A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából EFOP-3.1.2-16-2016-00001

Projekt címe: A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.2-16-2016-00001

(Fő)kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Egyetem
Konzorciumi partnerek (amennyiben vannak): Pécsi Tudományegyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Oktatási Hivatal

A Miskolci Egyetem, mint konzorciumi partner részéről

Projektmenedzser: Dr. Osváth Andrea
Szakmai vezető: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária
Pénzügyi vezető: Dr. Szilágyi Roland
Projekt asszisztensek: Horváth Anett

Projekt összköltsége (Ft): 9.860.000.000-
ME támogatás összege (Ft): 252.218.842-
ME támogatás intenzitása (%): 100

Projekt kezdési dátuma: 2017.01.01.
Projekt befejezési dátuma: 2021.09.30.

 

Konzorciumi partnerek és a támogatás összege (amennyiben konzorciumban valósul meg a pályázat):

KONZORCIUMI PARTNER MEGNEVEZÉSE

MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS (FT)

SAJÁT FORRÁS (FT)

ÖSSZESEN (FT)

ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM

       5 412 393 996    

0

       5 412 393 996    

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

           486 715 518    

0

           486 715 518    

EÖTVÖS LÓRÁND TUDOMÁNYEGYETEM

       1 046 612 994    

0

       1 046 612 994    

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

           617 141 850    

0

           617 141 850    

MISKOLCI EGYETEM

           252 218 842    

0

           252 218 842    

NYÍREGYHÁZI EGYETEM

           419 916 850    

0

           419 916 850    

DEBRECENI EGYETEM

           424 999 950    

0

           424 999 950    

OKTATÁSI HIVATAL

       1 200 000 000    

0

       1 200 000 000    

ÖSSZESEN:

        9 860 000 000   

0

        9 860 000 000   

 

Projekt összefoglaló: 

Az EFOP 3.1.2 projekt célja a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó stratégia prevenciós célú beavatkozásainak megalapozása, azaz a végzettség nélküli iskolaelhagyást, lemorzsolódást megelőző, befogadó, nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai módszertani eszköztárának fejlesztése, tanulást támogató módszerek kidolgozása, továbbfejlesztése. Az alapvető célkitűzések megvalósítása olyan komplex képzési portfólió és képzésrendszer kialakítását és megvalósítását igényli, amely tudatosan fókuszál az érintett köznevelési intézmények speciális problémáira, figyelembe veszi elvárásaikat, gyakorlatorientált, konkrét problémák megoldására alkalmazható.

A Miskolci Egyetem projekttevékenységének célja, hogy Borsod – Abaúj – Zemplén megye közoktatási intézményeiben a lemorzsolódás megelőzésére alkalmas pedagógiai módszerek kidolgozásával és elterjesztésével a megye 98 oktatási intézményében 2367 pedagógus módszertani kultúraváltásának, szemléletváltásának támogatásával segítse elő a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenését a pedagógus-továbbképzési programok révén.

A Miskolci Egyetem saját erőforrásaira támaszkodva, a projekt célkitűzéseinek megvalósítását szolgáló, a helyi igényekre reagáló képzési portfólió kialakításával keresi meg a megyei közoktatási intézményeket:

1.   Komplex Instrukciós Program (KIP) mint tanulói státuszkezelő eljárás (30 órás program): A projekt szakmai koncepciójában nevesített valamennyi fejlesztendő kompetenciaterületet magában foglaló, a tantestület egészét érintő, pedagógiai kultúra- és szemléletváltást eredményező átfogó oktatási módszertan. Ennek alkalmazása a továbbképzésben fókuszáltan támogatja a projekt alapvető célkitűzését, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenését.

2.   Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban (60 órás program): a módszer átadása és az utánkövetés eredményeként egy szellemiségében önálló, kreatív, ugyanakkor módszertani kultúrájában szakszerűen felkészített, egymással rendszeresen színvonalasan kommunikáló közösség keresi a napi kihívásokra a pedagógiai válaszokat.

3.   Együtthaladó – tartalomalapú magyarnyelv-oktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára (30 órás program): A HHH-s gyermekeket oktató intézmények tapasztalata, hogy az iskolai eredménytelenség gyakori oka az anyanyelvi/magyar nyelvi kompetenciák nem megfelelő volta, a tanuláshoz szükséges szókincs hiánya. A módszer alkalmazása a magyar nyelvi kompetenciák fejlesztése révén segít a legrászorultabb tanulóknak, hogy sikeresen el tudják sajátítani a tananyagot.

4.   Kiégés megelőzés és stresszkezelés reflektív technikákkal (30 órás program): A képzéssel a kiégés közelében levő, számos kihívással küzdő, de csekély eredményt produkáló tantestületeknek kívánunk hathatós segítséget nyújtani abból a megfontolásból, hogy pedagógiai kultúraváltásra, szemléletváltásra csak motivált, kreatív pedagógusok képesek. 

5.   Esély – Motiváció – Felzárkóztatás (30 órás, moduláris program): A továbbképzés hátránycsökkentő, differenciált, egyéni módszereket is magában foglaló gyakorlati segítséget nyújt a pedagógusoknak a mindennapi munkájuk során. Olyan innovatív pedagógiai-pszichológiai megoldásokat ismertet meg a pedagógusokkal, amelyek a lemorzsolódással fenyegetett tanulók felzárkóztatásában eredményesen alkalmazhatók.

6.   Roma társadalomismeret pedagógusképzés (90 órás program): A régió iskoláinak etnikai összetétele szükségessé teszi, hogy jobban megismertessük a pedagógusokkal a cigányság múltját, kultúráját, szokásait, az integratív nevelés lehetőségeit és módszereit, hogy ezek a tanulók is eredményesen tanuljanak az iskolában.