cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

MISKOLCI EGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY

Alapító: Miskolci Egyetem
Alapítás éve: 1991
Székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítói vagyon: 6 500 000,- Ft

Az Alapítvány célja: Az európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nemzetközi ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek képzésének és továbbképzésének, valamint színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a Miskolci Egyetemen.

Kuratórium:
Elnöke:
Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tagjai:  Dr. Mádai Ferenc egyetemi docens, a Műszaki Földtudományi Kar dékánhelyettese,
               Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi tanár, Gépészmérnöki és Informatikai Kar,
               Dr. Gácsi Zoltán egyetemi tanár, a Műszaki anyagtudományi Kar dékánja,
               Dr. Szintay István egyetemi tanár, Gazdaságtudományi Kar,
               Dr. Stipta István rektorhelyettes, egyetemi tanár Állam- és Jogtudományi Kar,
               Dr. Dobos Csilla egyetemi docens Bölcsészettudományi Kar,
               Christopher Connorton ügyvezető igazgató, AES Borsodi Energetikai Kft.,
               Korózs András Ügyvezető igazgató, MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.,

A  pályázat beadási határideje: minden év január 31., szeptember 30.


A Miskolci Egyetemért Alapítvány pályázati felhívása

Az Alapítvány célja: Európai színvonalú, korszerű szakismeretekkel, nemzetközi ismeretekkel és kapcsolatokkal rendelkező szakemberek képzésének és továbbképzésének, valamint a színvonalas tudományos kutatás feltételeinek megteremtése a  Miskolci Egyetemen.

Az Alapítvány alapvető feladata, hogy hozzájáruljon a korszerű oktatáshoz, kutatáshoz szükséges gépek, műszerek, számítógépek, könyvek, folyóiratok és egyéb eszközök biztosításához, a hazai ipari-intézményi kapcsolatok sokoldalú fejlesztéséhez, az idegen nyelvek tanulásához, az idegen nyelvű képzés korszerűsítéséhez, a nemzetközi oktatási és  kutatási kapcsolatok jelentős mértékű bővítéséhez.

Ennek érdekében az Alapítvány

az oktatás terén támogatja :

 • az egyetemi hallgatók külföldi részképzését és nyelvi képzését,
 • egyéni és csoportos tanulmányutakat,
 • külföldi oktatók, kutatók és hallgatók fogadási feltételeinek megteremtését,
 • az európai információs hálózatokhoz kapcsolódás lehetőségének biztosítását,
 • idegen nyelvű képzés kiszélesítését, lehetővé tételét a magyar hallgatók részére is.

a kutatás terén támogatja :

 • oktatóink, kutatóink nemzetközi tudományos életbe történő mind szélesebb bekapcsolódási lehetőségeinek megteremtését, külföldi tanulmányutak, konferenciák részvételi feltételeinek biztosítását,
 • az egyetem és a korszerű ismeretekkel, fejlett technológiával rendelkező európai egyetemek, intézetek, vállalatok közötti kapcsolatrendszer kiépítését,
 • a nemzetközi együttműködésben folytatott tudományos kutatás során szerzett tapasztalatoknak az oktatásban történő hasznosítását,
 • európai kutatási, fejlesztési programokhoz való kapcsolódás feltételeinek javítását,
 • az egyetemi Technológia és Menedzser Központ létrehozását és fenntartását, mely integrálja a kutatásfejlesztési vállalkozásokat és elősegíti a technológiai transzfert,
 • a teljes innovációs láncot magába foglaló tevékenység felvállalását,
 • a csúcstechnológiák, méréstechnikák, minősítő rendszerek ipari elterjesztését és alkalmazását,
 • az egyetemi-ipari kapcsolatok új rendszerének kialakítását,
 • az egyetem szellemi potenciálját használó vállalkozások létrehozását.

egyéb téren támogatja :

 • a Miskolci Egyetem Baráti Körét,
 • egyetemi információs rendszer (adatbank, számítógépes és videó hálózat) kialakítását,
 • öntevékeny csoportok működését,
 • könyvek, folyóiratok beszerzését,
 • az egyetemi infrastruktúra fejlesztését,
 • az Alapítvány működési feltételeinek javítását.

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége a tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés támogatása.

 Hallgatók esetében pályázati feltétel az adott kar tanulmányi átlagát meghaladó tanulmányi eredmény a pályázat beadását megelőző félévben és a nyelvtudás igazolása.

A hallgatói pályázatnak tartalmaznia kell:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot, a pályázó személyi adatait, nevét, tankörét és életkorát, a pályázati célt és a pályázó által igényelt támogatás összegét,
 • a leckekönyv másolatát,
 • a részképzés, illetve gyakorlat helyét, időtartamát, valamint a tanulmányozandó tantárgyak, illetve tárgykörök felsorolását,
 • a nyelvismeret fokát és az ezt igazoló bizonyítvány(oka)t,
 • a kiutazás költségtervét és a kiadások forrásait,
 • a fogadókészség igazolását,
 • ugyanezen kiutazáshoz kért, vagy megítélt más támogatások felsorolását, az ott pályázott, illetve megítélt összeg feltüntetésével.

Az oktatói pályázatnak tartalmaznia kell:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot, a pályázó személyi adatait, nevét, beosztását és életkorát, a pályázati célt és a pályázó által igényelt támogatás összegét,
 • a konferencia, tanácskozás helyét, időpontját, időtartamát, a rendezvény jellegétől függően az előadásának címét és készültségi fokát, vagy a fogadó intézmény szándéknyilatkozatát az együttműködésre,
 • a kiutazás költségtervét és a kiadások forrásait,
 • a külföldi tartózkodás programját,
 • ugyanezen kiutazáshoz kért, vagy megítélt más támogatások felsorolását, az ott pályázott, illetve megítélt összeg feltüntetésével.