Magyar
English


A Tanszék rövid bemutatása

        Az Európa Jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék 1994. májusában alakult meg. A Tanszék vezetõje 1994-1998. között Prof. Dr. Vörös Imre egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora volt, majd 1998-tól Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár, aki egyben az Igazságügyi Minisztériumnak a jogharmonizációért felelõs szakállamtitkára.

        A Tanszék két fõtárgy oktatását látja el: nappali és levelező tagozaton a második év II. félévében és a harmadik év I. félélvében az Európai jog 1. és 2. tárgyét, amelynek tárgyjegyzője Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár. A tantárgy oktatásában dr. Angyal Zoltán egyetemi docens, dr. Asztalos Zsófia egyetemi tanársegéd és dr. Mátyás Imre egyetemi adjunktus vesz részt. Az európai jog és intézményrendszer tárgyköréhez kapcsolódóan oktatóink számos átoktatási feladatot látnak el más karok szakjainak felkérésére.

        A Tanszék másik fõtárgya a Nemzetközi magánjog nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga elnevezésû tantárgy-pár, melyet nappali és levelező tagozaton negyedév II. és ötödév I félévében sajátíthatnak el a hallgatók. A tantárgy oktatásában dr. Angyal Zoltán egyetemi docens, dr. Asztalos Zsófia egyetemi tanársegéd és dr. Mátyás Imre egyetemi adjunktus vesz részt.

        A Tanszék mindkét fõtárgyhoz kapcsolódóan, évente hirdet meg nappali tagozatos hallgatóknak alternatív tárgyakat mind magyar, mind angol nyelven. Az alternatív tárgyak egy része más karok hallgatói számára is meghirdetésre kerül.

        A Tanszék oktatói részt vesznek a Kar egyes posztgraduális szakjogász szakjainak, valamint jogi szakoklevelet biztosító posztgraduális szakjainak oktatásában is. Így a Tanszék oktatói a már jogi végzettséggel rendelkezõk részére oktatnak az Európai Szakjogász, a Külkereskedelmi Szakjogász, a Társasági Jogi Szakjogász és a Biztosítási Szakjogász képzés keretében. Oktatnak továbbá a Jogi szakokleveles közgazdás képzés keretében is, amely diplomás közgazdászoknak nyújt jogi kiegészítõ szakoklevelet.

        A Tanszék akkreditált doktori alprogramja Az Európai Unió joga címet viseli. Az alprogramról a Tanszék munkatársai adnak felvilágosítást.

        Az egyes képzési formákban a Tanszék által gondozott tárgyak listájának megjelenítéséhez kérjük, kattintson ide!

        A Tanszéken folyó fõbb kutatások elsõsorban az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkal kapcsolatos jogharmonizációs feladatokhoz, a globalizáció jogi eszközrendszeréhez, illetve a nemzetközi gazdasági forgalom szempontjából fontos jelentõségû kérdésekhez fûzõdnek. A Tanszék foglalkozik a nemzetközi kollíziós magánjog gyakorlatának kutatásával is. A kutatási eredmények konferenciákon, szakfolyóiratokban, tanulmánykötetekben vagy szakvéleményekben jelennek meg. A Tanszék a közelmúltban több nemzetközi kutatási projectnek is részese volt. A tanszék oktatói kutatási területükön nemzetközi konferenciák gyakori elõadói és külföldi kutatóhelyek rendszeres látogatói. A tanszéki kutatások részletes leírásához kérjük, kattintson ide!

        A tanszék jelenlegi fõállású oktatói töbebn rendelkeznek külföldi felsõoktatási intézményben szerzett idegennyelvû szakirányú másoddiplomával és doktorandusz hallgatóinkat is rendszeresen buzdítjuk külföldi posztgraduális programokban való résztvételre.

        A Tanszék aktívan közremûködik olyan kezdeményezésekben, amelyek a hallgatókat közelebb hozzák az oktatott tárgyakhoz. Ennek keretében az elmúlt években Pro Scientia emlékérmes hallgatói OTDK szerepléstõl kezdve nemzetközi diákkonferenciákon keresztül sokféle módon sikerült a Tanszéknek felkeltenie a hallgatók érdeklõdését mind az európai jog, mind a nemzetközi magánjog valamint a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga és egyes részterületei iránt. Kiemelendõ itt a Willem C. Vis Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Perbeszédverseny, valamint a magyar és angol nyelvű európai jogi perbeszédversenyek hallgatói résztvételének szervezése és támogatása. A Tanszék elõsegíti az erõs idegen nyelvi és szaknyelvi kompetenciával bíró hallgatók konferenciaszerepléseit is. A hallgatói projektek részletes leírásához kattintson ide.

Vissza a tanszéki kezdõlapra.

Vissza a kari kezdõlapra

Vissza az egyetemi kezdõlapra.