Javadalmazások

Munkabér

A havi bruttó alapbért a munkaszerződés tartalmazza. A munkavállalók munkabérének kifizetését a munkáltató havonta utólag, legkésőbb a tárgyhót követő 5. napjáig teljesíti.

 

Bérjegyzék elérhetősége

2021. január hónaptól a bérjegyzékek csak és kizárólag elektronikusan kerülnek megküldésre a munkavállalók részére. Kivételt képez, ha a munkavállaló írásban nyilatkozik arról, hogy továbbra is papíralapú bérjegyzéket kér.

A NEPTUN HR Portál a https://hrp.uni-miskolc.hu/#/account/login felületen intézményi e-mail-cím és a személyügyi törzsszám segítségével minden munkatárs számára elérhető. Ezen a felületen megtekinthetők a személyes adatok, továbbá a havi bérjegyzék. Kérjük, a bérjegyzéket minden hónapban tekintse meg és bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, keresse a Humánerőforrás és Jogi Osztály munkatársait. 

 

Munkabérelőleg

A munkáltató a munkavállaló írásbeli kérelmére kamatmentes munkabér előleget nyújthat. Munkabérelőlegben részesülhet a határozatlan időre, valamint a határozott időre kinevezett főfoglalkozású munkavállaló, feltéve, hogy a határozott idejű munkaszerződéséből a munkabérelőleg-igény benyújtásának időpontjában még legalább egy év hátra van. Ha az egy éves időtartamnál kevesebb van hátra, munkabérelőleg csak az érintett szervezeti egység vezetőjének a szerződés meghosszabbítására tett írásos javaslata alapján adható.

A munkabérelőleg a munkavállalónak évente egy alkalommal folyósítható, feltéve, hogy az esetleges előző munkabérelőleget már visszafizette. A munkabérelőleget 6 hónap alatt egyenlő részletekben a Munkáltató a munkavállaló munkabéréből – a munkabérből történő levonás szabályain túl is – levonja. Ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, a munkabérelőleg le nem törlesztett részeit a munkavállaló egyösszegben köteles visszafizetni.

 

Fizetett szabadság

Minden munkavállaló a Munka Törvénykönyvében meghatározott mértékű fizetett szabadsággal rendelkezik. A minden hónapban átvett bérjegyzéken látszik, kinek mennyi szabadság áll még a rendelkezésére. Alapszabadság 20 nap, mely az életkor előrehaladtával növekszik:

Az egyetemi oktató és tanár munkakörök esetében egységesen, életkortól függetlenül mindösszesen évi negyven (40) nap szabadság jár a munkavállalónak, amely tartalmazza az Mt. szerinti alapszabadságot, valamint az életkor szerint járó pótszabadságot is.

 

Pótszabadság

A munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a 16 évnél fiatalabb gyermek után pótszabadság illeti meg, hogy ki veszi igénybe, ezt a szülők dönthetik el. A pótszabadság napjainak száma gyermekek számától függően:

A gyermek nevelése miatti pótszabadság (Mt.  118.  §) és a fogyatékossági támogatásra jogosult munkavállaló pótszabadsága (Mt. 120. §) az alapszabadságon felül illeti meg a munkavállalót.

A vezetői pótszabadság mértéke a Kollektív szerződés alapján évente öt (5) nap. A vezetői pótszabadság az egyetemi oktató és tanár munkakörökben dolgozókat nem illeti meg.

Az egyetem oktatói, kutatói számára az MTA doktori fokozat megszerzése érdekében kifejtett tudományos kutatás végzéséhez a munkaviszony időtartama alatt egy alkalommal alkotói szabadság adható. Az alkotói szabadság ideje legfeljebb egy év lehet. A szabadsághosszát a szervezeti egység vezetőjének felterjesztésére a gazdálkodási egységvezető javaslata alapján a rektor engedélyezi. A szabadság ideje alatt távolléti díj jár. Amennyiben nem teljesül az alkotói szabadság feltétele és nem szerez MTA tudományos fokozatot az egyetemi oktató, kutató, úgy a részére ezen célból kifizetett távolléti díj visszafizetésére köteles. Az alkotói szabadság feltételeit, szabályait a felek külön megállapodásban rögzítik.

 

Betegszabadság, táppénz

Ha a munkavállaló betegség miatt munkaképtelenné válik, haladéktalanul értesítenie kell a közvetlen felettesét, lehetőség szerint még a munkaidő, műszak kezdete előtt, hogy a pótlásáról idejében gondoskodni tudjon. Betegség esetén a munkavállalónak be kell szereznie az orvos által kiadott táppénzes igazolást, és azt az ismételt munkába állás első napján át kell adnia csoportvezetőjének. Igazolás hiányában a táppénz nem folyósítható.

 

Rendkívüli szabadság hozzátartozó halála esetén

Közeli hozzátartozó halála esetén a munkavállalónak 2 nap rendkívüli szabadságot kell biztosítani. Ebben az esetben a dokumentumtárban található kérelem mellé a halotti anyakönyvi kivonat másolatának csatolása kötelező.

 

Apasági szabadság

Az apáknak joguk van 5 nap rendkívüli fizetett szabadságra menni a gyermek megszületését követő 60 napon belül.  Igénybevételéhez szükséges igazolásokat be kell mutatni a Humánerőforrás és Jogi Osztályon.