editor-in-chief: Dr. Szilágyi János Ede, cedr.jael@gmail.com

Technikai szerkesztő/technical editor: dr. Szilágyi Szabolcs, dr. Kocsis Bianka

Szerkesztők/editors: Dr. Bobvos Pál, Prof. Dr. Sibilla Buleca (UA), Prof. Dr. Csák Csilla, Prof. Dr. Diana Cirmaciu (RO), Prof. Dr. Dudás Attila (RS), Prof. Dr. Fodor László, Dr. Horváth Gergely, Dr. Horváth Szilvia, Dr. Kurucz Mihály, Prof. Dr. Massimo Monteduro (IT), Dr. Nagy Zoltán, Prof. Dr. Roland Norer (AT & CH), Dr. Olajos István, Prof. em. Dr. Prugberger Tamás, Dr. Raisz Anikó,

 

Német & angol idegen nyelvi lektorok/linguistic proofreaders (German,English): dr. Hornyák Zsófia (German), dr. Szilágyi Szabolcs (English)

 

All rights reserved. No part of this journal may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.

 

HU ISSN 1788-6171

DOI prefix: 10.21029/JAEL

 

A folyóiratot archiválja /the journal is archived in:

Országos Széchenyi Könyvtár/National Széchényi Library

MTA Könyvtára/Library of the Hungarian Academy of Sciences

MATARKA

CEDR – MAE

 

A folyóiratot indexeli /the journal is indexed in:

ProQuest

Magyar Tudományos Akadémia/Hungarian Academy of Sciences

MTMT

 

logo

 

 

 

 

 

 

II. Lektorálás

 

A JAEL lektorálási rendszere mindkét irányban anonimitáson alapul, vagyis a lektorok és a szerzők számára egymás személyazonossága kölcsönösen titokban marad. A Szerkesztőbizottság minden beérkező írást két, tudományos fokozattal rendelkező szakértőnek küld meg véleményezésre. A JAEL szerkesztési elve az, hogy nem jelenhet meg a JAEL-ban olyan tanulmány, amely nem kapott legalább egy támogató lektori véleményt. Ugyanakkor a szerkesztőség a végső döntés jogát két támogató lektori vélemény esetén is fenntartja magának.

 

A magyar szerzők esetén követelmény, hogy a szerző a magyar nyelvű tanulmányát idegen-nyelven (tipikusan: angol, német vagy francia) is megküldje.

 

Idegen-nyelvű szerzők esetében elegendő a tanulmány idegen-nyelven történő megküldése. Esetükben a Szerkesztőbizottság törekszik arra, hogy az adott tanulmány tárgyát képező joganyagban jártas, idegen-nyelvű szakértő (is) lektorálja a tanulmányt. A Szerkesztőbizottság törekszik arra is, hogy az idegen-nyelvű tanulmányokat – az erre vállalkozó önkéntesekkel – lefordítassa magyarra, és a fordításokat szintén megjelentesse a JAEL-ban.

 

A lektorálás során a szakmai/ idegen-nyelvi lektorral történő kapcsolattartás e-mail útján történik. A lektorálással kapcsolatos levelezés és a lektori vélemény archiválásra kerül a főszerkesztő által.

 

A JAEL a lektorálási rendszerét a formai szempontokat biztosítani hivatott felelős szerkesztőn, a Szerkesztőbizottság által felkért szakmai lektorokon, és a nyelvi megfelelőséget biztosító idegen-nyelvi lektoron keresztül az alábbi szempontok vizsgálatával valósítja meg:

 

A. Főszerkesztő:

 

A.1. Anonimitást biztosító módon került-e megküldésre a tanulmány: igen/nem

 

A.2. A JAEL Útmutatójában részletezett formai követelményeknek eleget tett-e: igen/nem

 

A.3. A szerző mellékelte-e a nyilatkozatot arról, hogy az érintett írást még nem ajánlotta közlésre más kiadónak, és hogy az nem is jelent meg korábban (lényegileg hasonló formában): igen/nem

 

A.4.a. Doktorandusz esetén csatolta-e a tudományos vezető ajánlólevelét: igen/nem

 

A.4.b. Graduális képzésben résztvevő joghallgató esetén csatolta-e egy tudományosan minősített oktató ajánlólevelét: igen/nem

 

B. Szakmai lektor:

 

A Szerkesztőbizottság szakmai lektorokat elsődlegesen a Szerkesztőbizottság tagjai és a külső szakmai lektorok közül jelöl ki. Amennyiben az adott tanulmány témája ezt indokolja a Szerkesztőbizottság a fenti személyi körön kívül is felkérhet szakmai bírálókat, a tudományos fokozattal rendelkező, témában járatos szakemberek közül.

 

A szakmai lektorálás anonim, a tanulmány szerzője csak a lektorálás tartalmát ismeri meg. A Szerkesztőbizottság felhívja a T. Lektor figyelmét arra, hogy a tanulmány megjelentetéséről szóló végső döntést önmagának fenntartja. A Szerkesztőbizottság felhívja továbbá arra is a figyelmet, hogy a lektorálásért díjazást a JAEL nem tud fizetni, de kérelemre a lektorálásról igazolást állít ki.

 

A szakmai lektor az alábbi kérdésekre adandó válaszok aláhúzásával/ kifejtésével fejti ki lektorálási tevékenységét:

 

Nyelvileg (a szakmai lektor anyanyelvén) színvonalas-e a tanulmány: igen/nem

 

A tanulmány témájához kapcsolódóan a vonatkozó magyar illetve nemzetközi joganyag illetve joggyakorlat megfelelő mélységű feldolgozású-e: igen/nem (mindkét válasz esetén a lektornak lehetősége van további joganyag/joggyakorlat megjelölésére): …………………… …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

A tanulmány témájához kapcsolódóan a vonatkozó magyar illetve nemzetközi szakirodalom megfelelő mélységű feldolgozású-e: igen/nem (mindkét válasz esetén a lektornak lehetősége van további szakirodalom megjelölésére): …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

A tanulmány értékeli-e az elemzett joganyagot/joggyakorlatot ill. tartalmaz-e de lege ferenda javaslatokat (azaz, hogy lényegében tartalmaz-e önálló tudományos eredményeket): igen/nem

 

A tanulmány citációs rendszere korrektnek és helytállónak tekinthető-e: igen/nem

 

Ajánlja-e a JAEL-ban való megjelentetésre: igen/nem/változtatásokkal (pl. a fent megjelölt joganyag/joggyakorlat/szakirodalom kiegészítésekkel): ………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

C. Idegen-nyelvi lektor:

 

Idegen-nyelvi (idegen-nyelvű tanulmány magyar nyelvre történő fordítása esetén: magyar nyelvi) szempontból a tanulmány megfelelő-e: igen/nem

 

A nyelvi lektor példálózó jelleggel, néhány bekezdést kijavít a megküldött anyagból, ha szükséges. Ezentúl a nyelvi lektor nem vállalkozik nagyobb terjedelmű anyag javítására. Amennyiben a nyelvi-lektor harmadik alkalommal sem járul hozzá a tanulmány megjelentetéséhez, akkor az egyben a tanulmány végleges visszautasítását is jelenti.

 

 


III. Útmutató a Szerzőknek

 

A. A Szerkesztőbizottság arra kéri a szerzőket, hogy a JAEL-nak közlésre ajánlott kéziratokat elektronikus formátumban nyújtsák be az alábbi címre: cedr.jael@gmail.com. A Szerkesztőbizottság kéri a szerzőket, hogy külön oldalon (külön file-ban) tüntessék fel az alábbi adatokat:

  • a szakcikk teljes címe;
  • a szakcikk teljes címe angolul
  • a szakcikk típusa (nem kötelező);
  • szerző neve, tudományos fokozata/címe
  • intézményi hovatartozás (ahogy a szerző a folyóiratban szeretné feltüntetni);
  • a szerző következő elérhetőségi adatai: ORCID, e-mail cím, weboldala
  • angol nyelvű absztrakt

 

B. Doktorandusz szerző esetén a tudományos vezető ajánlását is mellékelni kell szkennelt formában. Graduális képzésben résztvevő joghallgató esetén pedig egy tudományosan minősített oktató ajánlólevelét kell szkennelt formában mellékelni.  

 

C. A JAEL szakmai lektorai a kéziratok anonimizált változatáról nyilvánítanak véleményt. Ezért a szerzők a nevüket és intézményi hovatartozásukat a fenti külön lapon jelölik csak meg. Az önazonosító idézetek és hivatkozások helyét üresen kell hagyni a kézirat első benyújtásakor. A szerzők felelőssége, hogy az önazonosító idézeteket és hivatkozásokat a kézirat végső változatának elkészítésekor helyezzék vissza a szövegbe.

 

D. A Szerkesztőbizottság kéri a szerzőket, hogy a kézirat benyújtásakor tegyenek nyilatkozatot arról, hogy az érintett írást még nem ajánlották közlésre más kiadónak, és hogy az nem is jelent meg korábban (lényegileg hasonló formában). A JAEL nem fogad be olyan kéziratokat, amelyek nem felelnek meg ennek a feltételnek.

 

E. A Szerkesztőbizottság a szakmai lektori véleményekről (ugyancsak anonimizált formában), a befogadásról vagy annak elutasításáról szóló értesítéssel egyidejűleg, tájékoztatást ad a szerzőknek. A szerzőket a cikk elfogadása után a Szerkesztőbizottság megkeresi annak céljából, hogy adják át a cikk szerzői jogait a JAEL kiadójának, illetve (magyar nyelvű tanulmányok esetében) hogy küldjék meg tanulmányuk idegen-nyelvű változatát is.

 

F. Néhány formai követelmény: 

 

F.1. A negyven szónál hosszabb idézeteket kérjük kiemelni - vagy a margók behúzásával, vagy kisebb betűméret alkalmazásával. Kérjük, használjanak kettős idézőjelet a közvetlen idézeteknél, és egyes idézőjelet az idézetekben szereplő idézeteknél, valamint a sajátos értelemben szereplő szavaknál és kifejezéseknél.

 

F.2. Kérjük a szerzőket, hogy lábjegyzeteket, ne pedig végjegyzeteket használjanak. A jegyzeteket sorba rendezett arab számokkal kell jelezni a szövegben. A szöveg eredetére utaló hivatkozást csillaggal jelölve, a cím mellett kérjük megadni. Ugyanitt kérjük feltüntetni a személyeknek és ösztöndíjalapoknak címzett köszönetnyilvánításokat. Ezt a jegyzetet az első oldal alján kérjük elhelyezni.

 

F.3. A szövegekhez külön irodalomjegyzéket kérünk csatolni

 

F.4. A szövegeken belüli fejezet- és alfejezetcímek egységesítése érdekében kérjük a szerzőket, hogy arab számozást használjanak.

 

F.5. A szakirodalom idézésének módjáról, illetve ezek egységes fordítási szempontjairól lásd:

http://aosis.co.za/documents/Harvard_Reference_Style_Guide.pdf

 

 

ETIKAI KÓDEX:

 

 Nyilatkozat a publikálás erkölcsi és etikai alapelveit illetően

 

Az AGRÁR– ÉS KÖRNYEZETJOG/ JOURNAL AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL LAW  (ISSN: 1788-6171) folyóirat a kollegális lektorálás (double-blind review) folyamatát alkalmazza, emiatt a kiadáshoz hozzájáruló valamennyi érintett félnek (a szerzőnek, a folyóirat szerkesztőjének, a lektornak és a kiadónak) egyaránt el kell fogadnia az elvárt erkölcsi magatartásra vonatkozó szabványokat. Jelen erkölcsi nyilatkozat a COPE (Publikációs Etikai Bizottság, http://publicationethics.org/about) Folyóirat-szerkesztők helyes gyakorlatára vonatkozó irányelvek (Best Practice Guidelines for Journal Editors) című útmutatón alapul.

2. A publikálásra vonatkozó döntések

 

A folyóirat szerkesztője dönt afelől, hogy a publikálásra beérkezett cikkek közül melyek kerülnek közlésre a lapban. A szerkesztőt irányíthatják a folyóirat szerkesztőbizottsága által megszabott irányelvek, valamint korlátozhatják az éppen hatályban lévő, a rágalmazásra-, a szerzői jogok megsértésére-, valamint a plagizálásra vonatkozó jogszabályok. A szerkesztő döntésének meghozatalához segítséget kérhet a többi szerkesztőtől vagy lektortól. A folyóirat szerkesztője futtathat programot a plágium kiszűrésére.

3. Esélyegyenlőség

 

A szerkesztő mindenkor a szerzők fajára, nemére, szexuális irányultságára, vallási meggyőződésére, etnikai származására, állampolgárságára vagy politikai nézeteire való tekintet nélkül értékeli a kéziratok szellemi tartalmát.

4. Titoktartás

 

A szerkesztő és a szerkesztőség munkatársai semmilyen információt nem adnak tovább a publikálásra benyújtott kézirattal kapcsolatban. E szabály alól kivételt képez a levelező szerző, a lektorok, a potenciális lektorok, valamint az egyéb szerkesztői tanácsadók és a kiadó.

5. Közzététel és összeférhetetlenség

 

A szerkesztő a benyújtott kézirat kiadatlan anyagait nem használhatja fel saját kutatásához a szerző írásos beleegyezése nélkül.

6. A LEKTOROK KÖTELESSÉGEI

Hozzájárulás a szerkesztői döntésekhez

 

A lektor segíti a szerkesztőt a döntéshozatalban, amennyiben arra szükség van, kollegiális lektorálás folyamán támogatja a szerzőt a cikk tudományos színvonalának emelésében.

Hatékonyság

 

Amennyiben a kiválasztott lektor úgy véli, hogy szakmailag nem eléggé felkészült a kéziratban bemutatott kutatás kiértékeléséhez, vagy tudja, hogy nem áll módjában hatékonyan és a megszabott határidőre elkészíteni a véleményezést, kötelessége értesíteni a szerkesztőt és lemondani a lektorálási folyamatban való részvételéről.

Titoktartás

 

Minden kiértékelésre beérkezett kéziratot bizalmasan kezelendő dokumentumnak kell tekinteni. Ezeket csak a szerkesztő engedélyével lehet nyilvánosságra hozni vagy másokkal megvitatni.

Objektivitás

 

A kiértékelést objektíven kell végezni. A szerző személyét érő kritika nem helyénvaló. A lektoroknak véleményüket egyértelműen kell megfogalmazniuk és érvekkel kell alátámasztaniuk.

A forrásokra való hivatkozás

 

A lektoroknak fel kell ismerniük a szerzők által nem idézett releváns kiadott munkákat. Bármely kijelentést, amely egy már korábban megjelent munkából származó megfigyelést, gondolatmenetet vagy érvet tartalmaz, kísérnie kell a megfelelő hivatkozásnak. A lektornak ugyanakkor fel kell hívnia a szerkesztő figyelmét bármely lényegi hasonlóságra vagy átfedésre a vizsgált kézirat és egyéb, általa ismert, korábban már közzétett anyag között.

Közzététel és összeférhetetlenség

 

A kiértékelés során szerzett kiváltságos információk vagy ötletek bizalmasan kezelendők, valamint nem használhatók fel a személyes előmenetel érdekében. A lektorok nem értékelhetik az adott kéziratot, amennyiben bármilyen versenyhelyzetből, együttműködésből, vagy más kapcsolatból fakadó érdekellentétben állnak a tanulmánnyal összeköttetésben álló szerzőkkel, cégekkel vagy intézményekkel.

7. A SZERZŐK KÖTELESSÉGEI

A közlésre vonatkozó irányelvek

 

Az eredeti kutatásokat bemutató szerzőknek pontos beszámolót kell készíteniük az elvégzett munkáról. Az értelmezések és a következtetések levonása kizárólag tényeken vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon alapulhat. A tanulmány háttéradatait pontosan kell bemutatni. A tanulmánynak elégséges részletet és hivatkozást kell közölnie ahhoz, hogy a leírt folyamatokat mások is megismételhessék. Hamis vagy tudatosan pontatlan állítások etikátlan és elfogadhatatlan viselkedésnek minősülnek.

Eredetiség és plágium

 

A szerzőknek szavatolniuk kell, hogy a tanulmány saját, eredeti szellemi alkotásuk, illetve amennyiben felhasználták mások munkáit és/vagy kifejezéseit, azokat megfelelő módon idézték és szakszerűen hivatkoztak rájuk.

Többszörös, redundáns vagy egyidejű publikálás

 

Nem helyes gyakorlat ugyanazon kutatást bemutató kézirat különböző önálló publikációkban vagy folyóiratokban való szerepeltetése. Ugyanazon kézirat több folyóirathoz egyidejűleg történő benyújtása etikátlan magatartásnak minősül és elfogadhatatlan.

A forrásokra való hivatkozás

 

Az idézett művekre minden esetben szakszerűen kell hivatkozni. A szerzőknek hivatkozniuk kell mindazokra a kiadványokra, amelyek befolyásolták munkájukat.

A tanulmányszerzői tisztség

 

Szerzőként kell szerepeltetni mindazokat a személyeket, akik érdemben hozzájárultak a bemutatott tanulmány koncepciójához, tervezéséhez, kivitelezéséhez vagy értelmezéséhez. Társszerzőként kell megjelölni mindazokat a személyeket, akik jelentős mértékben hozzájárultak a tanulmányhoz. Ugyanakkor közreműködőként meg kell említeni mindazokat, akik részt vettek a kutatási projekt bizonyos lényeges szakaszaiban. A levelező szerzőnek szavatolnia kell, hogy minden jelentős társszerzőt megemlített a tanulmányban, valamint hogy nem jelölt meg társszerzőként erre nem jogosult személyeket, továbbá hogy minden társszerző láttamozta és jóváhagyta a tanulmány végleges változatát, valamint beleegyezett annak publikálásába.

Közzététel és összeférhetetlenség

 

Valamennyi szerzőnek kötelessége közzétenni a kéziratában azokat a pénzügyi vagy egyéb érdemi összeférhetetlenségeket, amelyek befolyásolhatják annak eredményeit vagy értelmezését. A projekt minden pénzügyi támogatási forrását nyilvánosságra kell hozni. Alapvető hibák a megjelentetett művekben Amennyiben a szerző jelentős hibát vagy pontatlanságot fedez fel a már megjelentetett munkájában, haladéktalanul értesítenie kell a folyóirat szerkesztőjét vagy kiadóját, és együtt kell működnie a szerkesztővel a tanulmány visszavonásában vagy helyesbítésében.

 

logo

Impresszum

 

All rights reserved. No part of this journal may be reproduced in any form or by any means without the prior written permission of the publisher.