.   .   .   .  Miskolci Egyetem
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

Department of Applied Linguistics
University of Miskolc
Hungary


Kezdőoldal Magunkról Oktatóink Oktatás Kutatások Kiadványaink Információk Rendezvényeink Nemzetközi kapcsolatok Webmail Neptun Számológép
Tanszéki események

Végzősök - Alkalmazott Nyelvészet szak


Előadás az Ungvári Nemzeti Egyetemen


Az Ungvári Nemzeti Egyetem Filológiai Karának Magyar Filológiai Tanszéke a magyar tagozat megalakulásának 45. és a Hungarológiai Központ fennállásának 20. évfordulója alkalmából 2008. szeptember 25-27. között nemzetközi tudományos konferenciát rendezett, amelynek címe "Nyelvek, irodalmak és kultúrák kölcsönhatása a Kárpát-medencében" volt. A plenáris előadásokat követően a munka négy szekcióban - Nyelvtudományi, Irodalomtudományi, Történelmi és Néprajzi szekció - folyt, az előadások nagy része magyar nyelven hangzott el. Tanszékünket a Nyelvtudományi szekcióban Simigné Fenyő Sarolta habilitált egyetemi docens képviselte, aki a fordítástudomány tárgykörébe tartozó témáról tartott előadást Régi és új koncepciók a fordítástudományban címmel. A konferencia házigazdája Lizanec Péter professzor, a nyelvtudományok doktora volt, aki a Magyar Filológiai Tanszék és a Hungarológiai Központ igazgatója is. Példaértékű, ahogy Professzor úr hosszú évek óta - ruszin származása ellenére - a Kárpátalján élő magyarság érdekeit képviseli. Nemcsak azzal tűnik ki, hogy tudományos tevékenységét és publikációit a magyar nyelv kutatásának szenteli, hanem azzal is, ahogyan a kárpátaljai magyarság társadalmi életét koordinálja, valamint mindazzal, amit az anyanyelven való tanulás mint alapvető nyelvi jog érvényesítéséért tett és tesz napjainkban is. Lizanec professzor jelentős szerepet vállalt abban is, hogy 2008. szeptemberében Kárpátalja felsőoktatásában új fejezet nyílt. Megkezdte működését az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kara. A konferencia résztvevői számára pedig nagy megtiszteltetés volt, hogy a filológiai konferencia eseményei egybeestek a magyar fakultás megnyitásával. A magyar tannyelvű kar az egyetem tizenkilencedik karaként működik majd Lizanec Péter professzor mint megbízott dékán vezetésével. A kar a magyar filológiai, a magyar történelem, az európai integráció, valamint a fizika-matematikai szakot foglalja magában. Létrehozása jelentős nyelvpolitikai vívmánynak tekinthető, szakmai szempontból pedig azért tartják fontosnak, mert a szaktárgyakkal kapcsolatos ismeretanyagot at a hallgatók magyar nyelven sajátíthatják el.

A konferencia szervezői gazdag kulturális programról is gondoskodtak, amely lehetővé tette, hogy a résztvevők megismerjék Kárpátalja szellemiségét, lakóinak a magyar történelemhez és kultúrához, egyszóval a magyarsághoz való kötődését.
Jártunk a munkácsi várban (felső kép) és a Vereckei szorosnál (alsó kép).

A konferencia résztvevői ellátogattak a Vereckei szorosnál felépített emlékműhöz is.

Előadás a Sanghai Egyetemen
2008 júniusában Simginé Fenyő Sarolta részt vett a Shanghai-i "International Studies University" Culture, Communication and Cognition című nyári egyetemének programjában, ahol a kultúra, a kommunikáció és a kognitív nyelvészet tárgykörébe tartozó előadásokat hallgatott meg.

Habilitáció
Dr. Simigné Dr. Fenyő Sarolta egyetemi docens a Modern Filológiai Intézet és az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék vezetője az Irodalomtudományok tudományágban habilitációs eljárás keretében A fordítás mint nyelvi közvetítés címmel 2007. november 26-án tudományos kollokviumot és idegennyelvű összefoglalót tartott. Az előadások összesített százalékos aránya 91,3 %, mely alapján a Szakértőbizottság és a Kari Habilitációs Tanács javasolja részére a "dr. habil" cím odaítélését.

Jel és jelentés konferencia
2007. október 29-én és 30-án zajlott Budapesten az ELTE és a Kodolányi János Főiskola rendezésében a Jel és jelentés c. konferencia. Ennek fordítástudományi szekciójában tartott Dr. Simigné Dr. Fenyő Sarolta Bábel jelentései címen előadást.
A jelentésváltozás metaforizáció szekcióban hangzott el Csetneki Sándorné Igei vonzat- és jelentésváltozás a költői nyelvben című előadása.
Dobos Csilla a szaknyelvi kommunikáció szekcióban a Jogi terminusok jelentésének sajátosságai címmel tartott előadást.
A gender nyelvészet szekcióban hangzott el Kegyesné Szekeres Erika A gender szemantikai reprezentációi c. előadása.Látogatás Besztercebányán
Útban Besztercebányára látogatást tettünk a zólyomi várban.Matanda bemutató

Az iskola feladata, hogy az élethosszig tartó tanuláshoz a szükséges alapkészségeket kialakítása, és optimális szintre fejlessze. Ennek érdekében a tantárgyak oktatása folyamatos módszertani megújuláson megy keresztül. A kompetencia alapú oktatás alatt a képességek, és készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást a középpontba helyező oktatást értjük (Galambos. 2005). A matematikát akkor lehet megszerettetni, ha a diákoknak sikerül felfedezni annak szépségét. Ha a diákok számára egy érdekes, új eszköz kerül be az oktatási folyamatba, akkor annak hatása motivációs szempontból is jelentős (Kelemen, 2006).
Ilyen új eszköz a MATANDA korongos abakusz, amelynek segítségével 1-4. osztályban reprezentálni tudjuk a matematikai fogalmakat, fejleszteni tudjuk a számolási készséget. A manipulatív korongrendszerben egy-egy kiforgatásról feladatokat írunk, ill. feladatokról kiforgatásokat készítünk. A tanulók összefüggéseket, algoritmusokat fedeznek fel több témakörben, miközben állandóan viszonyíthatnak a kerek egészhez, a 10-hez, ill. a 100-hoz. A struktúra segítheti az emlékezést, a rendszerezett tudást ugyanis könnyebb felidézni, mint a rendezetlent (Dreyfas és Eisenberg, 1998).
2006 szeptemberében kísérletet indítottunk egy halmozottan hátrányos körzetben, súlyos társadalmi, és egyéni hátrányokkal küzdő tanulók körében, amelyhez a kutatói hátteret a SZTE Neveléstudományi Tanszéke Józsa Krisztián személyében biztosítja. Az előmérés a DIFER Programcsomag, Elemi számolási készségmérő tesztje alapján történt 7 kísérleti, és 7 kontroll elsős osztályban. A kísérleti mintában 119, a kontrollban 112 tanuló van. Az előmérés eredményei alapján mind a kísérleti, mind a kontrollcsoport gyermekinek az elemi számolási készsége jelentősen elmarad az országos átlaghoz képest, fejlettségük körülbelül a nagycsoportosok ősszel mérhető szintjének felel meg. Célul tűztük ki, hogy a feltárt hiányosságokat a MATANDA segítségével minél nagyobb mértékben kompenzáljuk. A módszer hatékonyságát 2007. májusában utóméréssel ellenőrizzük.
Az előadás keretében a fejlesztő kísérlet módszereiről számolunk be. A kísérleti osztályokban a MATANDA eszközhasználata folyamatos módszertani segítségnyújtással lett bevezetve, az első tapasztalataink nagyon kedvezőek. A tapasztalatok szerint MATANDA segíti a számfogalom kialakulását. Fejleszti a matematikai készségeket, képességeket, alkalmazásképes tudást alakít ki. Jelentős a motiváló ereje, sikerélményt nyújt a gyermekeknek. A gyermekek aktív tanulására épít, cselekedtet, kielégíti a tanulók szereplési vágyát. Alkalmas a gyengébb képességű, és vak tanulók számára nélkülözhetetlen tapasztalatszerzésre, így ők is részesülhetnek a felfedező tanulás örömében. Úgy véljük, a MATANDA alkalmazásával jelentős mértékben kompenzálható lesz a hátrányos helyzetű tanulók matematikai elmaradása.

Látogatás a Trieszti Egyetem Idegennyelvi Tanszékén, Trieszt: 2006. február

2006 februárjában az Erasmus program keretein belül Andrea Ottogalli professzor, Erasmus koordinátor meghívására a Trieszti Egyetemre látogatott Simigné Fenyő Sarolta tanszékvezető. Az Idegennyelvi Tanszék oktatóival a hallgatói és az oktatói mobilitással kapcsolatos megbeszéléseket folytatott. A magyarul tanuló hallgatóknak magyar és angol nyelvű előadásokat tartott a magyar kultúráról és Miskolc kulturális életéről.„Fordítástudomány 2006”, az ELTE BTK FTK VIII. Fordítástudományi Konferenciája, Budapest: 2006. március

Előadást tartott:
Klaudy Kinga: BA/MA a fordító- és tolmácsképzésben

microCAD 2006 International Scientific Conference, Miskolci Egyetem, Miskolc: 2006. március 16-17.

Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéket három oktató képviselte a konferencián. Előadásaik címe:

 • Bodnár Ildikó: Modern stilisztika
 • Dobos Csilla: Különböző kérdéstípusok pragmatikai szempontú vizsgálata
 • Urbán Anna: Bölcsészettudományi szekció vezetése és Youth Culture - Youth Language című előadás tartása

„Nyelvi modernizáció – Szaknyelv, fordítás, terminológia”, XVI. MANYE kongresszus, Szent István Egyetem Nyelvi Intézet, Gödöllő: 2006. április 10-12.

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok, Egyesülete, az MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és a Szent István Egyetem Nyelvi Intézete 2006. április 10. és 12. között Gödöllőn, a Szent István Egyetemen rendezte meg a XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszust, amelynek központi témája a Nyelvi modernizáció – Szaknyelv, fordítás, terminológia volt. Tanszékünk valamennyi oktatója előadás tartásával is hozzájárult a kongresszus sikeréhez:

 • Bodnár Ildikó: Metainformációs vizsgálatok Petrőczi Éva költészetében
 • Dobos Csilla: A bírósági tárgyalások beszédaktus-szerkezete
 • Klaudy Kinga: Hipotézisalkotás a fordítástudományban
 • Simigné Fenyő Sarolta: A metainformációs keret bemutatása a Tatjana levele Anyeginhez című költemény és magyar fordítása(i) alapján
 • Urbán Anna: Angol és magyar fiatalok szlenghasználata

„Across Borders: Culture, Language and Literature in European and World Border Regions” című konferencia, Lengyelország, Kroszno: 2006. április 21-23.

A határok menti kultúrák bemutatása volt a témája a krosznói főiskolán (Lengyelország) 2006 májusában megrendezett Across Borders: Culture, Language and Literature in European and World Border Regions című konferenciának. Ezen a konferencián az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéket Urbán Anna Mixed Cultural Identity és Simigné dr. Fenyő Sarolta Literary translation as cross-cultural and cross-ideological transfer című előadásával képviselte.
Magyar Tudományos Akadémia, Elnöki Tanácsterem, az MTA Gazdaság és Jogtudományi Osztályának Konferenciája, Budapest: 2006. május

Előadást tartott:
Klaudy Kinga: A fordítástudomány, mint az európai integráció tudománya

VIII. Dunaújvárosi Nemzetközi Alkalmazott Nyelvészeti, Nyelvvizsgáztatási és Medicinális Lingvisztikai Konferencia, Dunaújváros: 2006. május 5-6.

A konferencia plenáris ülésén Mi szükséges a sikeres kommunikációhoz? címmel, a szekcióülésen pedig Hiányzó kategóriák pótlása vagy feminista eszmék közvetítése? Gondolatok a fordítás és a gender-lingvisztika kapcsolatáról címmel tartott előadást Simigné Fenyő Sarolta, aki a konferencián szekcióvezetői teendőket is ellátott.


„Kontextus – Filológia – Kultúra” című konferencia, Szlovákia, Besztercebánya: 2006. május 24.

A Besztercebányai Bél Mátyás Tudományegyetem Hungarisztikai Intézete Kontextus-Filológia-Kultúra címmel rendezett nemzetközi konferenciát 2006. május 24-én, ahol az irodalomtudomány és a nyelvtudomány tárgykörébe tartozó előadások hangzottak el. A konferencia célja az volt, hogy bemutassa a magyar nyelv és irodalom rendszerét és változását az integráció folyamatában A konferencián a ME Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének oktatói az alábbi előadásokat tartották:

 • Bodnár Ildikó: A magyar igék hétpillérű rendszere
 • Dobos Csilla: A magyar jogi szaknyelv vizsgálatának lehetséges szempontjai
 • Simigné Fenyő Sarolta: Az információ és a metainformáció váltakozása a nyelvi közlésben (plenáris előadás)
 • Urbán Anna: Kulturális identitás és nemzeti szimbólumok magyarországi és határon túli magyarok körébenPapp Ferenc Emlékülés, Magyar Tudományos Akadémia, Felolvasó Terem, Budapest: 2006. június

Előadást tartott:
Klaudy Kinga: Papp Ferenc fordítással kapcsolatos gondolatainak utóélete

„Phraseologie disziplinär und interdisziplinär”, Európai Frazeológiai Kongresszus, Pannon Egyetem, BTK, Germanisztikai Intézet, Veszprém: 2006. június 9-11.

Az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéket két oktató képviselte a konferencián.
Előadásaik címe:

 • Csetneki Sándorné Dr. Bodnár Ildikó: Phraseologismen in der modernen Lyrik – die Dichtung von Robert Gernhardt (Frazeologizmusok a modern lírában – Robert Gernhardt költészete)
 • Dobos Csilla: Sprechakttheorie und Phraseologismen (Beszédaktuselmélet és frazeologizmusok)

„Live – Work – and – Study with Foreign Languages in Europe” című konferencia, Szlovákia, Kassa: 2006. június 22-23.

2006. június 22-23-án a Kassai Műszaki Egyetem (Technical University of Košice) Nyelvi Tanszéke rendezett nemzetközi konferenciát, amelynek központi témája a következő volt: Live-Work-and-Study with Foreign Languages in Europe. A konferencián német, cseh és magyar egyetemek idegen nyelv szakos tanárai vettek részt a nyelvoktatás és a szaknyelv oktatása tárgykörébe tartozó előadásokkal. Tanszékünket Bodnár Ildikó, Dobos Csilla és Simigné Fenyő Sarolta képviselte. Simigné Fenyő Sarolta a plenáris ülésen az idegen nyelvek oktatása és a pragmatika kapcsolatát bemutató előadást tartott angol nyelven. Dobos Csilla német nyelvű előadásának témája a jogi szaknyelv tárgykörébe tartozott.

Hungarológiai Kongresszus, Debreceni Egyetem, Debrecen: 2006. augusztus 22-26.

Előadást tartott:
Urbán Anna: Határon kívüli és belüli magyarok nemzeti szimbólumai

Országos Idegen Nyelvi Könyvtár Konferenciája, Budapest: 2006. szeptember

Előadást tartott:
Klaudy Kinga: A fordítástudomány mint az interkulturális kommunikáció tudománya

„A nő és a női(es)ség sztereotípiái” című konferencia, Szegedi Egyetem, Szeged: 2006. szeptember 8-9.

2006. szeptember 8-9-én a Szegedi Egyetemen A nő és a női(es)ség sztereotípiái címmel tartottak konferenciát. Tanszékünket Simigné Fenyő Sarolta Maszkulin és feminin referenciák a fordításban című előadásával képviselte.

Tanszéki értekezlet a Kassai Műszaki Egyetemről érkezett vendégekkel, Miskolc: 2006. szeptember 12.

2006. szeptember 12-én tanszékünkre látogatott a Kassai Műszaki Egyetem Nyelvi Tanszékének két oktatója, Hedviga Szemanova PhD és Jana Bicáková PhD.
A tanszéki értekezleten az Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék oktatóin kívül részt vett még Dr. Kovács Mária tanszékvezető egyetemi docens, a BTK nemzetközi dékánhelyettese, Kegyesné Szekeres Erika, a Német Tanszék egyetemi adjunktusa és Spiczéné Bukovszki Edit, az Idegennyelvi Oktatási Központ oktatója. Dr. Kovács Mária javasolta, hogy olyan közös, lehetőleg a szaknyelvvel kapcsolatos kutatásokat végezzünk, amelyek eredményeit más tanszékek, például a műszaki karok oktatói is felhasználhatnak. Az értekezlet témája a tanszékek közötti együttműködés további lehetőségeinek keresése volt. A hozzászólásokat követően szóbeli megállapodás született a szlovák és a magyar nyelvben már meghonosodott, a szakmai és a hétköznapi nyelvhasználatba is beépült angol szaknyelvi terminológia összevetésére és a szavak átvételének módozataira vonatkozóan.
A kassai vendégek programjában szerepelt még a Miskolci Egyetem Selmeci Könyvtárának meglátogatása és városnézés is.


DGT Konferencia az „European Masters in Translation” képzés megalakításáról, Belgium, Brüsszel: 2006. október

Előadást tartott:
Klaudy Kinga: The Role of Translation Theory in Translator Training„Nyelvelmélet és nyelvhasználat” című konferencia, az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék és a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola rendezésében.
Budapest: 2006. október 16-17.

2006. október 16-án és 17-én Budapesten tartotta soron következő éves konferenciáját az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke és a székesfehérvári Kodolányi János Főiskola. A konferencia témája a Nyelvelmélet és nyelvhasználat volt. Bodnár Ildikó A költői nyelvhasználat címmel, Dobos Csilla pedig A pragmatika szerepe a jogi nyelvhasználat vizsgálatában címmel tartott előadást. Simigné Fenyő Sarolta előadása a metainformáció tárgykörébe tartozott, a sajtószövegekben előforduló metainfromációs igék és operátorok szerepét mutatta be.

„Kultúrák dialógusa III.” Konferencia, Pécsi Tudományegyetem, Fordítástudományi Kutatóközpont, Pécs: 2006. november

Előadást tartott:
Klaudy Kinga: Kutatási modellek és hipotézisalkotás a fordítástudományban

A Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztályának felolvasó ülése, Budapest: 2006. november

Előadást tartott:
Klaudy Kinga: A nyelvészeti fordításkutatás módszertani kérdései

A Magyar Tudomány Ünnepe, Eszterházy Károly Főiskola, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger: 2006. november 13.

A Miskolci Akadémiai Bizottság Nyelvtudományi Munkabizottsága és az Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke 2006. november 13-án közös konferenciát szervezett a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából. A rendezvényen részt vettek a Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének oktatói is.

Program:

 • Dr. Zimányi Árpád intézetvezető főiskolai tanár köszöntője
 • Dr. Simigné dr. Fenyő Sarolta tanszékvezető egyetemi docens, a munkabizottság elnökének bevezetője
 • Dr. Kovács Mária tanszékvezető egyetemi docens: Metainformációs kutatások történeti anyagon
 • Spiczéné Bukovszki Edit egyetemi tanársegéd: A posztkoloniális irodalmak stílusjegyei
 • Kegyesné Szekeres Erika egyetemi adjunktus: Tankönyveink gender szemüvegen át
 • Dr. Kecskés Judit egyetemi adjunktus: A történeti nyelvészet oktatása az új kétszintű képzésben
 • Balásné dr. Szalai Edit főiskolai docens: A magyar nyelv rokonításának vitatott esetei
 • Dr. Domonkosi Ágnes főiskolai docens: Az emlékezet fogalmi metaforái
Dr. Lévai Béla előadása a Miskolci Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén, Miskolc: 2006. november 16.

2006. november 16-án Dr. Lévai Béla, a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetének egyetemi docense tartott érdekfeszítő és gondolatébresztő előadást Metainformáció a szövegben címmel. Megismertette a hallgatóságot a metainformáció fogalmával, a metainformációs struktúráknak a szöveg szervezésében, valamint a kommunikációs szándék kifejezésében betöltött szerepével. Lévai Béla előadása a Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódott.


VI. Szaknyelvoktatási Szimpózium, SZOKOE, Szegedi Egyetem, Szeged: 2006. november 24-25.

Előadást tartott:
Dobos Csilla: A jogi szaknyelv struktúrája (A jogi szaknyelv tagolásának különböző lehetőségei)

„A Felvidék szerepe a magyar tudományosságban” című konferencia, Szlovákia, Nyitra: 2006. december

Előadást tartott:
Klaudy Kinga: Módszertani kérdések a fordításkutatásban: modellek és hipotézisek2007. április 2. és 4. között került megrendezésre a XXVIII. Országos Diákköri Konferencia.
Tanszékünket Simigné Fenyő Sarolta egyetemi docens képviselte, aki az Alkalmazott Nyelvtudományi Szekció munkájában zsűritagként működött közre.
Alkalmazott nyelvészet szakos hallgatóink közül Mudri Anna Ágnes III. éves hallgató Újabb adalékok a rendőri szaknyelv vizsgálatához, Varga Marianna II. éves hallgató pedig Instabil állapot - kétnyelvűségi vizsgálatok Erdélyben címmel tartott igényesen összeállított, színvonalas, nagy érdeklődésre számot tartó előadást.