Alábbi publikációs listámat 2012 novemberében lezártam.

 

A tudományos közleményeim aktuális, teljes körű listája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT2)

 

itt

 

található.

 

 

A régi MTMT adatbázisa (2018. októberéig) itt található.

 

Fazekas Csaba

bolfazek@uni-miskolc.hu

 

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA I.*

 

Tudományos munkák, tanulmányok

 

A.) A doktori (PhD) disszertáció megvédését (1998) megelőzően

 

I. Könyv:

 1. Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban. Bp., TEDISZ – Szent Pál Akadémia, 1996. 260 p. (Látószög könyvek)

– Recenziók:

HI: Szekták politikai célok nélkül. In: Észak-Magyarország, 1996. március 29. 2. p.

N.[eumann] O.[ttó]: Kisegyházak az intolerancia korszakában. In: Magyar Hírlap, 1996. április 23. 4. p. (Illetve ugyanez: Hallgató. A Szent Pál Akadémia diákévkönyve. Bp., 1996.)

Palotai István: Fazekas Csaba kötete. In: Új Kelet, 1996. április 25.

Pelle János: A hit sorsosai. In: Népszabadság, 1996. május 6. 14. p.

(bte): Istenhez vezető utak a „neobarokk” országban. In: Békés Megyei Hírlap, 1996. június 8.

Fekete János: Föntről minden más. Olvasói élmények egy társadalompolitikai monográfia kapcsán. In: Hit Infó, 1996. 4. sz. 4-5. p.

Rónay László: – In: Vigilia, 1996. 7. sz. 556. p.

Balogh Judit: – In: Új Holnap, 1997. 2. sz. 107-108. p.

L. Nagy Zsuzsa: – In: Századok, 1997. 2. sz. 547-548. p.

Iványi Gábor: Egy kérdés, melynek nem árt sem háború, sem rendszerváltás. In: Holmi, 1997. 8. sz. 1180-1181. p.

Nagy Zsombor: – In: Protestáns Szemle, 1998. 1. sz. 75-80. p.

Brandt, Julianne: – In: Südost-Forschungen. Bd. 57. München-Berlin, 1998. 277-286. p.

Tatai Zoltán: Egy hézagpótló valláskutatási munka. In: Ezredvég, 1999. szept.

– Hivatkozások:

Vetési László: Keressetek és találtatok... In: Korunk, 1997. október

Tomka Miklós: Egy új társadalmi-politikai szereplő. Vallás és egyház a rendszerváltás folyamatában. In: Társadalmi Szemle, 1998. 8-9. sz. 19-34. p.; 28. p.

Szigeti, Jenő: Trends of Piety int he Free Churches of Hungary int he 20th Century. In: Acta Ethnographica Hungarica, 1998. 1-2. sz. 139-142. p.; 142. p.

Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár a püspöki karban. In: Távlatok, 49. 2000. 3. sz.

Bertalan Péter: Egyház és politika. A Kádár-rendszer egyházpolitikája a dél-dunántúli régióban (1957-1968). Kaposvár, 2000. 161., 164. p.

Gergely, Jenő: Churches in the Hungarian Bourgeois State. (1867-2000) In: Gergely, András – Máthé, Gábor: The Hungarian state: thousand years in Europe. Bp., 2000. 359-385. p., 487. p.

Geoffroy, René: Ungarn als Zufluchtsort und Wirkungsstätte deutschsprachiger Emigranten, 1933-1938/39. Frankfurt a.M., 2001. 306. p.

Mózessy Gergely: Prohászka Ottokár a püspöki kar tanácskozásain. In: Prohászka Ottokár, Magyarország apostola és tanítója. Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról. Szerk.: Szabó Ferenc – Mózessy Gergely. Szeged, 2002. 119-151. p.; 129. p., 130. p.

Czenthe Miklós: Evangélikusok a számok tükrében. In: Credo, 2002. 3-4. sz. 22-40. p.; 39-40. p. (több alkalommal)

Rajki Zoltán: A H.N. Adventista Egyház története. Bp., 2003.

Brandt, Julianne: Vallás és társadalom a mai magyar történetírásban. In: Rendi társadalom – polgári társadalom, 10. A társadalomtörténet-írás helyzete hazánkban – Ipar és társadalom a 18-20. században. Salgótarján-Budapest, 2003. 61-71. p., 66. p.

Klimó, Árpád von: Nation, Konfession, Geschichte: Zur nationalen Geschichtskultur Ungarns im europäischen Kontext, 1860–1948. München, R. Oldenbourg. 2003. (Südosteuropäische Arbeiten, 117.) 212., 429. p.

Repression und Selbstbehauptung. Die Zeugen Jehovas unter der NS- und der SED-Diktatur. Ed.: Besier, Gerhard – Vollnhals, Clemens. Berlin, 2003. (Zeitgeschichtliche Forschungen, 21.) 327. p.

Kemény Márton: Egy városi vallási közösség. Krisztus magyarországi egyháza. In: Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok, 1. Szerk.: A.Gergely András – Papp Richárd. Bp., 2004. 172-179. p.; 172. p.

Adriányi Gábor – Csíky Balázs: Nyisztor Zoltán. Bp., 2005. 35-38. p.

Köbel Szilvia: „Oszd meg és uralkodj!” A pártállam és az egyházak. Bp., 2005. 24. p.

Ablonczy Balázs: „Lándzsahegy”, néprokonság, small talk. Turanizmus és keleti gondolat a két világháború közötti magyar külpolitikai gondolkodásban. In: Magyar külpolitikai gondolkodás a 20. században. Szerk.: Pritz Pál. Bp., 2006. 98. p.

Rajki Zoltán: Egy sikeres misszió története. A Hetednapi Adventista Egyház kialakulása és fejlődése a Kárpát-medencében az Osztrák-Magyar Monarchia idejében. In: ATF Szemle, 2006. 1. sz. 29-50. p.; 47. p.

Bihari Csaba: A Hetednapi Adventista Egyház 1945 és 1950, illetve 1950 és 1956 közötti magyarországi missziótörténetének összehasonlító analízise. In: ATF Szemle, 2006. 2. sz. 47-63. p.; 60. p.

Papp, Julien: La Hongrie libérée: état, pouvoirs et société après la défaite du nazisme: septembre 1944 – septembre 1947. Rennes, 2006. 139. p.

Dircksen, Annegret: Wechselnde Regimes – wechselnde Vorwürfe Jehovas Zeugen in Ungarn. In: Die Zeugen Jehovas in Ostmittel-, Südost- und Südeuropa: Zum Schicksal einer religiösen Minderheit. Hrsg.: Koch, Sebastian. Berlin-Hamburg-Münster, 2007. 105-120. p.; 107. p.

Sziklai Zoltán: Fejezetek a nagyszékelyi egyházak történetéből. Nagyszékely-Balatonfüred, 2007. 234., 237. p.

Aszalós Sándor: A Horthy-rendszerről röviden. In: Kaláka, 2008. július.

Rajki Zoltán: Az adventista misszió társadalmi bázisának alakulása Magyarországon 1945 és 1989 között. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 2. sz. 69-85. p.

Rajki Zoltán: A kisegyházak és az 1947. évi XXXIII. törvény. In: Egyházak és tolerancia Magyarországon. Szerk.: Köbel Szilvia. Bp., 2008. 83-108. p.; 104. p. (kétszer)

Rajki Zoltán: Az új-protestáns egyházak kutatásának helyzete Magyarországon. In: Vallástudományi szemle, 2009. 1. sz. 155-160. p.; 159. p.

Klimó, Árpád: Impartialität versus Revisionismus? Zum Verhältnis zwischen dem Heiligen Stuhl und Ungarn in der Zwischenkriegszeit. In: Der Heilige Stuhl in den Internationalen Beziehungen, 1870-1939. Hrsg.: Zedler, Jorg. München, 2010. 311-332. p.; 315. p.

Vörös Géza: A vallásszabadság gyakorlásának kérdése Magyarországon a 17. századtól a 20. század közepéig. In: A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Szerk.: Köbel Szilvia. Bp., 2010. 163-176. p.; 176. p.

Jakab Attila: Republikánus valláspolitika – Az esélyegyenlőség és az antidiszkrimináció egyetlen esélye Közép-Kelet-Európában. In: A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Szerk.: Köbel Szilvia. Bp., 2010. 181-202. p.; 200. p.

Török, Péter – Nagy, István – Joób, Máté: Die karitative Tätigkeit der traditionellen christlichen Kirchen in Ungarn während des Kommunismus und ihre Wirkung auf die kirchliche Wohltätigkeit im Postkommunismus. Teil 1. In: European Journal of Mental Health, 2010. Nr. 1. 77-97. p.; 77. p.

Csiziné Schlosser Annamária: Az egyházak jogalanyisága. (Kézirat. Doktori értékezés. PPKE Jog- és Államtudományi Kar, 2010.) 28. p.

 1. Palóczy László beszédei és írásai, 1848-1849. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, 1998. 302 p. (válogatás, szerkesztés, bevezető tanulmány, jegyzetekkel való ellátás) [MLP]

– Hivatkozások:

Dienes Dénes: A miskolci reformátusság a XIX. században. In: Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom. Szerk.: Balogh Judit – Dobrossy István. Miskolc, 1999. 49-82. p.; 64. p.

Sarnyai Csaba Máté: Oktatás-laicizálási törekvések és a katolikus felsőklérus 1848-ban. In: Fiatal egyháztörténészek kollokviuma (1998. november 3.) Tanulmányok. Szerk.: Kósa László. Bp., 1999. (Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai, 1.) 69-104. p.; 74. p.

Dobrossy István: Írások Deák Gábor tiszteletére. In: Emlékkönyv dr. Deák Gábor 80. születésnapjára. Miskolc. 1999. 237. p.

Ágoston István: Ónod és Miskolc kapcsolata az 1848/49-es szabadságharcban. Miskolc, 2000. 50., 69. p.

Hermann Róbert: Az 1848–49-es források kiadása. In: Fons, 2000. 1. sz. 151-170. p.; 157. p.

Kölcsey Ferenc: Országgyűlési napló. Kritikai kiadás. Sajtó alá rend.: Völgyesi Orsolya. Bp., 2000. (Kölcsey Ferenc Összes Munkái. Országgyűlési napló, I.) 289. p.

Hermann Róbert: Műfajok és tendenciák az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc napló- és memoárirodalmában. In: Szószék és csatatér. Szerk.: Hermann Róbert. Bp., 2000. 32. p.

Kovács Mária: Palóczy László nyelvhasználatának főbb jellemzői 1846-os hivatalos levelei alapján. In: Köszöntő kötet B. Gergely Piroska tiszteletére. Szerk.: Gréczi-Zsoldos Enikő – Kovács Mária. Miskolc, 2002. (A Miskolci Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének kiadványai, I.) 118-121. p.

Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk.: Pálmány Béla. Bp., 2002. 644. p.

A magyar állam főméltóságai. Szent Istvántól napjainkig. Szerk.: Markó László. Bp., 2006. 387. p.

Jónás Károly – Villám Judit: A Magyar Országgyűlés elnökei, 1848–2002. Bp., 2002. 81-84. p.

Csetri Elek – Miskolczy Ambrus: Gyulay Lajos és világa. In: Gyulay Lajos naplói. 1848-1849. I. köt. Bp., 2003. (Transylvanica varietas.) 297. p.

Baráth Magdolna – Bősze Sándor – Horváth Richárd – H. Németh István – Ress Imre – Sipos András – Szabó Csaba – Tóth Ágnes: A levéltári kiadványok helye és szerepe a történettudományi kutatásokban. In: Levéltári Közlemények, 2005. 1. sz. 3-61. p.; 47. p.

 

 

II. Könyvfejezet:

1.      A város és a tűzvész az újkori Magyarországon (a korabeli Miskolc története alapján). In: Város és társadalom a XVI-XVIII. században. Szerk.: Bessenyei József – Fazekas Csaba. Miskolc, 1994. (Studia Miskolcinensia 1.) 99-110. p.

– Hivatkozások:

Ablonczy Balázs: Az 1802-es és az 1881-es debreceni tűzvész történetéről. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, 1995-1996. Debrecen, 1998. 191-211. p.; 191., 192. (kétszer) 195. (háromszor), 197., 208. p.

Pfliegler J. Ferenc: Életem: egy miskolci polgár visszaemlékezései 1840-1918. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1996. 185. p.

Spóner Péter: Tűzvész, tűzoltás, céhek. (Tűzvédelem Miskolcon a 18. század második felében.) In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XLVIII. Szerk.: Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 2009. 57-74. p.; 57., 58., 59., 63., 68. (kétszer), 72. p.

 1. Kísérletek a kolduskérdés megoldására a reformkori Miskolcon. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. Tom. II. Fasc. 2. Miskolc, 1995. 55-66. p.

– Hivatkozások:

Faragó Tamás: Borsod megye és Miskolc vándormozgalmai az 1780-as években. In: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Levéltári Évkönyve, VIII. Miskolc, 1997. 189. p.

Faragó Tamás: Miskolc 18-19. századi társadalomképe a történetírásban. (Kérdések és hipotézisek.) In: Miskolc a millecentenárium évében. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1997. 1. köt. 133-145. p.; 137. p., 143. p.

Czoch Gábor: A reformkori közigazgatás az éhínséggel szemben (1845-1847). In: A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Szerk.: Bódy Zsombor – Mátay Mónika – Tóth Árpád. Bp., 2000. 379-389. p.; 386. p.

 1. A XVIII. század végi Pest a halotti anyakönyvek tükrében. In: Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk.: Fazekas Csaba. Miskolc, 1996. (Studia Miskolcinensia 2.) 198-245. p.

– Hivatkozások:

Kováts Zoltán: Hazánk és az európai országok népességfejlődése, különös tekintettel az elmúlt kétszáz esztendőre. In: Szabó István emlékkönyv. Szerk.: Rácz István. Debrecen, 1998. 421-436. p.; 426. p.

Benda Gyula: A halálozás és halandóság Keszthelyen, 1747-1849. In: Történeti demográfiai évkönyv 2000. Bp., 2001. 122-166. p.; 123. p.

Tóth Árpád: Járvány, éhínség és háborús pusztítás egy középvárosban. Adalékok a pozsonyi halandóság történetéhez, 1790–1849 között. In: Történeti demográfiai évkönyv, 2005. Szerk.: Faragó Tamás – Őri Péter. Bp., 2006. 93-114. p.

Faragó Tamás: Pesti élet egy hirdetési újság lapjain (A Pester Kundschafts und Auctionsblatt 1805-1806. évi számainak elemzése). In: Uő: A múlt és a számok. Pest-Buda és környéke népessége és társadalma a 18-20. században. Várostörténeti tanulmányok. Bp., 2008. 133-170. p.; 144. p.

Faragó Tamás: Buda város népessége és társadalma a 18-19. század fordulóján. (Források és módszerek.) In: Uő: A múlt és a számok. Pest-Buda és környéke népessége és társadalma a 18-20. században. Várostörténeti tanulmányok. Bp., 2008. 195-234. p.; 212. p.

 1. Egy „elfelejtett” pandémiáról. Az 1848-49. évi kolerajárvány és a szabadságharc. In: Társadalomtörténeti tanulmányok. Szerk.: Fazekas Csaba. Miskolc, 1996. (Studia Miskolcinensia 2.) 300-320. p.

– Hivatkozások:

Hermann Róbert: „Tenni kevés, de halni volt esély”. Az 1849. évi nyári hadjárat. In: Hadtörténeti Közlemények, 1999. 2. sz. 223-276. p.

Lőrinc László: Kórház a tananyag szélén. Mit érdemes tanítani a betegség és orvoslás újkori történetéből? In: Civil történelem. Szerk.: Dénesné Mészáros Anita – Miklósi László. Bp., 2005.

Faragó Tamás: Humanitárius katasztrófák Máramaros vármegyében a középkortól az első világháborúig I. In: Történeti demográfiai évkönyv, 2005. Szerk.: Faragó Tamás – Őri Péter. Bp., 2006. 19-78. p.

Faragó, Tamás: Maramureş and the Cholera (1831-1893) In: Romanian Journal of Population Studies, 2008. Nr. 1. 33-66. p.

 1. Szoboszlói lakosok folyamodványa 1839-ből. In: Az első 50 év. A Hőgyes Endre Gimnázium története 1947-től napjainkig. Hajdúszoboszló, 1997. 70-75. p.
 2. A miskolci nemesség társadalmi összetétele a reformkor elején. In: Miskolc a millecentenárium évében. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1997. 1. köt. 156-171. p. [MLP]

– Hivatkozások:

Rémiás Tibor: Miskolc 18. századi társadalma feudális kori összeírásai alapján. Miskolc, 2004. 66. p.

 1. „Mi, Isten képét viselő szegények…” Források a miskolci koldusok 18-19. századi történetéhez. In: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Levéltári Évkönyve, VIII. Miskolc, 1997. 216-270. p. [MLP]

Részlete újraközölve:

Magyarország társadalomtörténete a 18-19. században. 1. Bp., 2004. 379-385. p.

– Hivatkozások:

Petneki Áron: Imago Christi vagy inutile pondus terrae? In: Új Holnap, 1998. január. 63-67. p.; 66. p.

Czoch Gábor: A reformkori közigazgatás az éhínséggel szemben (1845-1847). In: A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Szerk.: Bódy Zsombor – Mátay Mónika – Tóth Árpád. Bp., 2000. 379-389. p.; 386. p.

Őri Péter: Gondoskodás és ellenőrzés Kőrösy József munkásságában. In: Statisztikai Szemle, 2006. 12. sz. 1105-1116. p.; 1109. p.

 1. A szerzetesrendek reformkori megítélése a „rendszeres bizottsági munkálatok” dokumentumai tükrében. In: Egyház és Művelődés. Pannonhalma, 996-1996. Szerk.: Hajdú Ákos – Kokas Zsuzsanna. Bp., 1997. 141-158. p. [T1]

– Hivatkozások:

Völgyesi Orsolya: Politikai-közéleti gondolkodás Békés megyében a reformkor elején. A rendszeres bizottsági munkálatok megyei vitái, 1830-1832. Gyula, 2002. (Közlemények Békés megye és környéke történetéből 9.) 7, 123, 126. p.

 1. The Dawn of Political Catholicism in Hungary, 1844-1848. In: International Conference of PhD Students. University of Miskolc, Hungary. 11-17 August 1997. Section Proceedings. Humanities. Miskolc, 1997. 41-49. p.
 2. „Az idő ránk is terhesedett” Adalék a politikai katolicizmus reformkori történetéhez. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXV-XXXVI. Szerk.: Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 1997. 255-272. p. [T1] [MMDK]

– Recenzió:

Báti Anikó: -- In: Ethnographia, 1998. 2. sz. 778-779. p.

 1. A „Vallásügyi Likvidáló Hivatal” 1919-ben. In: Múltból a jövőbe. Tanulmányok. Szerk.: Pölöskei Ferenc – Stemler Gyula. Bp., 1997. (Az ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszékének doktori iskolája. 1. Füzet.) 63-101. p.

Hivatkozások:

Gergely Jenő: Prohászka és a Tanácsköztársaság. In: Prohászka ébresztése. II. Szerk.: Szabó Ferenc S.J. Bp., 1998. 127-157. p.; 132. p.

Bohus Gábor: A Tanácsköztársaság egyházpolitikája. Referátum, 2003.

Sarnyai Csaba Máté: Forradalmak után, konszolidáció előtt: katolikus autonómia-koncepció egy fővárosi ferences plébániáról 1920-ból. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. 1. Szerk.: Őze Sándor – Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba-Bp., 2005. (Művelődéstörténeti műhely: rendtörténeti konferenciák.) 375-382. p.; 380. p.

Szakál Ádám: A magyar piaristák a Tanácsköztársaság idején. In: A piarista rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. 185-200. p.; 188. p.

Balogh Margit: Regnum et sacerdotium - állam és egyház viszonya a történetileg változó Magyarországon. In: Vallástudományi Szemle, 2010. 4. sz. 9-27. p.; 24. p.

Bikfalvi Géza: A fővárosi jezsuita központ élete a Tanácsköztársaság idején. Párbeszéd - Magyar Jezsuita Portál. Jezsuita történeti tár, 2011. [www.jezsuita.hu]

 1. „Örök időkre fantom marad…” Az ikladi evangélikus lelkész tézisei a kommunizmusról 1919-ben. In: Egy múzeum szolgálatában. Negyven éves az Aszódi Petőfi Múzeum. Tanulmányok Asztalos István tiszteletére. Szerk.: Asztalos Tamás. Aszód, 1998. (Múzeumi Füzetek, 48.) 229-234. p.
 2. Katolikus egyháziak „platformja” a Konzervatív Pártban. Adalékok a pártalakulás kezdeteihez a reformkori Magyarországon. In: Az Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak. Tudományos emlékülés. Zalaegerszeg, 1997. június 7. Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg, 1998. 73-112. p. [T1]

Hivatkozások:

Sarnyai Csaba Máté: A radikális katolikus alsópapság követelései és az egyházi vezetés reagálása 1848-ban. In: Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon. Nemzetközi történész konferencia előadásai, 1998. május 27-28. Szerk.: Hegedűs András – Bárdos István. Esztergom, 1999. 57-81. p.; 57. p.

Zakar Péter: „Román és magyar két hű testvérnek frigyes összetartásában” Erdélyi Vazul nagyváradi görög katolikus püspök 1848/49-ben. In: Convieţuirea – Együttélés, 1999. 2-3. sz. 17-24. p.; 23. p.

Sarnyai Csaba Máté: Polgári átalakulás és katolikus egyház. (1848. március – december) A katolikus autonómia-törekvések megjelenése. Bp., 2002. (METEM Könyvek, 38.) passim

Velkey Ferenc: Köri mozgalmak. Pest kulturális-közéleti egyesületei a pártalakulás előszelében (1845-1846). In: Könyv és Könyvtár XXVI. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Évkönyve. Szerk.: Kun András. Debrecen, 2004. 133-163. p.; 149. p.

Hermann Róbert: Az 1992-2006 között megjelent Kossuth-irodalom válogatott bibliográfiája. In: Kossuth Lajos, a „magyarok Mózese”. Szerk.: Hermann Róbert. Bp., 2006. 252-294. p.; 260. p.

Szűcs Zoltán Gábor: Kontinuitás és diszkontinuitás a 18–19. század fordulójának magyar politikai kultúrájában. Politikai diskurzus-történeti esszé. In: Századvég, 2010. 1. sz. 19-42. p.; 25. p.

 1. Egy Borsod megyei nemesi karrier fordulópontján. Palóczy László az 1830-as évek elején. In: „Egyszer volt…” Előadások a Teleki és Vay családok történetéből. Szerk.: Holopcev Péter. Miskolc, 1998. 70-106. p.
 2. Spirit of Freedom – Borders of Tolerance. Enlightenment and Neo-Protestant Movements in 18th c. Hungary. In: Sémianire Est – Ouest 1998. East – West Seminar 1998. Debats Theoriques et Mise en Forme Estetique. H.n. [Bordeaux – Saarbrücken], 1998. 115-128. p.

– Recenzió:

Winter, Suzanne: – In: Das Achtzehnte Jahrhundert, 1998. 9. p.

 1. Az első népképviseleti országgyűlés történetéből. Palóczy László beszédei és képviselői indítványai. (1848. július – december) In: Tanulmányok és források az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéhez. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1998. 81-192. p. [T1] [MLP]

– Hivatkozások:

Sarnyai Csaba Máté: Oktatás-laicizálási törekvések és a katolikus felsőklérus 1848-ban. In: Fiatal egyháztörténészek kollokviuma (1998. november 3.) Tanulmányok. Szerk.: Kósa László. Bp., 1999. (Az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék kiadványai, 1.) 69-104. p.; 73., 77., 80. p.

Sarnyai Csaba Máté: Egy teoretikusan lehetséges megoldás? Horváth Mihály autonómiakoncepciója (1849). In: „Akit szolgáltatok egy árva hon volt…” Szerk.: Csurgai Horváth József – Demeter Zsófia. Székesfehérvár, 2000. (Közlemények Székesfehérvár történetéből, I.) 213-226. p.; 225. p.

Sarnyai Csaba Máté: Konfrontáció vagy kooperáció? A katolikus püspökök értekezlete és tanácskozása Eötvös miniszterrel egy résztvevő szemszögéből (1848. május-június). In: Magyarország a (nagy)hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára. Szerk.: Fischer Ferenc – Majoros István – Vonyó József. Pécs, 2000. 535-557. p.; 552. p.

Sarnyai Csaba Máté: Polgári átalakulás és katolikus egyház. (1848. március – december) A katolikus autonómia-törekvések megjelenése. Bp., 2002. (METEM Könyvek, 38.) passim.

Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk.: Pálmány Béla. Bp., 2002. 644. p.

Jónás Károly – Villám Judit: A Magyar Országgyűlés elnökei, 1848–2002. Bp., 2002. 81-84. p.

A magyar állam főméltóságai. Szent Istvántól napjainkig. Szerk.: Markó László. Bp., 2006. 387. p.

Lupovitch, Howard N.: Jews at the crossroads : tradition and accommodation during the golden age of the Hungarian nobility, 1729-1878. Budapest – New York, 2007. 213. p.

Sarnyai Csaba Máté: Források a Muraköz zágrábi egyházmegyétől való elcsatolásanak történetéhez (1848). In: Levéltári Közlemények, 2008. 279-299. p.; 296. p.

Sarnyai Csaba Máté: A Muraköz viszonyai és a politikai viták az egyházkormányzati átcsatolásról 1848 nyarán. In: Horvátországi Magyarság. Eszék, 2010. 6-10. p.; 7. p.

 1. Pótlás Palóczy László 1848. évi országgyűlési beszédeihez. In: Tanulmányok és források az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéhez. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1998. 193-204. p. [MLP]

– Hivatkozások:

Hermann Róbert: Az 1848–49-es források kiadása. In: Fons, 2000. 1. sz. 151-170. p.; 157. p.

Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk.: Pálmány Béla. Bp., 2002. 644. p.

 1. Borsod megye honvédelmi bizottmányi jegyzőkönyvének 1849. évi bejegyzéseiből. In: Tanulmányok és források az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történetéhez. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1998. 41-80. p. (közösen Somorjai Lehellel) [MLP]

– Hivatkozások:

Hermann Róbert: Az 1848–49-es források kiadása. In: Fons, 2000. 1. sz. 151-170. p.; 157. p.

Kováts Kornél: „Fényesebb a láncnál a kard…” A négyesi Szepessy nemzetség fegyvereinek hajdani dicsősége. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XLVI. Szerk.: Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 2007. 658-672. p.; 669. p.

 1. Ismeretlen Prohászka-dokumentum a Tanácsköztársaság korából. Tiltakozás az egyházi birtokok „likvidálása” ellen. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. Tomus IV. Addenda. Miskolc, 1998. 147-163. p.

– Hivatkozások:

Gergely Jenő: Prohászka Ottokár és a Tanácsköztársaság. In: Prohászka ébresztése II. Szerk.: Szabó Ferenc S.J. Bp., 1998. 127-157. p.; 136. p.

Szabó Ferenc S.J.: Prohászka Ottokár élete és műve, 1858-1927. Bp., 2007. 219. p.

 1. Egy negyvennyolcas portrévázlat: Palóczy László. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49. történetéhez. Szerk.: Takács Péter. Debrecen, 1998. (Erdélytörténeti könyvek, 2.) 333-366. p.

– Recenzió:

Urbán Aladár: – In: Századok, 2002. 1. sz. 507-510. p.

 1. A csendőrség és a történelmi egyházak kapcsolatai a Horthy-korszakban az el nem ismert felekezetek kezelése tükrében. In: Parádi József (főszerk.): „A napóleoni közbiztonsági őrtestület útja Párizstól – Itálián és Ausztrián keresztül – Budapestig.” VIII. Rendvédelem-történeti tudományos konferencia, 1996. október 29. – november 1. H.n. [Bp.], 1998. (Rendvédelem-történeti Füzetek, VII. évf. 8. sz.) 34-40. p.

– Hivatkozások:

Kálmán Zsolt: A Magyar Királyi Csendőrség működése Somogy vármegyében 1884 és 1914 között. Kaposvár, 2009. (Kézirat, Doktori – PhD – értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hadtudományi Doktori Iskola.)

 

IV. Folyóiratban megjelent tanulmány:

1.      Magyarország városodása a 18. században. In: Sic Itur ad Astra, 1991. 1. sz. 42-74. p. (közösen Czoch Gáborral, Szabó Gáborral, Zsinka Lászlóval)

– Hivatkozások:

Sonkoly, Gábor: Comment définir une hiérarchie urbaine? la Transylvanie entre 1750 et 1857. In: Cahiers du Centre de recherches historiques, 1996. Nr. 16-17. 163. p.

Sonkoly Gábor: Erdély városrendszere a XVIII. században. In: Palimpszeszt, 1996. 1. sz.

Gräf, Holger Th.: Kleine Städte im neuzeitlichen Europa. Berlin, 1997. 29. p.

Sonkoly, Gabor: Le petites villes en Transylvanie moderne entre 1750 et 1857. In: Cahiers d'histoire, 1998. Nr. 3-4. 523-546. p., 524. p.

Sonkoly Gábor: Erdély városai a XVIII-XIX. században. Bp., 2001. 38. p.

Granasztói György: Nagyszombat, 1579-1711. A város területe, mint elbeszélés. In: Korall, 2003. május (11-12. sz.) 75-102. p.; 83. p.

Tóth Árpád: Társadalmi stratégiák a pozsonyi városlakók körében (1783-1848). Egy kutatás távlatai és eddigi eredményei. In: Fejezetek Pozsony történetéből. Szerk.: Czoch Gábor - Kocsis Aranka - Tóth Árpád. Pozsony, 2005. 265-290. p.; 272. p.

 1. Útviszonyok, úthálózat és városok a 18. század végi Magyarországon. In: Közlekedéstudományi Szemle, 1992. 8. sz. 308-318. p.

Részlete újraközölve:

Magyar gazdaságtörténeti szöveggyűjtemény, XVIII-XX. sz. Szerk.: Czoch Gábor – Faragó Tamás – Kövér György – Pogány Ágnes – Szávai Ferenc – Varga Zsuzsanna. Bp., 2003. 101-109. p.

– Hivatkozások:

Kulcsár Krisztina: II. József „udvari” utazása, 1764. In: Levéltári Közlemények, 1999. 39-77. p.; 46., 47. p.

Pozsgai Péter: Családok és háztartások. Torna megye társadalma a 19. század közepén. (Doktori – PhD – disszertáció. Kézirat.) Bp., 2006.

 1. Tűzvész, tűzvédelem, tűzoltás. In: História, 1993. 3. sz. 32-34. p.

– Hivatkozások:

Spóner Péter: Tűzvész, tűzoltás, céhek. (Tűzvédelem Miskolcon a 18. század második felében.) In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XLVIII. Szerk.: Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 2009. 57-74. p.; 57. p.

 1. A tabáni tűzvész. In: História, 1994. 2. sz. 23-24. p.
 2. Szigorúan bizalmas. Két dokumentum állam és egyház viszonyáról a Horthy-korszakban. In: HIT Infó, 1994. 3. sz. 23-25. p.
 3. Kolerajárvány Magyarországon, 1848-49. In: História, 1994. 10. sz. 15-17. p.

– Hivatkozások:

Spira György: A pestiek Petőfi és Haynau között. H.n. [Bp.], 1998. 402. p.

Bodosi Mihály: Adatok a XIX. század Somogy megyei kolerajárványaihoz. In: Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 27. Kaposvár, 1996. 142. p.

Dancs György: Az 1831-es kolerajárvány és Perényi szerepe az ellene folyó harcban. In: Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve. 2009/2. Beregszász, 2009. 253-264. p.; 255. p.

 1. „Nem tartjuk kívánatosnak…” Dokumentumok a református egyház és a kisegyházak kapcsolatának történetéhez. In: HIT Infó, 1995. 2. sz. 18-19. p.
 2. Halottak listája. Pest kétszáz éve. In: Élet és Tudomány, 1995. 43. sz. 1350-1352. p.
 3. Koldusok Magyarországon. In: Élet és Tudomány, 1996. 51-52. sz. 1637-1639. p.
 4. A pártok történetének magyarországi kezdeteihez (A Konzervatív és az Ellenzéki Párt Torontál megyei szervezeteinek politikai nyilatkozatai 1847-ből) In: Gesta, 1997. 1. sz. 70-76. p.
 5. A politikai katolicizmus kezdetei Magyarországon. (1844-1848) In: Irodalom – Történelem – Társadalomtudomány. Az Észak-Magyarországi Gazdaság–Kultúra–Tudo­mány melléklete. 1997. 4. sz. 3-7. p.
 6. Tompa Mihály levele Palóczy Lászlóhoz 1848 márciusából. In: Új Holnap, 1998. július. 94-99. p.

Hivatkozások:

Dienes Dénes: A miskolci reformátusság a XIX. században. In: Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom. Szerk.: Balogh Judit – Dobrossy István. Miskolc, 1999. 49-82. p.; 57. p.

 1. Egy kisember a nagy napokban. Cseremiszky Miklós bécsi tisztviselő levelei 1849-ből. In: Fons, 1998. 1. sz. 37-64. p.

– Hivatkozások:

Hermann Róbert: Az 1848–49-es források kiadása. In: Fons, 2000. 1. sz. 151-170. p.; 156. p.

Katona Csaba: „Ó, tovább kellett volna Önnek Pesten maradni!” In: Urbs. Magyar várostörténeti évkönyv, II. Bp., 2007. 387-408. p.; 399. p.

Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja, 1825-1848. 2. köt. Bp., 2011. 1626. p.

 1. Válogatott források és irodalom a vegyes házasságokkal kapcsolatos belpolitikai vita történetéhez a reformkori Magyarországon. In: Gesta, 1998. 1. sz. 86-101. p. [T1]

– Hivatkozások:

Lukács Olga: A vegyes házasságok jogi feltételei az Erdélyi Református Egyházban a XVII-XIX. században. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica. 2007/1-2. 44-58. p.; 45. p., 50. p., 51. p.

 

V. Jegyzet, oktatási segédlet:

 1. Magyarország újkori egyháztörténete. Bp., Szent Pál Akadémia, 1998. 200 p. (ideiglenes jegyzet és szöveggyűjtemény. Kézirat gyanánt.)

 

VI. Recenziók, ismertetések:

 1. A Galga-mente történetének írott forrásai. In: Sic Itur ad Astra, 1989. 3. sz. 139-141. p.
 2. Emlékkönyv a vidéki zsidóságról. In: Észak-Magyarország, 1995. január 3. 8. p.
 3. A Fons első két számáról. In: Dimenziók, 1995. 1. sz. 128-129. p.

– Hivatkozások:

Reisz T. Csaba: A múltkutatás egyik „kútfője”: a Fons. In: Történelmi Szemle, 1997.

 1. Hermann Róbert: A rendőrminiszter és a Zichy-gyémántok. In: Fons, 1995. 1. sz. 113-114. p.
 2. Gyulai Éva: Szőlőbirtoklás Miskolcon a 16. században. In: Új Holnap, 1996. szeptember. 108-110. p.
 3. Az érvelés kényszere és hiábavalósága. Pelle János kutatásai az 1946-os miskolci pogromról. In: Észak-Magyarország, 1997. április 5. ÉM-hétvége, II. p.
 4. Történelmi Közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa múltjából. 0. szám. In: Gesta, 1997. 1. sz. 81-83. p.
 5. Kende Tamás: Vérvád. In: Gesta, 1997. 1. sz. 83-84. p.
 6. A romániai zsidóság tragédiája. In: Klió, 1997. 2. sz. 136-142. p. (The Tragedy of the Romanian Jewry. Ed.: Randolph L. Braham)
 7. Üröm és/vagy öröm. Gondolatok Kálniczky László történeti földrajzi kézikönyvéről. In: Fons, 1997. 2. sz. 195-212. p.
 8. Megjelent a Történelmi Közlemények első száma. In: Új Holnap, 1998. szeptember. 94-100. p.

 

VII. Kötetek szerkesztése:

 1. Város és társadalom a XVI-XVIII. században. Studia Miskolcinensia 1. A Miskolci Egyetem történettudományi tanszékeinek és a miskolci Herman Ottó Múzeum kiadványa. Miskolc, 1994. (közösen Bessenyei Józseffel)
 2. Társadalomtörténeti tanulmányok. Studia Miskolcinensia 2. A Miskolci Egyetem Magyar Történeti Tanszéke és a miskolci Herman Ottó Múzeum kiadványa. Miskolc, 1996.

 

VIII. Kéziratok, adattárakban:

 1. Buda város tisztviselői a XVIII-XIX. században. (Szakdolgozat). (ELTE BTK, Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék, Budapest. 1992.)

– Hivatkozások:

Tóth Árpád: Hivatali szakszerűsödés és a rendi minták követése. In: Tanulmányok Budapest Múltjából, 25. Bp., 1996. 27-60. p.; 49. p.

 1. Útviszonyok, úthálózat és városok a 18. század végi Magyarországon. (A Közlekedési Múzeum Adattára, Budapest. 1992.)
 2. Általános észrevételek a római katolikus egyházmegyei zsinatokról az 1920-as évek első felében. (Az 1921-es váci egyházmegyei zsinat alapján) (ELTE BTK, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest. 1995.)

– Hivatkozások:

Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon, 1919-1945. Bp., 1997. 342. p.

 

IX. Jelentősebb diákkori kéziratok:

 1. Haza és világ Kőrösi Csoma életművében, munkásságában. (Középiskolai tanulóknak kiírt Kőrösi Csoma Sándor pályázaton I. helyezett munka, 1984.)
 2. Mítosz és valóság Gabriel Garcia Marquez „Száz év magány” című regényében. (OKTV dolgozat, 1984.)
 3. A jobbágyság helyzete a Rákóczi-szabadságharc alatt. (Forráselemzések alapján.) (OKTV dolgozat, 1985.)

 

 

B.) A doktori (PhD) disszertáció megvédését (1998) követően

 

I. Könyv:

 1. Nyolc évtized a miskolci református egyház történetéből, 1918-1998. Miskolc, Magyar Kálvin Szövetség Miskolci Tagozata, 1999. 201 p.

– Recenzió:

Csohány János: – In: Theológiai Szemle, 2000. 6. sz. 383-385. p.

 1. A ciklon szélcsendjében. Emlékezések, dokumentumok Szabó Lőrinc 1956. október 23-i miskolci irodalmi estjéről, illetve Miskolc irodalmi életének szerepéről az 1956-os forradalomban. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2000. 271 p. (válogatás, szerkesztés, bevezető tanulmány, jegyzetekkel való ellátás)

– Hivatkozások:

Porkoláb Tibor: Tegnapjaink, Holnapjaink. Felszólalás egy új miskolci „irodalomtörténeti szemle” ügyében. In: Új Holnap, 2002. 4. 83-91. p.

A Kossuth utca görög kereskedő- és polgárházai, középületei. In: Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben, 10. Miskolc 2003. 195. p.

Dobos Marianne: Akkor is karácsony volt. Bölcsészek 1956-ról. H.n., é.n. [Bp., 2004.] 403. p., 412. p.

Porkoláb Tibor: Dobos Marianne karácsonyai. In: Napút, 2006. 7. sz.

Sipos Levente: Földvári Rudolf emlékezéseihez. In: Földvári Rudolf: Tiszta vizet a pohárba! Életútinterjú. Szerk.: Molnár Adrienne - Sipos Levente. Bp., 2011. 11-22. p., 13. p.

Földvári Rudolf: Az ország legnagyobb megyéjének élén, 1954-1956. In: Földvári Rudolf: Tiszta vizet a pohárba! Életútinterjú. Szerk.: Molnár Adrienne - Sipos Levente. Bp., 2011. 161-203. p., 184. p.

 1. A politikai katolicizmus fogalmáról és a reformkori politikai katolicizmusról. Miskolc, 2002. (Miskolci Társadalomtörténeti Műhelyviták, 1.) 35 p. (vitaindító előadás, vitaösszefoglaló szerkesztése, forrásközlés)
 2. Kossuth Lajos: Szerkesztői jegyzetek a Pesti Hírlaphoz, I. (1841) Miskolc, Bíbor Kiadó, 2003. (szerkesztés, szöveggondozás, jegyzetek)

– Recenzió:

Pajkossy Gábor: – In: Századok, 2005. 5. sz. 1579-1586. p.

Mázi Béla: – In: Magyar Könyvszemle, 2006. 1. sz. 108-110. p.

– Hivatkozások:

Gerő András: Képzelt történelem. Fejezetek a magyar szimbolikus politika XIX-XX. századi történetéből. Bp., 2004.

Gerő, András: Imagined history: chapters from nineteenth and twentieth century Hungarian symbolic politics. New York, 2006. 278. p.

Hermann Róbert: Az 1992-2006 között megjelent Kossuth-irodalom válogatott bibliográfiája. In: Kossuth Lajos, a „magyarok Mózese”. Szerk.: Hermann Róbert. Bp., 2006. 252-294. p.; 273. p.

5.      Hegyi Imre. Egy élet a népi mozgalomban. Bp. – Miskolc, Nagy Imre Alapítvány, 2005. 327 p. (sajtó alá rendezés)

6.      Történelem és egyházpolitika. Válogatott publicisztikai írások, 1992-2006. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2006. 261. p.

– Recenzió:

Buda Péter: Vallás és politika. In: Miskolci Keresztény Szemle, 2006. 2. sz. 56-60. p.

Berkes László: Egy könyvbemutató margójára. In: Miskolci Keresztény Szemle, 2006. 2. sz. 61-64. p.

B.J.: Magyar könyvújdonságokról. In: Mérleg, 2006. sz. 9-13. p.; 11. p.

P.Fekete Sándor: Az állam és az egyházak. In: Népszabadság, 2006. május 8.

Szigeti Jenő: Széljegyzetek Fazekas Csaba válogatott publicisztikai írásaihoz. In: ATF Szemle, 2006. 1. sz. 69-70. p.

7.      Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban. Bp., Lucidus Kiadó, 2008. 192 p.

– Recenzió:

László Ferenc: Korunk nagy ügyvédője. In: Revizor Online, 2009. január 15.

Donáth Péter: -- In: Egyháztörténeti Szemle, 2009. 3. sz. 116-125. p.

– Hivatkozások:

Katus László: A modern Magyarország születése. Magyarország története, 1711-1914. Egyetemi tankönyv. Pécs, 2009. 600. p.

Kozma Gábor: A magyar egyházi oktatás ügye 1848/49-ben. In: Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata, 2010. 2. sz. 121-138. p.; 135. p.

8.      Egyházak, egyházpolitika és politikai eszmék az Osztrák-Magyar Monarchiában. Miskolc, ME BTK Politikatudományi Intézet, 2008. (Műhelytanulmányok, 4.) 36 p.

– Hivatkozások:

Busku Anita Andrea: Lonovics József a jozefinizmusról és az 1855. évi konkordátumról Európában. In: Egyháztörténeti Szemle, 2009. 3. sz. 83-102. p.; 99. p.

Chimpan Noémi: A magyar államélet megreformálása körül kibontakozó egyházpolitikai küzdelmek a 19. század végén. In: X. RODOSZ (Romániai Magyar Doktorandusz) Konferencia, 2009. Kolozsvár, 2010. s. p. (több alkalommal)

9.      Az Országos Vallásügyi Tanács, 1989-1990. Bp., METEM - Magyar Országos Levéltár, 2011. 124 p.

– Recenzió:

Jakab Attila: — In: Egyházfórum, 2012. 2. sz. 63. p.

– Hivatkozások:

Soós Viktor Attila: Hivatalból titkárság. Az egyházak feletti állami ellenőrzés átalakítása 1988-1990 között. In: Levéltári Közlemények, 2011. 1. sz. 101-118. p.; 107., 114. p. (több alkalommal)

 

II. Könyvfejezet:

 1. A miskolci reformátusság a 20. században. In: Fából és deszkából. A miskolci Deszkatemplom. Szerk.: Balogh Judit – Dobrossy István. Miskolc, 1999. 83-137. p. [MLP]

– Hivatkozások:

Gyulai Éva: Az Avasi templom és temető XVIII. évszázada. In: Református templom és temető a miskolci Avason. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2003. 21. p.

 1. Protestáns megújulási mozgalom és szektaügy a XVIII. századi Szabolcs vármegyében. In: Történelmi tanulmányok. Miskolc, 1999. (Studia Miskolcinensia, 3.) 120-144. p.

– Hivatkozások:

Tóth Péter: A cigányság története Magyarországon a feudalizmus korában. Bp., 1997. (CD-ROM)

Balogh Judit: Kérdések, hipotézisek, feladatok a XVII. századi magyar puritanizmus kutatása kapcsán. In: Fiatal egyháztörténészek írásai. Szerk.: Fazekas Csaba. Miskolc, 1999. 52. p.

Dienes Dénes: „Melyeket én az én Uram Jézus Krisztusomtól tanultam…” A református kegyesség jellemző vonásai a 18. században Magyarországon. Sárospatak, 2002. 93. p.

Horváth Zita: A paraszti társadalom Magyarországon a 18. században és a Biblia. In: Egyháztörténeti Szemle, 2009. 2. sz. 103-113. p.; 109. p.

 1. Érvek és ellenérvek a káptalani követek országgyűlési szavazatjogáról Szemere Bertalan ismeretlen beszéde kapcsán, 1847. október 15. In: Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon. Nemzetközi történész konferencia előadásai, 1998. május 27-28. Szerk.: Hegedűs András – Bárdos István. Esztergom, 1999. 11-32. p. [T1]

– Hivatkozások:

Sarnyai Csaba Máté: Kényszer és/vagy kompromisszum? Megjegyzések a klérus tizedről való lemondásának történetéhez (1848) In: Egyháztörténeti Szemle, 2000. 2. sz. 30-52. p.

Herger Csabáné: A summum jus patronatus a 19. századi Magyarországon. In: Századok, 2007. 6. sz. 1514-1537. p.; 1522. p.

 1. A szerzetesrendek közéleti szerepének megítélése a reformkorban, különös tekintettel a jezsuitákra. In: Fiatal egyháztörténészek írásai. Szerk.: Fazekas Csaba. Miskolc, 1999. 76-113. p. [T1]

– Hivatkozások:

R.Várkonyi Ágnes: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Szerk.: Szilágyi Csaba. Piliscsaba, 2006. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák, 2.) 163-189. p.; 164. p.

Busku Anita Andrea: Lonovics József csanádi püspök a szerzetesrendekről 1839-1840-ben. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 3. sz. 56-70. p.

 1. Római katolikus egyházmegyei zsinatok az 1920-as évek első felében. (Az 1921-es váci zsinat alapján) In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. Tom. V. Addenda. Miskolc, 1999. 53-61. p.
 2. 1000 Jahre Ungarn – 400 Jahre Esterházy. Die Familie Esterházy im Spiegel der ungarischen Geschichte. In: Barkóczi, István (Hrsg.): Von Raffael bis Tiepolo. Italienische Kunst aus der Sammlung des Fürstenhauses Esterházy. Frankfurt-Budapest, 1999. 12-23. p. (közösen Bessenyei Józseffel)
 3. Data to the Social History of Hungarian Catholic Political Parties in the Horthy Era. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica. Tom. V. Miskolc, 1999. 167-175. p.
 4. Rimely Mihály pannonhalmi főapát az 1847-48. évi országgyűlésen. In: Győri Tanulmányok, 22. Győr, 2000. 65-154. p. [T1] [MLP]

– Recenzió:

Csekő Ernő: Győr város levéltárának kiadványai, 1995-2000. In: Levéltári Szemle, 2000. 4. sz. 58-59. p.

Polgár Tamás: A Győri Tanulmányok az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. In: Aetas, 2000. 4. sz.

– Hivatkozások:

Hermann Róbert: Az 1848–49-es források kiadása. In: Fons, 2000. 1. sz. 151-170. p.; 157. p.

Katona Csaba: A bencés rend, mint fürdőtulajdonos az 1860-70-es években. In: Egyháztörténeti Szemle, 2000. 2. sz. 53-74. p.; 72. p.

Zakar Péter: „Egyedül Kossuth szava parancsolt…” Katolikus papok feljegyzései az 1848/49-es szabadságharc eseményeiből. Szeged, 2001. (Dél-alföldi évszázadok, 16.) 83. p.

Herger Csabáné: A summum jus patronatus a 19. századi Magyarországon. In: Századok, 2007. 6. sz. 1514-1537. p.; 1526. p.

 1. Városok és szerzetesrendek Magyarországon 1846-ban. In: A mesterség iskolája. Tanulmányok Bácskai Vera 70. születésnapjára. Szerk.: Bódy Zsombor – Mátay Mónika – Tóth Árpád. Bp., 2000. 109-150. p. [T1]

– Hivatkozások:

Illés Pál Attila: Ferencesek lelkipásztori működése az esztergomi főegyházmegyében a XIX. század közepén. In: A ferences lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. 1. Szerk.: Őze Sándor – Medgyesy-Schmikli Norbert. Piliscsaba-Bp., 2005. (Művelődéstörténeti műhely: rendtörténeti konferenciák.) 354-363. p.; 358. p., 359. p.

 1. A katolikus egyház lemondása a tizedről 1848. március 18-án. In: A miskolci Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XXXIX. Szerk.: Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 2000. 165-188. p. (közösen Gyulai Évával) [T1] [MMDK]

– Hivatkozások:

Zakar Péter: A forradalom és szabadságharc liberális egyházi megközelítései. In: Századvég, 2001. nyár. (21. sz.)

Sarnyai Csaba Máté: Kényszer és/vagy kompromisszum? Megjegyzések a klérus tizedről való lemondásának történetéhez (1848) In: Egyháztörténeti Szemle, 2000. 2. sz. 30-52. p.

Sarnyai Csaba Máté: Az autonómia sürgetése a kor uralkodó eszméinek megnyilatkozása. In: Prohászka Ottokár, Magyarország apostola és tanítója. Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról. Szerk.: Szabó Ferenc – Mózessy Gergely. Szeged, 2002. 85-96. p.; 89. p.

Komár Éva: Az egyházi birtokok szekularizációjának terve a reformkorban. In: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Tudományos Diákköri Közleményei, 1. 1999-2000. évi dolgozatok. Szerk.: Fazekas Csaba. Miskolc, 2003.

Sarnyai Csaba Máté: Prohászka Ottokár és Giesswein Sándor a katolikus autonómiáról. In: Belvedere Meridionale, 2007. 1-2. sz. 40-53. p.; 52. p.

Busku Anita Andrea: Lonovics József emlékbeszédei. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 2010. 1. sz. 25-75. p.; 71. p.

 1. Miskolc város az országos politikában. In: Miskolc története, 1702-1847. Szerk.: Faragó Tamás. Miskolc, 2000. (Miskolc története, III/1.) 7-57. p. [MLP]

– Hivatkozások:

Stipta István: Miskolc igazgatásának és jogéletének jellegzetességei. In: Uo. III/2. 711. p.

A Püspök és Alsó-Papszer, a mai Rákóczi utca kereskedő és polgárháza, megújuló középülete. In: Dobrossy István: Miskolc írásban és képekben, 10. Miskolc 2003. 235., 237. p.

 1. Városi társadalom. In: Miskolc története, 1702-1847. Szerk.: Faragó Tamás. Miskolc, 2000. (Miskolc története, III/2.) 517-679. p. (közösen Ö.Kovács Józseffel és Szendi Attilával) [MLP]

– Hivatkozások:

Faragó Tamás: Miskolc az ország településrendszerében a XVIII. század eleje és a xix. század közepe között. In: Uo. III/2. 965. p.

Gulya István: A kőműves- és kőfaragó-mesterség Északkelet-Magyarországon a 16-19. században. In: A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, XLIV. Szerk.: Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 2005. 127-175. p.; 135. p., 137. p.

 1. Borsod vármegye állásfoglalásai a vegyes házasságokkal kapcsolatos egyházpolitikai vitában, 1840-1841. In: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv, X. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2000. 207-242. p. [T1] [MLP]
 2. A katolikus egyház közéleti tevékenységének reformkori történetéhez. (Esettanulmány: Katolikus politikai program 1846-ból). In: Állam és egyház a polgári átalakulás korában Magyarországon, 1848-1918. Szerk.: Sarnyai Csaba Máté. Bp., 2001. (METEM könyvek, 29.) 29-45. p. [T1]

– Hivatkozások:

Magyarország története a 19. században. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Pajkossy Gábor. Bp., 2003. (Osiris tankönyvek.) 176. p.

Vogel Zsuzsa: Faludi Ferenc munkáinak erdélyi olvasóiról. In: Erdélyi Múzeum, 2007. 3-4. sz. 94-112. p.; 105. p.

Tamási Zsolt-József: Az erdélyi római katolikus egyházmegye az 1848-49-es forradalomban. Kolozsvár, 2007. (Sapientia könyvek) 75. p.

Vas Réka: "...mert a hit Isten ajándéka..." Az országgyűlések elé terjesztett egyházi és vallási sérelmek a reformkori Erdélyben. In: XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia. Kolozsvár, 2009. s. p.

Chimpan Noémi: A magyar államélet megreformálása körül kibontakozó egyházpolitikai küzdelmek a 19. század végén. In: X. RODOSZ (Romániai Magyar Doktorandusz) Konferencia, 2009. Kolozsvár, 2010. s. p. (több alkalommal)

 1. A Fáber-Apáti per. A Tanácsköztársaság „vallásügyi likvidáló biztosainak” felelősségre vonása 1920-ban. In: Bűn és bűnhődés, 2. Szerk.: Bana József. Győr, 2001. (Győri Tanulmányok, 24.) 17-42. p. [MLP]

Hivatkozások:

Bohus Gábor: A Tanácsköztársaság egyházpolitikája. Referátum, 2003.

Szakál Ádám: A magyar piaristák a Tanácsköztársaság idején. In: A piarista rend Magyarországon. Szerk.: Forgó András. Bp., 2010. 185-200. p.; 188. p.

Bikfalvi Géza: A fővárosi jezsuita központ élete a Tanácsköztársaság idején. Párbeszéd - Magyar Jezsuita Portál. Jezsuita történeti tár, 2011. [www.jezsuita.hu]

 1. A felekezetalapítás kérdése a két világháború közötti Magyarországon. In: Magyarország és Európa, 1919-1939. Szerk.: Döbör András – Kiss Gábor Ferenc. Szeged, 2001. (Belvedere kiskönyvtár, 14.) 81-106. p.

Hivatkozások:

Csiziné Schlosser Annamária: Az egyházak jogalanyisága. (Kézirat. Doktori értékezés. PPKE Jog- és Államtudományi Kar, 2010.) 28. p., 31. p.

 1. Collaborating with Horthy. Political Catholicism and Christian Political Organisations in Hungary, 1918-1944. In: Christdemokratie in Europa im 20. Jahrhundert. – Christian Democracy in 20th century Europe. – La Democratie Chrétienne en Europe au XXe siécle. Hrsg.: Gehler, Michael – Kaiser, Wolfram – Wohnout, Helmut. Wien – Köln – Weimar, 2001. (Arbeitskreis Europäische Integration. Historische Forschungen. Veröffentlichungen, 4.) 224-249. p.

– Hivatkozások:

Historische bibliographie. Berichtsjahr, 2001. Hrsg.: Horst Müller. 791. p.

Conway, Martin: Catholic Policy or Christian Democracy? The Evolution of Inter-War Political Catholicism. In: Political Catholicism in Europe, 1918-1945. Ed.: Kaiser, Wolfram. London, Routledge, 2004. 235-252. p.; 243-244., 249. p.

Spannenberger, Norbert: Die katholische Kirche in Ungarn 1918-1939: Positionierung im politischen system und „Katolische Renaissance”. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006. 111., 194. p.

Conway, Martin: The Christian Churches and Politics in Europe, 1919-1945. In: The Cambridge History of Christianity. Vol. 9. World Christianities, c.1914-c.2000. Ed.: McLeod, Hugh. Cambridge, 2006. 151-178. p.; 174. p.

Revue d'histoire ecclésiastique, 2006. 875. p.

Kaiser, Wolfram: Christian Democracy and the Origins of European Union. Cambridge, 2007. 52. p., 352. p.

Bijman, R.C.: Clerical Fascism? A Controversial Concept and its Use. Master thesis. Universiteit Utrecht, 2009. 153. p.

Spannenberger Norbert: A politikai katolicizmus. In: A magyar jobboldali hagyomány, 1900-1948. Szerk.: Romsics Ignác. Bp., 2009. 186-213. p., 187. p. és a tanulmány egésze.

 1. Neoprotestáns mozgalmak és megítélésük a XVIII. századi Magyarországon, a tiszadobi „ébredés” tükrében. In: Népi vallásosság a Kárpát-medencében, 5. Szerk.: S.Laczkovits Emőke – Mészáros Veronika. II. köt. Veszprém, 2001. 165-200. p. [MMDK]

– Hivatkozások:

Viga Gyula: Népi vallásosság a Kárpát-medencében. In: Uő: Miscellanea museologica. Miskolc, 2002. (Officina Musei 12.) 205-214. p.; 213. p.

 1. „Felső-Magyarország” fogalmának változásairól a 19. században. In: Felső-Magyarországtól Észak-Magyarországig. Szerk.: Bessenyei József. Miskolc, 2001. 18-21. p.
 2. Enlightenment and Neo-Protestant Movements in Eighteenth Century Hungary. In: Théories et Débats Esthétiques au Dix-huitieme Siecle. Éléments d'une enquěte. – Debates on Aesthetics in the Eighteenthe Century. Questions of Theory and Practice. Éd.: Décultot, Élisabeth – Ledbury, Mark. Paris, 2001. (Collection éditée pour la Société Internationale d'Étude du Dix-huitieme Siecle – Series published for the International Society of Eighteenth-Century Studies, 4.) 317-340. p.
 3. Borsod-Abaúj-Zemplén megyei adalékok a kádári „konszolidáció” egyházpolitikájához. In: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv, XI. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2001. 301-319. p. [MLP]
 4. Prohászka Ottokár és Mayer Károly káptalani nagyprépost tiltakozása az egyházi birtokok „likvidálása” ellen (1919. június 10.) In: Prohászka Ottokár, Magyarország apostola és tanítója. Tanulmányok Prohászka eszmevilágáról. Szerk.: Szabó Ferenc – Mózessy Gergely. Szeged, 2002. 97-117. p.

– Recenziók:

Gyorgyovics Miklós: -- In: Távlatok, 2002. 56. sz. 335-336. p.

Horváth Pál: -- Az MTA Filozófiai Kutatóintézetének Akadémiai-Filozófiai Nyitott Egyeteme. Könyvjelző. 2002.

– Hivatkozások:

Szabó Ferenc S.J.: Prohászka Ottokár élete és műve, 1858-1927. Bp., 2007. 219. p.

 1. Illyés Ferenc edelényi plébános áldás-megtagadási ügye 1841-ben. In: A Borsodi Tájház Közleményei, 9-10. Szerk.: Laki-Lukács László. Edelény, 2002. 26-52. p. [T1]
 2. Miskolc város önkormányzata. In: Miskolc. Segédkönyv a város megismeréséhez általános és középiskolák részére. Szerk.: Dobrossy István – Fazekas Csaba. Miskolc, 2002. 189-215. p. [MLP]
 3. 1848-1849. In: Miskolc története, 1848-1918. Szerk.: Veres László. Miskolc, 2003. (Miskolc története, IV/1.) 7-37. p. [MLP]
 4. Források és módszerek a politikai katolicizmus reformkori történetének tanulmányozásához (1844-1848). In: Források és történetírás. Szerk.: Bessenyei József – Feld István et. al. Miskolc, 2003. (Studia Miskolcinensia, 4.) 177-192. p. [T2]
 5. Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban. In: Deák Ferenc és kora. Bp., 2003. 42-54. p. [T2]

– Hivatkozások:

Hermann Róbert: Zala követe, Szentgrót képviselője. Deák Ferenc az 1848. évi rendi és az 1848. évi népképviseleti országgyűlésen. In: Zala követe, Pest képviselője. Deák Ferenc országgyűlési tevékenysége, 1833-1873. Zalaegerszeg, 2004. (Zalai Gyűjtemény, 59.) 91-185. p.; 94. p.

Pajkossy Gábor: Deák-emlékév. In: BUKSz, 2004. 2. sz. 144-157. p.; 150. p.

 1. Adatok a miskolci irodalmi reformkörök történetéhez, 1956. február – október. (Dokumentumok a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pártarchívumból.) In: Nagy Imre élete és kora. Tanulmányok és forrásközlések, II. Miskolc és Északkelet-Magyarország 1956-ban. Szerk.: Á.Varga László. Bp., 2003. 31-74. p.

– Hivatkozások:

Sipos Levente: Földvári Rudolf emlékezéseihez. In: Földvári Rudolf: Tiszta vizet a pohárba! Életútinterjú. Szerk.: Molnár Adrienne - Sipos Levente. Bp., 2011. 11-22. p., 13. p.

 1. Christliche Demokratie in Ungarn. In: Buchstab, Günter – Uertz, Rudolf (Hrsg.): Christliche Demokratie im zusammenwachsenden Europa. Entwicklungen – Programmatik – Perspektiven. Freiburg-Basel-Wien, 2004. 264-286. p. (közösen Erdődy Gáborral)

– Hivatkozások:

Gergely Jenő: A kereszténydemokrácia Magyarországon. In: Múltunk, 2007. 3. sz. 113-154. p.; 113., 142. p.

Gergely Jenő: A kereszténydemokrácia történetéhez Magyarországon. In: Két világ kutatója. Urbán Aladár 80 éves Szerk.: Háda Béla – Majoros István – Maruzsa Zoltán – Petneházi Margit. Bp., 2009. 153-166. p.; 153. p.

 1. Collaborating with Horthy. Political Catholicism and Christian Political Organisations in Hungary, 1918-1944. In: Political Catholicism in Europe, 1918-1945. Ed.: Kaiser, Wolfram – Wohnout, Helmut. London, 2004. 195-216. p.

– Hivatkozások:

19-20 世紀ハンガリ における体育と軍事 国民化政策の失敗と統治の転換―千葉大学大学院 社会文化科学研究科 姉川雄大 [Anegava: Testnevelés és katonapolitika Magyarországon a 19-20. században – A nemzetiesítő politika kudarca és a kormányzás (vagy közpolitika) átalakulása. Japán nyelvű doktori disszertáció, Csiba Egyetem Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Kar Doktori Iskola, 2007.] 52. p., 67. p.

Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Agrární strany: hledání ztraceného času. Středoevropské agrární strany v komparativní perspektivě. In: Politologický Časopis, 2009. Nr. 3. 179-199. p.

Loth, Wilfried: Social Rights and Democracy in European Catholic Thought. In: Democracy and Social Rigths in the „Two Wests”. Ed: Kessler-Harris, Alice – Maudagna, Maurizio. Torino, 2009. 143-157. p.; 155. p.

Loth, Wilfried: Katholizismus und Demokratie in Europa. In: Theologie. Geschichte. Zeitschrift für Theologie und Kulturgeschichte. Bd. 5. 2010.

Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Politické strany - Původ, ideologie a transformace politických stran v západní a střední Evropě. Praha, 2010. 114., 265. p.

Hloušek, Vít – Kopeček, Lubomír: Origin, Ideology and Transformation of Political Parties. Easthttp://www.muni.cz/design/_img_cont/spacer.gif-Central and Western Europe Compared. Ashgate, 2010. 95., 140. p.

 1. II. Rákóczi Ferenc miskolci pátense a vallás ügyéről. In: Emlékülés a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságának székházában, 2004. május 26. – A Rákóczi-szabadságharc dokumentumai Abaúj-Torna, Borsod, Gömör-Kishont és Zemplén megyékből, 1703-1704. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 2004. 63-76. p. [MLP]

– Hivatkozások:

Misóczki Lajos: A vallási türelem az észak-magyarországi vármegyék példái alapján II. Rákóczi Ferenc intézkedéseiben. In: Agria, 41. Az Egri Múzeum Évkönyve – Annales Musei Agriensis. Eger, 2005. 133-197. p.; 136., 137., 145., 147. p.

R.Várkonyi Ágnes: A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Szerk.: Szilágyi Csaba. Piliscsaba, 2006. (Művelődéstörténeti Műhely. Rendtörténeti konferenciák, 2.) 163-189. p.; 165., 185. p.

Misóczki Lajos: Vallás- és egyházügy a Rákóczi-szabadságharc idején. Gyöngyös, 2009. 24. p. (kétszer), 26. p. (négyszer), 27. p., 57. p.

 1. A miskolci református egyház története. In: Miskolci keresztény közéleti almanach, 2004. Szerk.: Gróf Lajos. Miskolc, 2004. 103-130. p. [Közösen Balogh Judittal és Dienes Dénessel.]
 2. Thassy Miklós miskolci plébános és a vegyes házasságok ügye 1840-1841-ben. In: Miskolci keresztény közéleti almanach, 2004. Szerk.: Gróf Lajos. Miskolc, 2004. 179-196. p. [T2] [MLP]
 3. Historical Outline of the Relationship between the State and the Churches in Hungary, with Special Regard to the Period 1790-1945. In: Die ungarischen Kirchen. Ihre jüngste Geschichte unt aktuelle Probleme. Berlin, 2005. (Schriftenreihe des Instituts für vergleichende Staat-Kirche Forschung. Heft. 17.) 5-14. p.

– Hivatkozások:

헝가리탈사회주의과정에서의교회의역할(고재성. 사회주의 체제전환기 교회의 역할 - 독일, 러시아, 헝가리, 폴란드 사례. [Egyháztörténeti tanulmány Kelet-Európáról koreai nyelven: Korea Peace Institute: www.cornerstone.or.kr, 2010.] 75-94. p.; 77. p., 78. p. (kétszer), 79. p. (kétszer)

 1. Kossuth Lajos házasságkötésének ügye a vegyes házasságokkal kapcsolatos egyházpolitikai vitában (1840-1841) In: Kossuth és az egyházak. Szerk.: Kertész Botond. Bp., 2004. [2005.] (Evangélikus Gyűjteményi Kiadványok, I.) 70-106. p. [T2]

– Hivatkozások:

Hermann Róbert: Az 1992-2006 között megjelent Kossuth-irodalom válogatott bibliográfiája. In: Kossuth Lajos, a „magyarok Mózese”. Szerk.: Hermann Róbert. Bp., 2006. 252-294. p.; 262. p.

Losonczy Tóth Árpád: Egy boldog menyasszony levelei. Meszlényi Terézia és Tanárky Auguszta levelezése. Győr, 2008. 10. p., 15. p., 22. p., 70. p., 74-79. p. (minden oldalon), 107. p., 114. p.

 1. Irodalmi-stilisztikai eszközök a vegyes házasságok 1841. évi politikai vitájában. In: „Tenger az igaz hitrül való egyenetlenségek vitatásának eláradott özöne…” Tanulmányok XVI-XIX. századi hitvitáinkról. Szerk.: Heltai János – Tasi Réka. Miskolc, 2005. 231-250. p.
 2. Deák Ferenc az 1841. évi egyházpolitikai vitában. In: Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. A 2003. november 4-5-én a szegedi városházán tartott konferencia előadásai. Szerk.: Balogh Elemér – Sarnyai Csaba Máté. Szeged, 2005. (A Pólay Elemér Elemér Alapítvány Könyvtára, 1.) 83-163. p.
 3. Feljelentés a diósgyőri plébános ellen 1844-ből. In: Tanulmányok az 50 éves Bana Jocó tiszteletére. Szerk.: Katona Csaba. Győr, 2006. 47-52. p. [Rövidítve megjelent: Múlt-kor történelmi portál, 2008. február 28.] [T2]
 4. Somogyi Antal kommentárjai a szatmári 12 ponthoz. In: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv, XIV. Szerk.: G.Jakó Mariann – Veres László – Viga Gyula. Miskolc, 2006. 177-190. p. [T2]
 5. Az első hazai újságíróverés nyomában. In: A magyar újságíró múltja és jelene. Red.: Buzinkay Géza. Eger, 2006. (Acta Academiae Paedagogicae Agriensis. Nova Series Tom. XXXIII. Sectio Scientiarum Medialium.) 143-180. p. [T2]
 6. A Kossuth-Hindy-affér. In: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Kossuth Kutató Öntevékeny Csoportjának Közleményei, I. Miskolc, 2006. 12-23. p. [T2]
 7. Újabb adatok Kossuth Lajos házasságkötéséhez. In: A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Kossuth Kutató Öntevékeny Csoportjának Közleményei, I. Miskolc, 2006. 44-51. p. [T2]
 8. Parainesis a Bihar megyei honfiakhoz 1839-ből. In: Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára. Szerk.: Daniel Heinz – Fazekas Csaba – Rajki Zoltán. Miskolc, 2006. 100-111. p. [T2]
 9. Adalékok Kossuth Lajos egyházpolitikai nézeteihez. In: Évkönyv I. Wesley János Lelkészképző Főiskola. Szerk.: Majsai Tamás. Bp., 2006. 31-60. p. [T2]
 10. A reformkori egyházpolitikai viták Marczali Henrik történetírásában. In: Előadások Marczali Henrik születésének 150. évfordulója alkalmából. Szerk.: Karancz Gábor. Marcali, 2006. 59-64. p.
 11. Historical Outline of the Relationship of the State and the Churches in Hungary, 1945-2002. In: Church, State and Society in the Pannonian region in the 20th century. 32. Internationales kulturhistorisches Symposium Mogersdorf. (Koprivnica, 2002.) Ed.: Šute, Ivica – Budak, Neven. Zagreb, 2006.
 12. A „krasznai tizenkét pont”. In: Tanulmányok az egyetemes és magyar történelem köréből, V. Szerk.: Czövek István. Nyíregyháza, 2007. 9-44. p. [T2]
 13. Egyházak és vallásfelekezetek. A református egyház. A kisegyházak. In: Miskolc története 1918-tól 1949-ig. Szerk.: Dobrossy István – Stipta István. Miskolc, 2007. (Miskolc története, V/2.) 215-249., 309-318. p. [MLP]
 14. Lajos Kossuths Kirchenpolitik. In: Lajos Kossuth (1802-1894). Wirken – Rezeption – Kult. Hamburg, 2007. (Beiträge zur Deutschen und Europäischen Geschichte, 36.) 51-60. p.
 15. Remarks on Lajos Kossuth’s Church Policy. In: Omeljan Pritsak Armagani. A Tribute to Omeljan Pritsak. Ed.: Mehmet Alpargu – Yücel Öztürk. Sakarya, Temmuz, 2007. (Sakarya Üniversitesi Yayinlari) 767-775. p.
 16. Fegyverei a rózsaszín elméncségnek, mennykövei a lélekrázó szónoklatoknak... Esettanulmány irodalmi-stilisztikai eszközök használatára a vegyes házasságok 1841. évi politikai vitájában. In: Jer, nézd a Balatont. Reformkori művelődéstörténeti szemináriumok és konferenciák. Badacsony, 1999-2002. Szerk.: Fábri Anna – Ács Anna. Veszprém, 2007. 129-152. p. [T2]
 17. The Beginnings of Political Catholicism and Embourgeoisement in Hungary from 1790 to 1848. In: The Role of the Churches in the Modernisation of Society in the Pannonian Region in the 18th and 19th Centuries. International Historico-Cultural Symposium Mogersdorf 2001. Bd. 31. Szombathely, 2008. 60-77. p.
 18. Rimely Mihály pannonhalmi főapát 1849-ben. In: Tanulmányok Granasztói György tiszteletére. Szerk.: Czoch Gábor – Klement Judit – Sonkoly Gábor. Bp., 2008. 489-298. p. [T2]
 19. Néhány gondolat az egyháztörténet-írásról és kutatóműhelyeiről.Úvahy o cirkevný dejinách a o výskumných pracoviskách. In: Felekezek, egyházpolitika, identitás. – Konfesie, cirkevná politika, identita. Bp., 2008. 427-436. p.

– Hivatkozások:

Baráth Béla Levente – Szabadi István: Irányvonalak a 16-17. századi magyar református egyháztörténet és egyházi műveltség kutatásában (1989-2009). In: Egyház és kegyesség a kora újkorban. Kutatástörténeti tanulmányok. Debrecen, 2009. 9-34. p.; 13. p.

Hünlich Róbert: A 20. századi református egyháztörténet megírásának egyes lehetőségei, különös tekintettel a társadalomtörténettel való egyttmunkálkodásra. In: Doktoranduszok Fóruma. Miskolc. 2008. november 13. Szerk.: Szőke Kornélia. Miskolc, 2009. 48-51. p., 48. p.

 1. A karthausi szerzője a szerzetességről 1848-ban. In: Connecting people: A pedagógia és az emberi kapcsolatok. Szakmai konferencia Miskolcon a 60 éves Trencsényi László tiszteletére. Szerk.: Knausz Imre. Bp., 2008. 25-32. p. [T2]
 2. A birodalom felettes énje: egyház és állam. In: Egy közép-európai birodalom. Az Osztrák-Magyar Monarchia (1867-1918). Szerk.: Gáspár Zsuzsa – Gerő András. Bp., Officina, 2008. 152-175. p. [T2]
 3. Das Über-Ich des Reichs: Kirche und Staat. In: Österreich-Ungarn. Das Habsburgerreich von 1867 bis 1918. Hrsg.: Gáspár, Zsuzsa – Gerő, András. Wien, Ueberreuther, 2008. 152-175. p.
 4. The Super-Ego of the Empire: Church and State. In: The Austro-Hungarian Dual Monarchy (1867-1918). Ed.: Gáspár, Zsuzsa – Gerő, András. London – Cape Town – Sydney, New Holland, 2008. 152- 175. p.
 5. Az állam és az egyházak kapcsolata Magyarországon – egykor és ma (vázlat). In: Egyházak és tolerancia Magyarországon. Szerk.: Köbel Szilvia. Bp., 2008. 53-62. p.

– Hivatkozások:

Köbel Szilvia: Vallási diszkrimináció a jogtörténetben – mai tanulságok. In: Vallási sokféleség és a vallási antidiszkrimináció jogi szabályozása – a magyarországi és a határon túli vallási közösségek tapasztalatainak és teológiájának tükrében. Szerk.: Galik Gábor – Matók Miklós. Bp., 2010. 102-109. p.; 201. p.

 1. Egyházfinanszírozás Magyarországon. In: Miskolci Politikatudományi Évkönyv, I. Szerk.: Fazekas Csaba. Miskolc, 2008. 69-83. p.
 2. A Kádár-korszak egyházpolitikai modellje. In: Vallások és egyházak az egyesült Európában. Magyarország. Szerk.: Korpics Márta – Wildmann János. Bp., 2010. 113-118. p.
 3. Trianon mítoszai. In: Egyezzünk ki a múlttal! Műhelybeszélgetések történelmi mítoszainkról, tévhiteinkről. Szerk.: Lőrinc László. Bp., 2010. 181-185. p.
 4. Protestáns érvek és ellenérvek az 1840-es évek egyházpolitikai vitáiban. In: „Zengett Szíonon a zsoltár”. A magyar kálvinizmus kulturális és civilizációs hatásai. Szerk.: Kulin Ferenc – Veliky János. Bp., 2010. 101-115. p.
 5. A magyarországi katolikus egyház és a „fasizmus”. In: Újragondolt negyedszázad. Tanulmányok a Horthy-korszakról. Szerk.: Miklós Péter. Szeged, 2010. 214-222. p.
 6. Rendszerváltás és egyházpolitika Magyarországon (1987-1990). In: A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Tudományos konferencia a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény húszéves évfordulója alkalmából. Szerk.: Köbel Szilvia. Bp., 2010. 75-81. p. (Megjelent még: Sola Scriptura, 2010. 4. sz. 21-27. p.)
 7. Észak-magyarországi vármegyék egyházpolitikai feliratai V. Ferdinándhoz 1840 novemberéből. In: Történet – muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Veres László tiszteletére. Szerk.: Gyulai Éva – Viga Gyula. Miskolc, 2010. 446-456. p.
 8. Körmöczy Imre nyilatkozata 1848 májusából. In: „Ma harcot kell vívni – politizálni kell!” Köszöntő könyv Bárdos-Féltoronyi Miklós 75. születésnapjára. Szerk.: Majsai Tamás. Bp., 2010. (Wesley jubileumi kötetek) 23-32. p.
 9. Prohászka Ottokár és a numerus clausus. In: Jogfosztás -- 90 éve. Tanulmányok a numerus claususról. Szerk.: Molnár Judit. Bp., 2011. 78-105. p.
 10. Egyházak és egyházügyi törvények Magyarországon, 1791-2011. In: Egyházügyi, vallásszabadsági tudományos konferencia. Szerk.: Erdélyi László. Bp., 2011. 95-105. p.
 11. Prohászka Ottokár a XVI. Országos Katolikus Nagygyűlésen, 1924. október. In: Prohászka-tanulmányok, 2009-2012. Szerk.: Mózessy Gergely. Székesfehérvár, 2012. 153-174. p.
 12. Katolikus egyháztörténetírók 1848-képe az önkényuralom korában. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. Tom. XVI. Fasc. 2. Miskolc, 2011. 211-230. p.

 

III. Elektronikus publikáció:

 1. Földvári Rudolf Borsod-Abaúj-Zemplén megyei MDP-titkár levelezése Gerő Ernővel (1956. augusztus) Online: ArchivNet, 2002. 2. sz.: http://www.archivnet.hu
 2. Kultúrbéke, 1987. „Vita” a Kádár-kormány egyházpolitikájáról a parlamentben. Online: ArchivNet, 2003. 2. sz.: http://www.archivnet.hu

– Hivatkozások:

Soós Viktor Attila: Hivatalból titkárság. Az egyházak feletti állami ellenőrzés átalakítása 1988-1990 között. In: Levéltári Közlemények, 2011. 1. sz. 101-118. p.; 102. p.

 1. Tanulmányok és forrásközlések a 19. század egyháztörténetéből (1997-2002). Online: Magyar Elektronikus Könyvtár, 2002. (Társadalomtudományok / Történelem / Magyarország története, 1790-1867. -- Korábban megjelent tanulmányok gyűjteménye.): http://mek.oszk.hu
 2. Orosz könyveket égető miskolci egyetemisták 1955-ben. In: ArchivNet, 2006. 6. sz.: http://www.archivnet.hu
 3. Tanulmányok és forrásközlések a 19. század egyháztörténetéből (2003-2008). Online: Magyar Elektronikus Könyvtár, 2008. (Társadalomtudományok / Történelem / Magyarország története, 1790-1867. -- Korábban megjelent tanulmányok gyűjteménye.): http://mek.oszk.hu

 

IV. Folyóiratban megjelent tanulmány:

 1. Az 1848-49-es képviselőház korelnöke, Palóczy László. In: Rubicon, 1999. 4. sz. 49-50. p.

2.      Az esztergomi főegyházmegye az 1919-es Tanácsköztársaság idején. (Dokumentumközlés) In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 1998. [2000.] 3-4. sz. 157-171. p.

– Hivatkozások:

Bikfalvi Géza: A fővárosi jezsuita központ élete a Tanácsköztársaság idején. Párbeszéd - Magyar Jezsuita Portál. Jezsuita történeti tár, 2011. [www.jezsuita.hu]

 1. A prosperitás teológiája - alulnézetből. In: Kovász, 1999. tavasz-nyár. 98-108. p.
 2. The Dawn of Political Catholicism in Hungary, 1844-1848. In: Hungarian Studies, 1998/99. 1. 13-26. p.

– Hivatkozások:

Culture Wars: Secular-Catholic Conflict in Nineteenth-Century Europe. Ed.: Clark, Christopher – Kaiser, Wolfram. Cambridge, 2003. 364. p.

O'Reilly, William – Penz, Andrea: Freiheit und Unabhängigkeit als imperative Postulate: nationale Bewegungen in Irland und Ungarn im Vergleich (1780-1870). Graz, 2006. 95., 141. p.

Klieber, Rupert: Zwischen Staatskirche und ultramontanem Aufbruch – der katolische Klerus der Donaumonarchie 1816 bis 1918. In: Das Priesterkolleg St. Augustin "Frintaneum" in Wien 1816 bis 1918. Kirchliche Elite-Bildung für den Donau-Alpen-Adria-Raum. Wien-Köln-Weimar, 2008. (Studien zum Frintaneum, 2.) 15-37. p.; 26. p.

Klieber, Rupert: Jüdische - christliche - muslimiche Lebenswelten des Donaumonarchie, 1848-1918. Wien, 2010. 242. p.

 1. Unatkozó főrendek rajzai 1844-ből. In: Gesta, 1999. 1. sz. 46-51. p. [T1]

– Recenzió:

Iskolakultúra, 2000. 5. sz. 117. p.

– Hivatkozások:

Polgár Tamás: A Győri Tanulmányok az 1848-1849. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. In: Aetas, 2000. 4. sz.

Busku Anita Andrea: Lonovics József csanádi püspök a szerzetesrendekről 1839-1840-ben. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 3. sz. 56-70. p.

 1. Hivatkozás az internetre a történettudományban. In: Levéltári Szemle, 2000. 2. sz. 34-39. p. [MLP]

– Hivatkozások:

Kőfalvi Tamás: Az információs forradalom es a történettudomány. In: Levéltári Szemle, 2000. 2. sz. 40–44. p.

Digitális taneszközök használata a humán tudományok óráin. Magyar nyelv és irodalom, történelem, ének-zene. IKT. Sulinet. H.n., é.n. 252. p.

 1. Politikai katolicizmus a két világháború közötti Magyarországon. In: Egyházfórum, 2000. 2. sz. 7-11. p.
 2. Rimely Mihály pannonhalmi főapát a Batthyány-kormány iskolapolitikájáról. In: Egyháztörténeti Szemle, 2000. 2. sz. 98-109. p. [T1]

– Hivatkozások:

Gángó Gábor: Evangéliumi erkölcs és egyéni szabadság. In: A magyar irodalom történetei 1800-tól 1919-ig. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály – Veres András. Bp., 2007. 355-367. p.; 359. p.

Papp, Julien: 1848 Magyarországon: a katolikus egyház és a forradalom. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 2. sz. 92-101. p.

 1. Egy „janicsár” különleges rekordja 1961-ből. In: Egyháztörténeti Szemle, 2000. 2. sz. 143-148. p.

– Hivatkozások:

Soós Viktor Attila: Kísérlet az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai életrajzának rekonstruálására. In: „Alattad a föld, fölötted az ég…” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk.: Balogh Margit. Bp., 2010. 67-81. p.; 67. p.

 1. Dokumentumközlés a Tanácsköztársaság történetéhez. In: Belvedere Meridionale, 2000. 5-6. sz. 115-121. p.
 2. Dokumentumok Haynald Lajos esztergomi főegyházmegyei irodaigazgató felfüggesztésének történetéhez (1849. május-június) In: Századok, 2001. 1. sz. 163-170. p. [T1]

– Hivatkozások:

Zakar Péter: Iratok az esztergomi érsekség 1848-1849-es történetéhez. In: Magyarhontól az Újvilágig. Emlékkönyv Urbán Aladár ötvenéves tanári jubileumára. Bp., 2002. 279-298. p.; 296. p.

Zakar Péter: „Hazám sorsa az én sorsom.” Az Esztergomi Érsekség 1848/49-ben. Szeged, 2003. (hivatkozás számos helyen)

Lakatos Andor: Haynald Lajos élete és kora. (1816-1891) (Kézirat. Doktori - PhD - értekezés, ELTE BTK, 2003.) (hivatkozás számos helyen)

Papp, Julien: 1848 Magyarországon: a katolikus egyház és a forradalom. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 2. sz. 92-101. p.

 1. A Tiszáninneni Református Egyházkerület állásfoglalásai a vegyes házasságokkal kapcsolatos egyházpolitikai vitákban, 1839-1844. In: Sárospataki Füzetek, 2001. 1. sz. 73-102. p. [T1]

– Hivatkozások:

Szatmári, Judith: Die ungarländische reformierte Kirche in den Jahren des Neoabsolutismus (1850–1860) In: Südost-Forschungen, 62-63. München, 2003. 141-169. p.; 146. p.

Lukács Olga: A vegyes házasságok jogi feltételei az Erdélyi Református Egyházban a XVII-XIX. században. In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica. 2007/1-2. 44-58. p.; 48., 50. p.

Busku Anita Andrea: Lonovics József csanádi püspök és a „váradi–rozsnyói vita” 1840-ben. In: Levéltári Szemle, 2009. 4. sz. 27-39. p.; 19. p.

 1. Még egyszer Horváth Mihály autonómia-kongresszussal kapcsolatos felhívásáról (1849). In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok – Regnum, 1999. [2001] 3-4. sz. 271-275. p. [T1]
 2. Irodalom, irodalmárok és a helyi politika az 1956 előtti Miskolcon. In: Északkelet-Magyarország, 2001. 11. sz. 5-15. p.
 3. Ismeretlen egyházpolitikai röpirat 1849-ből. In: Magyar Könyvszemle, 2001. 4. sz. 454-466. p. [T1]

– Hivatkozások:

Rózsás Márton: A polgári művelődés terei Barcson a 19. sz. derekától a II. világháborúig. I. In: Gyökerek. A Dráva Múzeum tanulmánykötete. Barcs, 2008. 132. p.

Papp, Julien: 1848 Magyarországon: a katolikus egyház és a forradalom. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 2. sz. 92-101. p.

Tamási Zsolt-József: Az erdélyi egyházmegyés papság radikálisabb reformtörekvéseinek háttere 1848/49-ben. In: Studia Theologica Transsylvaniensia, 2009. 2. sz. 259-282. p.; 280. p.

 1. Gaganetz József eperjesi görög katolikus püspök 1849-ben. In: Levéltári Közlemények, 2001. 1-2. sz. 113-139. p. [T1] [MLP]
 2. A balkányi jobbágy házassága, a geszterédi plébános szitkozódása és az egyházpolitika 1841-ben. In: Egyháztörténeti Szemle, 2002. 1. sz. 155-166. p. [T1]
 3. Szász Károly kultuszminisztériumi államtitkár válasza a katolikus püspöki kar emlékiratára, 1848. december. In: Egyháztörténeti Szemle, 2002. 2. sz. 93-104. p. [T1]

– Hivatkozások:

Oláh-Gál Róbert: Szász Károly, az államférfi. In: Népújság (Marosvásárhely), 2007. február 9.

Papp, Julien: 1848 Magyarországon: a katolikus egyház és a forradalom. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 2. sz. 92-101. p.

Kozma Gábor: A magyar egyházi oktatás ügye 1848/49-ben. In: Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata, 2010. 2. sz. 121-138. p.; 123. p.

 1. Katolicizmus és konzervativizmus a XIX. századi Magyarországon. In: Múltunk, 2002. 3-4. sz. 427-475. p. [T1]

– Recenzió:

Ignácz Károly: Konzervativizmus-vita. In: Múltunk, 2003. 2. sz. 259-276. p.

– Hivatkozások:

Česko-slovenská historická ročenka. 2006. Ed. Goněc, Vladimir. Brno, 2006. 156. p.

Katolikus egyház a 18–19. századi Magyarországon. Piliscsaba, 2008. (Publicationes Instituti Historici in Universitate Catholica de Petro Pázmány nuncupatae fundati. Subsidia 2.) 152. p.

Cirkvi a národy strednej Európy (1800-1950). Zost. Peter Švorc – Lubica Harbulová – Karl Schwarz. Prešov-Wien, 2008. 49. p.

Papp, Julien: 1848 Magyarországon: a katolikus egyház és a forradalom. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 2. sz. 92-101. p.

Kárbin Ákos: Egyházpolitikai küzdelmek Egerben, 1890-1895. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 3. sz. 46-55. p.; 52. p.

 1. A Konzervatív Párt 1847. március 15-i értekezlete. In: Levéltári Közlemények, 2003. 1-2. sz. 257-268. p. [T2] [MLP]

– Hivatkozások:

Slovenská archivistika, 39-40. Bratislava, 2004. 174. p.

 1. Dokumentumok Miklós Imre lemondásának történetéhez. In: Egyháztörténeti Szemle, 2004. 2. sz. 120-144. p.

– Hivatkozások:

B.J.: Magyar könyvújdonságokról. In: Mérleg, 2006. sz. 9-13. p.; 11. p.

Dobszay János: Valláspolitika a rendszerváltáskor. Egy házi feladat. In: HVG, 2005. 6.sz. 95-97. p.

Róbert László: Külső ügyről belső vélemény. In: Élet és Irodalom, 2006. május 5.

Tabajdi Gábor – Ungváry Krisztián: Elhallgatott múlt. A pártállam és a belügy. A politikai rendőrség működése Magyarországon, 1956-1990. Bp., 2008.

Soós Viktor Attila: Kísérlet az Állami Egyházügyi Hivatal munkatársai életrajzának rekonstruálására. In: „Alattad a föld, fölötted az ég…” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk.: Balogh Margit. Bp., 2010. 67-81. p.; 67. p.

Udvarvölgyi Zsolt: A Magyar Iszlám Közösség megalapítása. (1988) In: Egyháztörténeti Szemle, 2010. 4. sz. 133-147. p.; 134. p.

Soós Viktor Attila: Hivatalból titkárság. Az egyházak feletti állami ellenőrzés átalakítása 1988-1990 között. In: Levéltári Közlemények, 2011. 1. sz. 101-118. p.; 101. p.

 1. A magyarországi kereszténydemokrácia gyökerei és alternatívái. In: Magyar Szemle, 2005. 7-8. sz. (augusztus) (közösen Erdődy Gáborral)

– Hivatkozások:

Szakolczai György: A magyarországi kereszténydemokrácia. In: Magyar Szemle, 2005. 9-10. sz. 163-165. p.

Erdődy Gábor: Én csak fáklyatartó voltam. Kossuth Lajos, a magyar polgári forradalom és szabadságharc irányítója. Bp., 2006. 242. p.

 1. Miskolci adventisták tizedszedési ügye 1937-ből. In: ATF Szemle, 2005. 2. sz. 24-37. p.
 2. The Lessons from the Past: The Church-State Relations and the Beginnings of Political Catholicism in Hungary from 1790 to 1848. In: Central European Political Science Review, 2005 [2006] Vol. 19. Nr. 6. 99-115. p.
 3. Batthyány Lajos egyházpolitikai nézetei a reformkorban. In: Kisebbségkutatás, 2007. 3. sz. 525-538. p. [T2]

– Hivatkozások:

Vörös Géza: A vallásszabadság gyakorlásának kérdése Magyarországon a 17. századtól a 20. század közepéig. In: A vallási diszkrimináció ellen – az esélyegyenlőség megteremtéséért. Szerk.: Köbel Szilvia. Bp., 2010. 163-176. p.; 175. p.

 1. Két el nem küldött petíció 1848-ból. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 3. sz. 71-86. p. [T2]

– Hivatkozások:

Kozma Gábor: A magyar egyházi oktatás ügye 1848/49-ben. In: Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata, 2010. 2. sz. 121-138. p.; 127. p.

 1. Prohászka Ottokár zsidóellenességéről. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 4. sz. 131-155. p.

– Hivatkozások:

Mózessy Gergely: A Prohászka-disputához. In: Egyháztörténeti Szemle, 2009. 1. sz. 113-117. p.

Molnár Antal: Új Bangha-kép felé? In: Molnár Antal – Szabó Ferenc SJ.: Bangha Béla SJ emlékezete. Bp., 2010. 15-32. p.; 16. p.

 1. Lajcsák Ferenc nagyváradi püspök és Beöthy Ödön két levélváltása a vegyes házasságokról (1839). In: Sárospataki Füzetek, 2009. 1. sz. 11-32. p. [T2]

– Hivatkozások:

Busku Anita Andrea: Lonovics József csanádi püspök és a „váradi–rozsnyói vita” 1840-ben. In: Levéltári Szemle, 2009. 4. sz. 27-39. p.; 28. p.

 1. A rendszerváltó állam egyházpolitikája Magyarországon. (1987-1990) In: Vallástudományi Szemle, 2010. 4. sz. 61-72. p.
 2. A múltmegismerés jövője, avagy töprengés a 22. század történészéről. In: Levéltári Szemle, 2010. 4. sz. 3-8. p.
 3. Balogh János és Fejér György sajtóvitája 1841-ben. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 2010. 6. sz. 520-543. p.
 4. A megidézett. In: Múlt-Kor, 2012. tavasz. 80-85. p.
 5. „Forradalom után”. Eltérések Cherrier Miklós egyháztörténetének 1847. és 1856. évi változatai között. In: Egyháztörténeti Szemle, 2012. 2. sz. 83-93. p.

 

V. Jegyzet, oktatási segédlet:

 1. Bevezetés az újkori magyar történeti források tanulmányozásába. Miskolc, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2001. (A Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék kiadványai. Jegyzetek, 1.) 61 p.

– Hivatkozások:

Hadobás, Eszter: The Register of Students as a source. In: Practice and Theory in Systems of Education, 2008. Vol. 3. Nr. 3-4. 53-56. p.

 1. Miskolc. Segédkönyv a város megismeréséhez általános és középiskolák részére. Miskolc, 2002. (egy fejezet, valamint szerkesztői feladatok közösen Dobrossy Istvánnal)

– Hivatkozások:

Egyszer volt, hol nem volt… Acélváros. Miskolc, 2009. 4. p.

 1. Szövegszerkesztés, bibliográfiák és hivatkozások készítése. In: Informatikai alapismeretek történelem szakos hallgatóknak. Szerk.: Forisek Péter. Bp., 2006. (Bölcsész konzorcium – HEFOP) 23-48. p.

 

VI. Recenziók, ismertetések:

 1. Csinálj hasonlót! Megjegyzések egy borsodi forráskiadvány-kísérlet kapcsán. In: Levéltári Közlemények, 1999. 1-2. sz. 234-239. p. [MLP]
 2. Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára 1848-1849-es iratanyaga. Tematikus repertórium. Szerk.: Németh Ildikó. In: Soproni Szemle, 2000. 1. sz. 84-88. p.
 3. Lakatos Andor: A Kalocsai Főszékeskáptalan levéltára. In: Levéltári Szemle, 2000. 1. sz. 52-54. p. [MLP]
 4. Zakar Péter: A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben. In: Egyháztörténeti Szemle, 2000. 1. sz. 172-182. p.

– Hivatkozások:

Kozma Gábor: A magyar egyházi oktatás ügye 1848/49-ben. In: Deliberationes. A Gál Ferenc Hittudományi Főiskola tudományos folyóirata, 2010. 2. sz. 121-138. p.; 122. p., 129. p. (kétszer)

 1. A haza, az egyház és a trón érdekében. A magyar katolikus egyház 1848-1849-ben. Szerk.: Elmer István. In: Századok, 2000. 4. sz. 1013-1016. p.
 2. Csorba László: A vallásalap „jogi természete”. In: Budapesti Könyvszemle -- BUKSZ, 2001. 1. sz. 82-86. p.
 3. The Long Retreat. (László Csorba: The „Legal Nature” of the Religious Fund.) In: Budapest Review of Books, 2001. No. 1-4. 71-74. p.
 4. A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa, 1777-1923. In: Egyháztörténeti Szemle, 2003. 1. sz. 127-131. p.
 5. Leslie László: Egyház és állam Magyarországon, 1919-1945. In: Klió, 2005. 2. sz. 156-159. p.
 6. Leslie László: Church and State in Hungary, 1919-1945. In: Religion in Eastern Europe, 2006. Nr. 1. 73-76. p.
 7. Gróf Batthyány Kázmér (1807-1854) emlékezete. In: Levéltári Szemle, 2007. 4. sz. 39-41. p. [MLP]
 8. Donáth Péter: A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből, 1868-1958. In: Egyháztörténeti Szemle, 2008. 3. sz. 104-112. p.
 9. Még egyszer a Holokauszt és a keresztény világ c. könyvről. In: Egyháztörténeti Szemle, 2010. 1. sz. 136-140. p.
 10. Miklós Péter: Vallás, politika, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok. In: Egyháztörténeti Szemle, 2010. 4. sz. 162-164. p.
 11. Kovács Ábrahám: Hitvédelem és egyháziasság. A debreceni új ortodoxia vitája a liberális teológiával. In: Református Szemle, 2012. 2. sz. 208-211. p.

 

VII. Kötetek szerkesztése:

 1. Történelmi tanulmányok. Studia Miskolcinensia 3. A Miskolci Egyetem történettudományi tanszékeinek kiadványa. Miskolc, 1999.
 2. Fiatal egyháztörténészek írásai. Miskolci Egyetem BTK, Újkori Magyar Történeti Tanszék. Miskolc, 1999.
 3. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Tudományos Diákköri Közleményei, 1. 1999-2000. évi dolgozatok. Miskolc, 2003.
 4. A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Tudományos Diákköri Közleményei, 2. 2001-2002. évi dolgozatok. Miskolc, 2003.
 5. Ünnepi tanulmányok Szigeti Jenő 70. születésnapjára. Szerk.: Daniel Heinz – Fazekas Csaba – Rajki Zoltán. Miskolc, 2006.
 6. Miskolci Politikatudományi Évkönyv I. Miskolc, 2008.

 

VIII. Kéziratok, adattárakban:

 1. Kisegyházak és szektakérdés a Horthy-korszakban. (Doktori - PhD - disszertáció. ELTE BTK, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, Budapest. 1998.)
 2. Financování církví v Mad'arsku. (Egyházfinanszírozás Magyarországon. Szakértői tanulmány a csehországi Kulturális Minisztérium és a brnoi CDK kiadó részére, 2007.)

 

IX. Általános köszönetnyilvánítások:

Németh Györgyi: Iparosok hirdetései a Miskolci Értesítőben: In: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Évkönyv, IX. Szerk.: Dobrossy István. Miskolc, 1997. 165. p.

Miskolczy Ambrus: Elmaradt nyílt vita az utolsó magyar nemesi felkelésről. Kossuth Lajos ismeretlen magánlevele Kisfaludy Sándor nyílt levelének ügyében. In: Hadtörténeti Közlemények, 2006. 1. sz. 109-119. p.; 109. p.

Faragó Tamás: Bevezető. A főváros és környéke a számok tükrében. In: Uő: A múlt és a számok. Pest Buda és környéke népessége és társadalma a 18-20. században. Várostörténeti tanulmányok. Bp., 2008. 13. p.

Csíky Balázs: Serédi Jusztinián házassági törvényjavaslata. In: Fejezetek a tegnap világából. Tanulmányok. Szerk.: Gergely Jenő. Bp., 2009. 197-213. p.; 208. p.

 * A rövidebb (pl. ismeretterjesztő) cikkek, kisebb kéziratok, interjúk nélkül. A hivatkozások a teljesség igénye és – értelemszerűen – önhivatkozások nélkül.

Internetes elérhetőségre utaló magyarázatok:

[T1] – Tanulmányok és forrásközlések a 19. század egyháztörténetéből (1997-2002). (Ld. B.) pont. III. rész 3. tétel.)

[T2] – Tanulmányok és forrásközlések a 19. század egyháztörténetéből (2003-2008). (Ld. B.) pont. III. rész 5. tétel.)

[MMDK] – Letölthető - a kereső használatával - a Magyar Múzeumi Digitális Könyvtár adatbázisából.

[MLP] – Letölthető - a kereső használatával - a Magyar Levéltári Portál (Levéltárak Közös Keresője) adatbázisából.