Közös Európai Referenciakeret

A Közös Európai Referenciakeret közös alapot teremt Európa-szerte a nyelvi tantervek, tantervkészítési irányelvek,vizsgák, tankönyvek, stb. kidolgozásához. Átfogó képet ad arról, hogy mit kell elsajátítaniuk a nyelvtanulóknak, milyen tudással és készségekkel kell rendelkezzenek a sikeres kommunikáció érdekében. A Referenciakeret meghatározza és leírja a nyelvtudás szintjeit, amelyeket a Referenciakereten alapuló nyelvvizsgák mérnek. Az alábbi két táblázat, azÁltalános szintrendszer és az Önértékelési táblázat segítséget nyújt a vizsgázók számára a nyelvvizsga-bizonyítványokban is feltüntetett szintek (B1 - alapfok, B2 - középfok és C1 - felsőfok) tartalmának megértéséhez és saját tudásuk értékeléséhez. (A táblázatok forrása: Közös Európai Referenciakeret, Európa Tanács Közoktatási Bizottsága Közoktatási Bizottság Élő Nyelvek Osztálya Strasbourg; Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ, 2002)

 

 

 

Mesterfokú nyelv-használó

C2

Szinte minden hallott vagy olvasott szöveget könnyedén megért. A különböző beszélt vagy írott forrásokból származó információkat össze tudja foglalni, összefüggően tudja felidézni az érveket és a beszámolókat. Természetes módon, nagyon folyékonyan és pontosan tudja kifejezni magát, a jelentések kisebb árnyalatai között is különbséget tud tenni, még a bonyolultabb helyzetekben is.

C1

Meg tud érteni igényesebb és hosszabb szövegeket a különböző típusú szövegek széles körében, és a rejtett jelentéstartalmakat is érzékeli. Folyamatosan és természetes módon tudja kifejezni magát, anélkül hogy túl sokszor kényszerülne arra, hogy keresse a kifejezéseket. A nyelvet rugalmasan és hatékonyan tudja használni társasági, tanulmányi és szakmai célokra. Világos, jól szerkesztett, részletes szöveget tud alkotni összetettebb témákban is, és eközben megbízhatóan alkalmazza a szövegösszekötő elemeket.

 

 

 

Önálló nyelv-használó

B2

Meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve a szakterületének megfelelő szakmai beszélgetéseket is. Folyamatosan és természetes módon olyan szintű normális interakciót tud folytatni anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat.

B1

Megérti a fontosabb információkat olyan világos, standard szövegekben, amelyek ismert témákról szólnak, és gyakori helyzetekhez kapcsolódnak a munka, az iskola, a szabadidő stb. terén. Elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési körébe tartoznak. Le tud írni olyan élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különböző álláspontokat és terveket.

 

 

Alapszintű nyelv-használó

A2

Megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak (pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információ, vásárlás, helyismeret, állás). Tud kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, amikor egyszerű és közvetlen információcserére van szükség, ismerős és begyakorolt dolgokra vonatkozóan. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és a közvetlen szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

A1

Megérti és használja a számára ismerős mindennapi kifejezéseket és nagyon alapvető fordulatokat, amelyeknek célja konkrét szükségleteinek kielégítése. Be tud mutatkozni és be tud mutatni másokat, meg tud válaszolni és fel tud tenni olyan kérdéseket, amelyek személyes jellegűek, pl. a lakhelyre, az ismerősökre és tulajdontárgyakra vonatkozóan. Képes egyszerű interakcióra, amennyiben a másik személy lassan és világosan beszél és segítőkész.

 Közös Referenciaszintek: Önértékelési táblázat

 

Szövegértés

Beszéd

Írás

Beszédértés

Olvasás

Beszélgetés

Összefüggő beszéd

Írás

A1

Megértek ismerős szavakat és nagyon alapvető fordulatokat, amelyek a személyemre, családomra vagy a közvetlen környezetemben előforduló konkrét dolgokra vonatkoznak, feltéve, hogy lassan és világosan beszélnek.

Megértem az ismerős neveket, szavakat és nagyon egyszerű mondatokat, pl. feliratokon, posztereken és katalógusokban.

Tudok egyszerűen kommunikálni, ha beszélgetőtársam hajlandó egyes dolgokat lassabban elismételni vagy másképpen megfogalmazni, és segít formába önteni az én mondandómat. Fel tudok tenni és meg tudok válaszolni egyszerű kérdéseket, amelyek a közvetlen szükségletekre vagy nagyon ismerős témákra vonatkoznak.

Lakóhelyemet és ismerőseimet egyszerű fordulatokkal és mondatokkal le tudom írni.

Meg tudok írni egy rövid, egyszerű képeslapot, pl. az üdülésemről. Formanyomtatványon (pl. egy szállodában) ki tudom tölteni a nevemre, címemre, és állampolgárságomra vonatkozó személyes adatokat.

A2

Megértek egyes fordulatokat és a leggyakrabban előforduló szókincset, ha a számomra legközvetlenebb személyes dolgokról van szó (pl. nagyon alapvető információk a személyemmel, a családdal, vásárlással, a közvetlen környezettel vagy a munkával kapcsolatban). Megértem a rövid, világos és egyszerű üzenetek és bejelentések lényegét.

El tudok olvasni nagyon rövid, egyszerű szövegeket. Egyszerű, hétköznapi szövegekben (pl. hirdetések, prospektusok, étlap vagy menetrend) megtalálom az elvárható keresett információt és megértem a rövid, egyszerű megán-leveleket.

Tudok kommunikálni olyan egyszerű és begyakorolt feladatok során, melyek egyszerű és közvetlen információcserét igényelnek ismerős témákkal és tevékenységekkel kapcsolatban. Boldogulok nagyon rövid társasági beszélgetés során is, még ha általában nem is értek eleget ahhoz, hogy magam tartsam fenn a párbeszédet.

Több fordulattal és mondattal egyszerű módon le tudom írni pl. a családomat, más embereket, lakóhelyemet, tanulmányaimat, jelenlegi és legutóbbi munkahelyemet.

Meg tudok írni rövid, egyszerű feljegyzéseket és üzeneteket, a melyek a közvetlen szükségletekre vonatkoznak. Meg tudok írni egy nagyon egyszerű magánlevelet, pl. hogy köszönetet mondjak valakinek valamiért.

B1

Főbb vonalaiban megértem a köznyelvi beszédet, ha az számomra rendszeresen előforduló ismerős témákról (iskola, munkahely, szabadidő stb.) folyik. Megértem a legfontosabb információkat azokban a rádió- és tévéműsorokban, amelyek aktuális eseményekről, ill. az érdeklődési körömhöz vagy munkámhoz kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és világosan beszélnek.

Megértem azokat a szövegeket, amelyek elsősorban gyakran előforduló hétköznapi vagy a munkával kapcsolatos szókincset tartalmaznak. Megértem az eseményekről, érzelmekről és kívánságokról beszámoló magánleveleket.

Meg tudok birkózni a nyelvterületen utazás közben felmerülő legtöbb helyzettel. Ismerős, számomra érdekes vagy mindennapi témákra (pl. család, hobbi, munka, utazás és aktuális események) vonatkozó beszélgetésekben felkészülés nélkül is részt tudok venni.

Egyszerű, összefüggő fordulatokkal le tudok írni élményeket és eseményeket, valamint álmaimat, vágyaimat és céljaimat. Röviden meg tudom indokolni és magyarázni a véleményeket és terveket. El tudok mesélni egy történetet vagy egy könyv vagy film cselekményét, és le tudom írni, hogyan hatott rám.

Meg tudok fogalmazni egyszerű, összefüggő szöveget ismert vagy engem érdeklő témákban. Magánlevélben be tudok számolni élményeimről, benyomásaimról.

B2

Megértem a hosszabb beszédeket és előadásokat, valamint követni tudom az összetettebb érveléseket is, ha annak témájában valamelyest jártas vagyok. A televízióban megértem a legtöbb hírműsort és az aktuális eseményekről szóló műsorokat. Megértem a játékfilmek többségét is, amennyiben köz-nyelvet beszélnek.

El tudom olvasni a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott álláspontot vagy hozzászólást képviselnek. Értem a kortárs irodalmi prózai szövegeket.

Tudok olyan mértékben folyékonyan és természetes módon kommunikálni, ami lehetővé teszi a normális interakciót anyanyelvű beszélőkkel. Aktívan részt tudok venni az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudom indokolni és fenn tudom tartani nézeteimet.

Világos, részletes leírást tudok adni az érdeklődésemmel kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudom fejteni egy aktuális témával kapcsolatos álláspontomat, és el tudom mondania különböző alternatívák előnyeit és hátrányait.

Világos, részletes szöveget tudok írni az érdeklődésemmel kapcsolatos témák széles körében. Fogalmazásban vagy beszámolóban át tudom ad-ni az információkat, vagy ki tudom fejteni érveimet egy adott álláspont mellett vagy ellen. Levélben meg tudom fogalmazni az események és élmények személyes jelentőségét.

C1

Megértem a hosszabb beszédeket akkor is, ha nem világosan tagoltak, és az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki. Különösebb erőfeszítés nélkül megértem a televíziós programokat és játékfilmeket.

Megértem a hosszú, összetett tényszerű és irodalmi szövegeket, és észlelem a stílusbeli különbségeket. Megértem a szakcikkeket és a hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak a szakterületemhez.

Folyékonyan és természetes módon ki tudom fejezni magam anélkül, hogy feltűnően gyakran keresgélném a szavakat. A társasági és szakmai célokra rugalmasan és hatékonyan tudom használni a nyelvet. Pontosan meg tudom fogalmazni gondolataimat és véleményemet, és azokat képes vagyok ügyesen más beszélők gondolataihoz kapcsolni.

Összetett témákat világosan és részletesen be tudok mutatni úgy, hogy az egyes alpontokat egymással összekapcsolom, egyes szempontokat külön kifejtek és a végén a mondandómat megfelelő befejezéssel lekerekítem.

Bizonyos részletességgel ki tudom fejteni véleményemet világos, jól szerkesztett szövegben. Tudok összetett témákról levelet, esszét, vagy beszámolót írni, és a szerintem fontos szempontokat ki tudom emelni. Írott szövegben meg tudom választani az olvasónak megfelelő stílust.

C2

Nem okoz nehézséget bármiféle beszélt nyelv megértése, legyen az élő beszéd vagy tv /rádióközvetítés még akkor sem, ha gyorsan, anyanyelvű beszélőkre jellemző sebességgel beszélnek, amennyiben van egy kis időm, hogy megszokjam a kiejtést.

Könnyedén el tudok olvasni szinte bármilyen típusú, akár elvont, akár szerkezetileg vagy nyelvileg összetett írott szöveget, mint pl. kézikönyveket, szakcikkeket és irodalmi műveket.

Erőfeszítés nélkül bármilyen társalgásban vagy beszélgetésben részt tudok venni, és jól ismerem az idiomatikus kifejezéseket és hétköznapi szófordulatokat is. Folyékonyan tudok beszélni, és a kisebb jelentésárnyalatokat is pontosan ki tudom fejezni. Beszéd közben felmerülő kifejezési nehézségeimet olyan gördülékeny átfogalmazással oldom meg, hogy mások alig veszik észre.

Elő tudok adni világosan, gördülékenyen kifejtett leírást vagy érvelést az adott helyzetnek megfelelő stílusban. Előadásomat logikusan fel tudom építeni oly módon, hogy az a hallgatók segítségére legyen a fontos pontok felismerésében és megjegyzésében.

Világos, gördülékeny és megfelelő stílusú szöveget tudok írni. Meg tudok fogalmazni olyan összetett leveleket, beszámolókat és cikkeket, amelyek az adott témát olyan hatékony logikai szerkezettel mutatják be, amely segíti az olvasót a fontos pontok felismerésében és megjegyzésében. Szakmai és irodalmi művekről összefoglalót és recenziót tudok írni.

 

Közös referenciaszintek: Általános szintrendszer