cimer


Ügyfélfogadás (A/4 109.):
Hétfő, csütörtök: 8:00-12:00
Szerda: 12:00-16:00

Készítette:
Dr. Siménfalvi Zoltán

Utolsó módosítás:
2014. július 14. 

cím

BESZÁMOLÓK RENDJE

1. Az alapítványi támogatás felhasználásáról – az alábbiak szerint – írásos pénzügyi beszámolót kell készíteni a Megállapodásban feltüntetett határidőn belül. A pénzügyi beszámoló céljára szolgáló formanyomtatvány az Alapítvány Titkárságon vehető át, illetve a honlapról tölthető le.

2. A pénzügyi beszámoló leadható személyesen ügyfélfogadási időben, vagy az Alapítvány Titkárság részére címzett ajánlott levél útján (a támogatott személy az ajánlott szelvényt köteles megőrizni). A személyesen leadott pénzügyi beszámoló átvételét a Titkárság munkatársa a dátum feltüntetése mellett alárásával igazolja, amelyről a beszámolót leadó személy (a támogatott személy, vagy szabályos meghatalmazással rendelkező képviselője) másolatot kap.

3. A pénzügyi beszámoló elbírálása tartalmi és formai szempontból legkésőbb a leadását követő egy hónapon belül történik meg. Ezt követően adja ki, személyes kérésre, az elszámolás megtörténtéről szóló igazolást az Alapítvány Titkárság munkatársa.
Ha a leadott pénzügyi beszámoló nem elfogadható, illetve a pénzügyi beszámoló a megadott határidőt követő egy hónapon belül nem kerül leadásra, akkor a támogatott személyt az Alapítvány Titkárság ajánlott levélben szólítja fel a hiányosságok rendezésére. Amennyiben a támogatott személy az értestést követő egy hónapon belül nem rendezi pénzügyi beszámolóját, akkor az alapítványi támogatásra jogosultak köréből három évre kizárásra kerül.

4. Ha a támogatott személy az első felszólítást követő egy hónapon belül sem tesz eleget elszámolási, illetve javítási kötelezettségének, akkor megtörténik az ismételt felszóltás (az Alaptvány Titkárság által küldött ajánlott levél útján). Ennek átvételét követően szintén egy hónap áll a támogatott személy rendelkezésére pénzügyi beszámolójának rendezésére, vagy a támogatás alapítványnak történő visszafizetésére. Amennyiben a pénzügyi beszámoló rendezésére, vagy a visszafizetésre az erre szolgáló határidőn belül nem kerül sor, a Kuratórium a vonatkozó rendeleteknek megfelelően a követelésként nyilvántartott összeget peres úton hajtja be.

5. A támogatás kizárólag a Kuratórium által meghatározott célra használható fel.

6. A pénzügyi beszámoló nem fogadható el, amennyiben:

 • nem az előírt módon kerül leadásra
 • a támogatott személy a támogatást nem a Kuratórium által meghatározott célra használta fel
 • a pénzügyi beszámoló nem az erre meghatározott formanyomtatványon kerül leadásra
 • A pénzügyi beszámolóhoz nincsenek csatolva a következők:
  • a bizonylatonkénti részletes elszámolás
  • számlával igazolt költségek esetén a bizonylatok felsorolása és összegzése jogcímenként: bizonylatszám, dátum, összeg feltüntetésével
  • saját személygépkocsi használata esetén az elszámolható benzinköltség és a gépkocsi kopásértékének meghatározása útnyilvántartás alapján a gépkocsi típusának megfelelő APEH által elfogadott fogyasztási norma, adott időszakra érvényes üzemanyag ár és a kopási érték szerint történik
  • a felhasználás módját igazoló alapbizonylatok (számlák, útnyilvántartások)
  • a maradványösszeg alaptványi bankszámlára történő befizetésének igazolása
  • Nyilatkozat c. nyomtatvány
 • 7. Csak indokolt esetben és az ügyvezetővel történő előzetes egyeztetés alapján lehet eltérni az itt szabályozott ügyrendtől.