Kód:  MF EGT 202

Géptan I.

Gépt I

3 előadás, 1 gyak.

kredit:  4

Geotechnikai Berendezések Tanszék

aláírás, vizsga

 

Tantárgyfelelős:        Dr. Vőneky György egy. docens

Ajánlott félév:            4. félév

Előfeltétel:                 Matematika 1-2, Fizika 1 és Műszaki Rajz eredményes félévek

                                  

A tantárgy státusza:

q       kötelező a Bányászati és Geotechnikai, Előkészítéstechnikai, Környezetmérnöki,   Műszaki Földtudományi, Olaj- és Gázmérnöki szakon.

 

A tantárgy feladata: Gépüzemtani alapismeretek nyújtása a műszaki földtudományok területén tevékenykedő mérnökhallgatók részére.

 

Követelmény, számonkérés:

            Félévközi gyakorló feladatok megoldása, írásbeli vizsga (számítási feladatok + elmélet).

 

Előadások anyaga:

 1. Bevezetés. Gép és civilizáció
 2. Mechanikai elméleti alapok.

Vektoralgebra alapjai. Egyenes vonalú mozgás jellemzői (út, sebesség, gyorsulás). Impulzustétel, erő. Energia, munka, teljesítmény, hatásfok. Forgómozgás jellemzői (szögelfordulás, szögsebesség, szöggyorsulás). Mozgás körpályán. Perdület, perdülettétel, forgató nyomaték. Tehetetlenségi (másodrendű) nyomaték (tömegpontra, kiterjedt testre). Redukált tömeg.

 1. Tapadás, súrlódás. Coulomb-féle súrlódási törvény. Gördülés, gördülési ellenállás.
 2. Hajtások.

Fogaskerekek. Fogaskerekes hajtás, fordulatszám és nyomatékáttétel. Bolygóművek, differenciálmű fogalma. Csigahajtás. Lánchajtás. Láncok fajtái. Lánchajtás jellemzői. Szíjhajtás. Súrlódásos erőátvitel elve. Szíj feszítés. Lapos szíj, ékszíj. Szíjhajtások jellemzői, fordulatszám hatása. Forgattyús hajtómű. Mozgásviszonyok végtelen hajtórúd esetén. Véges hajtórúd/hajtókar arány.

 1. Fékek.

Pofás fékek. Elvi alapok. Önzárás. Kétpofás fék méretezése.

      Szalagfékek. Felépítés, működés. Forgásirány hatása. Neutrális szalagfék. Méretezés.

 1. Gépek (mechanikai) jelleggörbéi. Névleges pont, üzemi pont. Tipikus jelleggörbék. Erőgép és munkagép fogalma, együttműködés. Munkapont, stabil munkapont.
 2. Anyagmozgatás, szállítógépek. Alapfogalmak. Folyamatos szállítás jellemzői. Láncos csúszdák, hevederes szállítószalagok. Szakaszos szállítás jellemzői. Kötélvontatású szállítás ferde pályán.
 3. Áramlástechnikai alapok. Folyadék áramlása csővezetékben. Bernoulli egyenlet alakjai. Viszkozitás. Csővezetéki veszteség, csővezetéki jelleggörbe. Szívómélység fogalma, számítása.
 4. Hidrosztatikai energiaátvitel alapjai.
 5. Dugattyús szivattyúk szerkezete, működése. Folyadékszállítás, volumetrikus hatásfok. Indikátor diagram. Meghajtó teljesítmény igény, mechanikai hatásfok. Pillanatnyi folyadékszállítás. Légüstök. Térfogat kiszorítású szivattyúk típusai.
 6. Hidrodinamikai energiaátvitel alapjai.

Folyadéksugár torlónyomása. Akciós turbinák. Pelton kerék működése, hatásfoka. Reakciós turbina fogalma.

 1. Forgólapátos szivattyúk.

Felépítés, működés. Euler-féle turbina egyenlet. Forgólapátos szivattyú elméleti és valóságos jelleggörbéje. Fordulatszám változtatás hatása. Soros és párhuzamos üzem.

 1. Villamos gépek.

Villamos áram jellemzői. Munka, teljesítmény. Egyenáram és váltakozó áram. Effektív érték. Villamos áram és mágneses tér. Gerjesztés. Indukció. Erőhatás mágneses térben. Egyenáramú forgó gépek működése. 3 fázisú váltakozó áram előállítása, jellemzői. Csillag és háromszög kapcsolás. Forgó mágneses mező. Aszinkron gép működési elve.

 1. Villamos gép- és érintésvédelem.

Túláram, zárlati áram hatása, védekezés. A villamos áram élettani hatásai. Érintési feszültség fogalma, megengedett értéke. Nullavezetős érintésvédelem.

 1. Irányitástechnikai alapok.

Alapfogalmak. Gépi irányítás feladata és alapvető funkciói. Vezérlés, szabályozás. Termelésirányítás off-line és on-line módja.

 

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

 

Teremgyakorlatok

Számpéldák kidolgozása, amelyek az előadási anyaghoz kapcsolódnak.

A félév során 4 db gyakorló feladat otthoni megoldásra.

 

Aláírás feltétele:

 Gyakorlati órák látogatása kötelező.

 A kiadott gyakorlati feladatok határidőre történő, helyes megoldása.

 

1. FELADAT Leadási határidő: 2008.10.13.

2. FELADAT Leadási határidő: 2008.10.27.

3. FELADAT Leadási határidő: 2008.11.10.

4. FELADAT Leadási határidő: 2008.11.24.

5. FELADAT Leadási határidő: 2008.12.08.

 

Vizsgák anyaga:

Előadások és gyakorlatok anyaga.

A vizsgajegybe beleszámít az előadási órák rendszeres látogatása és a kiadott feladatok határidőre történő, helyes megoldása.

 

Irodalom:

-         Pattanytús, Á.G.: Gépüzemtan. Tankönyv

-         Tanszéki segédletek

-         Terplán – Lendvai: Általános géptan. Jegyzet

 

Jelentkezés és korlátozások: jelentkezés a regisztrációs héten.