Pri sebe – proti sebe.

Maďarské, české a slovenské nacionalizmy v období prvej svetovej vojny

 

Medzinárodná vedecká konferencia –

 

 

Magyar

 

English

 

Čeština

image_original

 

MAB_székház_Miskolc_01

Miskolc (Miškovec),15. apríla  2015

(Sídlo Maďarského akreditačného výboru Maďarskej akadémie vied)

MTA MAB székház, Miskolc, Erzsébet tér 2.)

mab-terkep

 

Rok 1915 je druhým rokomveľkej vojny“, ktorý prináša so sebou vzďaľovanie nádeje na rýchle víťazstvo a zrod nových plánov práve pred sto rokmi. Cieľom našej medzinárodnej konferencie je, aby sme prostredníctvom vzájomných vzťahov troch národností žijúcich v rozdielnych pomeroch, avšak v tom istom priestore, v rámci pred sto rokmi ešte existujúcej Rakúsko-uhorskej monarchie, prispeli k výskumu tematického okruhu nacionalizmu. Národné idey, ktoré sa u jednotlivých národov vytvorili v 19. storočí, prešli v období prvej svetovej vojny dôležitými zmenami a my sa podujímame na prezentáciu a porovnávaciu analýzu týchto zmien za prispenie maďarských, českých a slovenských bádateľov tejto témy.

 

Organizátori konferencie:

 

Filozofická fakulta Miškoveckej univerzity, Ústav politických vied – Miskolci Egyetem BTK, Politikatudományi Intézet

Centrum humanitných vied Maďarskej akadémie vied, Historický ústav – Magyar Tudományos Akadémia BTK Történettudományi Intézet

Oblastný výbor MAV (MTA Területi Bizottsága), Miskolc

 

Podporovatelia:

České centrum (Cseh Centrum), Budapest

Slovenský inštitút (Szlovák Intézet), Budapest

 

Pracovné jazyky konferencie: maďarčina, čeština, slovenčina, angličtina

 

Nacionalizmy v stredovýchodnej Európe v rokoch prvej svetovej vojny.

Politické a teritoriálne programy národnoštátnej dezintegrácie Habsburskej monarchie.

Projekt Maďarského vedecko-výskumného grantu  č. K 113004”

 

 

 

 

 

 

kepeslap-2.jpg

Program:

 

10.00–10.30 Zahájenie, pozdravy

 

10.30–10.50

Dynastická lojalita a patriotizmus alebo národná separácia. Alternatívy národností Uhorska v rokoch prvej svetovej vojny

László Szarka (Maďarská akadémia vied, Budapest)

 

10.50–11.10

Etnikum, vlastenectvo a malé obrazy Veľkej vojnyvizuálna propaganda a skutočnosť v karikatúrach Manna Miltiadesa

László Kürti (Miškovecká univerzita, Miskolc)

 

11.10–11.30

Národ”, „národnosť”, „ľud”, „rasa”. Nacionalizmus a politická váha spoločenských kategórií v politickom diskurze Uhorska do roku 1918. Teoretické a metodické úvahy

László  Vörös (Slovenská akadémia vied, Bratislava)

 

11.30–11.50

Česi, Slováci a Maďari na konci vojnyboj diplomacie o územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

Robert Pejša (Karlova univerzita, Praha)

 

11.50–12.30 Diskusia

 

 

12.30–13.30 Obedňajšia prestávka

 

13.30–13.50

Malá hŕstka ľudíaleboutláčaný národ”? Slovenská národná spoločnosť v Uhorsku do r. 1918

József Demmel (Výskumný ústav Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, Békéscsaba)

 

13.50–14.10

Slovenská identita pred a počas prvej svetovej vojny

Marcela Gbúrová – Renáta Bzdilová (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach)

 

14.10-14.30

České štátoprávne programy, 1914–1918

Eva Irmanová (Akadémia vied ČR, Praha)

 

14.30-14.50 Prestávka

 

14.50–15.10

Uhrofilská národná koncepcia slovenská počas prvej svetovej vojny

Barna Ábrahám (Maďarská akadémia vied, Budapest)

 

15.10–15.30

Zrodhungarizmu” – pokus o obrodu maďarského nacionalizmu v poslednej etape vojny

Csaba Fazekas (Miškovecká univerzita, Miskolc)

 

15.30–15.50

Pred vojnou, po vojne: dilemy slovenského intelektuála z okruhuNovej školy

Csaba Katona (Maďarská akadémia vied, Budapest)

 

15.50–16.20 Diskusia

 

 

 

 

 

szeged_03_large.jpg

 

 

 

16.20 Záver

 

 

budapest.jpg

 

 

 

Kontakty a ďalšie informácie:

Dr. Csaba Fazekas – Miškovecká univerzita, Filosofická fakulta Katedra politologie

3515 – Miskolc, Egyetemváros

46/565223; 30/3838850

www.politikatudomany.hu

fazekas@uni-miskolc.hu