Dr. HOVÁNYI LEHEL
nyug. tanszékvezető egyetemi tanár
(1922-2002)

A magyar geodézia és bányaméréstan szakterületének kiemelkedő egyénisége dr. Hoványi Lehel aranyokleveles bányamérnök, a műszaki tudomány doktora, az MTA Geodéziai Bizottságának volt titkára, az MTA Bányászati Bizottságának és az MTA Geodéziai Kutatólaboratórium tudományos tanácsának volt tagja 2002. május 23-án váratlanul elhunyt.

1922. április 27-én, Nagykanizsán született. Elemi és középiskolai tanulmányait szintén Nagykanizsán végezte. Az egyetemet Sopronban, 1940-ben kezdte meg, de bányamérnöki ok-levelét – két és fél éves hadifogság és hosszabb szanatóriumi kezelés miatt - csak 1950-ben vehette át. Az egyetemi tanulmányok befejezését követően a soproni Geodéziai és Bányaméréstani Tanszéken tanársegéd és aspiráns. A soproni aspirantura lezárása után, rövid ideig a BGTV-nél dolgozott, majd az Ózdvidéki Szénbányászati Tröszt Bányamérési Osztályára helyezték át, ahol osztályvezető főmérnöki beosztást kapott. Az NME Geodéziai és Bányaméréstani Tanszékére ipari kádercserével 1959-ben került, ahol egy évig meghívott, majd 1960-tól kinevezett docens, 1965-től egyetemi tanár. 1968-1980 között 12 éven keresztül volt a Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék vezetője. Oktatói-kutatói munkája elsősorban a hibaelmélet, kiegyenlítő számítások, a bányaméréstan és a bányászati geometria területére irányult.

Kandidátusi értekezésében a hosszhálózatok feltételes mérések módszere szerinti kiegyenlítésével foglalkozott. Akadémiai doktori

értekezésében a bányaműveletek okozta külszíni kőzetmozgások geodéziai úton történő meghatározásának új mérési és számítási módszereit ismertette. „Bányamérés” című nívó díjas könyvét nemcsak a hallgatók generációi használták tanulmányaikhoz, hanem a gyakorló bányamérő szakemberek is gyakran forgatták. Hoványi professzor nevéhez kapcsolható a hazai bányászati geometriai és geostatisztikai kutatások megindítása és egyetemi oktatásba történő megjelenítése is. Szakmai irányításával a tanszék műhelyében a bányamérés számára számos saját fejlesztésű kiegészítő berendezés, műszertartozék készült, főleg bányaműveletek okozta kőzetmozgások elektromos regisztrálása céljából. Ő a kezdeményezője a tanszéken 1962-1966 években folytatott bányamérő szakirányú képzésnek, melynek eredményeképpen több mint 30 hallgató szerzett mélyebb geodéziai és bányamérési ismereteket. Szakirodalmi munkássága jelentőségét igazolja két tankönyve, öt önálló és négy társszerzővel írt jegyzete, folyóiratban megjelent magyar, orosz és német nyelvű 80 szakcikke és önálló füzetben, illetve konferencia kiadványban fellelhető 34 magyar és idegen nyelven összeállított tanulmánya. Munkáját számos kitüntetéssel jutalmazták. Az oktatásügy kiváló dolgozója; a bányá-szat kiváló dolgozója, a nehézipar kiváló dolgozója; a Munka Érdemrend arany fokozata; a Bányász Szolgálati Érdemérem arany fokozata és tiszteletbeli hites bányamérő elismerések-ben részesült.

Hoványi professzort kívánsága szerint szűk családi körben helyezték örök nyugalomba. Munkatársai, tanítványai, a szakma elismert képviselői, barátai adóztak emlékének a 80. születési évfordulója alkalmából a Miskolci Egyetem Geodéziai és Bányaméréstani Tanszéke szervezésében tartott baráti összejövetelen, ahol ő már sajnos nem lehetett jelen. Mindannyian - a tanszék volt és jelenlegi dolgozói - akik ismertük és tiszteltük, emlékét megőrizzük.

Dr. Havasi István


Kolozsvári Gábor 70 - éves

2002. május 31-én 70. születési évfordulója alkalmából köszöntöttük Dr. Kolozsvári Gábor nyugdíjas professzort a Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék volt tanszékvezetojét.

A tanszéki baráti köszönto rendezvényre a Miskolci Egyetem A/1. épületének VIII. sz. elo-adójában került sor. A társintézményekbol érkezo vendégeket, ipari kollégákat és volt tan-széki dolgozóinkat, a megemlékezést megelozoen, a könyvtárszobában fogadtuk. A pro-fesszor urat a rendezvényen való részvételükkel a tanszék jelenlegi oktatói és dollgozói mellett a következo személyek tisztelték meg: Dr. Bohm József, Dr. Kovács Ferenc Dr. Somosvári Zsolt (MFK részérol); Dr. Joó István, Dr. Sárközy Ferenc, Dr. Kis Papp László, Dr. Somogyi József (külso meghívottak); Klemencsics István, Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula, Pikli Károly, Zólomy Miklós (Bányaméro Szakcsoport); Dr. Graczka Gyula, Dr. Füst Antal, Dr. Alpár Gyula, Dr. Szarka Zoltán, Dr. Horváth Ferenc, Dr. Bokor Balázs, Juhász Béla, Gál László, Prakhasné Szép Ilona, Dr. Mikó Józsefné, Dr. Vincze Endréné (volt tanszéki kollégák).

A rendezvény egy szomorú bejelentéssel kezdodött. Dr. Havasi István tanszékvezeto Dr. Ho-ványi Lehel váratlan haláláról tájékoztatta a résztvevoket, akik a rövid gyászszünet alatt fohaj-tással emlékeztek meg a tanszék egykori neves professzoráról. Ezt követoen Dr. Bohm József dékán köszöntötte a 70 éves Kolozsvári professzort. A dékáni köszönto után Dr. Havasi Ist-ván tömören ismertette Dr. Kolozsvári Gábor életútját, amelynek során méltatta az egykori tanszékvezeto szakmai vezetoi tevékenységét a Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék éle-tében. Ezután a megjelent vendégek közül Dr. Joó István ny. egyetemi tanár, a tanszék jelenlegi személyi állománya nevében Dr. Havasi István tanszékvezeto fejezték ki születés-napi jókívánságaikat és adtak át szerény ajándékot a professzor úr részére, majd üdvözlo levelek felolvasására került sor

. A baráti köszönto rendezvény résztvevoi ezután a tanszéki kutatómunkát érintoen a követ-kezo két szakmai eloadást hallgatták meg:

  • Dr. Havasi I.-Chrabák P.: A GPS abszolút helymeghatározás pontossága, szóbeszéd és realítás
  • Dr Czellár A.: Egy tanszéki fejlesztésu térinformatikai szoftver bemutatása
Az eloadások után a hallgatóság részérol néhány kérdés és hozzászólás hangzott el. A ren-dezvény hivatalos részének lezárását közös ebéd követte az ITC Székház Mesterek Étter-mében. Azt megelozoen Dr. Kovács Ferenc akadémikus és Dr. Somosvári Zsolt intézetvezeto egyetemi tanár mondott pohárköszöntot. Az étkezést követoen a rendezvény az asztalbontásig (haza-utazásig) tartó baráti beszélgetéssel zárult.

Az MTA Geodéziai Tudományos Bizottsága 2002. évi tavaszi ülésének programja

Az ülés idopontja: 2002. április 10. /10.00-16.00/
Az ülés helye: Miskolci Egyetem Miskolc-Egyetemváros
A/4 149-es számú Rektori Tanácsterem
A szervezéssel megbízott személy Miskolcon: Dr. Havasi István, tanszékvezeto
Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék
Érkezés: de. 8.52 Miskolc-Tiszai pu. IC vonat (Budapest-Miskolc)
Elutazás: du. 17.00 IC vonat (Miskolc-Budapest)
/A résztvevok vasútállomásról/ra történo szállítását kisbusszal és az igények függvényében személygépkocsival tervezzük megoldani./

Napirendi pontok

Délelott (10.00-13.00)
1) A Miskolci Egyetem rektora üdvözli az ülés résztvevoit. /Eloadó: Dr. Besenyei Lajos, rektor/
2) Konzultatív megbeszélés a tudományos utánpótlás kérdéseirol a geodézia területén. /Levezeto: Dr. Joó István, a GTB elnöke/
3) A GTB 2002. évi programjának meghatározása. /Eloadó: Dr. Joó István, a GTB elnöke/
4) Egyebek.
5) Látogatás az ME Geodéziai és Bányaméréstani Tanszékén valamint az ME Selmeci Muemlékkönyvtárában. /Házigazdák: Dr. Havasi István, tanszékvezeto Dr. Zsámboki László, foigazgató/

Ebédszünet (13.00-14.00)

Délután (14.00- tól)
6) Kutatásfejlesztés a Miskolci Egyetemen. /Eloadó: Dr. Patkó Gyula, tudományos rektorhelyettes/
7) A Muszaki Földtudományi Kar helyzete és fejlesztési tervei. /Eloadó: Dr. Bohm József, dékán/
8) Tájékoztató a Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék jelenlegi és várható oktatási feladatairól. /Eloadó: Dr. Havasi István, tanszékvezeto/
9) Talajtérképezés távérzékelés felhasználásával. /Eloadó: Dr. Dobos Endre, docens, Természetföldrajz-Környezettan Tsz./
10) Hozzászólások, zárszó