Vizsgaeredmények

Vizsga

Olvasott
szövegértés

Hallott
szövegértés

Levélírás

Írásbeli
összesen

Szóbeli

Írásbeli+szóbeli
összesen

Mittelstufe Deutsch B2

10 (50%) 10 (50%) 15 (50%) 42 (60%) 18 (60%) 60 (60%)

Fellebbezés

Amennyiben a vizsgázó nem ért egyet vizsgadolgozata értékelésével, fellebbezést nyújthat be a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy számolási hibára hivatkozva. A felülvizsgálati kérelem benyújtásának nem feltétele a dolgozat megtekintése. A felülvizsgálati kérelmet a vizsgaeredmények közzétételétől 15 napon belül írásban nyújthatja be vizsgázó közvetlenül a Vizsgaközpontnak. A Vizsgaközpont a felülvizsgálati anyag birtokában kialakítja saját állásfoglalását és 15 napon belül döntést hoz, amelyről értesíti a vizsgázót. Amennyiben a vizsgázó a felülvizsgálat eredményével nem ért egyet, a döntés közlésétől számított 15 munkanapon belül a Hivatalhoz címzett, de a Vizsgaközponthoz is benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. A másodfokú fellebbezés a 2004. évi CXL. Törvény értelmében illetékköteles. Az illeték összege 5000,- Ft, amelyet a Magyar Államkincstár 10032000-01012107-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel.

Vizsgalemondás, vizsgahalasztás

  • A vizsga halasztásának vagy lemondásának díja 6.000,- Ft a jelentkezési határidőn belül.
  • Vizsgát halasztani a halasztási díj befizetése után a következő vizsgaidőszakra lehet.
  • Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.
  • Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

Fogyatékkal élők nyelvvizsgái

Az ÖSD nyelvvizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de igyekszünk a nyelvvizsga lebonyolítását a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítani.

A vizsgaközpont a fogyatékkal élő vizsgázók számára a fogyatékosságának megfelelő vizsgakörülményeket teremt az esélyegyenlőség biztosítása érdekében; míg a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség (továbbiakban: BTMN) esetében ilyen speciális követelmények nincsenek. Mivel a BTMN nem minősül fogyatékosságnak, ezért a járási szakértői bizottságok által kiállított szakértői véleményekben javasolt kedvezmények a nyelvvizsgáztatás során nem vehetők figyelembe, a megyei (ezt megelőzően megyei és országos) szakértői bizottságok által kiállított szakértői véleményekben javasolt kedvezmények pedig a nyelvvizsgáztatás során akkor vehetők figyelembe, ha a diagnózis sajátos nevelési igényt/fogyatékosságot jelez.

A fogyatékosság kérdésében az Osztrák Intézet a magyarországi törvények szerint (137/2008.V.16) jár el, így a közoktatásban igényelhető kedvezményektől eltérően nyelvvizsga csak akkor tehető, ha mind a négy készségben mérhető a vizsgázó tudása.

Ahhoz, hogy igényeit figyelembe vehessük, a jelentkezéskor a fogyatékot igazoló, egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást is le kell adni. Törekszünk arra, hogy mindenkinek személyre szabott támogatást nyújtsunk, a speciális igényű vizsgázóknak külön termet és felügyelőt biztosítunk.

Hallássérült vizsgázók esetén a hallott szövegértés feladatnál a szöveget a felügyelő felolvashatja, így azt szájról is le tudják olvasni.

Látássérült vizsgázóknak az ÖSD speciális feladatlapot is tud küldeni.

Diszlexiás vizsgázók esetében a helyesírási hibákat nem értékeljük.

Amennyiben a szakorvosi vélemény indokolja, hosszabb idő áll a vizsgázó rendelkezésére.

Mozgássérült vizsgázók esetében az Osztrák Intézet – korlátozott számban - számítógépet is tud biztosítani.

További kérdéseivel forduljon a Tanfolyami irodához!