Személyi adataim:
Születtem 1968. július 25-én, Debrecenben. 2009 januárjában, 18 évi házasság után elváltam, volt feleségem Fazekas Krisztina tanítónő, gyógypedagógus. Két gyermekem született: Júlia (1993) és Viktor (1995). 1993 óta Miskolcon élek, jelenleg az ún. Vologda-lakótelepen.

Munkahelyi elérhetőségem:
Miskolci Egyetem – Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete
Tel.: (46)-565-111/2371
E-mail: fazekas@uni-miskolc.hu

Pályafutásom:
1986-ban érettségiztem a hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányaimat 1987–1992 között folytattam az ELTE BTK-n, ahol „kiváló” minősítéssel történelem szakos előadói oklevelet szereztem. Ugyanebben az évben kerültem tanársegédként jelenlegi munkahelyemre, a Miskolci Egyetem BTK-ra, először az Újkori Magyar Történeti Tanszékre, ahol tanszékvezető helyettesi illetve ideiglenes tanszékvezetői (1997–1998) megbízatásokat is kaptam. 1998. július 1-én neveztek ki adjunktussá, majd 2001-ben docenssé. 2008 szeptemberétől a BTK Politikatudományi Intézetének oktatója, illetve igazgatója lettem. Másodállásban illetve megbízással tanítottam (egyháztörténeti témájú kurzusokat tartottam) a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán (1995–1996), a budapesti Szent Pál Akadémián (1995–1998) és az ELTE BTK-n (1997). 2001. július 1-től megbízást nyertem a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar tanulmányi illetve általános dékánhelyettesi teendőinek ellátására. Dékánhelyettesi megbízatásomat nagyon komolynak és megtisztelőnek tekintettem, minden erőmmel azon voltam, hogy képességeimet a miskolci bölcsészkar sikerei érdekében kamatoztathassam. A Bölcsészettudományi Kar tanácsa 2005. június 15-én megválasztott a kar dékánjává, 2009-ig töltöttem be ezt a megtisztelő pozíciót. 2005-ös dékáni pályázatom innen tölthető le. 2013–2018 között ismét a kar dékánhelyettese voltam,
Többször képviseltem intézményemet a Bölcsész Dékáni Kollégiumban, majd a Magyar Rektori Konferencia 2006-ban létrejött Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Bizottsága tagja, illetve – kollégáim bizalmából – elnöke lettem, megbízatásom 2010-ben járt le. A Miskolci Egyetem Szenátusa 2009-ben tüntetett ki a „Signum Aureum Universitatis Miskolciensis” kitüntetéssel. A Miskolci Egyetem BTK Hallgatói Önkormányzata 2018-ban „Kiváló oktató” kitüntetést adományozott.

Kutatási témák, érdeklődés:
Első egyetemi éveim alatt elsősorban az újkori Magyarország város- és társadalomtörténeti problémái álltak érdeklődésem homlokterében, első kutatói tapasztalataimat is ezekkel kapcsolatban szereztem. Készítettem többek között (másokkal közösen) egy statisztikai elemzést a XVIII. századi Magyarország városhálózatáról. Ezt kiegészítve vizsgáltam az út- és településhálózat összefüggéseit, amellyel 1992-ben a Közlekedéstudományi Egyesület pályázatán első díjat nyertem. Végeztem kutatásokat a városok és a városi társadalom egyes speciális kérdéseivel (pl. demográfiai viszonyok, tűzrendészet stb.) összefüggésben. Szakdolgozatomat dr.Bácskai Vera irányításával „Buda város tisztviselői a XVIII–XIX. században” címmel készítettem. Város- és társadalomtörténeti irányú kutatásaimból néhány külföldi konferencián, tanulmányúton (1990 – Rotterdam; 1991 – Leuven; 1992 – Santander, Spanyolország) is beszámolhattam. Tartottam előadásokat hazai konferenciákon, műhelyvitákon is. (Pl. a Hajnal István Kör konferenciái 1992-ben Velemben illetve Kékeden; a Miskolci Egyetem rendezvényei 1992–96 között stb. Hazai és nemzetközi konferencia-előadásaim teljes jegyzékét ld. itt.) Részt vettem a nagyvárosi társadalmakat vizsgáló OTKA-programban (1991–1994), elsősorban a magyarországi városok halandóságát illetve a marginális társadalmi csoportok (szegények, koldusok stb.) jelenlétét illetően. Mindkét témából készült beszámolómmal különdíjat kaptam az OTKA és az Élet és Tudomány folyóirat kutatásismertető pályázatán (1995).

Később érdeklődésem középpontjába az új- és legújabb kori Magyarország vallás- és egyháztörténeti problémái kerültek. Első, széleskörű levéltári és egyéb kutatáson alapuló könyvem „Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban” címmel jelent meg. Számos kisebb-nagyobb publikáció mellett vonatkozó eredményeimről is tarthattam konferencia-előadásokat (1993 – Miskolc; 1994 – Pécs; 1996 – Budapest, 1998 – Szeged, Esztergom, 1999 – Miskolc, Sárospatak stb.) Ebből a témából adtam be 1995-ben pályázatot PhD-fokozat megszerzésére az ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszékén, ahol egyéni képzés keretében két év alatt elvégeztem a doktori iskolát, témavezetőm: dr.Gergely Jenő tanszékvezető egyetemi tanár volt. A sikeres doktori szigorlatot követően, említett első kötetem témakörében készített disszertációmat 1998. június 12-én „summa cum laude” minősítéssel védtem meg, az ELTE doktori tanácsa 1999 januárjában ítélte meg számomra a tudományos fokozatot (PhD), melyről az oklevelet az év május végén vehettem át.
2007 februárjában sikeresen habilitáltam a Pécsi Tudományegyetemen.
Disszertációm témája mellett sok levéltári és egyéb forrásanyagot gyűjtöttem a reformkori egyházpolitikai vitákról, a politikai katolicizmus magyarországi kezdeteiről, az 1919-es Tanácsköztársaság és az egyházak viszonyáról, helytörténet és egyháztörténet kapcsolatrendszeréről stb. Ezek feldolgozása részben publikációk és konferencia-előadások keretében megtörtént, részben a közeljövőben várható. Tagként bekapcsolódtam a kisegyházak 1945 utáni történetét vizsgáló OTKA-kutatásba, illetve témavezetőként dolgozom a „Katolikus társadalmi-politikai mozgalmak, 1844–1848” c. témakörben.
1996 óta fentiek mellett kutatásaimat kiterjesztettem szűkebb lakóhelyem (Miskolc illetve az észak-magyarországi régió) történetének feltárására is. Részt veszek a Miskolc múltját feldolgozó, öt kötetre tervezett várostörténeti monográfia szerzőgárdájának munkájában (konkrét kutatási feladatom a város reformkori társadalomtörténete), emellett segédszerkesztője vagyok a monográfia harmadik és negyedik kötetének (1702–1847, ill. 1848–1918). Különösen foglalkoztatnak a polgári átalakulás helytörténeti problémái, azoknak a – méltatlanul elfeledett – politikusoknak, közéleti személyiségeknek az élete, akik régiónkban éltek és dolgoztak. 1996-ban kezdtem folyamatos gyűjtőmunkába, mely a múlt század egyik jelentős politikusa, Palóczy László hagyatékának feltárását célozza. Munkám első kötete a forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára látott napvilágot.
Tudományos kutatómunkámat 2000 novemberében az MTA Miskolci Területi Bizottsága a 40 év alatti, Ph.D.-vel rendelkező kutatók részére alapított „Tudományos Díj”-jal ismerte el, melyre a történelmi és irodalomtudományi szakbizottság közösen terjesztett fel. 1997-2001 között elláttam a Miskolci Egyetem BTK Tudományos Diákköri Tanácsa elnöki teendőit. Megbízatásom lejártakor tevékenységemet az Országos Tudományos Diákköri Tanács „Tudással Magyarországért” jubileumi emlékplakettel jutalmazta. 2003-ban Bolyai Ösztöndíjasként végzett kutatómunkámat az MTA „Bolyai emléklappal” jutalmazta. 2005-ben elnyertem az Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozott Mestertanár”-kitüntetést. 2006-ban az MTA „Kitüntető Tudományos Díj”-át vehettem át. Különösen fontos, jóleső elismerésként kell megemlítenem, hogy a Miskolci Egyetem történelem szakos hallgatói 2005-ben a „Legjobb Tanár” oklevelet adományozták nekem. Korábban, a miskolci bölcsészkar 2001-2002-ben végzett (valétáló) hallgatói „tiszteletbeli évfolyamtárs”-nak választottak.
Az elmúlt években több felkérést is kaptam doktori eljárásban való részvételre. (Erről a kimutatást ld. itt.)
Eddig megjelent illetve megjelentetésre elfogadott publikációim részben önálló feldolgozások, részben forráskiadások. Tanulmányok mellett írtam kisebb történelmi ismertető cikkeket napilapokba, egyéb orgánumokba. (Teljes körű publikációs listámat ld. itt.)

További elnyert tanulmányutak illetve ösztöndíjak:
East-West Seminar, (Bordeaux, 1998. július. International Society for Eighteenth c. Studies); Pályakezdő Tudományos Ösztöndíj (Miskolc város önkormányzata, 1998.); Rákóczi Bank Rt. Oktatói ösztöndíja (1998); Pro Renovanda Cultura Hungariae ösztöndíj egyetemi jegyzet készítésére két ízben (1998-1999: „Bevezetés az újkori magyar történeti források tanulmányozásába”; 2001–2002: „Egyházpolitika a polgári átalakulás korában Magyarországon”); Miskolc M.J. Város Maecenas Alapjának Alkotói ösztöndíja („Az 1841. évi borsodi indítvány története és okirattára”, 2001.) Külön ki kell emelnem az 1999–2001 közötti időszakra elnyert Bolyai János Akadémiai Ösztöndíjat, melynek támogatásával alapkutatásokat végeztem „Egyházpolitikai viták a reformkori Magyarországon” témakörben. Ennek folytatásaként, ugyanebből a témából – nagy megtiszteltetésként – 2003-ban elnyertem a Széchenyi István Ösztöndíjat.
Számos alkalommal vehettem részt Erasmus mobilitási programban, külföldi konferenciákon, intézményem különböző pályázati projektjeinek megvalósításában.

Nyelvismeret:
Állami nyelvvizsgával rendelkezem angol nyelvből (középfok „C” típ.; 1994.), középfoknak megfelelő egyetemi nyelvvizsgát tettem németből (ELTE; 1997.). Fentiek mellett forrásolvasási szinten tudok latinul. Az utóbbi években cseh nyelvet tanultam.

Egyéb szakmai tevékenység:
Egyetemi tanulmányaim mellett másfél évig tevékenykedtem a Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület szervező titkáraként, e szervezet mellett tagja vagyok még a Magyar XVIII. Századi Társaságnak és a Történelemtanárok Egyesületének, utóbbiban 2004-ben elnökségi taggá választottak, 2007 óta alelnöke vagyok. Tagja vagyok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Szövetségnek is, mely 2001 tavaszán elnökségi tagjává választott. 2000-2005 között titkára voltam a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága keretei között működő Történelemtudományi és Néprajzi Szakbizottságnak. Tagja vagyok a Magyar Tudományos Akadémia Köztestületének.
2001-ben megbízatást nyertem az Oktatási Minisztérium Tankönyv- és Taneszköz Bizottságának munkájában való részvételre. (Tudományos szakértőként általános és középiskolai történelem tankönyvek tankönyvvé nyilvánítási eljárásában.) Rendszeresen meghívást kaptam az elmúlt években az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Pályázati Irodájától a „Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázatra” beérkezett pályamunkák elbírálását végző szakmai testületbe. (Történelem- és régészettudomány témakörből.) 2007–2010 között tagja voltam a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Tanárképzési Bizottságának.
Kuratóriumi tagságok: A Miskolci Egyetem Oktatásának Fejlesztéséért Alapítvány (2001–2009); Miskolc Város Kultúrájának Fejlesztéséért Alapítvány (2003–2007); Miskolc M.J. Város Önkormányzata által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott kuratórium (2007–2009)
2004-ben alapító tagja lehettem a Miskolci Egyetem selmeci hagyományainak ápolására létrejött „Miskolci Fekete Farkasok Asztaltársaságának”.
Szerveztem számos tudományos konferenciát is („Emberek és korok - szerkezetek és folyamatok”, 1994 - Mályi; „Újabb irányok 1848-49 története kutatásában”, 1995 - Miskolc; „Miskolc a millecentenárium évében”, 1996 - Miskolc; „Fiatal egyháztörténészek találkozója”, 1997 - Miskolc; 1999 - Sárospatak) stb. Szerkesztőként jegyzem – többekkel közösen – a Sárospatak székhellyel indult „Egyháztörténeti Szemle” c. történelmi szakfolyóiratokat.

Világnézet, gondolkodás:
Sokféle világnézettel szimpatizáltam életemben, többel próbáltam teljesen azonosulni, ma azt kell mondanom, kevés sikerrel.
Politikai felfogásomat tekintve a múlt századi magyar hagyományok értelmében szabadelvűnek tekintem önmagam. Egyháztörténeti – és egyéb történeti – munkásságomat illetve oktatói tevékenységemet ugyanakkor mindenkor igyekeztem elfogulatlanul (a „sine ira et studio” elve alapján) végezni.

Ja, és ahogy szerintem legfeljebb egy Isten van, úgy csak egy futballcsapat is, a Diósgyőr...

Fazekas Csaba

bolfazek@uni-miskolc.hu