Keresés


Gépelje be a keresendő kifejezést!


Ha kérdése lenne, írjon nekünk a kompetenciatar@uni-miskolc.hu e-mail címre!

állam- és jogtudományok

agrárjog
mezőgazdasági föld, földöröklés 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

szellemi alkotások joga
szerzői jog, színpadi művek 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

a sértett helyzete a büntetőeljárásban  / alternatív büntetések, közösségi szankciók / alternatív konfliktuskezelés, konfliktuskezelési technikák / az ügyész szerepe a büntetőeljárásban  / büntetőjogi szankciórendszer / életkor és bűnözés / emberi jogok elmélete / esélyegyenlőségi jog / fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatása / kárjóvátétel a büntetőjogban / kriminálpolitika alakító tényezői a rendszerváltozás után / kriminológiai gondolkodás fejlődése / mediáció a büntetőügyekben / médiajog / nemi szerepek és bűnözés / oktatás társadalmi, jogi kontextusai / összehasonlító büntető igazságszolgáltatás / pszichológia és bűnügyi tudományok / reakció-lehetőségek a gyermekbűnözésre, gyermekvédelem / szervezett bűnözés / szülői felügyelet / társadalmi változások és bűnözés / verbális és nem verbális kommunikáció / viktimológia
felelősség, erköcsi értékek, erkölcsi normák, erények / agresszió / alternatív szankciók végrehajtása / andragógia / coaching / családi és nemi szerepek változása / coaching, alkalmazott pszichológia, személyiségfejlesztés / csoportmunka szervezése / demokráciaelmélet / egészségmagatartás / egyenlő bánásmód / együttműködések / emberi jogok / emberi méltóság / erények,kötelesség,emberiesség,szabadság,igazságosság / erkölcs, erkölcsi normáksi értékek / erkölcsi értékek, erkölcsi normák / európai unió / felnőttoktatás és -képzés / feminizmus / Globalizáció, Amerika, média, pol. antropológia, nemiség / gyermek- és ifjúságvédelem / hátrányos helyzet / humán viselkedés-ökológia / igazságszolgáltatás / innováció menedzsment / interkulturális kommunikáció / interkulturális kommunikáció, szervezetkultúra,egészségfejle / kisebbségvédelem / kommunikáció, jogi kommunikáció / Virtuális valóság / terhelti jogok / társadalomtörténet, mentalitástörténet / társadalomföldrajz, gazdaságföldrajz, migráció, turizmus / társadalmi viszonyok / társadalmi struktúra / társadalmi nemek kutatása / társadalmi részvétel / tanúvédelem / szociológiaelmélet / Szocializáció / szervezetkultúra / szegénység / sértett szerepe a büntetőeljárásban / roma kultúra / rendszerváltozás / rehabilitáció / regionális különbségek / párválasztás, szerelem, család / Oktatás / nevelés- és oktatáselmélet / multikulturalizmus / multikulturális nevelés / migráció 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

gazdasági büntetőjog / csődbűncselekmények / büntetőjogtörténet / büntetőjogi szankciórendszer / büntetőjogi dogmatika
büntetőjogtörténet / csődbűncselekmények / büntetőjogi dogmatika / büntetőjogi szankciórendszer / gazdasági büntetőjog 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

viktimológia / mediáció a büntetőügyekben / környezetvédelmi büntetőjog / korrupció elleni fellépés / kárjóvátétel a büntetőjogban / büntetőjogtörténet / büntetőjogi szankciórendszer / büntetőjogi dogmatika / alternatív büntetések, közösségi szankciók
környezetvédelmi büntetőjog / mediáció / helyreállító igazság szolgáltatás / viktimológia / korrupció 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

büntetőjogi dogmatika / büntetőjogi szankciórendszer / büntetőjogtörténet / gazdasági büntetőjog / jogi személyek büntetőjogi felelőssége / közigazgatási büntetőjog / nemzetközi büntetőjog
speciális felelősségi alakzatok a nemzetközi büntetőjogban / büntetőjogi dogmatika / büntetőjogi szankciórendszer / büntetőjogtörténet / európai anyagi büntetőjog / európai büntetőjog / gazdasági büntetőjog / vagyon elleni bűncselekmények / nemzetközi bűncselekmények 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

büntetőjogi szankciórendszer / büntetőjogi dogmatika / adócsalás elleni büntetőjogi fellépés az EU-ban
európai anyagi büntetőjog 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

nemzetközi magánjog / nemzetközi szerződési jogegységesítés / kötelmi jogi viszonyok / kereskedelmi szerződések  / jog és nyelv / gazdasági és pénzügyi unió joga / európai szerződési jog
Kutatási területem elsődlegesen az európai jogegységesítésre terjed ki, beleértve ebbe mind a kollíziós, mind az anyagi jogi jogegységesítést is. Az anyagi jogi jogegységesítés kulcskérdése az európai szerződésjog területe, mivel az eltérő nemzeti szerződésjogok komoly problémát jelentenek a vállalkozások számára a határokon átnyúló szerződések megkötése és lebonyolítása tekintetében. Az idegen szerződésjog alkalmazásának kockázata jelentősen növeli a tranzakciós költségeket, ami visszatartja a vállalkozásokat az új piacokra való kilépést?l, megfosztva ezzel a fogyasztókat is az élénkül? gazdasági verseny nyújtotta el?nyök kihasználásától, továbbá veszélyeztetve az egységes belső piac rendeltetésszer? működését. Az európai gazdasági jogharmonizáció elsődleges célja az integráció versenyképességének növelése volt amerikai és ázsiai versenytársaival szemben. A szerződésjogi jogegységesítéssel kapcsolatos er?feszítések vizsgálata, a következtetések levonása ebbe az irányba mutat. A kollíziós jogi jogegységesítés szintén a határokon átnyúló jogviszonyok kapcsán merül fel, hiszen ilyen tényállások esetén arról kell dönteni, hogy a fórum melyik jogot alkalmazza. A kollíziós jogegységesítés még gyerekcip?ben jár Európában, de jelentősége megkérd?jelezhetetlen, tekintve, hogy hozzájárul az egységes, kiszámítható jogi környezet megteremtéséhez. A kollíziós jog egységes szabályozásának kialakítása tekintetében az amerikai példákat célszer? figyelembe venni, hiszen az Egyesült Államokban 50 különböző állam jogának alkalmazása merülhet fel a mindennapi joggyakorlatban. További kutatási terület a nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, a határokon átnyúló gazdasági jelleg?, vállalkozások között létrejöv? szerződések tekintetében. Itt szintén a jogegységesítés, továbbá a nem nemzeti jogok esetleges alkalmazásának a lehetősége, a Lex Mercatoria érvényesülés és elfogadottságának változása bír kiemelt jelentőséggel.
nemzetközi gazdasági kapcsolatok / jogegységesítés / jog és nyelv, jog és logika, jog és retorika, jogi érvelés / kollíziós jog / lényeges külföldi elem 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

munkajog
munkavégzési viszonyok vizsgálata / munkaviszony létesítés, megszüntetés, tartalma 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

agrárjog / energiajog / gazdasági és pénzügyi unió joga / ingatlan-nyilvántartás / környezetjog / közbeszerzési jog  / szellemi alkotások joga / vadászati jog  / vidékfejlesztés
Vidékfejelsztési támogatások, vidékfejelsztés rendszere, borpiaci szabályozás, élelmiszerlánc közigazgatás, agrár-szakigazgatás, vadászati szakigazgatás, földalapú támogatások, vagyoni értékű jogok, közjogi szerződések, támogatási szakigagatás, támogatási eljárás, közigazgatási eljárás, ingatlanjog, vadászati jog, vadkártalanítás
Közös Agrárpolitika / mezőgazdasági szerződések / mezőgazdasági igazgatási szervek  / laikus elemek a közigazgatásban / közjogi szerződések / borjog / EU jog / földrajzi árujelzők / Környezetvédelem és Környezetmenedzsment / természeti erőforrások joga / települések energiajoga / Használati szerződések / földforgalom joga / támogatási eljárás / földhasználati nyilvántartás 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

munkaügyi kapcsolatok társadalomtörténete / szocális jog / munkajog
munkaviszony létesítés, megszüntetés, tartalma / munkavégzési viszonyok vizsgálata 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

egészségügyi jog
felelősségi kérdések az egészségügyben, szerződéses viszonyok az egészségügyben
betegjogok / házassági vagyonjog / családjog / öröklési jog / sérelemdíj / személyek joga / polgári jog / személyiségvédelem / dologi jog / családpolitika / gyermekvédelem / szülői felügyelet 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

értékviszonyok a kötelmekben / értékpapírjog / kamat / kezesség / kötelmi jogi viszonyok / önokozta kár / szerződésszegés / szerződési biztosítékok / szerződések érvénytelensége / szerződés megszegésével okozott kár / törvényes öröklés / tulajdonjog fenntartás / végintézkedésen alapuló öröklés / zálogjog

Kapcsolat

állam- és jogtudományok

európai büntetőeljárás
az Európai Unió bűnügyi együttműköésoi renszere, a bűnügyi együttműködés intézményei, a kölcsönös elismerés elve, a nyomozás büntetőügyekben, bizonyítás a büntetőeljársban
büntetőeljárás / európai büntetőjog, összehasonlító büntetőeljárás / büntetőeljárás jog, rendőri együttműködés az európai unióban 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

összehasonlító büntető igazságszolgáltatás / kényszerintézkedések a büntetőeljárásban / európai büntetőeljárás / az ügyész szerepe a büntetőeljárásban  / a sértett helyzete a büntetőeljárásban  / a résztvevők alapvető jogai a büntetőeljárásban
tanúvédelem / igazságszolgáltatás / terhelti jogok / büntetőeljárás / ügyész diszkrecionális jogköre / sértett szerepe a büntetőeljárásban / kényszerintézkedések 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

jog és nyelv / jogdogmatika / jogelmélet / jogi logika / jogi módszertan / jogszociológia / államelmélet
jogelmélet: a jog és a jogi norma fogalma és természete jogdogmatika: a jogdogmatika elmélete és története, a jogdogmatika eszköztára, a nehéz jogi esetek dogmatikai kezelése jog és logika: a logika-elmélet alapjai, a logikai rendszerek típusai, a jogi logika természete és egyes kérdései jog és nyelv: a jog nyelvi dimenziója, a jog nyelvi természete és annak következményei, a jogi szövegek természete, jogi beszédaktusok jogi argumentáció: a jog argumentatív természete; jogi argumentumok és ténybeli argumentumok, jog és retorika
jog és nyelv, jog és logika, jog és retorika, jogi érvelés 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

politikai szociológia / jogszociológia / jog és nyelv / esélyegyenlőségi jog / emberi jogok elmélete / alapjogok védelme
esélyegyenlőség / jogtudomány / jog és nyelv, jog és logika, jog és retorika, jogi érvelés / jogklinika / a jogalkalmazás nyelvi modellje / tolmácsolás a jogi eljárásban / tisztességes eljáráshoz való jog  / kommunikáció, jogi kommunikáció / jegyzőkönyvezés a jogi eljárásban / egyenlő bánásmód 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

római jog
a római büntetőjog fejlődése az ókori Rómában, jog a Bibliában (elsősorban az Újszövetségben), az egyház jogi helyzete a Római Birodalomban
római büntetőjog, ókori római állami egyházjog 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

állatvédelem / közigazgatási jog
állatvédelem / közigazgatási jog, alkotmányjog, állatvédelem joga 
Kapcsolat

állam- és jogtudományok

közigazgatási jog
közigazgatási jog
közigazgatási jog 
Kapcsolat

Találatok 446  [1] [2] [3] [4] [5] [6]  Jobbra lapoz Végére ugrik
Oldalak 1/23