BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE

 

 

BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK INTÉZETE

 

 

A Miskolci Egyetemen (akkori nevén: Nehézipari Műszaki Egyetem) 1981 szeptemberében kezdődött meg a jogászképzés. 1995. június 30-ig a Bűnügyi Tudományok Tanszéke keretében történt a büntető anyagi jog, eljárásjog, büntetés-végrehajtási jog, kriminológia és kriminalisztika oktatása. A tanszék alapítója és 1994. június 30-ig vezetője Dr. Horváth Tibor volt, aki Professor Emeritusként ma is részt vesz az Intézet tudományos életében.

 

A megnövekedett feladatokra tekintettel a tanszék 1995. július 1-jével intézetté alakult, amelynek igazgatója Prof. Dr. Lévay Miklós, igazgatóhelyettese Prof. Dr. Farkas Ákos lett.

 

A Bűnügyi Tudományok Intézetén belül két tanszék jött létre: a Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék, valamint a Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék. A tanszékek alapvetően a hozzájuk tartozó tantárgyak oktatásáért felelősek. Intézeti szinten pedig közös kutatási témákkal és együttes PhD programmal rendelkezünk.

 

Az elmúlt évek intézeti szintű kutatási projektjei a következők voltak:

-       A magyar büntetőjogrendszer fejlesztés irányai: (OTKA kutatás; 1995-1997, témavezető: Dr. Horváth Tibor)

-       Összehasonlító Kriminológia és Büntető Igazságszolgáltatás – Brit – Magyar projekt (a Magyar Ösztöndíj Bizottság és a British Council által támogatott kutatás, 1996-1999, témavezető: Dr. Lévay Miklós)

-       Büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban, különös tekintettel az Unió pénzügyi érdekeinek védelmét szolgáló intézményekre. (Felsőoktatási kutatás-fejlesztési Program által támogatott kutatás, 1997-2001. Témavezető: Dr. Lévay Miklós)

-       Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások Közalapítvány által támogatott az „Európai Unióhoz való csatlakozás kihívásai a bűnözés és más devianciák elleni fellépés területén” c. projekt.

 

A Bűnügyi tudományok fejlődési irányai c. PhD programunk vezetője, Dr. Horváth Tibor Professor Emeritus volt, őt követően Prof. Dr. Lévay Miklós, jelenleg pedig Prof. Dr. Farkas Ákos.

 

Intézetünk szerteágazó hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Kapcsolatainkra építve rendszeresen szervezünk szakmai rendezvényeket.

 

2000-ben Bűnügyi Tudományi Közlemények névvel intézeti kiadványsorozatot indítottunk. Ennek célja az intézet által szervezett konferenciák anyagának és az intézeti kutatási eredményeknek a rendszeres publikálása.

 

Az intézet oktatóinak, nappali tagozatos doktorjelöltjeinek tevékenységére vonatkozóan részletes információk találhatók a két tanszékről szóló résznél.

 

Az ismertető eddig a múltról és a jelenről szólt. A jövőre nézve pedig azt szeretnénk, ha folytatódna mindaz, amire eddig is törekedtünk:

-       oktatásban az igényességre, a hallgatókkal való korrekt kapcsolatra;

-       kutatásban az összehasonlító szemlélet érvényesítésére, a kriminálpolitika alakító tényezőinek vizsgálatára és az egyes jogintézmények társadalmi-gazdasági környezetbe helyezett elemzésére;- az előzőek érdekében pedig együttműködésre hazai és külföldi társtanszékekkel és kutatóintézetekkel.

 

VISSZA A KARI HONLAPRA

VISSZA AZ EGYETEMI HONLAPRA

Utolsó módosítás időpontja: 2008. 03. 06.