KONFERENCIA-ELŐADÁSOK

 

 

1. Tudományos konferenciákon elhangzott előadások:

 

1.1. Magyar nyelvűek:

 

Összesen: 188

 

Magyarország városodása a XVIII. században. Várostörténeti Műhely. (Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület) Budapest, 1991. február 13. (másokkal közösen)

Budai tisztviselőcsaládok a XVIII. században. Várostörténeti Műhely. (Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület) Budapest, 1991. március 13.

A magyarországi városok közúton való megközelíthetősége a XVIII. század végén. Várostörténeti Műhely. (Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület) Budapest, 1991. október 30.

Buda város hatósága és tisztviselői kara a 18-19. században. A modern ipari-kereskedelmi város. (Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, Herman Ottó Múzeum) Kéked, 1992. június 11.

Hivatalszerveződés és karriertípusok Buda szabad királyi város tanácsában a XVIII–XIX. században. (Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület) Velem, 1992. szeptember 10.

A város és a tűzvész a XVIII–XIX. századi Magyarországon. Város és társadalom a középkorban és a koraújkorban. (ME BTI, Magyar Történeti Tanszék) Mályi, 1992. december 16.

Kisegyházakkal kapcsolatos előítéletek a Horthy-korszakban. Jobboldali radikalizmus és intolerancia. (ME BTI, Magyar Történeti Tanszék) Miskolc, 1993. február 2.

A városi halandóság a XVIII. század végi Pesten. Történész Műhely (Miskolci Egyetem, Magyar Történeti tanszék) Miskolc, 1993. december 13.

Koldusok az újkori Magyarország társadalmában. Emberek és korok – szerkezetek és folyamatok. (ME BTI, Magyar Történeti tanszék) Mályi, 1994. március 10.

Kisegyházak és kultúrpolitika a két világháború közötti Magyarországon. A dél-dunántúli történészek 9. nyári tábora. (Magyar Történelmi Társulat Dél-Dunántúli csoportja) Fonyód-Alsóbélatelep, 1994. augusztus 21.

Kisegyházak, szekták, vallási kisebbségek a Horthy-korszakban. Az etnikai és felekezeti csoportok történeti kérdései a 18-20. századi Magyarországon. (Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület) Pécs, 1994. augusztus 27.

Egy „elfelejtett” pandémiáról: az 1848–49. évi kolerajárvány és a szabadságharc. Újabb irányok 1848-49. története kutatásában. (ME BTI, Magyar Történeti Tanszék; Herman Ottó Múzeum; Hadtörténeti Intézet és Múzeum) Miskolc, 1995. május 3.

Kísérletek a kolduskérdés megoldására a reformkori Miskolcon. A Miskolci Egyetem fennállásának 260. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi tudományos konferencia. (Miskolci Egyetem) 1995. szeptember 7.

Társadalomtörténeti források és módszerek a XIX. századi Miskolcon. Város és vidéke a történelemben. (ME BTI Magyar Történeti Tanszék) Miskolc, 1996. március 27.

Együtt vagy egymás nélkül. Székelyek és magyarok a történelem sodrában. Párbeszéd-konferencia. (Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség) Székelyudvarhely, 1996. március 29.

Miskolc város nemessége a reformkorban. Miskolci évszázadok. Konferenciák a honfoglalás 1100. évfordulója tiszteletére. (Miskolc város, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár) 1996. május 14.

A szerzetesrendek közéleti szerepének megítélése a reformkorban, különös tekintettel a jezsuitákra. Pannonhalma, 996-1996. Egyház és művelődés konferencia. (Magyar Történészhallgatók Egyesülete) Pannonhalma, 1996. október 27.

A csendőrség és a történelmi egyházak kapcsolatai a Horthy-korszakban az el nem ismert felekezetek kezelése tükrében. A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól – Itálián és Ausztrián keresztül – Budapestig. (Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság) Budapest, 1996. október 31.

Az egyházak az 1919-es Tanácsköztársaság idején. Doktorandusz hallgatók konferenciája. (ELTE BTK Új- és Legújabbkori Magyar Történeti tanszék) Budapest, 1997. május 21.

A konzervatív párt és a politikai katolicizmus kezdetei Magyarországon. Tudományos emlékülés az Ellenzéki Nyilatkozat megjelenésének 150. évfordulóján. (Zalaegerszegi Szabadelvű Kör) Zalaegerszeg, 1997. június 7.

A tolerancia korlátai. A szekták és a felvilágosodás. (XVIII. századi társaság) Gödöllő, 1997. június 12.

Borsod vármegye nemessége a reformkorban. A Telekiek a magyar történelemben. (Teleki Tehetséggondozó Intézet) Miskolc, 1997. november 16.

A politikai katolicizmus kezdetei a reformkori Magyarországon, 1844-1848. Fiatal egyháztörténészek találkozója. (ME BTK, Magyar Történeti tanszék; Esztergomi Prímási Levéltár és mások) Miskolc, 1997. december 2.

Katolikus egyháziak politikai mozgalma a reformkor utolsó szakaszában, 1844-1848. Állam és egyház a polgári átalakulás korában. (JATE BTK Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport és mások) Szeged, 1998. április 21.

Az ikladi evangélikus lelkész tézisei a kommunizmusról 1919-ben. Az Aszódi Petőfi Múzeum jubileumi konferenciája. (Petőfi Múzeum) Aszód, 1998. április 29.

Keresztes hadjárat Magyarországon 1849-ben. Forradalom és szabadságharc, 1848-1849. (Magyar Történészhallgatók Egyesülete) Budapest, 1998. május 6.

Palóczy László országgyűlési tevékenysége 1848-1849-ben. A szabadságharc Felső-Magyarországon. (Miskolc város, Miskolci Akadémiai Bizottság, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltár) Miskolc, 1998. május 12.

A káptalani követek politikai mozgalma a fejenkénti szavazatjog visszaszerzésére, 1844-1848. A katolikus egyház politikai tevékenysége a 19. században. (Esztergomi Prímási Levéltár) Esztergom, 1998. május 27.

Egy borsodi politikus portré a reformkor „második vonalából”: Palóczy László. Emlékülés Ragályi Tamás halálának évfordulóján. (Edelényi Városi Könyvtár, Rendezvények Háza) Edelény, 1999. január 14.

A XIX–XX. századi egyháztörténet kutatásának és oktatásának aktuális problémái. A tudomány eredményei és a középiskolai oktatás. (Miskolci Egyetem) Miskolc, 1999. január 16.

A Fáber-Apáti-per. A Tanácsköztársaság „vallásügyi likvidáló biztosainak” felelősségre vonása 1920-ban. Bűn és bűnhődés. (Győr Város Levéltára és mások) Győr, 1999. április 30.

Palóczy László 1849-ben. A tavaszi hadjárat és eseményei. (Miskolci Akadémiai Bizottság) Miskolc, 1999. május 13.

A miskolci reformátusság a XX. században. „Fából és Deszkából” c. kötet bemutatója. (Tetemvári Ref. Egyházközség; Szabó Lőrinc Könyvtár) Miskolc, 1999. május 21.

Még egyszer a tiszadobi szektaügyről. A Magyarországi Református Egyház Doktori Kollégiumának továbbképzése. (Egyháztörténeti Szekció.) Miskolc, 1999. június 25.

A lengyel kérdés a reformkori Magyarországon. Arccal Európa felé. OKTV-szekció. (MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága, Városi Pedagógiai Intézet) Miskolc, 1999. szeptember 24.

Jegyzőkönyvek, feliratok, röpiratok. Egy katolikus politikai mozgalom dokumentumai a reformkor utolsó szakaszában (1844-1848). Források és történetírás. (Miskolci Egyetem Történettudományi Tanszékei) Miskolc, 1999. október 15.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyházügyi főelőadójának negyedévi jelentései és tanulságai, 1957-1963. Fiatal egyháztörténészek találkozója. (Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei és mások) Sárospatak, 1999. október 30.

A felekezetalapítás kérdése a Horthy-korszak egyházpolitikai rendszerében. Magyarország és Európa, 1919-1939. (JGYTF Történettudományi Tanszéke, Belvedere Meridionale szerkesztősége) Szeged, 1999. november 9.

A magyarországi egyházak politikai tevékenysége, 1938-1945. Magyarország a II. világháborúban. (Magyar Tudományos Akadémia, Hadtörténeti Intézet és Múzeum) Budapest, 1999. december 8.

Egyházpolitikai alternatívák a polgári átalakulás korában Magyarországon, 1830-1848. A kereszténység kétezer éve. (Magyar Történészhallgatók Egyesülete) Pécs, 2000. április 12.

A kálvini történelemszemlélet az egyháztörténetírásban. Kálvin hatása az európai és a magyar szellemi életre. (Magyar Kálvin Szövetség Miskolci Tagozata, ME BTK, Sárospataki Ref. Teológiai Akadémia) Miskolc, 2000. április 28.

Egyházpolitika és polgárosodás a 19. századi Magyarországon. A kereszténység és a tudomány évszázadai. (Miskolc M.J. Város Önkormányzata, Miskolci Idegenforgalmi és Kulturális Iroda, B-A-Z Megyei Levéltár) Miskolc, 2000. május 26.

Fegyverei a rózsaszín elméncségnek, mennykövei a lélekrázó szónoklatoknak... Irodalmi-stilisztikai eszközök a vegyes házasságok 1841. évi politikai vitájában. Reformkori művelődéstörténeti szeminárium és konferencia. (Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság.) Badacsony, 2000. június 9.

Lobkovitz László, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye egyházügyi főelőadójának működése, 1957-1963. Egyháztörténeti Szaktanfolyam. (Magyarországi Ref. Egyház Doktorok Kollégiuma) Miskolc, 2000. június 21.

A „Vallásügyi Likvidáló Hivatal” és a reformátusok 1919-ben. Az Egyháztörténeti Szekció Tudományos ülésszaka. (Magyarországi Ref. Egyház Doktorok Kollégiuma) Budapest, 2000. augusztus 31.

A Szent István-i állam-egyház modell a reformkor egyházpolitikai vitáiban (1832-1848) Millenniumi Egyháztörténeti Konferencia. (Bács-Kiskun Megyei Levéltár, SZTE Capitulum Egyháztörténeti Kutatócsoportja) Kecskemét, 2000. szeptember 25.

Prohászka tiltakozása a tanácsköztársaság egyházi birtokpolitikája ellen. Prohászka Ottokár konferencia. (Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, Prohászka Kutatócsoport) Székesfehérvár, 2000. október 10.

Felső-Magyarország mint politikai régió a 19. században. Felső-Magyarországtól Észak-Magyarországig. (MTA Miskolci Területi Bizottsága, Történelmi és Néprajzi Szakbizottsága) Miskolc, 2000. november 8.

Az egyházpolitika regionális mintái a polgári átalakulás korában. Technika – társadalom – művelődés Észak-Magyarországon a 18-20. században. (Vay Miklós Szakképző Iskola) Sárospatak, 2001. április 4.

II. Rákóczi Ferenc egyházpolitikája és tanulságai. „Rákóczi tavasz” – tudományos emlékülés. (Rákóczifalva Önkormányzata) Rákóczifalva, 2001. április 30.

Az esztergomi főegyházmegye az 1919. évi Tanácsköztársaság idején. Mater et magistra. Konferencia az esztergomi főegyházmegye történetéről. (Prímási Levéltár) Esztergom, 2001. május 16.

Irodalmi reformkörök Miskolcon, 1956. július – október. Északkelet-Magyarország – 1956. (Nagy Imre Alapítvány) Budapest, 2001. június 1.

Az Állami Egyházügyi Hivatal kiépítése Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében, 1957-1958. Egyháztörténeti Szaktanfolyam. (Magyarországi Ref. Egyház Doktorok Kollégiuma) Miskolc, 2001. június 19.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei egyházügyi főelőadó tevékenysége a kádári „konszolidáció” korában, 1957–1963. „Küzdelmes” évtized, 19451955. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár nyílt napja. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár Baross Gábor utcai részlege) Miskolc, 2001. június 21.

A pataki kollégium, mint a reformkor szellemi műhelye. A 800 éves város, Patak. (Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma) Sárospatak, 2001. június 22.

A református egyház magatartása a vegyes házasságokkal kapcsolatos egyházpolitikai viták idején, 1839–1844. Az Egyháztörténeti Szekció Tudományos ülésszaka. (Magyarországi Ref. Egyház Doktorok Kollégiuma) Budapest, 2001. augusztus 26.

A politikai vezetés viszonya a miskolci írókhoz, 1956. február – október. Emlékülés az 1956-os forradalom évfordulóján. (Történelmi Igazságtétel Bizottsága Észak-Magyarországi Szervezete, Miskolci Egyetem BTK) Miskolc, 2001. október 8.

Miskolci írók és miskolci irodalom az 1950-es években – a hatalom szemével. Emlékülés az 1956-os forradalom 45. évfordulóján. (Nagy Imre Társaság B-A-Z. megyei szervezete, a Népi Írók Baráti Társasága, Miskolci Egyetem BTK) Miskolc, 2001. október 20.

A politikai katolicizmus fogalmáról és a reformkori politikai katolicizmusról. Miskolci Társadalomtörténeti Műhely. (Miskolci Egyetem BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék.) Miskolc, 2001. december 5.

A magyar polgárosodás egyházpolitikai hagyományai. A világi állam a XXI. században. Referátum. (Bibó István Közéleti Társaság – Emberi Jogok Határok Nélkül.) Budapest, 2001. december 8.

Miskolci adventisták tizedügye 1937-ből. Szabadegyházak Európában a XIX-XX. században. (Adventista Teológiai Főiskola) Pécel, 2002. április 9.

A miskolci nemesség társadalmi összetétele a reformkor elején. XXXIX. Statisztikatörténeti Vándorülés. (Magyar Statisztikai Társaság Statisztikatörténeti Szakosztálya) Tihany, 2002. április 26.

Polgárosodás és egyházpolitika. Katolikus egyházi személyek elleni jogi eljárások a vegyes házasságok meg nem áldásáért 1841-ben. Népi vallásosság a Kárpát-medencében, VI. (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém.) Pápa, 2002. június 26.

Kossuth házasságkötése és egyházpolitikája. XXX. Országos Honismereti Akadémia. (Országos Honismereti Szövetség, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület és mások) Sátoraljaújhely, 2002. július 1.

Kossuth Lajos egyházpolitikai felfogása. Konferencia Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója emlékére. (Katona Lajos Városi Könyvtár, Pest Megyei Levéltár Váci Osztálya, Váci Múzeum Egyesület) Vác, 2002. október 4.

Kossuth Lajos és a katolikus egyház feudális kiváltságainak felszámolása. Tudományos ülés Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából. (Magyar Mezőgazdasági Múzeum) Budapest, 2002. október 17.

Kossuth házasságának kérdése az 1840-es évek vallási vitáiban. Kossuth Lajos és az egyházak. (Magyarországi Evangélikus Egyház, Evangélikus Gyűjtemények.) Budapest, 2002. október 24.

Kossuth Lajos házassága. Emlékülés Kossuth Lajos születésének 200. évfordulóján. (Madách Imre Városi Könyvtár) Balassagyarmat, 2002. november 8.

Kun Bertalan névtelen röpirata a vegyes házasságok ügyéről 1840-ből. Egyháztörténeti Szaktanfolyam. (Magyarországi Ref. Egyház Doktorok Kollégiuma) Miskolc, 2003. július 9.

Deák Ferenc egyházpolitikai nézetei. Emlékülés Deák Ferenc születésének 200. évfordulóján. (Madách Imre Városi Könyvtár) Balassagyarmat, 2003. november 3.

Deák Ferenc az 1840-es évek egyházpolitikai vitáiban. Deák – liberalizmus – egyházpolitika. (Szegedi Tudományegyetem BTK Alkalmazott Vallástudományi Tanszék.) Szeged, 2003. november 4.

Deák Ferenc és Palóczy László. „A hatalom csak eszköz, végcél a népek boldogítása.” Emlékülés Deák Ferenc születésének 200. évfordulóján. (MTA Miskolci Területi Bizottsága.) Miskolc, 2003. november 5.

Teleki László és Teleki Domokos az 1848. évi vallásügyi törvények vitájában. Előadások a Teleki és Vay családok történetéből. (Teleki Tehetséggondozó Kollégium.) Miskolc, 2003. december 3.

Jászay Pál életútja hátrahagyott iratai tükrében. Emlékülés Jászay Pál születésének 195. évfordulóján. (Abaújszántó Nagyközség Önkormányzata.) Abaújszántó, 2004. február 19.

Lukács Sándor kormánybiztos és az egyházpolitika 1849-ben. Emlékezés Lukács Sándorra. (Győr Város Levéltára.) Győr, 2004. március 12.

Kossuth Lajos politikai pályája, különös tekintettel gömöri kapcsolataira. Történelmi emlékülés. (Rozsnyó város önkormányzata, CSEMADOK) Rozsnyó, 2004. március 15.

Az „utolsó” hitvita az 1840-es években. A hitviták szerepe és funkciói. (Miskolci Egyetem Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék) Miskolc, 2004. május 1.

Az informatika szerepe a felsőoktatásban, a bölcsészettudományokban. Az informatika az iskolai oktatásban. (Bem József Általános Iskola, Contact Stúdió, Miskolci Egyetem) Miskolc, 2004. április 30.

II. Rákóczi Ferenc miskolci pátense a vallás ügyéről. 17042004. Emlékülés II. Rákóczi Ferenc miskolci tartózkodásának 200. évfordulóján. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület, MTA Miskolci Akadémiai Bizottság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár) Miskolc, 2004. május 26.

A miskolci gettó történetéről. Megemlékezés a Holocaust 60. évfordulójáról. (Humán Integra Társadalmi Beilleszkedést Segítő Regionális Alapítvány.) Miskolc, 2004. június 8.

Deák Ferenc egyházpolitikai nézetei. Egyháztörténeti Szaktanfolyam. (Magyarországi Ref. Egyház Doktorok Kollégiuma) Miskolc, 2004. július 1.

Az egyházak befolyása a törvényhozásra Európa országaiban. Workshop-vezetés. Állam és egyház Európában. (Miniszterelnöki Hivatal, Egyházi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság.) Budapest, 2004. szeptember 29.

Emlékezés Lonovics Józsefre. 1000 éves az egri főegyházmegye – 260 éves a mindszenti templom. (Miskolc-Mindszenti Római katolikus Egyházközség, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár) Miskolc, 2004. november 23.

Egy sajtótörténeti forráskiadás tanulságai. Módszertani megjegyzések Kossuth Lajos szerkesztői jegyzeteinek sajtó alá rendezéséről. A sajtótörténeti kutatások helyzete Magyarországon. (MTA Művelődéstörténeti Bizottsága, Országos Széchényi Könyvtár, EKF Médiatudományi Tanszéke) Budapest, 2004. december 10.

Az „első” hazai újságíró-verés nyomában. A magyar újságíró múltja, jelene és jövője. (Esterházy Károly Tanárképző Főiskola, Médiatudományi Tanszék) Eger, 2005. május 7.

Három tagadás. A püspöki kar és az egyházpolitikai törvények Magyarországon, 1840-1848. Szántóföldben elrejtett kincs. Endreffy Zoltán emlékkonferencia. (Wesley János Lelkészképző Főiskola.) Budapest, 2005. szeptember 10.

Kossuth Lajos és az első hazai újságíróverés. (Sárdobálás és sajtóetika 1841-ben) II. Történet- és Társadalomtudományi Napok. (Herman Ottó Tudományos Egyesület) Miskolc, 2005. november 23.

Az 1840-es évek egyházpolitikai vitái Marczali Henrik történetírásában. 150 éve született Marczali Henrik. (Marczali Henrik Múzeum) Marcali, 2006. április 2.

Scitovszky János az 1840-es évek egyházpolitikai vitáiban. Egyházi arcélek a pécsi egyházmegyében. (Pécsi Egyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága, Pécsi Püspöki-Káptalani Levéltár.) Pécs, 2006. május 24.

Egyházak, kisegyházak és egyházpolitika a Kádár-rendszerben. 25 éves a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. (MET, Wesley János Lelkészképző Főiskola) Budapest, 2006. szeptember 30.

Egyháztörténeti kutatások és műhelyek Magyarországon. Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után. (Magyar–Szlovák Történész Bizottság, MTA Társadalomkutató Központ) Budapest, 2007. június 13.

A „Karthauzi” szerzője a szerzetesrendi iskolákról 1848-ban. Connecting people: A pedagógia és az emberi kapcsolatok. (Magyar Pedagógiai Társaság, ME BTK Tanárképző Intézet) Miskolc, 2007. október 3.

Az állam és az egyházak kapcsolata Magyarországon – egykor és ma. Egyházak és tolerancia Magyarországon. (Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok Titkársága, Miskolci Egyetem BTK) Budapest, 2007. december 5.

Batthyány Lajos, az államférfi. Batthyány Lajos. (Nyíregyházi Főiskola BTMFK Történettudományi Intézet) Nyíregyháza, 2007. december 6.

Ranolder János pécsi kanonok, 1845-1848. Egyházi arcélek a Pécsi Egyházmegyében II. (Pécsi Egyházmegye Egyháztörténeti Bizottsága) Pécs, 2007. december 12.

Felekezeti arányváltozások a 18. századi Magyarországon. Kelemen Didák csodás élete és működése. (Miskolci Egyetem, Magyar Nyelv és Irodalomtudományi Intézet; MTA Miskolci Területi Bizottsága; Minorita Rendtartomány) Miskolc, 2008. április 18.

Nagy Imre élete és mártíromsága. „A mártírok elmentek, de fényük itt marad”. Emlékülés Nagy Imre halálának 50. évfordulóján. (II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Nagy Imre Társaság) Miskolc, 2008. június 16.

Katolikus egyház és polgári átalakulás Európában, Magyarországon és a szatmári egyházmegyében a 19. században. Emlékülés Meszlényi Gyula szatmári püspök tiszteletére. (Szent István Kör) Szatmárnémeti, 2008. augusztus 19.

A keleti vallások a 19. század egyházpolitikai vitáiban. A kívánt világosság. VI. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. (Vámbéry Polgári Társulás) Dunaszerdahely, 2008. október 3.

A történelemtanári mesterszakról. A Történelemtanárok Egyletének 18. Országos Konferenciája. (Történelemtanárok Egylete) Budapest, 2008. október 4.

Prohászka-vita a magyar közéletben, 1990-2008. A zsidóság Prohászka Ottokár életművében. (Wesley János Lelkészképző Főiskola) Budapest, 2009. február 26.

Egyházfinanszírozás Magyarországon a múltban, a közelmúltban és a jelenben. Vallás és társadalom a 20-21. századi Magyarországon. (Magyar Történelmi Társulat, Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont) Budapest, 2009. május 23.

A „lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról” szóló 1990/4. tc. születése és utóélete. Vázlat a Magyar Köztársaság egyházpolitikájáról. A rendszerváltozás húsz éve. A Magyar Politikatudományi Társaság XV. Vándorgyűlése. Miskolc, 2009. július 3.

A magyar katolikus püspöki kar 1848-1849-ben. Katolicizmus és liberalizmus. 200 éve született Horváth Mihály történetíró, püspök, 1849-es vallás- és közoktatási miniszter. (Magyar Történelmi Társulat, Egyháztörténeti Szemle, Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont.) Budapest, 2009. szeptember 25.

A történelmi egyházak helyzete a rendszerváltás után. A magyarországi evangéliumi protestáns egyházak a rendszerváltozás után. (Kisegyház-kutató Egyesület, Wesley Szövetség) Budapest, 2009. október 13.

Protestáns érvek és ellenérvek az 1840-es évek egyházpolitikai vitáiban. A magyar kálvinizmus kulturális és politikai hatásai. (Károli Gáspár Református Egyetem Protestáns Kutatások Központja, MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Filozófiai és Történettudományok Osztálya) Budapest, 2009. október 30.

Rendszerváltás és egyházpolitika. Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata felolvasóülése. Budapest, 2009. október 30.

Kisegyházak és rendszerváltás, 1989-1990. Vallás és társadalom a 19-20. századi Magyarországon. (SZTE BTK Vallástudományi Tanszék – Wesley Egyház- és Vallásszociológiai Kutatóközpont) Budapest, 2010. május 20.

Rendszerváltás és egyházpolitika. A vallási diszkrimináció ellen – a teljes esélyegyenlőség megteremtéséért. (OKM Egyházi Kapcsolatok Titkársága, MTA Jogtudományi Intézet, ELTE ÁJTK Alkotmányjogi Tanszék) Budapest, 2010. június 1.

Prohászka Ottokár és a numerus clausus. Jogfosztás – 90 éve. Nemzetközi konferencia a numerus clausus törvényről. (Holokauszt Emlékközpont.) Budapest, 2010. október 15.

Rimely Mihály pannonhalmi főapát 1848-1849-ben. Örökség és küldetés. Konferencia a bencés rend történetéről. (Magyar Bencés Kongregáció, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, PPKE BTK) Piliscsaba, 2010. október 20.

Hatalom a térben – Politikai rezsimek és köztéri szoborkultúrák. Művészeti szabadegyetem. (Miskolci Galéria) Miskolc, 2011. március 9.

Templom-barangolás a miskolci belvárosban. Helyszínek és tanulságok. Kincskereső program. (Ökológiai Intézet Alapítvány) Miskolc, 2011. április 1.

Kisegyházi stratégiák az 1989-1990-es rendszerváltás időszakában. Szabadegyházak, vallási kisebbségek és diktatúrák a 20. században. (Kisegyház-kutató Egyesület, Veszprémi Pannon Egyetem Antropológia és Etika Tanszéke) Veszprém, 2011. május 17.

Egyház és gazdaság a 19. századi Magyarországon. XII. Országos Történész-muzeológus konferencia. (ÉVA Alapítvány, Herman Ottó Múzeum és mások.) Sátoraljaújhely, 2011. június 22.

Se veled, se nélküled. Az egyházak és az 1989/90-es rendszerváltás. Felekezeti társadalom, felekezeti műveltség. (Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület) Győr, 2011. szeptember 3.

Egyházak és egyházügyi törvények Magyarországon, 1791-2011. Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia. (Boldog Élet Alapítvány, H.N. Adventista Egyház) Budapest, 2011. november 21.

Újabb adatok Prohászka Ottokár közélet tevékenységéhez. Karády Viktor köszöntése. (Magyar Szociológiai Társaság) Budapest, 2011. december 14.

Selmecbányai diákhagyományok. „Iszom a sört, szívem mámorban fürdik”. Epizódok a sörgyártás és sörfogyasztás múltjából. (Miskolci Egyetem BTK, Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete, Magyar Történelmi Társulat és mások) Miskolc, 2012. március 13.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület közéleti szerepvállalása az 1840-es években. Hagyomány és megújulás. Innovációs törekvések az északkelet-magyarországi egyházak történetében – különös tekintettel a református egyházra. (Miskolci Akadémiai Bizottság, Lévay József Református Gimnázium és mások) Miskolc, 2012. március 24.

Széchenyi István a reformkor egyházpolitikai küzdelmeiben. Széchenyi hite. (Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, Párbeszéd Háza) Budapest, 2012. május 12.

Ki az úr a(z egy)házban? A „belügyekbe avatkozás” kérdése a reformkor egyházpolitikai vitáiban.Úr és szolga a történettudomány egységében.” Tudományos konferencia Vári András (1953–2011) emlékére. (Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet.) Miskolc, 2012. szeptember 21.

Orzás, rágalom, visszatorlás. A Cherrier-ügy, avagy a magyar történetírás első plágiumvitája. Kis magyar plágiumtörténeti konferencia. (ME BTK Politikatudományi Intézet.) Miskolc, 2012. szeptember 26.

A múlt válságai – a válságok jövője. Kiutak a társadalmi válságból. (Táncsics Mihály Alapítvány, Le Monde Diplomatique.) Hajdúszoboszló, 2012. november 11.

A csanádi egyházmegye vitája Temes vármegyével a vegyes házasságokról, 1840–1841. Szent Gellért öröksége – fejezetek a csanádi egyházmegye történetéből. (Gál Ferenc Főiskola) Szeged, 2012. november 29.

Palóczy László, az 1848–49-es országgyűlés korelnöke. Honismereti nap. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület) Miskolc, 2013. április 9.

„Keresztény” és „zsidó” fogalma Prohászka Ottokár közéleti megnyilatkozásaiban, 1919–1927. Zsidók és keresztények az évszázadok sodrában – interpretációk egy témára. (Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet.) Miskolc, 2013. április 18.

A „történelmi egyházak” magyarországi jogszabályokban, 1989–2013. II. Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia. (Boldog Élet Alapítvány, H.N. Adventista Egyház) Budapest, 2013. május 30.

Waco és a szektakérdés a magyarországi politikában. Waco – a félelem mítoszai. Kormányok, összeesküvések. (Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófiai Intézet) Nyíregyháza, 2013. október 25.

– „Politizáló püspökök” és az antiszemita radikalizmus az 1920-as években. A nagypolitikától a hétköznapokig. A magyar holokauszt 70 év távlatából. (Szegedi Tudományegyetem BTK) Szeged, 2014. május 14.

– Budapest és Kolozsvár – egyetemek a dualizmus-kori Magyarországon. „Fő iskolák”. Egyetemek és egyetemjárás az európai művelődéstörténetben. (Miskolci Akadémiai Bizottság) Miskolc, 2014. november 5.

– Ma van a holnap tegnapja, avagy töprengések a forrásfeltárás és feldolgozás korszakhatárán. A történettudomány jövője – jövőképek története. (Nyíregyházi Főiskola BTMK) Nyíregyháza, 2014. november 20.

– A „hungarizmus” születése – kísérlet a magyar nacionalizmus megújítására a háború utolsó szakaszában. Egymás mellett - egymás ellen. Magyar, cseh és szlovák nacionalizmusok az első világháború alatt. (Miskolci Egyetem BTK Politikatudományi Intézet; MTA BTK) Miskolc, 2015. április 15.

II. Rákóczi Ferenc miskolci pátense a vallás ügyéről. Konferencia II. Rákóczi Ferenc születésének 340. évfordulója tiszteletére. (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár) Miskolc, 2016. április 13.

— A Prohászka Ottokár életrajz problémái. Személyiség és történelem – a történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani kérdései. (Magyar Történelmi Társulat) Zamárdi, 2016. augusztus 16.

Az erőszak „arcai” és „funkciói” az 1956-os miskolci eseményekben. 1956 és a szocializmus: válság és újragondolás. (Eszterházy Károly Egyetem) Eger, 2016. szeptember 10.

Folyószabályozás és egyházpolitika az 1840-es években. Széchenyi István és a Tisza szabályozása. (Jósa András Múzeum) Nyíregyháza, 2016. szeptember 28.

Vallásszabadság és protestantizmus a reformkor egyházpolitikai vitáiban. Scriptura et Reformanda. A reformáció és hatásai a Miskolci Egyetem BTK oktatói legújabb kutatásainak tükrében. (Miskolci Egyetem BTK, Magyar Történelmi Társulat miskolci csoportja) Miskolc, 2016. október 5.

A kocsonyától a forradalomig. Írók és irodalmárok Miskolcon 1956-ban. 1956, te csillag. (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár) Miskolc, 2016. október 20.

A protestánsok ügye Palóczy László országgyűlési beszédeiben. Palóczy László, a népképviseleti országgyűlés korelnöke és a miskolci református egyház segéd-főgondnoka. (Herman Ottó Múzeum, MTA Miskolci Területi Bizottsága) Miskolc, 2016. november 8.

Iszlámkép és történelemtanítás Magyarországon. 100 éves a magyar iszlámtörvény, 1916–2016. (KRE Állam- és Jogtudományi Kar) 2016. november 22.

Írók, költők, irodalmi élet a forradalom előtti Miskolcon. Sorsfordulók. (MTA MAB Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság) Miskolc, 2016. november 24.

A kiegyezés helye a magyar történeti gondolkodásban. Emlékülés az osztrák-magyar kiegyezés és Ferenc József magyar királlyá koronázásának 150. évfordulója alkalmából. (Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet) Miskolc, 2017. június 8.

A protestáns egyháztörténet-írás múltja és jelene. Történelmi múlt – szolgáltató jelen. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 49. vándorgyűlése. Helyismereti Könyvtárosok Szervezete szekció. (Magyar Könyvtárosok Egyesülete) Miskolc, 2017. július 6.

Protestánsok-e az újprotestáns kisegyházak? Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma. Reformáció jubileuma ülés. Vallástudományi szekció. (MRE Doktorok Kollégiuma) Debrecen, 2017. július 11.

A történész dilemmái a történetírás korszakhatárán – digitalizáció és közgyűjtemények. Honismeret – lokálpatriotizmus. A helyismeret és honismeret jelentősége a helyi társadalomba. Magyar Könyvtárosok Egyesülete Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének XIX. Országos konferenciája. (Magyar Könyvtárosok Egyesülete) Jászberény, 2017. július 27.

Egy történeti fogalom korlátai, vagyis: jozefinizmus a dualizmus korának egyházpolitikájában. Kultúra és társadalom a kiegyezés korában. (Magyar Történelmi Társulat) Zamárdi, 2017. augusztus 16.

– Mennyire ismerhető meg a történelem? A digitális életformaváltás hatása a történettudományra. Főnix Közéleti Akadémia. (Miskolci Egyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00015. sz. projekt) Miskolc, 2017. október 12.

– Permanens reformáció, avagy mennyire protestánsok az újprotestáns kisegyházak? Reformtörekvések a vallásokban és az egyházakban tegnap és ma. (Magyar Történelmi Társulat Egyháztörténeti Tagozata) Budapest, 2017. október 13.

Lévay József és a református egyház. Lévay József centenáriumi emlékprogram. (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár) 2017. október 19.

Kisegyház-politikák a 20. századi Magyarországon. „La revanche de Dieu”. Vallás és politika a modern korban. (Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Politológia Tanszék) Budapest, 2017. október 20.

Szabad egyházak egy nem szabad államban. A protestáns kisegyházak általános helyzete Magyarországon, 1949–1989. Protestáns egyházak az államszocializmus korában. (Emlékpont Múzeum és Kutatóközpont) Hódmezővásárhely, 2017. október 26.

Szent László és kora. A Szent László-i hagyományok és a polgárőrség. (Országos Polgárőr Szövetség) Budapest, 2017. november 3.

Borsod vármegye közélete a reformkorban. Lévay József centenáriumi emlékprogram. (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár) 2018. június 14.

A magyar katolikus püspöki kar és az áprilisi törvények. Interdiszciplináris konferencia az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulója és Görgei Artúr születésének 200. évfordulója emlékére. (Herman Ottó Múzeum; MTA MAB Történettudományi és Néprajzi Szakbizottság) Miskolc, 2018. szeptember 19.

– Más a rendszer – más az utcakép. Köztéri szoborkultúra a különböző korszakokban. Főnix Közéleti Akadémia. (Miskolci Egyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00015. sz. projekt) Miskolc, 2019. április 11.

A Tanácsköztársaság egyházpolitikájának jogi, szervezeti keretei. Tanácsköztársaság és az egyházak. (Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye; Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK Történettudományi Intézet) Budapest, 2019. április 12.

Prohászka Ottokár Trianon-értelmezése. Trianon és a történelmi emlékezet. (Emlékpont Múzeum és Kutatóközpont) Hódmezővásárhely, 2019. június 4.

A Tanácsköztársaság „Vallásügyi Likvidáló Hivatala”. „…minden édenek neve vad poklokat büvöl”. A Magyarországi Tanácsköztársaság. (Az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja; Veritas Történetkutató Intézet) Budapest, 2019. szeptember 12.

Rimely Mihály pannonhalmi főapát (1852–1865). Katolikus egyházi társadalom a 19. századi Magyarországon. (Pécsi Tudományegyetem BTK Történettudományi Intézet; META Egyesület) Pécs, 2019. szeptember 19.

Politikai rendszer – rendszerváltás. Fogalomtörténeti bevezető. RendszerváltásOK. A Történelemtanárok Országos Konferenciája. (Történelemtanárok Egylete) Budapest, 2019. október 5.

A Fáber-Apáti-per. A Tanácsköztársaság „vallásügyi likvidáló biztosainak” felelősségre vonása 1920-ban. XXII. Győri és a VIII. Kisalföldi Levéltári Nap. (Győr Város Levéltára és mások) Győr, 2019. október 15.

– A DVTK szurkolói lélekről. Főnix Közéleti Akadémia. (Miskolci Egyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00015. sz. projekt) Miskolc, 2019. október 17.

Az 1918-1920. évi rendszerváltások értelmezése a Tiszáninneni Református Egyházkerületben. Vörös és fehér — Társadalmi-politikai átmenetek Északkelet-Magyarországon a 19–20. század fordulójától. (Eszterházy Károly Egyetem BTK Történelemtudományi Intézet) Eger, 2019. október 24.

II. Rákóczi Ferenc miskolci pátense a vallás ügyéről. Konferencia a Rákóczi-emlékév alkalmából. (II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár) Miskolc, 2019. november 4.

„Ösztönszerűen feléje fordult minden szem…” Prohászka Ottokár és a Horthy-rendszer születése. A Horthy-rendszer születése. (Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézet) Debrecen, 2019. november 14.

Az abaúji kistérség falvainak politikai arculatváltozásai a parlamenti választások és a népszavazások tükrében. Értékteremtő tudomány a kreatív régióban. (Miskolci Egyetem BTK; MTA Miskolci Területi Bizottsága Történettudományi-Néprajzi és Társadalomelméleti Szakbizottságai) Miskolc, 2019. november 25.

– A jóllakás öröme. Bepillantás az Osztrák-Magyar Monarchia népeinek konyhájába. Főnix Közéleti Akadémia. (Miskolci Egyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00015. sz. projekt) Miskolc (Online), 2020. április 16.

Hősök, vértanúk, áldozatok. Volt-e a megtorlásnak „logikája” 1849-ben? Emlékülés a nemzeti gyásznapon. (Nagy Imre Emlékház) Budapest, 2020. október 6.

– Miben hiszünk? Miben kételkedünk? Kísérletek a hit definíciójára. Főnix Közéleti Akadémia. (Miskolci Egyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00015. sz. projekt) Miskolc, 2020. október 19.

Prohászka Ottokár és a szélsőjobboldali radikálisok az 1920-as években. Wesley paletta előadások. Budapest (Online), 2020. október 24.

Németh Géza és a „destruktív szekták” értelmezése. A magyar protestáns teológiai gondolkodás története a kezdetektől napjainkig. 7. Teológiai Műhelykonferencia. (Debreceni Református Hittudományi Egyetem) Debrecen (Online), 2020. november 13.

Világjárványok története és tanulságai. Létkérdések a társadalomtudományokban és a társadalomelméletben. Tudomány ünnepe, 2020. (MTA Miskolci Területi Bizottság Társadalomelméleti Szakbizottsága) Miskolc (Online), 2020. november 16.

Makkai János forradalom-értelmezése. Politika-isten rabságában? Makkai János (1905–1994) főműve és mai értelmezései. (ME BTK ATTI; Méltányosság Politikaelemző Központ) Budapest-Miskolc (Online), 2020. december 15.

– Főszerepben a múlt, avagy a történelmi filmek tanulságai. Főnix Közéleti Akadémia. (Miskolci Egyetem EFOP-3.4.3-16-2016-00015. sz. projekt) Miskolc (Online), 2021. február 25.

Egyházfinanszírozás Magyarországon régen és ma. Quo vadis, ecclesia? A kérdés politikai vagy teológiai? (Egyházfórum Alapítvány, Wesley János Lelkészképző Főiskola) Budapest, 2021. október 16.

A vármegye, mint „ötletbörze”. A politikai nyilvánosság működése az 1840-es évek egyházpolitikai vitáinak példáján. A (vár)megye, mint politikai tér és politikai képzet újabb kutatások a magyar helyi önkormányzat múltjából. (Magyar Nemzeti Levéltár; Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpontjának Molnár Tamás Kutatóintézete) Budapest, 2021. november 26.

A vegyes házasságok ügye az északkelet-magyarországi vármegyékben az 1840-es években. Vallásosság és felekezeti identitás Északkelet-Magyarországon a 19. században. (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) Eger, 2022. március 18.

„Országos nemes-e a magyar alrendű pap? A káptalani követek rendiség-értelmezése és politikai küzdelmei 1848 előtt. A rang kötelez. Rendi és rendies magatartásformák a középkortól a 20. századig. (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és mások) Eger, 2022. április 29.

A veszprémi egyházmegye képviselete a reformkori országgyűléseken. A veszprémi püspökség története 1777–1848 között. (Veszprémi Főegyházmegyei Levéltár) Veszprém, 2022. május 4.

A katonai szolgálat sajátos nyelvhasználata a rendszerváltás időszakában. Hadisír gondozó szimpózium. (MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 4. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda) Miskolc, 2022. május 24.

– Kép és hasonlatosság: vallások emberképe. Embermesék sorozat. (Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete) Miskolc (online), 2022. május 26.

– A magyarországi egyháztörténet-írás általános jellemzői, 1830–1870. Az egyháztörténet-írás története Magyarországon. (Miskolci Egyetem BTK) Miskolc, 2022. június 9.

– A szélsőjobboldal kereszténység-értelmezése az 1920-as években. A magyar holokausztkutatás legújabb eredményei. (Clio Intézet, Budapest Főváros Levéltára) Budapest, 2022. október 20.

Járvány és forradalom – az 1848–49. évi kolera pandémia Magyarországon. Járványok Magyarország történetében. (Eperjesi Egyetem BTK Történelmi Intézet) Eperjes/Prešov, 2022. december 8.

Egyházak, társadalom, közélet Északkelet-Magyarországon a 19–20. században. Az egyházak kultúraközvetítő tevékenysége Északkelet-Magyarországon a 16–20. században. (Eszterházy Károly Katolikus Egyetem) Eger, 2023. április 4.

– Miskolci történeti mozaikok. Ifjúsági Közéleti Akadémia. (Miskolci Egyetem BTK Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete) Miskolc, 2023. április 6.

– A Magyar Csillag vitája Magyarország és Európa viszonyáról. A magyar politikai gondolkodás elfelejtett rétegei. (ELKH Társadalomtudományi Központ Politikatudományi Intézet) Budapest, 2023. június 20.

Kik „csinálták” a forradalmat 1956-ban Magyarországon? Nagy Imre Társaság tanulmányi kirándulása. (Nagy Imre Társaság) Nagyatád, 2023. szeptember 23.

 

 

1.2. Nemzetközi konferencián elhangzott, idegen nyelvű előadások:

 

Összesen: 26

 

Urbanization in 18th century Hungary. Town and Backround in the History. (TEMPUS) Leuven, 1991. május (másokkal közösen)

Town and Conflagration in Modern Hungary. Town Life in Europe in the History. (TEMPUS) Santander, 1992. április.

Religious Minorities or the Dangerous Enemies of the Nation? The Problem of Small Religious Communities and Sects during the Horthy Era. Majority and Minority in History and Present. (Magyar Történészhallgatók Egyesülete) Budapest, 1995. november 19.

The Dawn of Political Catholicism in Hungary, 1844-1848. International Conference of PhD Students. Humanities. (Miskolci Egyetem) Miskolc, 1997. augusztus 15.

Spirit of freedom – borders of tolerance. Enlightenment and neo-protestant movements in 18th century Hungary. East-West Seminar '98. (International Society for Eighteenth Century Studies) Bordeaux, 1998. július 27.

The Beginnings of Political Catholicism and Embourgeoisment in Hungary from 1790 to 1848. The Role of the Churches in the Modernisation of Society in the Pannonian Region in the 18th and 19th Centuries. 31st International Historico-Cultural Symposium Mogersdorf. (Vas Megyei Levéltár és mások) Kőszeg, 2001. július 4.

The State and Church Relations in Hungary between 1945 and 2002. The Role of the Churches in the Modernisation of Society in the Pannonian Region in the 20th Century. 32st International Historico-Cultural Symposium Mogersdorf. Koprivnica (Horvátország), 2002. július 3.

Christliche Demokratie in Ungarn, 19–20. Jahrhundert. Christliche Demokratie und die Tranformationsprozesse in Mitteleuropa. (Konrad Adenauer Stiftung, Katolischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle, Zentrum für Europaische Integrationsforschung.) Budapest, 2002. november 9.

Kossuth and the Church Policy. Lajos Kossuth, 1802-1894. Wissentschaftliches Symposium. (Zentrum für Hungarologie im Institut für Finnougristik/Uralistik der Universität Hamburg) Hamburg, 2003. február 1.

Historical Outline of the Relationship between the State and the Churches in Hungary, with Special Regards to the Period, 1790–1945. Kolloquim für Ungarische Kirchengeschichte. (Institut für Staat-Kirche-Forschung) Berlin, 2004. november 15.

Reconciliation in the History and in the History Teaching. Reconciliation and Multiperspectivity in History Teaching. (Károlyi József Alapítvány) Fehérvárcsurgó, 2008. március 28.

The Image of the Arabs and Muslims in History Textbooks. The Case of Hungary. Comparative study of school textbooks within the framework of a Euro-Arab Dialogue. (Council of Europe – French UNESCO Commission) Strasbourg, 2010. március 30.

The Christian Churches and the Problems of Antisemitism in 19th-20th c. Hungary. Antisemitism in Hungary and Poland: Genealogies, Transitions, Practices, Impact. (Department of Hebrew and Jewish Studies, University of London.) London, 2010. május 26.

The Roman Catholic Church and Extreme Right Wing Ideologies in Hungary, 1920-1945. Catholicism and Fascism(s) in Europe, 1918-1945: Beyond a Manichean Approach. (Academia Belgica, Roma; Centre for the Study of Christian Traditions, University of Ghent) Róma, 2010. szeptember 15.

– Bishop Ottokár Prohászka and the Formation of the Horthy Era in Hungary. Preserving the Past, Finding the Future. 38th Annual Conference. (American Hungarian Educators Association) Rutgers University, New Brunswick (USA), 2013. május 3.

– The ’Christian’ Ideology of the Early Extreme Right Movements in the 1920s. The Holocaust in Hungary, 70 Years On: New Perspectives. (Florida Gulf Coast University) Fort Myers (USA), 2014. március 18.

– An Illiberal System in the Middle of Europe? Ľudské práva: Kam kráčaš, demokracia? / Human Rights: Where you Heading, Democracy? (Katedra Politológie Filozofická Fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafarika) Kassa/Košice, 2014. november 21.

– The Jewry and the Holocaust in Hungarian History Textbooks. International Holocaust Remembrance Conference. (International Holocaust Remembrance Alliance) Budapest, 2015. június 8.

What the Church Taught. The Image of the War in the Hungarian Countryside through the Eyes of the Priests. Countryside, Peasant and War in Central Europe in the Modern Era. From Wars of the 16th Century until the Cold War. (Charles University, The National Museum of Agriculture) Prága, 2016. október 13.

The State and the Problem of New Religious Movements in Interwar Hungary. Materialising Religion in the Secret Police Archive: Methodological, Ethical and Legal approaches to the Study of Religions in Secret Police Archives. (Hidden Galeries Project) Budapest, 2017. szeptember 11.

Remembrance of the ‘Great War’ and its Consequences through the Eye of the Reformed (Calvinist) Church in Hungary. Remembrance of the First World War in Interwar Europe. In search for new analytical categories. (Institute of Baltic Region History and Archaelogy of Klaipéda and others) Nida (Lithuania), 2017. szeptember 23.

Beer & Politics. The Case of Eastern European Beer Parties at the Beginning of the 1990’s. Popular Culture Association National Conference / Beer Culture. (Popular Culture Association of United States) Indianapolis (USA), 2018. március 29.

Protestant Revivals and Small Churches in the interwar Hungary. Revival, Social Reform and Spiritual Reform in Central and Eastern Europe. (Partium Christian University) Nagyvárad/Oradea, 2018. november 22.

Local and central decisions in an ‘illiberal’ political system. The Case of Hungary. Public policies at the local and regional levels in an international perspective. (University of Opole) Kamień Śląski, 2019. május 17.

Potential Appendix to János Kornai’s ‘revisited system paradigm’. János Kornai’s Holistic Political Economy. (CEU Democracy Institute, Budapest Corvinus University, Harvard Symposium) Budapest, 2023. május 16.

Thinking forward the Concept of ‘Autocracy’. Firewall of Democracy. (Katedra Politológie Filozofická Fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafarika) Kassa/Košice, 2023. május 19.

 

 

1.3. Részvétel kerekasztal-beszélgetésekben (moderátorként és résztvevőként)

 

Összesen: 36

 

Átvilágítás és egyházak. Nyilvános kerekasztal-beszélgetés. (Wesley János Lelkészképző Főiskola.) Budapest, 2003. január 18. (résztvevőként)

Az Európai Unió és a vallások. Nyilvános kerekasztal-beszélgetés. (Wesley Theológiai Szeminárium, Nemzetközi Szövetség a Vallásszabadságért.) Budapest, 2003. március 22. (résztvevőként)

Tanulmányok a konzervativizmus történetéről (19–20. század) Kerekasztal-beszélgetés a Múltunk c. folyóirat 2002/3-4. tematikus számáról. (Politikatörténeti Intézet, Múltunk Alapítvány) Budapest, 2003. március 28. (résztvevőként)

Egyházfinanszírozás, egyházpolitika. Nyilvános kerekasztal-beszélgetés. (Wesley János Lelkészképző Főiskola.) Budapest, 2003. október 11. (résztvevőként)

Teokrácia és/vagy demokrácia? Kerekasztal-beszélgetés. (Ma-Holnap Közéleti Vitaklub) Budapest, 2005. január 27. (résztvevőként)

Főszereplő a történelem. Film a történelemben, történelem a filmen. A Történelemtanárok (15.) Országos Konferenciája. Budapest, 2005. október 2. (moderátorként)

Hős, áruló, áldozat a történelemben. A Történelemtanárok (16.) Országos Konferenciája. Budapest, 2006. október 15. (moderátorként)

Megújulás és történelem. A Történelemtanárok (18.) Országos Konferenciája. Budapest, 2008. október 4. (moderátorként)

Rendszerváltás – civil szemmel. A Történelemtanárok (19.) Országos Konferenciája. Budapest, 2009. október 11. (moderátorként)

„Őseinket felhozád…” – Magyar őstörténet. A Történelemtanárok (20.) Országos Konferenciája. Budapest, 2010. október 9. (moderátorként)

Alkotmány és történelem. A Történelemtanárok (21.) Országos Konferenciája. Budapest, 2011. október 8. (moderátorként)

Bank és történelem. A Történelemtanárok (22.) Országos Konferenciája. Budapest, 2012. október 6. (moderátorként)

„Nálunk aztán nem”. Stratégia a közösségi konfliktusok és gyűlöletbűntények megoldására. Hogyan építsünk biztonságosabb közösségeket? Hogyan javíthat ez a romák magyarországi és közép-európai helyzetén? (Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet) Miskolc, 2013. április 16. (moderátorként)

Mire emlékszünk? A Történelemtanárok (23.) Országos Konferenciája. Budapest, 2013. október 12. (moderátorként)

A történelmi egyházak és a holokauszt Csehszlovákiában és Magyarországon, 1938–1945. (Civitas Europica Centralis Alapítvány) Budapest, 2013. szeptember 19. (moderátorként)

XI. Ipoly-menti találkozások. A magyar holokauszt előzményei és lefolyása. Ipolyság, 2014. június 5. (moderátorként)

Közelmúltunk jelene. A Történelemtanárok (24.) Országos Konferenciája. Budapest, 2014. október 11. (moderátorként)

Menekültek Magyarországon. A Történelemtanárok (25.) Országos Konferenciája. Budapest, 2015. október 4. (moderátorként)

Politikum és reformáció. Történész kerekasztal. (Magyar Nemzeti Múzeum) Budapest, 2017. november 3. (résztvevőként)

Se nem nagy, se nem októberi? Konferencia 1917-ről. A Történelemtanárok (27.) Országos Konferenciája. Budapest, 2017. október 14. (moderátorként)

Az „istenadta” nép. Nép és tömeg a hatalom szemszögéből. A Történelemtanárok (28.) Országos Konferenciája. Budapest, 2018. október 6. (moderátorként)

Public Survey, avagy szubjektív kerekasztal-beszélgetés a közvélemény-kutatásokról. Kutatók Éjszakája. (Miskolci Egyetem) Miskolc, 2019. szeptember 27. (moderátorként)

RendszerváltásOK. A Történelemtanárok (29.) Országos Konferenciája. Budapest, 2019. október 5. (moderátorként)

A magyarországi zsidóság asszimilációja a dualizmus korában. MFE Magyar Zsidó Történeti Intézetének pódiumbeszélgetése. Budapest, 2019. október 16. (moderátorként)

Zsidó sportolók magyar színekben. MFE Magyar Zsidó Történeti Intézetének pódiumbeszélgetése. Budapest, 2019. november 13. (moderátorként)

Trianon közelről és távolról. MNL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára, Herman Ottó Múzeum, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület, MTA MAB Történettudományi és Néprajzi Szakbizottság, Miskolci Egyetem BTK Történettudományi és Alkalmazott Társadalomtudományi Intézetek. Miskolc (Online), 2020. május 27. (moderátorként)

Az állam és az egyházak viszonya. Kovász Közösség. Budapest (Online), 2021. május 21. (résztvevőként)

Koronavírus-világjárvány és a demokrácia. Helyi Közéleti Labor. Dialóg Egyesület. Miskolc (Online), 2021. május 22. (résztvevőként)

A harmadik zsidótörvény előkészítése és elfogadása. Holocaust Emlékközpont. Budapest (Online), 2021. május 27. (résztvevőként)

Kávéházi politika - a 2022-es választások politikatudományi tükörben. Kutatók éjszakája. Miskolc, 2021. szeptember 24. (résztvevőként)

Mit jelent a keresztény kultúrán alapuló nevelés? Az alkotmánymódosítás találkozása a vallásszabadsággal és a gyermekjogokkal. Kovász Közösség. Budapest (Online), 2022. január 26. (résztvevőként)

Magyarország jelene és jövője. Parlamenti választások, 2022. Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete. Miskolc, 2022. március 30. (résztvevőként)

Választás és eredmények. Értékelő kerekasztal. Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete. Miskolc, 2022. április 6. (résztvevőként)

Az 1942. évi zsidótörvények. Holocaust Dokumentációs Központ. Budapest, 2022. május 18. (résztvevőként)

Egyház- és valláskutatási könyvvitanap. Wesley János Lelkészképző Főiskola. Budapest (online), 2022. május 29. (résztvevőként)

Kompromisszumkészség vagy megalkuvás? Arttér Találkozások. Miskolc, 2022. július 6. (résztvevőként)

 

 

2. Ismeretterjesztő, népszerűsítő előadások:

 

Összesen: 60

 

Kőrösi Csoma Sándor nyomában. Haza és emberiség. Emlékülés Kőrösi Csoma Sándor születésének 200. évfordulóján. (Magyar Országgyűlés, Kőrösi Csoma Társaság, Széchenyi István Szakközépiskola) Kecskemét, 1985. október 5.

A destruktivizmus történelmi látószöge. Észak-Magyarországi Regionális Konferencia. (Hit Gyülekezete) Esztergom, 1994. május 11.

Egyházpolitika és kisegyházak a Horthy-korszakban. TEDISZ-tábor. (Teljes Evangéliumi Diák- és Ifjúsági Szövetség) Hatvan, 1995. július 21.

Az egyházpolitikai törvények centenáriumán. Hit és szabadság. (Mezőkövesdi Hit Gyülekezete) Mezőkövesd, 1995. november 12.

„jobban meg mongya az onadi sátor...” Az ónodi országgyűlés történelmi jelentősége. (Ónod község önkormányzata) Ónod, 1997. szeptember 11.

„A szabadságnak nincsen többes száma...” Fejezetek a vallásszabadságért vívott küzdelmek magyarországi történetéből. („Menj be” klub. Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola) Szombathely, 1997. november 4.

Palóczy László 1848-a. 1848 – történész szemmel. (Városi Könyvtár, Tiszaújváros) Tiszaújváros, 1998. március 11.

Az 1848-as forradalom 150. évfordulóján. Ónodi napok, 1998. (Ónod község önkormányzata) Ónod, 1998. június 6.

Egyházak és egyháziak az 1848-1849-ben. KEFE-előadások a Miskolci Egyetemen. (Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete Miskolci Csoportja) Miskolc, 2000. március 13.

Egyházak a polgári átalakulás korában és az 1848-49. évi forradalom és szabadságharcban. Országos Katolikus Egyetemi Tábor – 2000. (Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete.) Ibrány, 2000. augusztus 24.

Polgárosodás és egyházpolitika a reformkori Magyarországon. Sola Scriptura Tábor. (Sola Scriptura Főiskola – Bibliaiskolák Közössége.) Bózsva, 2001. július 24.

A Jehova Tanúi Egyház 20. századi története Magyarországon az állami egyházpolitika tükrében. Jehova Tanúi 100 éve Magyarországon c. kiállítás megnyitója. Miskolc, 2001. szeptember 23.

Ünnepi beszéd, történelmi visszapillantás. Ünnepi megemlékezés. (Hevesi Református Egyházközség) Heves, 2001. október 23.

Kisegyházak Magyarországon a 20. században. Gyülekezeti nap. (Miskolci Baptista Gyülekezet.) Miskolc, 2002. február 17.

A magyar szociáldemokrácia egyházpolitikai hagyományai. Giesswein Sándor-emlékülés. (Magyar Szocialista Párt Hívő Tagozat) Budapest, 2003. május 17.

Hol győzött a forradalom? Rendhagyó történelemóra. (CSEMADOK rozsnyói szervezete) Rozsnyó, 2006. március 15.

Batthyány Lajos életútja. Batthyány Lajos élete és munkássága. (Városi Könyvtár, Tiszaújváros) Tiszaújváros, 2007. október 5.

Szabadfalvi József és a Miskolci Egyetem bölcsészkara. Emlékülés Szabadfalvi József születésének 80. évfordulóján. (Herman Ottó Múzeum) Miskolc, 2008. június 16.

A felsőoktatási intézmények elvárásai és tapasztalatai. Mit ér a bölcsész diploma? (ELTE BTK) Budapest, 2009. október 20.

A történelem hátsó szobájában. Emlékezés 1848. március 15-re. (Hejőcsabai Fiatalok Közhasznú Egyesülete) Miskolc, 2010. március 14.

Hol győzött a pesti forradalom? Forradalmi kávéház. (Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ) Miskolc, 2011. március 13.

Vallásügyi törvények Magyarországon, 1791–2011. Sola Scriptura Tábor. (Sola Scriptura Főiskola.) Bózsva, 2001. július 24.

A sör szerepe a közéletben. Sörtörténeti előadások. (Kortyolda söröző) Miskolc, 2014. január 16.

Vár az Alföldön”. A hajdúszoboszlói Templomerőd történelmi múltja és jelene. Hajdúszoboszló épített és természeti értékei. (Hajdúsági Vándorok Túraegyesület) Hajdúszoboszló, 2014. január 26.

Két választás Magyarországon. OMBKE előadások. (OMBKE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet) Miskolc, 2014. február 6.

Sör és közélet. Hrabal Hétfő. (Castro Bisztró.) Budapest, 2014. július 14.

A sörpártok helye a magyar és egyetemes politikatudományban. Kutatók Éjszakája. (Miskolci Egyetem) Miskolc, 2015. szeptember 25.

Népvándorlás? Migrációs válság Európában. OMBKE előadások. (OMBKE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet) Miskolc, 2016. január 26.

Sörkultúra és közélet. Miskolci kocsonyafarsang. (Cseh Kulturális Centrum, Hangoló Sörház) Miskolc, 2016. január 30.

Csehországi sörtúrák. Hajdúsági Vándorok Túraegyesület közgyűlése. (Hajdúsági Vándorok Túraegyesület) Hajdúszoboszló, 2016. február 6.

Flashmob ’48. Az 1848. március 15-i forradalom anatómiája: hol, mi és miért győzött? Tudomány a hétköznapokban. (MTA Területi Bizottsága, Miskolc Városi Televízió) Miskolc, 2016. május 18.

Sörpártok a rendszerváltás utáni Közép-Kelet-Európában. Tempevölgy lapszámbemutató. (Tempevölgy folyóirat) Balatonfüred, 2016. június 10.

Állam és egyház viszonya a Horthy-korszakban. Sola Scriptura Tábor. (Sola Scriptura Főiskola.) Sima, 2017. július 18.

A cseh konyha. A Monarchia nemzeteinek gasztro- és sörtörténete. (Malter Beerstro) Budapest, 2017. augusztus 30.

Az erdélyi konyha. A Monarchia nemzeteinek gasztro- és sörtörténete. (Malter Beerstro) Budapest, 2017. szeptember 13.

Mindennapi (folyékony) kenyerünk, avagy társadalomtudományi elemzésünk tárgya: a sör. Kutatók Éjszakája. (Miskolci Egyetem) Miskolc, 2017. szeptember 29.

Látlelet a rendszerváltásról, avagy sörpártok Közép-Kelet-Európában az 1990-es években. MAB Klub. (Miskolci Akadémiai Bizottság) Miskolc, 2017. október 11.

Az egykori gyarmattartó országok szerepe és felelőssége. OMBKE előadások. (OMBKE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet) Miskolc, 2018. február 1.

Az Európai Unió jelene és jövője. OMBKE előadások. (OMBKE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet) Miskolc, 2019. február 7.

Sör és kultúra, sör és történelem – pár adat Borsodból és Zemplénből. Ez sör! Kiállításhoz kapcsolódó előadások. (Herman Ottó Múzeum) Miskolc, 2019. február 21.

Lengyelek és magyarok a magyar szabadságharcban. (Herman Ottó Múzeum) Miskolc, 2019. március 14.

Az Osztrák-Magyar Monarchia gasztrotörténete. A cseh és osztrák konyha. (Ferdinánd Cseh Monarchia Sörház) Debrecen, 2019. augusztus 19.

Mi az, amit iszunk? Sörtörténeti előadás. (HBH Bajor Sörház) Kazincbarcika, 2019. október 11.

A vég kezdete? Száz éves a numerus clausus törvény. Erős hit és szolidaritás – holokauszt megemlékezés. (Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért) Budapest, 2020. január 29.

A trianoni békekötés történelmi háttere – 100 év múltán. OMBKE előadások. (OMBKE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet) Miskolc, 2020. február 6.

Fények és árnyak. Mezőgazdaság az Osztrák-Magyar Monarchiában. FarmerExpo kiállítás. (Ferdinánd Cseh Monarchia Sörház) Debrecen, 2020. augusztus 21.

A történelem járványai – a járványok története. Tanulságok a bibliai „döghaláltól” a koronavírusig. Életvezetés bibliai alapokon. (H.N.Adventista Egyház) Miskolc, 2020. szeptember 23.

Az amerikai konyha. Instant Nights. (H2Grill Iskola) Üröm, 2020. október 1.

Mindennapi (folyékony) kenyerünk. A cseh sörkultúra. Instant Nights. Budapest (Online), 2020. október 16.

A hit régen és ma. A hit lényege. Hit és hiszékenység. Életvezetés bibliai alapokon. (H.N.Adventista Egyház) Miskolc (Online), 2021. február 10.

Hogyan lett a termékből hungarikum? A magyar specialitások születésének háttere a 19. században. Webinárium – Hungarikum. (Ferdinánd Cseh Monarchia Sörház) Budapest, 2021. február 26.

Fejezetek a pálinka történetéből. Gönci pálinkafesztivál. (Pálinka rendezvényház) Gönc, 2021. október 2.

A boldog békeidők története. Az Osztrák-Magyar Monarchia kora a Balaton-felvidéken. Polihisztor sorozat. (Tempevölgy folyóirat) Balatonfüred, 2021. október 12.

Give us this day our daily (liquid) bread… The Czech pub culture. Instant Nights. Budapest (Online), 2021. december 1.

Give us this day our daily (liquid) bread… The Czech pub culture. Instant Nights. Budapest (Online), 2021. december 9.

A járványok történelme – a történelem járványai. OMBKE előadások. (OMBKE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet) Miskolc, 2022. március 3.

Mindennapi (folyékony) kenyerünk. A cseh sörkultúra. Instant Nights. Budapest (Online), 2022. április 28.

Az orosz-ukrán háború történelmi és politikai előzményei. Szépkorúak Akadémiája. MINŐIES Alapítvány. Miskolc (Online), 2022. április 29.

Az orosz-ukrán háború történelmi és politikai előzményei. OMBKE előadások. (OMBKE Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezet) Miskolc, 2023. január 5.

Fejezetek a balatoni hajózás múltjából. Privát Balaton program. (Lipták Gábor Városi Könyvtár) Balatonfüred, 2023. szeptember 23.

 

 

3. Általam tartott könyvbemutatók és könyvbemutató beszélgetések a szerzőkkel:

 

Tamás Gáspár Miklós: Törzsi fogalmak. (Egyetemi Könyvesbolt) Miskolc, 1999. október 19.

Kiszely Gábor: ÁVH. Egy terrorszervezet története. (Centrum Könyvesbolt) Hajdúszoboszló, 2000. december 13.

Jakab Attila: Mivé lettél, mivé leszel, csángó magyar? (Kairosz Kiadó és a Fókusz Könyváruház) Budapest, 2012. október 5.

Oplatka András: „Mert ez az ország érdeke”. (Géniusz Könyváruház) Miskolc, 2014. december 21.

Egyházak – Holokauszt. Keresztény egyházak Közép-Kelet-Európa három országban és a holokauszt. (Civita Europica Centralis – Szlovák Intézet) Budapest, 2016. június 28.

Porkoláb Tibor: Kultusz és felejtés. Lévay József irodalmi és társadalmi státusza. (II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár) Miskolc, 2018. június 14.

Turbucz Péter: Asztalos Miklós: Szekfű–Hóman. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár) Miskolc, 2020. szeptember 17.

Die Bischöfe der Donuaumonarchie 1804 bis 1918. Ein amtsbiographisches Lexikon. (Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport) Budapest, 2021. szeptember 22.

Gábor György: A történelem tekintete. Emlékezet és tanúság. (Wesley János Lelkészképző Főiskola) Budapest (Online), 2021. október 27.

Jakab Attila: „Az ország békéjét és nyugalmát és biztonságát szolgálja” A magyarországi egyházi sajtó a zsidótörvények idején (1938–1942) (Holokauszt Emlékközpont) Budapest (Online), 2022. november 8.

Tamás Gáspár Miklós: A túlsó pólus; Világvége I. Szerk.: Sipos Balázs. (Műút szerkesztősége) Miskolc, 2023. június 7.

 

 

4. Az én könyveim kapcsán tartott könyvbemutatók, könyvbemutató beszélgetések:

 

Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban. Bp., TEDISZ–SZPA, 1996.:

– 1996. március 28. Bíbor Könyvszalon, Miskolc. (bemutatta: Gergely Jenő, Vargyai Gyula)

– 1996. május 13. Bessenyei György Könyvesbolt, Nyíregyháza.

– 1996. május 23. Osiris Könyvesbolt kávézója, Budapest. (bemutatta: Gergely Jenő)

 

A ciklon szélcsendjében. Emlékezések, dokumentumok Szabó Lőrinc 1956. október 23-i miskolci irodalmi estjéről, illetve Miskolc irodalmi életének szerepéről az 1956-os forradalomban. Miskolc, Bíbor, 2000.:

– 2000. december 12. Szabó Lőrinc Városi Könyvtár, Miskolc. (bemutatta: Kabdebó Lóránt, Alakszainé Oláh Annamária)

– 2001. április 24. Kazinczy Könyvesbolt, Miskolc. (bemutatta: Kabdebó Lóránt)

 

Válogatás Prohászka Ottokár közszerepléseiből. (Cikkek, interjúk, beszédek) Miskolc, Bíbor, 2019.:

– 2019. október 3. Kaffka Margit Könyvtár, Miskolc. (bemutatta: Fekete Sándor)

– 2022. május 29. Egyház- és valláskutatási könyvvitanap, Budapest (online) (bemutatta: Paksa Rudolf)

 

Fazekas Csaba

fazekas@uni-miskolc.hu