Nyomtatható verzió

 

 

 

A Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Tanácsának

2/2001. sz. irányelve

 

a külföldön folytatott tanulmányok doktori képzésbe történő beszámításáról

 

1.§ Értelmező rendelkezések

 1.  

  A külföldi részképzés (4.§) olyan külföldi tanulmányút, amely a doktori képzésünk egy meghatározott félévének követelményeit teljes egészében kiváltja, az adott félév teljes elismerését eredményezi.

 2.  

  A külföldi tanulmányok részleges beszámítása (5.§) esetén a külföldi tanulmányút a hazai doktori képzés egyes tárgyai alóli felmentést eredményezi.

 3.  

  A doktori képzésen kívüli, annak idejére eső egyéb külföldi tanulmányokat (6.§) a hazai doktori képzéstől független tevékenységnek tekintjük, ezért ezen az alapon a doktori képzéshez tartozó tárgyakból – fő szabályként – felmentést nem adható.

2.§ A külföldi tanulmányok teljes (4.§) vagy részleges (5.§) beszámításának feltételei:

 1.  

  A doktorjelölt tanulmányait olyan külföldi felsőoktatási intézményben vagy kutatóintézetben folytatja, ahol rendszeres képzésben vesz részt, beleértve ebbe az értekezés elkészítésre vonatkozó rendszeres konzultációkat és

 2.  

  a külföldön folytatott tanulmányok a doktori képzésünk tantárgyi tematikáját legalább részben lefedik.

3.§ (1) Külföldi tanulmányokat a szervezett doktori képzés mindhárom évében lehet folytatni.

(2) A Doktori Iskola Tanácsa a 2.§ b. pontjának feltételeit mindig aszerint vizsgálja, hogy a doktorjelölt a doktori képzés mely félévében utazik külföldre, és abban a szemeszterben melyek a hazai tantárgyi követelmények.

4.§ A külföldi részképzés (1.§ a. pont)

(1) Külföldi részképzésre a Doktori Iskola Tanácsának előzetes engedélyével kerülhet sor. Az erre vonatkozó kérelmet a doktori irodához írásban kell benyújtani, s abban meg kell határozni a tanulmányok helyét, a fogadó intézményt, a hallgatandó tárgyakat és a tanulmányok időtartamát. Ezen túl a kérelemben a hallgatandó tárgyak kapcsán meg kell jelölni, hogy a doktorandusz a hazai doktori képzésben pontosan mely tárgyakat és milyen kreditértékkel kívánja beszámíttatni. A kérelemhez a hazai tárgyjegyző írásbeli véleményét csatolni kell.

(2) Amennyiben a Doktori Iskola Tanácsa a külföldi részképzést jóváhagyja, az akkor válik teljesítetté, amikor a doktorjelölt a tanulmányok teljesítéséről szóló igazolásokat – a hazaérkezését követő két héten belül – a doktori irodára benyújtja.

(3) A (2) bekezdés szerint leadott igazolásokat a Doktori Iskola Tanácsának elnöke ellenőrzi.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés folyamán a Tanács elnöke azt észleli, hogy a doktorjelölt külföldön az előre jóváhagyott tantárgyak mindegyikét nem teljesítette, az ügyet a Doktori Iskola Tanácsa elé terjeszti. A Tanács külön határoz arról, hogy a részképzés a mulasztásokkal együtt is érvényes-e. Elutasító döntés esetén az 5.§ szabályait kell alkalmazni.

(5) Amennyiben a Doktori Iskola Tanácsa külföldi részképzést engedélyez – az (1) bekezdésben megjelölt hallgatói javaslat alapján – pontosan meghatározza annak itthoni kreditértékét.

(6) Ha a külföldi tanulmányok tárgyai csak részben fedik le az adott félév hazai képzésben előirt tantárgyak tematikáját, a külföldi részképzés kreditértéke – tantárgyi bontás nélkül – egységesen is meghatározható.

5.§ A külföldi tanulmányok részleges beszámítása (1.§ b. pont)

(1) Amennyiben a doktorjelölt nem kéri külföldi tanulmányainak teljes beszámítását (4.§), vagy kéri, de a Doktori Iskola Tanácsa azt nem tartja indokoltnak, a Tanács a külföldi tanulmányok részleges beszámításról határozhat.

(2) Ha a doktorjelölt külföldi tanulmányok részképzésként történő elismerését kéri (4.§), de a Doktori Iskola Tanácsa ezt nem tartja indokoltnak, a Tanács a részleges beszámításról külön kérelem nélkül is határozhat.

(3) A részleges beszámításra vonatkozó kérelmet a 4.§ (1) bekezdésben meghatározott formai követelmények szerint kell előterjeszteni

(4) Amennyiben a Doktori Iskola Tanácsa a külföldi tanulmányokat a hazai doktori képzésbe csak részben számítja be, a beszámítással nem érintett tárgyak követelményeit a doktorandusznak itthon kell teljesítenie.

(5) A (4) bekezdés szerint itthon teljesítendő tárgyakat főszabályként abban a félévben kell abszolválni, amelyikben azt a hazai képzés tanrendje előírja.

(6) Amennyiben a külföldi tanulmányút időtartama miatt az itthoni tárgyak követelményei az (5) bekezdésben meghatározott időhatáron belül nem teljesíthetőek, a doktorjelöltnek – kiutazása előtt – a Tanulmányi Bizottságtól a tárgy teljesítésének időpontjára vonatkozó halasztást kell kérnie.

(7) A doktorjelölt a beszámítással érintett tárgyak külföldön történt teljesítéséről szóló igazolást – a hazaérkezését követő két héten belül – a doktori irodára köteles benyújtani.

(8) A benyújtott igazolásokat a Doktori Iskola Tanácsának elnöke ellenőrzi. Ha ebben hiányosságot észlel, az ügyet a Tanács elé terjeszti.

(9) Amennyiben a (8) bekezdés alapján a Tanács egy tárgy teljesítését nem fogadja el, a doktorjelöltnek a Tanulmányi Bizottságtól engedélyt kell kérnie az itthoni teljesítésre.

(10) A 4.§ (5) bekezdését a külföldi tanulmányok részleges beszámításánál értelemszerűen kell alkalmazni.

(11) Amennyiben a (10) bekezdés szerinti beszámításnál a doktorjelölt nem kapja meg az általa javasolt kreditpontokat, lehetőséget kell számára biztosítani, hogy az adott tárgyat itthon teljesítse.

6.§ A doktori képzésen kívüli külföldi tanulmányok (1.§ c. pont)

(1) Amennyiben a külföldi tanulmányút a 2.§-ban előirt feltételeknek nem felel meg, a külföldön töltött idő a doktori képzésbe nem számítható be.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a doktorandusznak évhalasztást kell kérnie.

(3) Kivételes esetben a Doktori Iskola Tanácsa engedélyezheti az adott félévben esedékes tantárgyak 5.§ (4)-(6) bekezdés szerinti pótlását.

7.§ A külföldi tanulmányok időtartama

(1) A külföldön folytatott tanulmányok időtartamát a Doktori Iskola Tanácsa nem korlátozza.

(2) Amennyiben a külföldi tanulmányok időtartama az egy félévet meghaladja, a Doktori Iskola Tanácsa –– a 4-6.§§-okban foglaltak szerint -, az egyes tanulmányi félévekre eltérő tartalmú engedélyeket is kiadhat.

8.§. Az irányelvet a Doktori Iskola Tanácsa 2001. december 19-i ülésén fogadta el. Rendelkezéseit a 2002. január 1. után megkezdett külföldi utakra kell alkalmazni.

  

Miskolc, 2001. december 19.

 

Dr. Stipta István

egyetemi tanár, a Doktori Iskola Tanácsának elnöke

 

 

Utolsó módosítás: