cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR

Név

Alapító

Alapítói vagyon

Alapítás

Hungalu ME Bányamérnöki Kar

MAT

5 000 000

1989

Bányamérnök-képzésért

Dr. Salamon Miklós és felesége

2 000 000

1991

A Jövő Évezred Bányamérnökeiért

Dr. Hursán László

900 000

1992

Előkészítéstechnika-mérnök Képzésért

Dr. Bőhm József
Dr. Csőke Barnabás
Dr. Schultz György
Dr. Tarján Iván

500 000

1994

Gyulay Zoltán

Dr. Somfai Attila
Dr. Tihanyi László

100 000

1995

HUNGALU-ME Bányamérnöki Kar Alapítvány

Alapító: Magyar Alumíniumipar Tröszt
Alapítás éve: 1989
Székhelye: Budapest
Alapítói vagyon: 5 000 000,- Ft

Az Alapítvány célja: A Műszaki Földtudományi Kar Bányászati szakán folyó képzés színvonalának emelése, az alumíniumipar  szakemberellátásához szükséges szakembergárda kinevelése, az oktatási körülmények javítása.

Kuratórium:
Elnöke:
Dr. Varga József MAT
Tagjai:   Dr. Kovács Ferenc akadémikus, professor emeritus,
               Dr. Somosvári Zsolt egyetemi tanár,
               Dr. Bőhm József egyetemi docens, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja
               Kovacsics Árpád MAL Zrt. Bauxitbányászati Divízió.

A pályázat beadása: folyamatos

A pályázat beadási helye: Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatala


A Hungalu-ME Bányamérnöki Kar Alapítvány pályázati felhívása

Az Alapítvány célja: A Műszaki Földtudományi Kar Bányászati szakán folyó képzés színvonalának emelése, az alumíniumipar  szakemberellátásához szükséges szakembergárda kinevelése, az oktatási körülmények javítása.

Az Alapítványra pályázatot nyújthat be:

 • bármely természetes, vagy jogi személy, aki az alumíniumipar fejlődése érdekében bármely vonatkozásban kiemelkedő eredményeket ért el, és/vagy
 • hallgató, illetve 35 évnél nem idősebb oktató.

A pályázati feltételeket a Kuratórium évente teszi közzé a Műszaki Földtudományi Kar hirdetőtábláján.
A pályázatok elbírálására a Kuratórium évente 2–4-szer ülésezik.
Az Alapítványból a Kuratórium pályázat nélkül is adhat támogatást.


Bányamérnök-képzésért Alapítvány

Alapítók: Dr. Salamon Miklós
                 Dr. Salamon Miklósné (szül. Mészáros Ágota)
Alapítás éve: 1991
Székhelye: Miskolc
Alapítói vagyon: 9 500 000 Ft

Az adott évben felhasználható: a vagyon éves kamata.

Az Alapítvány célja: A több mint 250 éves múltra visszatekintő bányászati felsőfokú képzés támogatása. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége: Tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása.

Kuratórium:
Elnöke: 
Dr. Tihanyi László dékán
Tagjai:    Dr. Salamon Miklós professzor
                Dr. Bőhm József intézetigazgató, egyetemi docens
                Dr. Molnár József intézetigazgató, egyetemi docens
                Dr. Gál István ny. bányamérnök
                Halmai György bányamérnök
                Dr. Izsó István bányakapitány
                Sztermen Gusztáv bányamérnök


A Bányamérnök-képzésért Alapítvány pályázati felhívása

Az Alapítvány célja: A több mint 250 éves múltra visszatekintő bányászati felsőfokú képzés támogatása annak érdekében,  hogy az itt végző szakemberek a világon mindenkor legkorszerűbbnek számító tudományos-szakmai ismeretek birtokába juthassanak, és azzal képesek legyenek a természetet és az embert legkevésbé károsító, illetve veszélyeztető gazdaságos bányászatot megvalósítani. Az Alapítvány csak a bányászati felsőoktatás, tudományos kutatás céljait szolgálja.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége: Tudományos tevékenység, kutatás, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása.

Az Alapítványra pályázatot nyújthat be a Bányamérnöki (2000-től Műszaki Földtudományi) Kar hallgatói, valamint a Karon öt évnél (a pályázat benyújtása idején) nem régebben végzett szakemberek.

Az Alapítványra a pályázati felhívást és az elnyerhető támogatást a Kuratórium évente teszi közzé a Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatalának hirdetőtábláján.

Az Alapítványra pályázat a közzétett feltételeknek megfelelően, folyamatosan nyújtható be. A Kuratórium a pályázatok elbírálására évente min. kétszer, ill. szükség szerint ülésezik.A Jövő Évezred Bányamérnökeiért Alapítvány

Alapító:Dr. Hursán László egyetemi adjunktus
Alapítás éve: 1992
Székhelye: Miskolc
Alapítói vagyon: 3 800 000,- Ft

Az Alapítvány célja: A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán tanuló hallgatók művelődésének, tanulásának, oktatásának, valétálásának elősegítése. A hallgatók külföldi tanulmányútjának a támogatása. A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar hagyományainak felelevenítése, megőrzése. Támogatni a Kar hallgatóinak kezdeményezéseit, melyek az Alapítvány céljaival egybeesnek.

Kuratórium:
Elnöke:
Dr. Debreczeni Ákos
Tagjai:  Dr. Havasi István
              Horánszky Beáta
              Dr. Gombkötő Imre
              Siskánédr. Szilasi Beáta


Előkészítéstechnika-mérnök Képzésért Alapítvány

 Alapítók: Dr. Bőhm József intézetigazgató egyetemi docens, a MFK dékánja,
                  Dr. Csőke Barnabás tanszékvezető egyetemi tanár
                  Dr. Schultz György ny. egyetemi docens
                  Dr. Tarján Iván Professor Emeritus

Alapítás éve: 1994.
Székhelye: Miskolc-Egyetemváros
Alapítói vagyon: 500 000,- Ft

Kuratórium:
Elnök:
  Dr. Kovács Ferenc akadémikus, professor emeritus,
Tagjai: Dr. Bőhm József egyetemi docens, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja,
             Dr. Tarján Iván Professor Emeritus,
             Nagy István,
             Dr. Farkas Géza.

 Az Alapítvány célja:

Az előkészítéstechnika-mérnöki képzés támogatása, a korszerű szakmai ismeretek elsajátításának elősegítése, a hallgatók kiemelkedő szakmai, tudományos tevékenységének ösztönző segítése. További cél az egyetemeken, kutatóintézetekben és az iparban e tudomány- és szakterületen dolgozó fiatal szakemberek, tudományos kutatók, doktoranduszok részére elősegíteni, hogy tudományos eredményeiket minél szélesebb körben megismertethessék, illetve a szakterület fejlődésének nemzetközi eredményeit megismerhessék.

Pályázat beadási határideje: folyamatos

 A pályázatokat a Műszaki Földtudományi Kar Dékáni Hivatalába lehet benyújtani.

 

Gyulay Zoltán Alapítvány

Alapítók: Dr. Somfai Attila tanszékvezető, egyetemi tanár
                 Dr. Tihanyi László intézetigazgató, egyetemi tanár, dékánhelyettes

Az alapítás éve: 1995
Alapítói vagyon: 100 000,- Ft

Az adott évben felhasználható: a vagyon kamata és az éves hozzájárulások.

Az Alapítvány célja:

 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, amelyek a CLVI. Tv 26./c/3,4/ pontja szerint közhasznú tevékenységnek minősülnek.
 • A Miskolci Egyetem a Kőolaj és Földgáz Intézetben, valamint a Földtani és Geofizikai Intézetben az anyagi feltételek megteremtésével
 • támogatásban részesíteni az intézetnél foglalkoztatott oktatókat és kutatókat,
 • támogatásban részesíteni a magasan képzett nyugdíjas oktatókat nagy szakmai tudásuk és tapasztalatuk kamatoztatása érdekében,
 • támogatásban részesíteni olyan tehetséges fiatalokat, akik doktorandusz hallgatóként aktívan részt vesznek az intézeti oktatási, kutatási feladatok megoldásában,
 • lehetővé tenni szakemberek határozott ideig tartó alkalmazását, oktatási és kutatási célfeladatok ellátására.

Kuratórium:
Elnök:
Dr. Mádai Ferenc
Tagok: Dr. Bérczi István,
           Dr. Ormos Tamás,
             Dr. Federer Imre.

Az alapítványi vagyon felhasználása:

  Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri támogatás, illetve ösztöndíj formájában használható fel.

 • Az alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium esetenként dönt –a működésre vonatkozó szabály betartása mellett– a hozzá beterjesztett és az alapítványi célokkal összhangban álló pályázatok alapján.

Az alapítványi vagyon felhasználásának jogcímei:

 • a célirányos feladatok finanszírozása, illetőleg az ezek végrehajtásával kapcsolatos költségek fedezete,
 • ösztöndíjak adományozása,
 • propagandatevékenységek költségeinek biztosítása,
 • tanulmányutak, tudományos konferenciák költségeinek fedezése.

A pályázat beadási határideje: folyamatos

Az Alapítvány pályázati feltételeiről, a támogatási lehetőségekről, a kérelmek benyújtásának határidejéről és az elbírálást követően a támogatás odaítéléséről tájékoztató kerül közzétételre a Kőolaj és Földgáz Intézet, továbbá a Földtani és Geofizikai Intézet hirdetőtábláján.