Juttatások

Munkába járás

A Miskolci Egyetem munkavállalói számára a személyi jövedelemadóról szóló törvény 25. §-ában és a 39/2010. (II.26) Kormányrendeletben foglalt előírásoknak megfelelő mértékben biztosítja a munkába járás költségtérítését, amely jövedelemnek nem számító költségtérítésnek minősül.

 

Éleslátást biztosító szemüveg hozzájárulás

Ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, és ezt a foglalkozás-egészségügyi szakorvos igazolja, illetve az alkalmazott által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, az Egyetem maximum kétévente hozzájárul a munkavállaló - a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító – szemüveg beszerzésének költségeihez. A költségtérítés mértéke 30 000 Ft. Az éleslátást biztosító szemüveg hozzájárulást az adott szervezeti egység költséghelyére vonatkozóan lehet kezdeményezni. Az elbírált kérelmet követően nyújthatja be az alkalmazott az Egyetem nevére és címére kiállított számla ellenében a hozzájárulás kifizetését. A szemüveg-költségtérítés kifizetésének feltétele a látásvizsgálaton való részvétel.

 

Üdülési támogatás

A Miskolci Egyetemmel munkaviszonyban álló munkavállalók (és nyugdíjasok) jogosultak igénybe venni a Miskolci Egyetem által fenntartott üdülőket, illetve a Miskolci Egyetem számára szerződéses kapcsolatok révén biztosított üdülési lehetőségeket. Az üdülési támogatás részletszabályait a Munkáltató és a Szakszervezet között létrejött megállapodás tartalmazza.

 

Tanulmányi szerződés

A saját kezdeményezése alapján képzésben résztvevő munkavállaló tanulmányai megkezdése előtt vagy alatt pályázati rendszer alapján tanulmányi szerződés megkötése mellett részesülhet tanulmányainak támogatásában. A Szenátus a költségvetés megállapítása során évente határozza meg azt a költségvetési keretet, amely az adott évben a saját kezdeményezésen alapuló tanulmányok folytatásának támogatására fordítható. A bizottság minden év április 1. napjáig, valamint szeptember 15. napjáig pályázati felhívást tesz közzé, amely tartalmazza:

A pályázatok elbírálása során érvényesítendő alapvető szempontok:

Nem támogatható az a pályázó, aki határozott időre kerül alkalmazásra, illetve már két alkalommal vett igénybe a Miskolci Egyetemtől tanulmányi támogatást.

 

Munkaruha

Munkaruha illeti meg a táblázatban felsorolt munkakörben dolgozó munkavállalókat. Próbaidőre munkaruha nem biztosítható.

Munkakör

Munkaruha

Kihordási idő (hó)

Testnevelő tanár (ideértve a gyógytornászt is), illetve azon oktatók, akik munkaköri leírásuk szerint testnevelés órát is tartanak

Tréningöltöny
Edzőcipő

24

Oktató (Szkt. alapján)

Munkaköpeny

24

Műszaki szolgáltató

Kétrészes munkaruha

24

Takarító

Munkaköpeny

24

A munkavállaló köteles a munkaruhát megőrizni és a rongálódásoktól megóvni. A munkaruha mosása, tisztítása a munkavállaló kötelessége. A munkaruhát a munkavállaló csak a munkahelyén használhatja, azt csak mosás vagy tisztítás céljából viheti haza. A munkavállalót a részére kiadott munkaruha értékének erejéig a juttatási idő alatt teljes anyagi felelősség terheli. Ha a munkavállaló jogviszonya a munkaruha kihordási ideje előtt – kivéve a nyugdíjazást, a munkavállaló halálát, illetve azt az esetet, ha az a munkavállaló önhibáján kívül (pl. rendkívüli lemondás stb.)  történik – megszűnik, a munkaruhát a munkavállalónak meg kell váltania.  A megváltási ár hónapokra kerekítve az időarányosan hátralévő érték.

 

Lakásépítés, lakásvásárlás, lakásbővítés, illetve lakáskorszerűsítés munkahelyi támogatása, bérlőkijelölési jog gyakorlása

Azok az oktatók és nem oktató munkavállalók vehetik igénybe a munkáltatói kamatmentes kölcsönt, akik munkájával kapcsolatban nem merült fel kifogás, és legalább egy éves egyetemi munkaviszonnyal rendelkeznek. Ettől eltérni csak indokolt esetben, rektori- szakszervezeti egyetértés mellett lehet. A kamatmentes kölcsön mértéke lakásépítés, -bővítés, -vásárlás esetén alapja az igénylő által építendő vagy megvásárlandó lakás bekerülési vagy vásárlási értéke. A kölcsöntámogatás alapösszege az értékhatár 15%-a, de maximum 1 500 000,- Ft. Időtartama 5-7 év. A kamatmentes kölcsön mértéke alapja lakáskorszerűsítés esetén a munkavállaló által megvalósított korszerűsítés szerződés szerinti értéke. A kölcsöntámogatás alapösszege az értékhatár 50%-a, de maximum 300 000,- Ft. Időtartama 3-4 év.

A kérelmeket a Gazdasági Vezetői Titkárságra az előírt nyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel. (A formanyomtatvány a Gazdasági Vezetői Titkárságtól szerezhető be.) A benyújtás határideje – a rendelkezésre álló összeg legjobb elosztása érdekében – a tárgyév február 28. napja. Az elbírálást a benyújtást követő 30. munkanapon belül be kell fejezni. Ez a határidő csak a szabályszerűen, határidőben benyújtott, hiánytalan kérelmekre vonatkozik. A február 28-a után benyújtott kölcsönkérelmekkel az LB csak akkor tud érdemben foglalkozni, ha a támogatásra a lakásépítési alapban megfelelő fedezet áll rendelkezésre. Ez esetben az elbírálás határideje a benyújtástól számított 50. munkanap. Ellenkező esetben a kérelmet a következő év elején, február 28-ig újra be kell nyújtani. A kérelem akkor támogatható, ha

A támogatásban részesülők a kérelem elbírálásáról írásban értesülnek.

Bérlőkijelölési jog gyakorlása

A Miskolci Egyetem a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése által meghatározott lakáskeret erejéig egyszeres bérlőkijelölési joggal rendelkezik. A jog gyakorlásának célja a fiatal oktatók és doktoranduszok Miskolci Egyetemen való megbecsülése.

Önkormányzati bérlakás kiutalása iránti kérelem benyújtására jogosultak a Miskolci Egyetem munkavállalói, valamint doktorandusz hallgatói. A kérelmet az Egyetem rektorához címezve a tanulmányi rektorhelyettesi titkárságra kell benyújtani. A rektorhelyettes a nyomtatványokat havonta összesíti és megküldi véleményezésre a Lakásügyi Bizottság elnöke részére.

A kérelmező köteles feltüntetni az igénylő lapon, hogy milyen saját (rész)tulajdonú lakóingatlannal rendelkezik. Nem nyújthat be kérelmet az a személy, aki Miskolc város területén önkormányzati bérlakással vagy lakóingatlan egészének vagy részének tulajdonával rendelkezik. Előnyt élvez az a személy, aki nem rendelkezik saját (rész)tulajdonú lakóingatlannal.  A Lakásügyi Bizottság véleményezi a beérkezett kérelmeket.

A Lakásügyi Bizottság döntés-előkészítő tevékenysége alapján az önkormányzati bérlakások bérlőit a rektor jelöli ki.

A további részletek és a kamatmentes kölcsönigénylési lap a Kollektív szerződés 1. sz. mellékletében található.

 

Babaköszöntő vásárlási utalvány

A Miskolci Egyetem támogatni kívánja azokat a munkavállalókat, akiknek gyermekük születik, ezzel is kifejezve a gyermekvállalás fontosságát és megbecsülését.

Az Egyetem a Miskolc, Csabavezér út 51. szám alatti Figaró Bababoltban levásárolható, egyszeri 30 000 Ft - azaz harmincezer forint összegű vásárlási utalványt biztosít dolgozói részére.