cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

PEREGRINATIO IV. ALAPÍTVÁNY

Alapító: OKGT (jogutód: MOL Rt.)
Alapítás éve: 1989
Székhelye: 3515 Miskolc-Egyetemváros
Alapítói vagyon: 15 000 000,- Ft

Az Alapítvány célja: Az egyetem nemzetközi kapcsolatainak, hallgatók külföldi részképzésének, oktatók és kutatók nemzetközi rendezvényeken való részvételének támogatása, a Miskolci Egyetemen folyó oktatás folyamatos megújításának, színvonalának emelése, nyelvtanulás támogatása.

Kuratórium:
Elnöke:
Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár, rektorhelyettes
Tagjai:  Dr. Zsuga János az Alapító képviselője
             Hlatki Miklós az Alapító képviselője
              Dr. Tihanyi László egyetemi tanár, a Műszaki Földtudományi Kar dékánja,
              Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi tanár, Gépészmérnöki és Informatikai Kar.

 A pályázatok beadási határidői: minden év március 31., június 15.,szeptember 30., december 15.


A Peregrinatio IV. Alapítvány pályázati felhívása

 A MOL Rt. (Magyar Olaj- és Gázipari Rt. jogelődje, az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt /OKGT/) által alapított Peregrinatio IV. Alapítvány Kuratóriuma a Miskolci Egyetemen folyó képzés színvonalának emelése, nemzetközi nyitottságának elősegítése, kapcsolatteremtésre képes, képzett, sokoldalú szakemberek nevelésének érdekében pályázatot ír ki az alábbi támogatási formák elnyerésére.

1. Egyetemi hallgatók külföldi részképzésének támogatása:

Pályázni lehet egyetemi hallgatóknak külföldi egyetemen történő részképzés anyagi feltételeinek megteremtésére.

 Pályázati feltételek:

 • tanulmányi, vagy tudományos diákköri munkában kiemelkedő eredmény,
 • igazolt megfelelő szintű nyelvtudás.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot,
 • a pályázó leckekönyvének másolatát és TDK eredményeit,
 • a részképzés helyét, időtartamát és a kiutazás tantervét, előírásait,
 • a pályázó nyelvismeretének fokát és az azt igazoló dokumentumo(ka)t,
 • a fogadó intézmény, szak vonatkozó félévi tantervét és előírásait,
 • a felmerülő költségeket és a meglévő pénzügyi forrásokat,
 • a fogadókészséget és annak feltételeit tanúsító levélmásolatokat,
 • az utazáshoz kért, vagy már megkapott más források megnevezését és a kapott támogatás(ok) összegét.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a műszaki karok hallgatói.

2. Egyéni, illetve csoportos hallgatói tanulmányutak támogatása:

Tanszéki, vagy kari előkészítéssel (külföldi fogadókészség biztosításával), hallgatók, hallgatói csoportok pályázhatnak külföldi tanulmányutak pénzügyi feltételeinek biztosítására.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a tanulmányút célját és kapcsolatát a Miskolci Egyetemen folyó oktatás rendjéhez,
 • a tanulmányút helyét, időtartamát és a kiutazás időpontját,
 • a résztvevő hallgatók adatait,
 • a fogadó intézmény adatait, fogadókészségét és annak feltételeit tanúsító levél másolatát,
 • a szervező, illetve a szakmai irányítást végző tanszék vezetőjének írásos véleményét,
 • a kiutazás költségeit.

3. Egyetemi oktatók, kutatók konferenciákon való továbbképzésének, nemzetközi - elsősorban műszaki - szakmai rendezvényeken való részvételének, valamint integrációs programokat segítő kiutazásoknak a támogatása:

Pályázni lehet 35 évesnél fiatalabb oktatóknak tudományos továbbképzésen és konferencián való részvétel anyagi feltételeinek megteremtésére.

Pályázati feltételek:

 • tudományos eredmények, színvonalas publikációk teljesítése,
 • megfelelő szintű nyelvtudás igazolása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot,
 • a pályázó eddigi tudományos tevékenységét, eredményeit,
 • a fogadó intézmény adatait,
 • az utazás tervezett idejét, a kiutazás időpontját, célját és a várható költségeket,
 • a pályázó nyelvismeretének fokát és az azt igazoló dokumentumo(ka)t,
 • a fogadókészséget és annak feltételeit tanúsító levél másolatát,
 • az utazáshoz kért, vagy már megkapott más források megnevezését és a kapott támogatások összegét.

A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok az oktatók, kutatók, akik részt vesznek a kőolaj- és földgáz ipar feladatainak megoldásában, vagy eredményeik közvetlenül felhasználhatók a kőolaj- és földgáz ipari tevékenységben.

4. Nemzetközi - elsősorban műszaki - szakmai szervezetek munkájába való bekapcsolódás, ezek rendezvényein való részvétel, valamint nemzetközi jellegű szakmai rendezvények támogatása:

Pályázni lehet egyetemi hallgatóknak, illetve 35 évesnél fiatalabb egyetemi oktatóknak, kutatóknak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot,
 • hallgatók esetében a leckekönyv másolatát,
 • a rendezvény ismertetését,
 • az utazás tervezett idejét, a kiutazás időpontját, célját és a várható költségeket,
 • a pályázó nyelvismeretének fokát és az azt igazoló dokumentumo(ka)t
 • az utazáshoz kért, vagy már megkapott más források megnevezését, és a kapott támogatás(ok) összegét.

5. Nyelvtanulás támogatása:

Pályázni lehet az egyetem keretében szervezett nyelvtanfolyam részvételi költségeinek biztosítására. Pályázatot nyújthatnak be egyetemi hallgatók, oktatók és doktorjelöltek, a “Pályázati űrlap egyetemi szervezésű nyelvtanfolyamon való részvétel költségének alapítványi támogatásához“ című űrlapon.

A Kuratórium csak a tanfolyamot megelőző időpontban ad támogatást a nyelvtanfolyamon való részvétel költségeire. A Kuratórium a nyári nyelvtanfolyamon való részvételt támogatja, így a pályázatokat a június 15-i határidőre célszerű beadni.

6. Külföldi oktatók, kutatók és hallgatók fogadásának támogatása:

Oktatók pályázhatnak részképzésre, cseregyakorlatra érkezett külföldi oktatók, kutatók és hallgatók, lehetőleg 1 hónapos konzultációjának egyszeri pénzbeli elismeréséért.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az itt tartózkodó külföldi szakember személyi adatait (név, beosztás és életkor),
 • a tartózkodás helyét, időtartamát,
 • a fogadással kapcsolatos elfoglaltságot és annak heti időigényét,
 • tanszékvezetői szakvéleményt.

7. Vendégoktatók meghívásának támogatása:

Tanszékek pályázhatnak külföldi vendégoktatók költségeinek fedezésére. A pályázatban fel kell tüntetni a meghívott oktató nevét, beosztását és munkahelyét. Ezen kívül meg kell adni, hogy mely tárgyból, milyen óraszámban, milyen hallgatói csoport(ok)nak és milyen nyelven fog előadás(oka)t és/vagy gyakorlato(ka)t tartani.

8. Konferenciák előadóinak támogatása:

Pályázatot adhatnak be egyetemi hallgatók, illetve 35 évesnél fiatalabb oktatók és kutatók külföldi nemzetközi konferenciákra történő utazás költségeinek biztosítására, amennyiben a rendezvényen előadást tartanak.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot,
 • a pályázó tudományos tevékenységét, eredményeit,
 • a konferencia helyét, időtartamát, az utazás időpontját,
 • a konferencia programját,
 • az utazás várható költségeit.

9. A kőolaj- és földgázipar számára kiemelkedő munkát végző oktatók, kutatók elismerése:

 Pályázni lehet:

 • a kőolaj- és földgáz ipar szakember igényeinek biztosítása érdekében kiemelkedő oktató-nevelő munkát végzők elismerésére,
 • a kőolaj- és földgáz ipar fejlesztése érdekében kiemelkedő tudományos kutatómunkát végzők elismerésére.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • hiánytalanul kitöltött pályázati űrlapot,
 • a tevékenység rövid leírását és a jövőben elvégezni kívánt feladatokat.

.