Megvédett doktori értekezések

1. Dr. Paulovics Anita: Az elsődlegesség és a másodlagosság kérdése az államigazgatási eljárásban
Tudományos vezető: Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár
236/1998.

2. Dr. Szilágyi István: Fejezetek a jogi antropológia történetéből
Tudományos vezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár
220/1998.

3. Jámborné dr. Róth Erika: A terhelt emberi jogai és a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban
Tudományos vezető: Dr. Horváth Tibor egyetemi tanár
225/1999.

4. Dr. Bódig Mátyás: Az elméletalkotás és a megismerés problémája a kortárs jogelméletben: Hart és Dworkin jogelméletének tapasztalatai 
Tudományos vezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár
227/1999.

5. Dr. Loss Sándor: A cigány közösségi jog 
Tudományos vezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár
228/2000.

6. Dr. Szabó István: Az államfő jogállása a Weimari Köztársaságban 
Tudományos vezető: Dr. Stipta István egyetemi tanár
226/2000.

7. Dr. Károlyi Géza: Az egyszemélyes vállalkozások és jogi környezetének problémái 
Tudományos vezető: Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár
252/2000.

8. Dr. Fodor László: Integratív környezetjog 
Tudományos vezető: Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár
253/2000. 
[fotó1] [fotó2]

9. Csemáné dr. Váradi Erika: Nemzetközi és hazai tendenciák a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában 
Tudományos vezető: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár
270/2000.

10. Dr. Petró Rita: Az emberi jogok és a demokratikus alapelvek tiszteletben tartása, mint a teljes jogú európai uniós tagság feltétele 
Tudományos vezető: Dr. Kovács Péter egyetemi tanár
276/2000.

11. Dr. Győrfi Tamás: Az alkotmánybíráskodás a jog és a politika határvonalán 
Tudományos vezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár
267/2000. 

12. Dr. Balogh Judit: A nyugat-európai kodifikációk hatása a magyar magánjog polgári kori fejlődésére 
Tudományos vezető: Dr. Stipta István egyetemi tanár
291/2001.

13. Dr. Csák Csilla: Az integrált szövetkezeti hitelintézetek szervezeti és funkcionális megközelítése 
Tudományos vezető: Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár
288/2001.

14. Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin: Az árvaszékek története és jogi szabályozása Szabolcs megyében 1848-1880. között 
Tudományos vezető: Dr. Stipta István egyetemi tanár
290/2001.

15. Dr. Nyitrai Péter: A közigazgatási szervezetrendszerek struktúráját befolyásoló tényezők 
Tudományos vezető: Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár
289/2001.

16. Dr. Pásztorné dr. Erdős Éva: A privatizáció és annak tőzsdei útja 
Tudományos vezető: Dr. Ferenczy Endre egyetemi docens
287/2001.

17. Dr. Csákó Györgyi: A károsult védelme a felelősségbiztosításban
Tudományos vezető: Dr. Bíró György egyetemi tanár
295/2001.

18. Dr. Virág György: A szexuális erőszak áldozatai 
Tudományos vezető: Dr. Görgényi Ilona egyetemi docens
293/2001.

19. Dr. Varga Ádám: Közlekedési balesetek és azok kriminológiai összefüggései, különös tekintettel a hivatásos állományú személyek (rendőr, határőr) elkövetői magatartására 
Tudományos vezető: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár
292/2001.

20. Dr. Barta Judit: A magyar nyugdíjrendszer reformja, különös tekintettel a rendszer második pillérét képező magánnyugdíjpénztárakra 
Tudományos vezető: Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár
294/2001.

21. Brigitte Glatzel: Der Einfluß von EG-Recht auf den Frauenschutz am Vorabend des EG-Beitrittes Ungarns Bemerkungen aufgrund deutschen Rechts 
Tudományos vezető: Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár
321/2002.

22. Donat Ebert: Die Grundlagen der Entscheidungen des ungarischen Verfassungsgerichtes 
Tudományos vezető: Dr. Zlinszky János egyetemi tanár
324/2002.

23. Dr. Wopera Zsuzsa: Az ideiglenes intézkedés elmélete és gyakorlata a polgári eljárásjogban 
Tudományos vezető: Dr. Gáspárdy László egyetemi tanár
328/2002.

24. Dr. Marton Emőke: A hulladékjog egyes területei az Európai Unióban és Magyarországon 
Tudományos vezető: Dr. Torma András egyetemi docens
329/2002.

25. Dr. Kardos Sándor: A magyar katonai büntetőjog múltja és jelene  Tudományos vezető: Dr. Stipta István egyetemi tanár
350/2003.

26. Dr. Rácz Zoltán: A munkaügyi viták megoldásának rendszerei eljárási szempontból, különös tekintettel az érdekvitákra 
Tudományos vezető: Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár
349/2003.

27. Dr. Barzó Tímea: Működtetési jog (praxisjog), mint vagyoni értékű jog jogi háttere és alkalmazhatósága 
Tudományos vezető: Dr. Bíró György egyetemi tanár
348/2003.

28. Dr. Kormos Erzsébet: Alapelvek a bírósági végrehajtási eljárásban 
Tudományos vezető: Dr. Gáspárdy László egyetemi tanár
346/2003.

29. Dr. Molnár István János: A Québec-kérdés főbb aspektusai Kanada alkotmányos szabályozásának a tükrében 
Tudományos vezető: Dr. Holló András egyetemi docens
347/2003.

30. Dr. Sáry Pál: Sulla büntetőjogi reformjai 
Tudományos vezető: Dr. Szabó Béla egyetemi tanár
344/2003.

31. Dr. Gedeon Magdolna: A cirkuszi játékok jogi szabályozása az antik Rómában 
Tudományos vezető: Dr. Zlinszky János egyetemi tanár
345/2003.

32. Dr. Horváth Krisztina: Az emberi jogok európai egyezményének gyakorlata az időtényező, valamint az ezredforduló egyes földrajzi, történelmi és politikai kihívásai tükrében 
Tudományos vezető: Dr. Kovács Péter egyetemi tanár
359/2003.

33. Dr. Pribula László: A reklámtevékenyég és a reklámszerződések hazai jogi szabályozása 
Tudományos vezető: Dr. Bíró György egyetemi tanár
361/2004.

34. Dr. Fakó Edit: Diverzió a német, az osztrák és a magyar büntetőeljárásban 
Tudományos vezető: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár
363/2004.

35. Dr. M. Nyitrai Péter: A kiadatás intézménye a nemzetközi büntetőjogban egy új korszak régi-új kihívásai Európában 
Tudományos vezető: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár
364/2004.

36. Dr. Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata 
Tudományos vezető: Dr. Kovács Péter egyetemi tanár

372/2004.

37. Dr. Sántha Ferenc: A jogi személyek, egyéb szervezetek büntetőjogi felelősségének anyagi jogi kérdések 
Tudományos vezető: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár
373/2004.

38. JUDr. Erik Štenpien: Abaúj és Torna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918 között 
Tudományos vezető: Dr. Stipta István egyetemi tanár
381/2004.

39. Dr. Harsági Viktória: A jogharmonizáció és a technikai fejlődés hatása az okirati bizonyításra 
Tudományos vezető: Dr. Gáspárdy László egyetemi tanár
394/2005.

40. Dr. Törő Emese: A köz- és versenyszférában megvalósuló vezetői jogállás kritikai elemzése 
Tudományos vezető: Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár
401/2005.

41. Dr. Szikora Veronika: Személyegyesítő társaságok a német, az osztrák és a magyar jogban 
Tudományos vezető: Dr. Bíró György egyetemi tanár
400/2005. 

42. Dr. Angyal Zoltán: Az európai gazdasági és monetáris unió kialakulásának és működésének intézményi és jogi vonatkozású kérdései
Tudományos vezető: Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár
403/2005. 
[fotó] 

43. Dr. Szathmáry Béla: A Magyarországi Református Egyház szervezetének fejlődéstörténete, és jelenlegi működése, különös tekintettel az egyházi bíráskodásra 
Tudományos vezető: Dr. Szabó Béla egyetemi tanár
402/2005.

44. Dr. Zsalbaszüren Batzandan: A főbb ázsiai jogrendszerek modernizációja különös tekintettel a közigazgatási bíráskodás jogállami követelményeire 
Tudományos vezető: Dr. Kalas Tibor egyetemi tanár
416/2005.

45. Dr. Mátyás Imre: Az európai szerződésjog egyesítése a közösségi jogalkotás és a magyar rekodifikáció tükrében 
Tudományos vezető: Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár
426/2006.
[fotó]
 
46. Dr. Tóth Zoltán József: Szemelvények a Szent Korona-tan 20. századi történetéből. Az Eckhart viták története 
Tudományos vezető: Dr. Stipta István egyetemi tanár
427/2006.

 
47. Dr. Babják Ildikó: Árucsere-ügyletek a germán népek szokásjogában
Tudományos vezető: Dr. Szabó Béla egyetemi tanár
429/2006.

 
48. Dr. Takács Tibor: A francia magánjog fejlődésének története (Code civil és előzményei) 
Tudományos vezető: Dr. Stipta István egyetemi tanár
428/2006.

 
49. Dr. Pázmándi Kinga: A reklám a tisztességtelen verseny elleni és a modern reklámjog határán, különös tekintettel az összehasonlító reklámra vonatkozó szabályzási megoldások Európai Uniós összefüggéseire 
Tudományos vezető: Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár
438/2006.

50. Dr. Pákozdy Csaba: A véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára 
Tudományos vezető: Dr. Kovács Péter egyetemi tanár
443/2006.

51. Dr. Olajos István: A mezőgazdasághoz kapcsolódó vidékfejlesztés jogának bevezetése Magyarországon 
Tudományos vezető: Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár 
458/2007.

52. Dr. Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete 
Tudományos vezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár
455/2007.

53. Rosta Andrea: A fiatalkori bűnözés és bűnmegelőzés 
Tudományos vezető: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár
456/2007.

54. Dr. Kiss Anna: A sértett szerepe a büntetőeljárásban 
Tudományos vezető: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár
457/2007.

55. Dr. Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának dogmatikai kérdései és ellentmondásai 
Tudományos vezető: Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár
470/2007.

56. Dr. Koncz Ibolya Katalin: A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 
Tudományos vezető: Dr. Stipta István egyetemi tanár
475/2007.

57. Dr. Egedi Anita: Tudatmódosító szerek és büntetőjogi felelősség 
Tudományos vezető: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár

472/2007.

58. Dr. Nagy Andrea: Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban (Romák/cigányok az Unióban) 
Tudományos vezető: Dr. Bragyova András egyetemi tanár
469/2007.

59. Dr. Tamási Erzsébet: A családon belüli erőszak férfi szereplői 
Tudományos vezető: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár
474/2007.

60. Jörg Dauernheim: Die Anfechtung von Rechtshandlungen nach der Insolvenzordnung und dem Anfechtungsgesetz 1999 der Bundesrepublik Deutschland 
Tudományos vezető: Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár - Dr. Bíró György egyetemi tanár
473/2007.

61. Dr. Kovácsné dr. Sipos Ágnes: A jegybanki függetlenség fejlődéstörténetének vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig 
Tudományos vezető: Dr. Erdős Éva egyetemi docens
471/2007.

62. Dr. Leszkoven László: Az ingó tulajdonjog-fenntartás elméleti megközelítése 
Tudományos vezető: Dr. Bíró György egyetemi tanár
476/2007.

 

 

63. Dr. Árva Zsuzsanna: Fejezetek a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténete köréből 
Tudományos vezető: Dr. Stipta István egyetemi tanár -
492/2007.

64. Dr. Petkó Mihály: A szellemi alkotások hasznosításának lehetőségei a magyar jogban 
Tudományos vezető: Dr. Bíró György egyetemi tanár
491/2007.

65. Dr. Deres Petronella: Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett erőszakos bűncselekményekre 
Tudományos vezető: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár
493/2008.

66. Dr. Elek Balázs: A vallomások befolyásolása a büntetőeljárásban 
Tudományos vezető: Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár
495/2008.

67. Dr. Nagy Anita: Eljárást gyorsító rendelkezések a büntetőeljárás bírósági szakaszában 
Tudományos vezető: Dr. Róth Erika egyetemi docens
494/2008.
[fotó]

68. Dr. Gula József: Csődbűncselekmények a magyar büntetőjogban és néhány európai állam jogában 
Tudományos vezető: Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár
496/2008.

69. Dr. Balásházy Mária: Belső viszonyok a magyar korlátolt felelőségű társaság társasági szerződéseiben 
Tudományos vezető: Dr. Miskolczi Bodnár Péter egyetemi tanár
508/2008.

70. Dr. Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok elméleti modellje és működési gyakorlata Magyarországon 
Tudományos vezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár
509/2008.

71. Dr. Nagy Zoltán: A modern finanszírozási faktoring közjogi és magánjogi szabályozásának alalpkérdései 
Tudományos vezető: Dr. Erdős Éva egyetemi docens
51/2008.

72. Dr. Szilágyi János Ede: Borjog, különös tekintettel az eredetvédelem kérdéseire 
Tudományos vezető: Dr. Csák Csilla egyetemi docens
540/2008.
[fotó]

73. Birkás Antal: Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei 
Tudományos vezető: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár - Dr. Fazakas Sándor egyetemi tanár
541/2008.
[fotó]

74. Dr. Román Róbert: A gazdasági társaságok és a szövetkezetek vezetőire vonatkozó jogi szabályozás a bírói gyakorlat tükrében 
Tudományos vezető: Dr. Prugberger Tamás Prof. Emeritus
545/2008.

75. Dr. Csécsy Andrea: A szerződésszegés jogkövetkezményeinek összehasonlító jogi elemzése 
Tudományos vezető: Dr. Bíró György egyetemi tanár
543/2008.

76. Dr. Szemesi Sándor: A diszkrimináció tilalma az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában 
Tudományos vezető: Dr. Kovács Péter egyetemi tanár
 544/2008.
[fotó1] [fotó2]

77. Dr. Palásti Gábor Péter: A szerződésre alkalmazandó jog felek általi megválasztása (a jogválasztás) 
Tudományos vezető: Dr. Fazekas Judit egyetemi tanár
542/2008.

78. Dr. Bajánházy István: Az állami vagyonnal kapcsolatos szerződések Livius munkájában 
Tudományos vezető: Dr. Szabó Béla egyetemi tanár
549/2008.

79. Windt Szandra: Az illegális migráció kriminológiai jellemzői 
Tudományos vezetők: Dr. Fehér Lenke egyetemi tanár - Dr. Farkas Ákos egyetemi tanár
553/2009.

80. Dr. Fézer Tamás: Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata és de lege ferenda
Tudományos vezetők: Dr. Bíró György egyetemi tanár - Dr. Csécsy György egyetemi tanár
559/2009.

81. Dr. Menyhárt Szabolcs: Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében, különös tekintettel az öregségi nyugdíjakra
Tudományos vezető: Dr. Prugberger Tamás Prof. Emeritus
558/2009.

82. Dr. Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen. Értekezés a magyar alkotmányról
Tudományos vezetők: Dr. Bragyova András DSc egyetemi tanár - Dr. Paulovics Anita PhD egyetemi docens
561/2009.

83. Dr. Szabó Annamária Eszter: A kulturális Örökség joga
Tudományos vezető: Dr. Paulovics Anita PhD egyetemi docens
560/2009.

84. Dr. Kiss Tibor: Szankciórendszer a magyar szerzői jogban
Tudományos vezető: Dr. Csécsy György CSc egyetemi tanár
577/2009.

85. Dr. Varga Nelli: A fogyasztói pénzügyi lízing
Tudományos vezető: Dr. Miskolczi Bodnár Péter CSc egyetemi tanár
579/2009.

86. Dr. Széles Nóra: A szervezett bűnözés elleni fellépés büntetőjogi eszközei az Európai Unióban
Tudományos vezető: Dr. Lévay Miklós CSc egyetemi tanár
578/2009.

87. Dr. Kirs Eszter: A tényfeltáró és békéltető bizottságok helye a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás intézményrendszerében
Tudományos vezető: Dr. Kovács Péter PhD egyetemi tanár
576/2009.

88. Dr. Varga Norbert: A magyar állampolgársági jog a 19. században (Az első állampolgársági törvény [1879:L. tc.] előzményei, dogmatikai alapja és gyakorlata 1880-1890)
Tudományos vezetők: Dr. Homoki-Nagy Mária PhD egyetemi tanár - Dr. Stipta István CSc egyetemi tanár
580/2009.

89. Dr. Nagy László Tibor: A garázda jellegű bűnözés büntetőjogi és kriminológiai aspektusai
Témavezető: Dr. Görgényi Ilona CSc egyetemi tanár
591/2009.

90.  Dr. Madai Sándor: A család büntetőjogi értékelésének változásai
Témavezető: Dr. Görgényi Ilona CSc egyetemi tanár
590/2009.

91. Dr. Asztalos Zsófia: Az uniós polgárság és a diszkrimináció tilalma
Témavezető: Dr. Fazekas Judit CSc egyetemi tanár
589/2009.

92. Dr. Raisz Anikó: Az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi Bíróságának egymásra hatása
Témavezető: Dr. Kovács Péter PhD egyetemi tanár
592/2009.
[fotó]

93. Dr. Pallo József: A gyógyítő jellegű büntetőjogi intézkedések fogalmi és alkalmazási kérdései
Témavezetők: Dr. Róth Erika egy. docens - Dr. Lőrincz József  egy. docens
599/2010.

94. Dr. Szuchy Róbert: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a jogbiztonság tükrében
Témavezető: Dr. Miskolczi Bodnár Péter CSc egyetemi tanár
600/2010.
[fotó]

95. Dr. Rab Henriett: A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái
Témavezető: Dr. Prugberger Tamás DSc egyetemi tanár
605/2010.

96. Dr. Szabó Krisztián: Tanúvédelem a magyar büntetőeljárásban
Témavezető: Dr. Róth Erika PhD egyetemi docens
607/2010.

97. Dr. Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban
Témavezető: Dr. Farkas Ákos CSc egyetemi tanár
606/2010.

98. Dr. Nagy Péter: A gazdasági társaságok elsődleges letelepedési jogának problémája, és az erre adható közösségi jogi megoldások
Témavezető: Dr. Fazekas Judit CSc egyetemi tanár
614/2010.

99. Dr. Bartha Ildikó: Az Európai Közösség és a tagállamok nemzetközi szerződéskötési hatáskörei az Európai Bíróság esetjogában
Témavezető: Dr. Fazekas Judit CSc egyetemi tanár - Dr. Várnay Ernő PhD egyetemi tanár
624/2010.

100. Dr. Nagy Adrienn: Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok nézőpontjából
Témavezető: Dr. Wopera Zsuzsa PhD egyetemi docens
625/2010.

101. Dr. Tóth Hilda: A táppénzről
Témavezető: Dr. Prugberger Tamás DSc prof. emeritus
627/2010.

102. Dr. Szabó Szilárd: Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Ausztriához és Magyarországhoz 1878 és 1918 között
Témavezető: Dr. Stipta István CSc egyetemi tanár
626/2010.

103. Dr. Halász Zsolt: Az Európai Unió költségvetésének szabályozása - A szabályozás múltja, jelene, valamint jövőbeni fejlődési lehetőségei és irányai
Témavezető: Dr. Erdős Éva PhD egyetemi docens
640/2011.

104. Dr. Veszprémi Bernadett: A köztisztviselők felelősségi rendszere
Témavezető: Dr. Torma András CSc egyetemi tanár - Dr. Balázs István CSc egyetemi docens
642/2011.

105. Dr. Kis László: A titkos adatgyűjtés szerepe a büntetőeljárásban, különös tekintettel az Európai Unió keretében folytatott együttműködésre
Témavezető: Dr. Farkas Ákos CSc egyetmi tanár
643/2011.

106. Fliegauf Gergely: A börtön és a kábítószer kapcsolata: európai és hazai kriminológiai helyzetelemzése
Témavezető: Dr. Görgényi Ilona CSc egyetemi tanár
643/2011.

107. Dr. Koppányi Szabolcs: A szektorspecifikus versenyszabályozás egyes jogrendszerbeli összefüggései a jelentős piaci erő elektronikus hírközlési és energetikai szabályozásával kapcsolatban
Témavezető: Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc egyetemi tanár
644/2011.

108. Dr. Jakab Nóra: A cselekvőképesség elméleti háttere és munkajogi kérdései
Témavezető: Dr. Prugberger Tamás DSc egyetemi tanár - Dr. Könczei György DSc egyetemi tanár
657/2011.

109. Dr. Juhász Ánes: A közbeszerzés közösségi és nemzeti jogi szabályozása - Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésre vonatkozó rendelkezések körében
Témavezető: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc egyetemi tanár - Dr. Bíró György CSc egyetemi tanár
660/2011.

110. Dr. Fónagy Sándor: A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség
Témavezető: Dr. Bíró György CSc egyetemi tanár
671/2012.

111. Dr. Vinnai Edina: Nyelvhasználat a jogi eljárásban
Témavezető: Dr. Szabó Miklós CSc egyetemi tanár
670/2012.

112. Dr. Petrasovszky Anna: Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra
Témavezető: Dr. Stipta István CSc egyetemi tanár
680/2012.

113. Dr. Görög Katalin: Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban
Témavezető: Dr. Lévayné Dr. Fazekas Judit CSc egyetemi tanár
679/2012.

114. Dr. Fogarassy Edit: Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra
Témavezető: Dr. Lévay Miklós CSc egyetemi tanár
678/2012.

115. Dr. M. Tóth Balázs: Az etnikai profilalkotás a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben
Témavezető: Dr. Bragyova András DSc egyetemi tanár
685/2012.

116. Dr. Csűrös Gabriella: Az Európai Unió, mint regionális gazdasági integráció egyes pénzügyi jogi aspektusai
Felelős témavezető: Dr. Erdős Éva PhD egyetemi docens, társ-témavezető: Dr. Horváth M. Tamás DSc egyetemi tanár
682/2012.

117. Dr. Molnár Judit: A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében
Témavezető: Dr. Wopera Zsuzsa PhD egyetemi docens
684/2012.

118. Dr. Rokolya Gábor: A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban
Témavezető: Dr. Stipta István CSc egyetemi tanár
686/2012.
[fotó]

119. Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda: A befektetési szolgáltatások kötelmi jogi aspektusai
Témavezető: Dr. Leszkoven László PhD egyetemi docens
683/2012.

120. Dr. Cserbáné Dr. Nagy Andrea: A házassági jog kodifikációi
Témavezető: Dr. Wopera Zsuzsa PhD egyetemi docens
681/2012.

121. Dr. Turkovics István: A közigazgatási eljárásjog jogorvoslati rendszere Magyarországon
Témavezető: Dr. Torma András CSc egyetemi tanár
690/2012.

122. Dr. Tárczy Edit Zsuzsanna: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
Felelős témavezető: Dr. Barta Judit PhD egyetemi docens
Társ-témavezető: Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc egyetemi tanár
689/2012.

123. Dr. Hallók Tamás: Választási részvétel és alkotmányjog - A szavazási módok
Felelős témavezető: Dr. Bragyova András DSc egyetemi tanár
Társ-témavezető: Dr. Takács Albert CSc főiskolai tanár
700/2013.

124. Dr. Hegyi Szabolcs: A jogi kötelezettség gyakorlati filozófiai fogalma és igazolóelvei
Témavezető: Dr. Szabó Miklós CSc egyetemi tanár
698/2013.

125. Dr. Sólyom Péter: Alkotmányjog és politikai integráció
Felelős témavezető: Dr. Szabó Miklós CSc egyetemi tanár
Társ-témavezető: Dr. Szabadfalvi József CSc egyetemi tanár
699/2013.

126. Dr. Varga Zoltán: A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei
Témavezető Dr. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens
720/2013.

127. Dr. Lehotay Veronika: Szabadságjog-megvonó intézkedések  Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre
Témavezető: Dr. Stipta István CSc egyetemi tanár
729/2013.

128. Dr. Jánosi Andrea: A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére
Témavezető: Dr. Farkas Ákos CSc egyetemi tanár
728/2013.
[fotó]

129. Farkas Johanna: Gyermekek sérelmére elkövetett családon belüli erőszak
Témavezető: Dr. Görgényi Ilona CSc egyetemi tanár
727/2013.

130. Dr. Váradi Szabolcs: A franchise szerződés megkötésének előkészítése
Felelős témavezető: Dr. Barta Judit PhD egyetemi docens, társ-témavezető: Dr. Miskolczi-Bodnár Péter CSc egyetemi tanár
730/2013.

131. Gondosné Dr. Pusztahelyi Réka: A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai
Témavezető: Dr. Bíró György CSc egyetemi tanár
731/2013.
[fotó]

132. Vallasek Magdolna Márta: A román nyugdíjrendszer fejlesztésének irányvonalai a jogharmonizáció tükrében
Témavezető: Dr. Prugberger Tamás DSc prof. emeritus
736/2013.

133. Kókai-Kunné Dr. Szabó Ágnes: A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések
Témaveztő:Dr. Prugberger Tamás DSc prof. emeriktus
746/2013.

134. Dr. Újvári Emese: A kezes megtérítési igényei a római jogban
Felelős témavezető: Dr. Stipta István CSc egyetemi tanár
Társ-témavezető: Dr. Szabó Béla CSc egyetemi tanár
775/2014.

135. Dr. Szirota Szilvia: A fiatalkorúakra vonatkozó speciális büntetőjogi szabályok létrejötte és jogtörténeti fejlődése a 20. század eleji Magyarországon
Témavezető: Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens
785/2015.

136. Dr. Tóth Nikolett Ágnes: A sportjog, mint sajátos szakjog
Témavezető: Dr. Bíró György CSc egyetemi tanár
786/2015.

137. Dr. Vári Vince: A bűnüldözés relatív hatékonysága és a rendőrség
Felelős témavezető: Dr. Farkas Ákos CSc egyetemi tanár, társ-témavezető: Dr. Németh Zsolt PhD főiskolai tanár
818/2016.
[fotó]

138. Dr. Marinkás György: Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai
Témavezető: Dr. Raisz Anikó PhD egyetemi adjunktus
823/2016.
[fotó]

139. Dr. Farkas Krisztina: Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban
Témavezető: Dr. Róth Erika egyetemi docens
822/2016.

140. Dr. Bányai Krisztina: A magyar mezőgazdasági föld tulajdoni és használati forgalmának jogi korlátai és azok kijátszása
Felelős témavezető: Dr. Prugberge Tamás DSc prof. emeritus, társ-témavezető: Dr. Olajos István PhD egyetemi docens
838/2016.

141. Dr. Mélypataki Gábor: A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái és kapcsolata a munka magánjogával
Témavezető: Dr. Rácz Zoltán PhD egyetemi docens
839/2016.
[fotó]

142. Dr. Czékmann Zsolt: Információs társadalom és elektronikus kormányzat Magyarországon
Felelős témavezető: Dr. Torma András CSc egyetemi tanár, társ-témavezető: Dr. Csáki-Hatalovics Gyula Balázs PhD egyetemi docens
837/2016.
[fotó]

143. Dr. Jámbor Adrienn: A kedvtelésből tartott állatok jogi védelme
Témavezető: Dr. Paulovics Anita PhD egyetemi tanár
842/2016.

144. Dr. Reiterer Zoltán: Az élelmiszerlánc közigazgatási jogi szabályozása
Témavezető: Dr. Paulovics Anita PhD egyetemi tanár
843/2016.

145. Dr. Bátyi Emese: A doktori képzés és a tudományos minősítés Magyarországon
Felelős témavezető: Dr. Paulovics Anita PhD egyetemi tanár, társ-témavezető: Dr. Bragyova András DSc egyetemi tanár
840/2016.

146. Dr. Gilányi Eszter: A nők elleni erőszak és magyar büntetőjogi szabályozása a nemzetközi elvárások tükrében
Témavezető: Dr. Váradi Erika egyetemi docens
858/2017.

147. Dr. Udvarhelyi Bence: Az uniós anyagi büntetőjog és alkotmányos alapjai a Lisszaboni Szerződés tükrében
Témavezető: Dr. Jacsó Judit egyetemi docens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utolsó módosítás 2018.04.11.

.