ME Irodalomtudományi DI
Jelentéselmélet és hermeneutika
http://www.uni-miskolc.hu/~bolphd/jelenteselmelet-es-hermeneutika.html

© 2014 ME Irodalomtudományi DI
 
 
 

Jelentéselmélet és hermeneutika

A program keretében az irodalomtudomány számára közvetlenül releváns filozófiai kérdésekre fókuszálunk. A középpontban a klasszikus értelemben, azaz a szövegek értelmezésének tudományaként felfogott hermeneutika problémái állnak: a hermeneutikai kör, a történetiség, a hagyomány szerepe, a szerzői intenciók azonosíthatósága, az értelmezések státusa és igazságigénye. Szintén tárgyalásra kerülnek az ehhez a központi problémakörhöz kapcsolódó kérdések: (1) a jelentés elemzésére használható szemantikai fogalmak elemzése, jogosultságuk vizsgálata, beleértve a nyelvi jelentés és a mentális tartalmak kapcsolatának és a jelentés naturalizálhatóságának kérdéseit; (2) a hermeneutika ontológiai fordulata, megértés mint létezés, a hermeneutikai kör átértelmezése; (3) a hermeneutika mint a humántudományok módszertana, a természettudományok és a humántudományok viszonya, a humántudományok naturalista felfogása, a természettudományok hermeneutikája, hermeneutikai vs. kritikai társadalomtudomány, az igazság problémája, objektivitás vs. relativizmus. A kérdések szisztematikus vizsgálata mellett történeti áttekintést is nyújtunk. A tárgyalás során egyaránt merítünk a fenomenológiai-hermeneutikai és az analitikus tradícióból. A legfontosabb szerzők, akiknek munkáit tanulmányozzuk: Dilthey, Husserl, Heidegger, Gadamer, Betti, Hirsch, Apel, Habermas, Ricoeur, Rorty, Frege, Russell, Quine, Kripke, Lewis, Davidson, McDowell, Brandom.

Mintatanterv

Jelentéselmélet és hermeneutika program (programvezető: Dr. Ambrus Gergely)

A mintatanterv két táblázatból tevődik össze. Az első táblázat tartalmazza az első-, a másod- és a harmadéves hallgatók által felveendő tantárgyakat. E tantárgyakat a második táblázatból aszerint kell további tantárgyakkal kiegészíteni, hogy az A, a B vagy a C típusú évet írjuk-e éppen. A második táblázat tantárgyait egy hároméves ciklus során egyszer hirdetjük meg, és akkor kötelező felvenni őket. A belépő elsőéves hallgatók bármelyik típusú évben elkezdhetik tanulmányaikat, tehát A-B-C, B-C-A vagy C-A-B sorrendben is elvégezhetik a második táblázat tantárgyait.

Első táblázat

Kód

Tantárgy

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolás

Kredit

Tárgyjegyző

Megjegyzés

I. év I. félév

A

Tudományos írás

2-0

30

Koll.

5

Dr. Gyapay László

 

C

Szövegolvasás I.

2-0

30

Koll.

2

Dr. Ambrus Gergely, Dr. Nyírő Miklós

 

 

Kutatószeminárium I.

0-2

30

Gyak. jegy

0-10

 

 

 

Kutatási beszámoló I.

0-2

30

Gyak. jegy

0-5

 

 

 

Egyéni kutatómunka

 

 

 

 

 

 

I. év II. félév

A

Kiadói ismeretek

2-0

30

Koll.

5

Dr. Porkoláb Tibor

 

C

Szövegolvasás II.

2-0

30

Koll.

2

Dr. Ambrus Gergely, Dr. Nyírő Miklós

 

 

Kutatószeminárium II.

0-2

30

Gyak. jegy

0-10

 

 

 

Kutatási beszámoló II.

0-2

30

Gyak. jegy

0-5

 

 

 

Egyéni kutatómunka

 

 

 

 

 

 

II. év I. félév

A

Szövegtudomány I.

2-0

30

Koll.

5

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor

 

 

Kutatószeminárium III.

0-2

30

Gyak. jegy

0-10

 

 

 

Kutatási beszámoló III.

0-2

30

Gyak. jegy

0-5

 

 

 

Egyéni kutatómunka

 

 

 

 

 

 

II. év II. félév

A

Szövegtudomány II.

2-0

30

Koll.

5

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor

 

 

Kutatószeminárium IV.

0-2

30

Gyak. jegy

0-10

 

 

 

Kutatási beszámoló IV.

0-2

30

Gyak. jegy

0-5

 

 

 

Egyéni kutatómunka

 

 

 

 

 

 

III. év I. félév

 

Disszertációkészítő szeminárium I.

0-2

30

Gyak. jegy

0-10

 

 

 

Kutatási beszámoló V.

0-2

30

Gyak. jegy

0-5

 

 

 

Egyéni kutatómunka

 

 

 

 

 

 

III. év II. félév

 

Disszertációkészítő szeminárium II.

0-2

30

Gyak. jegy

0-10

 

 

 

Kutatási beszámoló VI.

0-2

30

Gyak. jegy

0-5

 

 

 

Egyéni kutatómunka

 

 

 

 

 

 

Második táblázat

Kód

Tantárgy

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolás

Kredit

Tárgyjegyző

Megjegyzés

A. év I. félév

B

Szemantika I.

2-0

30

Koll.

5

Dr. Ambrus Gergely

 

B

Filozófiatörténet I.

2-0

30

Koll.

5

 

 

A. év II. félév

B

Szemantika II.

2-0

30

Koll.

5

Dr. Ambrus Gergely

 

B

Filozófiatörténet II.

2-0

30

Koll.

5

 

 

B. év I. félév

B

Hermeneutika I.

2-0

30

Koll.

5

Dr. Nyírő Miklós

 

C

Egzisztencializmus

2-0

30

Koll.

2

 

 

B. év II. félév

B

Hermeneutika II.

2-0

30

Koll.

5

Dr. Nyírő Miklós

 

C

Fenomenológia

2-0

30

Koll.

2

 

 

C. év I. félév

A

Irodalmi hermeneutika I.

2-0

30

Koll.

5

Dr. Nyírő Miklós

 

C

Ismeretelmélet

2-0

30

Koll.

2

Dr. Ambrus Gergely

 

C. év II. félév

A

Irodalmi hermeneutika II.

2-0

30

Koll.

5

Dr. Nyírő Miklós

 

C

Nyelv és gondolkodás

2-0

30

Koll.

2

Dr. Ambrus Gergely

 

Az egyes tantárgyi egységek magyarázata a kreditrendszer ismertetésében található.

A képzés során félévenként min. 30 kreditpont megszerzése kötelező. Ebből min. 15 kreditpontot a mintatantervben feltüntetett tanórák teljesítésével kell megszerezni (1–1 A, B, C tárgy felvétele minden félévben kötelező), a többi kreditpontot pedig az egyéni kutatómunka teljesítésével.

A kurzusok meghirdetéséért a programvezetőkkel egyeztetve a DI vezetője a felelős. A leckekönyvi bejegyzésért a tárgyjegyzők felelősek.

A megnevezett tárgyjegyzők az adott tantárgy felelősei. A kurzusokat a tárgyjegyzővel egyeztetve, a DI vezetőjének felkérése alapján más oktatók is oktathatják.