cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR

Név

Alapító

Alapítói vagyon

Alapítás

Hungalu NME Kohómérnöki Kar

MAT

10 000 000

1989

DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért

DUNAFERR Rt.

10 000 000

1995

Georgius Agricola

Zambóné Benkő Mária

20 000

1994

Kerpely Antal

InnoFerCo Kft.

100 000

1996


HUNGALU-NME Kohómérnöki Kar Alapítvány

Alapító: Magyar Alumíniumipari Tröszt
Alapítás éve: 1989
Székhelye: Budapest
Alapítói vagyon: 10.000.000,- Ft

Az Alapítvány célja: A Műszaki Anyagtudományi Karon folyó képzés színvonalának emelése, az alumíniumipari  szakemberellátáshoz szükséges szakembergárda kinevelése, az oktatási körülmények lényeges javítása.

Kuratórium:
Elnöke: 
Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja
Tagjai:   Dr. Czél György egyetemi docens,
               Dr. Dúl Jenő egyetemi docens
               Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi docens,
               Dr. Roósz András egyetemi tanár.


A HUNGALU-NME Kohómérnöki Kar Alapítvány pályázati felhívása

Az Alapítvány célja: A Műszaki Anyagtudományi Karon folyó képzés színvonalának emelése, az alumíniumipari szakemberellátáshoz szükséges szakembergárda kinevelése, az oktatási körülmények lényeges javítása.

Pályázhatnak:

a) Hallgatók:

 • jó tanulmányi eredményt elérő harmad-, negyed-, ötödéves hallgatók, a tárgyévben végzett kohómérnökök,
 • az alumíniumiparral kapcsolatban végzett TDK tevékenység támogatására,
 • alumíniumipari témájú diplomamunkák anyagi támogatására,
 • kiemelkedő képességű hallgatók külföldi tanulmányútjainak, részképzésben való részvételének, nyelvtanulásának támogatására.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • személyi adatokat,
 • a Tanulmányi Osztály igazolását a legutóbbi két félév tanulmányi átlageredményéről,
 • TDK vagy egyéb szakmai eredményeket,
 • a diplomaterv maximálisan egy oldal terjedelmű kivonatát,
 • a nyelvismeret fokát,
 • részképzés vagy külföldi tanulmányút esetén a résztvevő hallgatók adatait, a tanulmányút, részképzés helyét,  időtartamát és a kiutazás időpontját, a fogadó intézmény adatait, fogadókészségét igazoló iratokat, a szervező, illetve a kíséretet adó tanszék vezetőjének írásos véleményét, a kiutazás költségeit, az igényelt támogatás összegét.

b) Oktatók, kutatók:

 • korszerű alumíniumipari technológiák, ismeretek témakörében tananyagok elkészítésének finanszírozására,
 • fiatal oktatók, kutatók számára olyan lehetőségek biztosítására, melyek lehetővé teszik nagyhírű egyetemeken és  intézményekben továbbképzésen, illetve speciális képzésben való részvételt, alumíniumipari témájú kutatásaik befejezését, nyelvismeretük elmélyítését.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó adatait,
 • a pályázó tudományos tevékenységét, eredményeit,
 • a tervezett tananyag tematikáját,
 • a kiutazás helyét, időtartamát, időpontját,
 • a fogadó intézmény adatait, valamint a fogadókészséget tanúsító iratot,
 • a továbbképzés célját, jellegét,
 • a költségeket és az igényelt támogatás mértékét.

c) A Kar, a Kar intézetei, tanszékei és egyéb szervezeti egységei:

 • az alumíniumiparral kapcsolatos kutatások technikai feltételeinek megteremtésére, illetve fejlesztésének támogatására, illetve
 • akik (amelyek) az alumíniumipar fejlődése érdekében bármely vonatkozásban kiemelkedő eredményeket értek el, vagy érdemeket szereztek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • tudományos tevékenységet, eredményeket,
 • a támogatás célját, a fejlesztéshez szükséges eszközök megnevezését, felmerülő költségeket, az igényelt támogatás összegét.

A pályázat beadási határideje: folyamatos

A pályázat beadási helye: Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatala. 


DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány

Alapító: Dunaferr Rt.
Alapítás éve: 1995
 Székhelye: Dunaújváros
Alapítói vagyon: 10 000 000,- Ft

Kuratórium:
Elnöke:
Lukács Péter vezérigazgató-helyettes
Tagjai:  a DUNAFERR Rt. két képviselője,
             Dr. Károly Gyula egyetemi tanár,
             Dr. Szűcs István egyetemi docens,
             Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár,
             Dr. Roósz András egyetemi tanár.

A pályázat beadási határideje: folyamatos


A DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért
Alapítvány pályázati felhívása

Az Alapítvány célja: a Miskolci Egyetemen folyó graduális és posztgraduális kohászképzés s ennek keretében az oktatási, képzési, kutatási, fejlesztési programok és tevékenységek támogatása, ezen belül részleteiben:

 • Hozzájárulni az oktatás, képzés személyi, tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, fenntartásához, javításához, fejlesztéséhez.
 • A hallgatók képzésének segítése, az elméleti, illetve gyakorlati szakmai oktatás, nyelvi képzés támogatása.
 • Ösztöndíjak alapítása, ha az alapítványi vagyon ezt lehetővé teszi.
 • Segítséget nyújtani nemzetközi kapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához, a hallgatók, illetve az oktatók külföldi tanulmányútjaihoz.
 • A képzést segítő kutatási, fejlesztési programok, tevékenységek támogatása.

A fenti célok elérését segítő vagyon növelése érdekében szükséges, illetve lehetőség szerint gazdálkodási, vállalkozási tevékenység folytatása.

 Az Alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználási módja:

 • Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli. A Kuratórium az Alapítvány készpénzvagyonát csak a készpénztőke járulékai mértékéig használhatja fel.
 • A Kuratórium éves költségvetés alapján dolgozik, melyben az év kezdete a tanulmányi év kezdő napja, vége a következő tanulmányi év kezdő napját megelőző utolsó nap.
 • Az adott éven belül a Kuratórium a pénzvagyont 50%-ban az első szemeszterben, 50%-ban a második szemeszterben használhatja fel.
 • Az egyes szemeszterekben felhasználható pénzvagyon nagyságát a Kuratóriumnak legkésőbb a tanulmányi év első napjáig kell meghatároznia.
 • A Kuratórium pályázatot nem ír ki, hanem a benyújtott pályázati kérelmek, kezdeményezések alapján dönt a pénzvagyon odaítéléséről.
 • Pályázatot nyújthat be minden egyetemi hallgató, oktató és kutató, valamint egyéb jogi személy, természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok.
 • A pályázóknak pályázatukat az első szemeszterre az előző év utolsó szemeszterében, de legkésőbb június 1-ig, míg a második szemeszterre az első szemeszterben, de legkésőbb december 1-ig kell és lehet benyújtaniuk.
 • A pályázatok rangsorát, a rájuk költhető pénzvagyon nagyságát, a támogatásban részesítést vagy az ebből való kizárást a Kuratórium dönti el.
 • A Kuratórium a június 1-ig benyújtott pályázatokról ugyanazon hónap, tehát június 15. napjáig, a december 1-ig benyújtott pályázatokról ugyanazon hónap, tehát december 15. napjáig dönt.

A pályázatokat és támogatási igényeket a fentebb írt határidőig a Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatalába lehet benyújtani.


Georgius Agricola Alapítvány a Magyar Kohómérnök-képzésért

Alapító: Zambóné Benkő Mária
Alapítás éve: 1994
 Székhelye: Miskolc
Vagyona: 400 000,- Ft

Kuratórium:
Elnöke:
Dr. Kaptay György egyetemi tanár,
Tagjai:  Dr. Tóth Levente egyetemi docens,
              a mindenkori Valétaelnök,
              a HÖK kari vezetője,
              a HÖK által delegált MAK nappali tagozatos hallgató.

Az Alapítvány célja:

 A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán tanuló hallgatók oktatásának, tanulásának, művelődésének, valétálásának  elősegítése. A hallgatói munkához szükséges eszközvásárlások, a hallgatók nyelvtanulásának, valamint külföldi  tanulmányútjainak és diáktalálkozókon való részvételének, nemzetközi és országos hallgatói rendezvények, szakmai  programok, diáktalálkozók rendezésének támogatása. A kiemelkedő hallgatói munkát végzettek jutalmazása, ösztöndíj adományozása. A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar hagyományainak felelevenítése, megőrzése. Támogatni a kohómérnök hallgatók kezdeményezéseit, melyek az Alapítvány céljaival egybeesnek.

 A pályázat beadási határideje: folyamatos

A pályázatokat a Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatalába lehet benyújtani.

 

Kerpely Antal Alapítvány

Alapító: InnoFerCo Kft.
Alapítás éve: 1996
Székhelye: Miskolc
Alapítói vagyon:
100.000,- Ft

Kuratórium:

Elnöke: Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja
Tagjai:  Dr. Roósz András egyetemi tanár,
             Dr. Dúl Jenő egyetemi docens,
             Dr. Czél György egyetemi docens,
           Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi docens.

Az Alapítvány célja:

 • A Műszaki Anyagtudományi Karon folyó képzés infrastruktúrájának, műszer-, és eszközellátottságának javítása, jegyzetek és oktatási segédletek megjelenttetésének financiális segítése.
 • Az oktatói utánpótlás javítása érdekében 40 évnél fiatalabb oktatók-kutatók kiemelkedő tevékenységének erkölcsi-anyagi elismerése.
 • Oktatók és kutatók hazai és külföldi konferenciákon, tanulmányutakon való aktív részvételének, különböző kari rendezvények lebonyolításának támogatása.
 • Azon hallgatói kezdeményezések támogatása, amelyek az alapítvány céljaival egybeesnek, s más alapítványnál támogatásban nem részesülnek.
 • A magyar színesfémkohászat művelése iránti érdeklődés felkeltése, azon egyetemi hallgatók  munkájának, felkészültségének segítése, akik hivatást éreznek magukban a színesfémkohászat és a féltermékgyártás  technológiájának továbbfejlesztésére és olyan kutatások támogatása, melyeket hallgatók, vagy oktatók végeznek a színesfémkohászat tudományában való mélyebb jártasság szerzése céljából.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
   - a pályázó adatait,
   - a pályázat rövid leírását,
   - a kért támogatás összegét.

A Kuratórium nem támogat a benyújtás idejében már lezajlott tevékenységet.

A pályázatok beadási határideje: minden év február 28., május 31., szeptember 30., november 30.

A pályázatok benyújtásának helye: a Műszaki Anyagtudományi Kar Dékáni Hivatala