DEUTSCHE VERSION

 

Kereskedelmi Jogi Tanszék

ENGLISH VERSION

 

KERESKEDELMI JOGI TANSZÉK

Választható szakdolgozati témák 2009/10. tanév II. félévben

 

A szakdolgozat leadásakor a magyar nyelvű dolgozat címe alatt fel kell tüntetni az angol nyelvű címet is!

 

Jogász szakon

 

5-5 fővel

 

Dr. Barta Judit egyetemi docens – AJKERSZD36N, AJKERSZD36L

-         A felszámoló jogalanyisága, jogállása, felelőssége

-         Az egyesületek fizetésképtelenségének, jogutód nélküli megszűnésének gyakorlati kérdései (sportegyesületek, biztosítási egyesületek, vadásztársaságok)

-         A vezető tisztségviselők felelősségének kérdései, wrongful traeding felelősség

-         A végelszámolás egyes kérdései és bírói gyakorlata

-         Tagkizárás a társasági jogban

-         Hitelezővédelem a társasági jogban

-         A házasság felbontása és a társasági tagság összefüggései

-         Nonprofit gazdasági társaságok, közhasznú szervezetek

-         Öröklési kérdések a társasági jogban

-         Közhasznú szervezetek, különös tekintettel az alapítványokra

-         Fuvarozási szerződés sajátosságai (vasúti, légi, közúti árufuvarozás)

-         A biztosító mentesülésének esetei elméletben és gyakorlatban

-         A biztosítási szerződés létrehozása és megszűnése

-         A regresszjog és törvényi engedményi jog a biztosítási szerződésekben

-         Az életbiztosítás az elméletben és a gyakorlatban

-         A kölcsönszerződés felmondása és az előteljesítés problémája

-         Hitelviszony az egyes polgári jogi jogviszonyokban (kölcsön, faktoring, bankgarancia, stb.)

-         Bankgarancia elmélete és gyakorlata

-         A bankkártyával összefüggésben okozott károkért fennálló felelősség

-         A tervezési szerződés jogkérdései

-         Az építészeti terv, mint szerzői jogi alkotás védelme, és ennek ütközése egyes jogszabályokkal

-         Szavatossági kérdések az építési beruházások körében

-         Vadásztársaságok létrehozása, szervezete, működése, a tagsági jogviszony

-         Vadásztársaságok, vadászok felelősségének kérdései a bírói gyakorlat tükrében

-         Szerződéskötés közbeszerzési eljárásban

 

 

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus – AJKERSZD38N, AJKERSZD38L

I. Társasági jog

A gazdasági társaságok képviseletének aktuális kérdései

A gazdasági társaságok létesítésének társasági jogi és cégjogi szabályai

Az üzletrész és a részvény átruházásának jogi mechanizmusa

A gazdasági társaságok tőke felemelési szabályai, a tőkerszerzés lehetséges módjai

Kockázati előtársaságok

Szabadon választható téma: a társasági jog általános és különös részének bármely területe

 

II. Egyes kereskedelmi szerződések

Közraktári szerződés

Befektetési szerződés

Értékpapír kölcsön szerződés

A bizományi szerződés és  a befektetési szerződés kapcsolódási pontjai és elhatárolási problémái

Szabadon választható téma: bármilyen polgári jogi és kereskedelmi szerződés

 

III. Értékpapírjog

A pénzpapírok jogi szabályozásának és gazdasági szerepének elemzése

A befektetési jegy és a tőkejegy elhatárolási problémái

Tájékoztatási kötelezettség az értékpapír kibocsátás és a tőkepiaci szerződések körében

A váltó szerepe a jelenlegi magyar gazdaságban

Az értékpapírok tőzsdei bevezetésének magyar és uniós szabályai

Bennfentes kereskedelem a magyar és az uniós szabályozás tükrében

Befektetési alapok szabályozásának és működési mechanizmusának vetületei a magyar és az uniós normarendszerben

Szabadon választható téma: az értékpapírok és a tőkepiaci ügyletek bármely témaköréből

 

 

Dr. Kovács István egyetemi adjunktus – AJKERSZD40N, AJKERSZD40L

A kft. jogi szabályozása

Speciális gazdasági társaságok (vegyesvállalat, vámszabadterületi társaság, off-shore cégek, koncessziós társaság)

A haszonbérlettel rokon szerződéstípusok (lízing, koncesszió)

A csődjog egyes kérdései

A kartellek szabályozása és joggyakorlata

Szabadon választható téma

 

Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus – AJKERSZD39N, AJKERSZD39L

I. Társasági jog

1)         A gazdasági társaságok szabályozásánál megjelenő felelősség illeszkedése a polgári jog rendszerébe  - alapítók, gazdasági társaság, vezető tisztségviselők és egyéb személyek felelőssége

2)         Fedezetelvonó szerződések problematikája a társasági jogban

3)         Közös tulajdon a társasági jogviszonyokban. Házastársi közös tulajdon és a társaságalapítás sajátosságai

4)         Nemo plus iuris elvének érvényesülése a társasági jogban a vagyoni hozzájárulással összefüggésben

5)         Jogutódlás a társasági jogviszonyokban - különös tekintettel a természetes személy tag halála esetén beálló öröklési jogi helyzetre

6)         Átalakulás mint a társaságalapítás sajátos formája

7)         A jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok sajátos jogviszonyai (polgári jogi társaság, közkereseti és betéti társaság)

8)         Érvénytelenség-hatálytalanság a társasági jogban

II. Kereskedelmi szerződések általános szabályai

1.)Kereskedelmi közvetítők a nemzetközi és a magyar szabályozás tükrében

2.)        Általános szerződési feltételek alkalmazásának sajátosságai a kereskedelmi szerződéseknél

3.)        Elektronikus kereskedelem nemzetközi (EU) és hazai szabályozása

4.)        Elektronikus aláírás sajátosságai és annak hatása a szerződési jogra általában

5.)        Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szerződés sajátosságai -  illeszkedése a magyar szerződési jog rendszerébe

III. Egyes kereskedelmi szerződések

1.)        Biztosítási jogviszony sajátosságai a Polgári Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános szabályaihoz képest.

2.)        Általános szerződési feltételek alkalmazásának hatása a felek jogi helyzetére a biztosítási jogviszonyban Biztosítási szerződések megkötésének sajátosságai - figyelemmel az elektronikus aláírás megjelenésére

3.)        Fogyasztóvédelem érvényesülése a biztosítási jogban.

4.)        Biztosításközvetítők jogviszonyainak sajátosságai

5.)        A felelősségbiztosítás új irányai

-          társasági jogviszonyokban megjelenő felelősség és azok biztosíthatósága

-          fogyasztóvédelem és biztosítás

-          elektronikus aláírás hitelesítés-szolgáltató felelősségének biztosítása

-          biztosításközvetítők felelőssége és azok biztosíthatósága

6.)        Általános szerződési feltételek alkalmazása bankügyletek területén.

7.)        Új típusú szerződések: franchising

8.)        Új típusú szerződések: faktoring

9.)        Speciális vállalkozási szerződések és azok gyakorlata

10.)      Közbeszerezések az építésberuházási szerződések körében

IV. Fogyasztóvédelem

1.)        Az elektronikus kereskedés hatása a klasszikus polgári jogi jogintézmények érvényesülésére - szavatosság, jótállás

2.)        Fogyasztóvédelem a pénzügyi szolgáltatások terén

3.)        Fogyasztói szerződések sajátosságai

4.)        Egyes fogyasztói szerződések

5.)        Fogyasztóvédelem a tisztességtelen kikötésekkel szemben

6.)        Termékfelelősség

 

V. Szabadon választható téma: a kereskedelmi jog tantárgy területéhez tartozó bármely téma


 

Kereskedelmi jogi Tanszék

 

Választható szakdolgozati témák 2009/10. tanév II. félévben

 

FŐISKOLAI  SZAKON

IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

 

10 FŐVEL

 

Dr. Barta Judit egyetemi docens – AJKERSZDF29

Társasági jogviszony megszüntetésének jogi problémái a közkereseti- és a betéti társaságok esetében

Képviseleti és cégjegyzési jog a betéti- és közkereseti társaságok esetén

A házassági vagyonjog társasági jogi vonatkozásai

A betéti- és közkereseti társaságok szervezete és működésének egyes kérdései

 

Dr. Kovács István egyetemi adjunktus – AJKERSZDF28

A kft. alapítása és működése

A kft. szervezeti kérdései

A törzstőke változásai

Az egyszemélyes társaságok

A kft. és tagjai közötti jogviszonyok

 

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus – AJKERSZDF26

A gt-k alapításának ismérvei a cégjogi szabályok tükrében

A képviseleti jogi szabályozása a Társasági törvényben

A cégbíróság feladatköre a cégnyilvántartás vezetése körében

A létesítő okirat érvénytelenségének problémái a polgári jog és a társasági jog tükrében

A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása

 

Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus – AJKERSZDF27

Átalakulás, mint a társaságalapítás sajátos formája

A társasági jogviszony szankciós megszüntetésének (kizárás) szabályai és gyakorlati problémái

A könyvvizsgálói tevékenység, mint a társaságok működésének törvényes garanciája

Kisebbségi jogok elméleti és gyakorlati jelentősége

A társaság által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályai és gyakorlati problémái

A közös vállalat

A társaságok megszűnésével kapcsolatos általános kérdések

A jogi személyiséggel nem rendelkező gt-k sajátos jogviszonya (kkt, bt.)

 


Kereskedelmi jogi Tanszék

Választható szakdolgozati témák

 

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI SZAK

 

2009/10/2. félévben

 

 

10 FŐVEL

 

Ujváriné dr. Antal Edit egyetemi adjunktus – AJKERSZDM01

         Átalakulás, mint a társaságalapítás sajátos formája

         A társasági jogviszony szankciós megszüntetésének (kizárás) szabályai és gyakorlati problémái

         A könyvvizsgálói tevékenység, mint a társaságok működésének törvényes garanciája

         Kisebbségi jogok elméleti és gyakorlati jelentősége

         A társaság által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatának szabályai és gyakorlati problémái

         A közös vállalat

         A társaságok megszűnésével kapcsolatos általános kérdések

         A jogi személyiséggel nem rendelkező gt-k sajátos jogviszonya (kkt, bt.)

 

Dr. Barta Judit egyetemi docens – AJKERSZDM02

         Az önkéntes öngondoskodás helye és szerepe a nyugdíjrendszerben

         A magánnyugdíjpénztár szolgáltatásai

         Biztosítók nyugdíjbiztosítási termékei, a magánbiztosítási jogviszony

         A nyugdíjelőtakarékossági számla (állami ösztönzés)

 

 

Dr. Miskolczi Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi adjunktus – AJKERSZDM03

         A gazdasági társaságok alapításának anyagi és eljárási szabályai

         A vezető tisztségviselők képviseleti és felelősségi szabályai a társasági törvényben

         Részvény és részvényesi jogok a hatályos társasági törvényben

         A társaságalapítás érvénytelensége és a kapcsolódó cégbírósági eljárások

 

 

Ha a szakdolgozatok értékeléséhez használt űrlapot -melyből az értékelés fő szempontjai, a szakdolgozattal szemben támasztott legalapvetőbb követelmények szűrhetőek le-  kívánja megtekinteni, úgy azt ide kattintva teheti meg.

 

  VISSZA A TANSZÉKI HONLAPRA   |   VISSZA AZ INTÉZETI HONLAPRA   |   VISSZA A KARI HONLAPRA   |   VISSZA AZ EGYETEMI HONLAPRA