ME Irodalomtudományi DI
Hírek
http://www.uni-miskolc.hu/~bolphd/hirek.html

© 2014 ME Irodalomtudományi DI
 
 
 

Pályázati felhívás predoktori ösztöndíj elnyerésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája

pályázatot hirdet

PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA

(alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben

„A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 jelű projekt keretén belül)

 

A pályázat célja

 

A „predoktori ösztöndíj” célja, hogy támogatásban részesítse a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelölteket tudományos fokozatuk megszerzése érdekében.

Az ösztöndíj alkalmazást jelent tudományos segédmunkatárs munkakörben a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében. A kinevezésre határozott időre, 10 hónapnyi időtartamra van lehetőség (2012. szeptember–2013. június).

Előreláthatólag négy ösztöndíj odaítélésére lesz lehetőség.

A munkakörrel járó bér összege bruttó 131.175 Ft/hó.

 

Kik pályázhatnak?

 

Pályázhatnak azok a disszertációjuk témájában kiemelkedő tudományos eredményt nyújtó személyek, akik

a)     doktori képzésüket és doktori abszolutóriumukat a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán teljesítették;

b)     a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltjei vagy legkésőbb pályázatuk benyújtásával egy időben kezdeményezik doktori fokozatszerzési eljárásra bocsátásukat (benyújtják doktorjelölti jelentkezésüket);

c)      legfeljebb heti 20 órás egyéb munkaviszonyban állnak vagy vállalják, hogy egyéb munkaviszonyukat a pályázat elnyerése esetén azonnal legfeljebb 20 órássá alakítják vagy munkahelyükön fizetés nélküli szabadságot kérnek.

Pályázhatnak azok a személyek is, akik jelenleg, egy korábbi pályázat eredményeként predoktori ösztöndíjunkban részesülnek (a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetbe határozott időre, 2012. augusztus 31-ig kinevezett tudományos segédmunkatársak).

Doktorjelölti jogviszonyában a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy e jogviszony létesítésétől számított legfeljebb két éven belül előbb munkahelyi vitára bocsátja, majd még ugyanezen két éven belül nyilvános védésre benyújtja disszertációját (a disszertáció benyújtásának időpontja nem lehet korábbi, mint a predoktori ösztöndíj folyósításának kezdete).

Az a témavezető, akinek predoktori ösztöndíjban részesült doktorjelöltje nem nyújtja be disszertációját a nyilvános védésre a doktorjelölti jogviszonya létesítésétől számított két éven belül, három tanévre elveszíti témavezetői jogosultságát a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

A pályázat benyújtásához a következő dokumentumok szükségesek:

a)     hiánytalanul kitöltött adatlap;

b)     a doktorjelölti jogviszony igazolása vagy a benyújtott doktorjelölti kérelem másolata az összes mellékleteivel;

c)      a fennálló munkaviszony(ok)ról szóló igazolás és heti 20 órát meghaladó (együttes) munkaviszony(ok) esetében szándéknyilatkozat arról, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a jelentkező hogyan csökkenti egyéb munkaviszony(ok)ban teljesítendő munkaidejét heti 20 óra alá;

d)     részletes szakmai önéletrajz és publikációs jegyzék, lehetőség szerint idézettségi listával;

e)     a publikációk egy példánya vagy másolata;

f)       az ösztöndíjas időszakra kidolgozott munkaterv, amely tartalmazza az elkészítendő disszertáció egészének témavázlatát (min. 10 oldal), tartalomjegyzékét, valamint legalább három fejezetének az ösztöndíj időtartama alatti elkészítésére vonatkozó részletes elgondolást, a kutatási módszertan és a források megjelölésével, hónap pontosságú időbeli ütemezéssel (min. 3 x 2 oldal);

g)     a témavezető részletes, publikálható minőségű, érdemi nyilatkozata a pályázó munkájának minőségéről, szakmai előrehaladásának jelen állásáról, munkatervének teljesíthetőségéről, valamint tételes nyilatkozata arról, hogy lehetségesnek tartja az értekezés munkahelyi vitára bocsátását, majd nyilvános védésre való benyújtását a doktorjelölti jogviszony létesítésétől számított két éven belül (azon pályázók esetében, akiknek doktorjelölti jogviszonya már fennáll), illetve a pályázat benyújtási határidejétől számított két éven belül (azon pályázók esetében, akik a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyújtják be doktorjelölti jelentkezésüket). A nyilatkozat terjedelme min. 3 oldal.

A jelenleg predoktori ösztöndíjunkban részesülő (a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetbe határozott időre, 2012. augusztus 31-ig kinevezett tudományos segédmunkatárs) jelentkezőre a fentieket az alábbi kiegészítésekkel kell alkalmazni:

·        a c) ponthoz: csak a tudományos segédmunkatársi jogviszonyán kívüli, további munkaviszonya(i)ról kell nyilatkoznia;

·        a d) ponthoz: a publikációs és a hivatkozási adatoknak az MTMT-be való feltöltöttsége is szükséges;

·        a g) ponthoz: a témavezető nyilatkozatának ki kell térnie a 2012. augusztus 31-én záruló predoktori ösztöndíjas időszak munkájának eredményeire, tapasztalataira, a predoktor munkájának értékelésére.

A pályázathoz csatolható továbbá minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásának szempontjából fontosnak tart.

A pályázatot papír alapon, 1 példányban kell benyújtani a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetébe (B/2. épület 3. emelet 300. szoba). A pályázathoz benyújtott teljes dokumentációt – az e) pont szerinti publikációk kivételével – egyetlen PDF formátumú fájlba összeállítva is be kell nyújtani, amelyet CD-re írva kell a papír alapon benyújtott pályázathoz mellékelni. A benyújtás határideje: 2012. július 13. 13 óra.

 

Az elbírálás menete

 

A pályázatokat a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa bírálja el. Az elbírálás fontosabb szempontjai: a pályázó szakmai alkalmassága (eddigi tudományos tevékenysége, hazai/külföldi tapasztalatai, szakmai elismertsége, díjak, tagságok stb.) és munkaterve (tudományos értéke, szakmai megalapozottsága, várható eredményei, a doktori iskola kutatásai közé való szinergikus illeszkedése stb.). A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezte abszolutóriumát.

Amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumokból nem állapítható meg kétséget kizáróan az alkalmazásra való jogosultság, a Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa rövid határidő kitűzésével kiegészítést kérhet a pályázótól.

A pályázatokat az Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa külön ülés keretében rangsorolja. A rangsoroló ülésnek határozatképesnek kell lennie. Az ülésen előbb szóban megvitatjuk és értékeljük a pályázatokat, majd a Tanács tagjai titkos, írásos formában egyenként rangsorolják őket. A Tanács rangsora a Tanács tagjai által kialakított rangsorok matematikai összege. Az ösztöndíjakat a rendelkezésre álló keret erejéig a rangsor helyezéseinek sorrendjében ítéljük oda. Ha a rangsorban holtverseny alakul ki, két ízben a csak az illető pályázatokra vonatkozó új titkos rangsorolásnak van helye, harmadízben az Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsának elnöke dönt. A Tanács tagjai csak személyesen, az ülésen adhatják le rangsoroló szavazataikat, előzetes rangsor hátrahagyásának nincs helye. Az ülésen részt nem vevő tagok elvesztik rangsorolási jogukat.

 

A sikeres pályázók kinevezése

 

A kinevezéshez szükséges mellékletek:

a)     előterjesztés a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézettől az alkalmazásra;

b)     munkaköri leírás (a nyertes pályázó a munkatervében vállalt tevékenységéhez részesül alkalmazásban);

c)      dokumentummásolatok (a Humánpolitikai Iroda által hitelesítve: egyetemi diploma, nyelvvizsga, doktorandusz abszolutórium, doktori fokozatszerzési eljárás elindítását bizonyító határozat, személyes dokumentumok stb.);

d)     erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).

 

A jelentkezéshez letölthető

 

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

Doktoranduszfórum 2011

Szeretettel meghívjuk Önt a 2011. évi miskolci Doktoranduszfórum irodalomtudományi rendezvényeire. A fórumon doktoranduszhallgatóink tartanak felolvasást tudományos dolgozataikból két szekcióban, 2011. november 8-án 14 órától. A részletekről az előzetes program tájékoztat.

Róna Judit nyilvános védése

A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája
tisztelettel meghívja Önt

Róna Judit

Nap nap után.
Babits Mihály életének kronológiája.
I. (1883–1908)

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Elnök:
Dr. Kecskeméti Gábor
Opponensek:
Dr. Kelevéz Ágnes
Dr. Tverdota György

A nyilvános védés időpontja: 2011. november 3. (csütörtök) 14.00

Helye: Miskolci Egyetem BTK C/2. épület 6. hajó
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára

Dr. Kecskeméti Gábor egyetemi tanár
az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője

A PhD értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem
Irodalomtudományi Doktori Iskolájának titkárságán.

Pályázati felhívás predoktori ösztöndíj elnyerésére

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája

pályázatot hirdet

PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA

(új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben

„A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése” című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 jelű projekt keretén belül)

 

A pályázat célja

 

A „predoktori ösztöndíj” célja, hogy támogatásban részesítse a kiemelkedő tudományos teljesítményt nyújtó doktorjelölteket tudományos fokozatuk megszerzése érdekében.

Az ösztöndíj új alkalmazást jelent tudományos segédmunkatárs munkakörben a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetében. A kinevezésre határozott időre, 10 hónapnyi időtartamra van lehetőség (2011. november–2012. augusztus). A kinevezés újabb sikeres pályázat esetén további 10 hónappal, egy alkalommal meghosszabbítható (2012. szeptember–2013. június).

2011-ben előreláthatólag négy, 2012-ben három ösztöndíj odaítélésére lesz lehetőség.

A munkakörrel járó bér összege bruttó 130.000 Ft/hó.

 

Kik pályázhatnak?

 

Pályázhatnak azok a disszertációjuk témájában kiemelkedő tudományos eredményt nyújtó személyek, akik

a)     doktori képzésüket és doktori abszolutóriumukat a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán teljesítették;

b)     a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltjei vagy legkésőbb pályázatuk benyújtásával egy időben kezdeményezik doktori fokozatszerzési eljárásra bocsátásukat (benyújtják doktorjelölti jelentkezésüket);

c)      legfeljebb heti 20 órás egyéb munkaviszonyban állnak vagy vállalják, hogy egyéb munkaviszonyukat a pályázat elnyerése esetén azonnal legfeljebb 20 órássá alakítják vagy munkahelyükön fizetés nélküli szabadságot kérnek.

Doktorjelölti jogviszonyában a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy e jogviszony létesítésétől számított legfeljebb két éven belül előbb munkahelyi vitára bocsátja, majd még ugyanezen két éven belül nyilvános védésre benyújtja disszertációját (a disszertáció benyújtásának időpontja nem lehet korábbi, mint a predoktori ösztöndíj folyósításának kezdete). Predoktori ösztöndíjas jogviszonyában a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy disszertációjának nyilvános védésre való benyújtására legkésőbb 2013. június 30-ig sor kerül.

Az a témavezető, akinek predoktori ösztöndíjban részesült doktorjelöltje nem nyújtja be disszertációját a nyilvános védésre 2013. június 30-ig, három tanévre elveszíti témavezetői jogosultságát a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában.

 

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

 

A pályázat benyújtásához a következő dokumentumok szükségesek:

a)     hiánytalanul kitöltött adatlap;

b)     a doktorjelölti jogviszony igazolása vagy a benyújtott doktorjelölti kérelem másolata az összes mellékleteivel;

c)      a fennálló munkaviszony(ok)ról szóló igazolás és heti 20 órát meghaladó (együttes) munkaviszony(ok) esetében szándéknyilatkozat arról, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a jelentkező hogyan csökkenti egyéb munkaviszony(ok)ban teljesítendő munkaidejét heti 20 óra alá;

d)     részletes szakmai önéletrajz és publikációs jegyzék, lehetőség szerint idézettségi listával;

e)     a publikációk egy példánya vagy másolata;

f)       az ösztöndíjas időszakra kidolgozott munkaterv, amely tartalmazza az elkészítendő disszertáció egészének témavázlatát (min. 10 oldal), tartalomjegyzékét, valamint legalább három fejezetének az ösztöndíj időtartama alatti elkészítésére vonatkozó részletes elgondolást, a kutatási módszertan és a források megjelölésével, hónap pontosságú időbeli ütemezéssel (min. 3 x 2 oldal);

g)     a témavezető részletes, publikálható minőségű, érdemi nyilatkozata a pályázó munkájának minőségéről, szakmai előrehaladásának jelen állásáról, munkatervének teljesíthetőségéről (min. 3 oldal).

A pályázathoz csatolható továbbá minden olyan dokumentum, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásának szempontjából fontosnak tart.

A pályázatot 1 példányban kell benyújtani a Miskolci Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetébe (B/2. épület 3. emelet 300. szoba). A benyújtás határideje: 2011. október 28. 13 óra.

 

Az elbírálás menete

 

A pályázatokat a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Tanácsa bírálja el. Az elbírálás fontosabb szempontjai: a pályázó szakmai alkalmassága (eddigi tudományos tevékenysége, hazai/külföldi tapasztalatai, szakmai elismertsége, díjak, tagságok stb.) és munkaterve (tudományos értéke, szakmai megalapozottsága, várható eredményei, a doktori iskola kutatásai közé való szinergikus illeszkedése stb.). A pályázatok elbírálásánál előnyt élvez az, aki a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájában szerezte abszolutóriumát.

Amennyiben a rendelkezésre álló dokumentumokból nem állapítható meg kétséget kizáróan az alkalmazásra való jogosultság, a Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa rövid határidő kitűzésével kiegészítést kérhet a pályázótól.

A pályázatokat az Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsa külön ülés keretében rangsorolja. A rangsoroló ülésnek határozatképesnek kell lennie. Az ülésen előbb szóban megvitatjuk és értékeljük a pályázatokat, majd a Tanács tagjai titkos, írásos formában egyenként rangsorolják őket. A Tanács rangsora a Tanács tagjai által kialakított rangsorok matematikai összege. Az ösztöndíjakat a rendelkezésre álló keret erejéig a rangsor helyezéseinek sorrendjében ítéljük oda. Ha a rangsorban holtverseny alakul ki, két ízben a csak az illető pályázatokra vonatkozó új titkos rangsorolásnak van helye, harmadízben az Irodalomtudományi Doktori Iskola Tanácsának elnöke dönt. A Tanács tagjai csak személyesen, az ülésen adhatják le rangsoroló szavazataikat, előzetes rangsor hátrahagyásának nincs helye. Az ülésen részt nem vevő tagok elvesztik rangsorolási jogukat.

 

A sikeres pályázók kinevezése

 

A kinevezéshez szükséges mellékletek:

a)     előterjesztés a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézettől az alkalmazásra;

b)     munkaköri leírás (a nyertes pályázó a munkatervében vállalt tevékenységéhez részesül alkalmazásban);

c)      dokumentummásolatok (a Humánpolitikai Iroda által hitelesítve: egyetemi diploma, nyelvvizsga, doktorandusz abszolutórium, doktori fokozatszerzési eljárás elindítását bizonyító határozat, személyes dokumentumok stb.);

d)     erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi).

 

A jelentkezéshez letölthető

 

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

Nagy Szilvia nyilvános védése

A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája
tisztelettel meghívja Önt

Nagy Szilvia

Két csíksomlyói iskolai színjáték kritikai szövegkiadása és szövegtudományi vizsgálata

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Elnök:
Dr. Kecskeméti Gábor
Opponensek:
Dr. Demeter Júlia
Dr. Pintér Márta

A nyilvános védés időpontja: 2010. április 8. (csütörtök) 14.00

Helye: Miskolci Egyetem BTK C/2. épület 6. hajó
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára

Dr. Kecskeméti Gábor egyetemi tanár
az Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője

A PhD értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem
Irodalomtudományi Doktori Iskolájának titkárságán.

Zárug Péter Farkas nyilvános védése

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskolája
tisztelettel meghívja Önt

Zárug Péter Farkas

A tudós-politikus alakja a dualista arénában
(Az MTA politikus-elnökei, elnök-politikusai 1867–1918 között)

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Elnök:
Dr. Kabdebó Lóránt
Opponensek:
Dr. Fricz Tamás
Dr. Gazda István

A vita időpontja: 2009. április 30. (csütörtök) 11.00

A doktori szigorlat időpontja: 2009. április 30. (csütörtök) 10.00

Helye: Miskolci Egyetem BTK C/2. épület 6. hajó
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára

Dr. Kemény Gábor egyetemi tanár
Irodalomtudományi Doktori Iskola
elnök

A PhD értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola titkárságán.

Szirmai Éva nyilvános védése

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskolája
tisztelettel meghívja Önt

Szirmai Éva

ÜNNEP – EMLÉKEZET – HATALOM
Politikai ünnepek jelentésváltozásai

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Elnök:
Dr. Kabdebó Lóránt
Opponensek:
Dr. Szőke Katalin
Dr. Bagi Ibolya

A vita időpontja: 2009. április 28. (kedd) 12.00

A doktori szigorlat időpontja: 2009. április 28. (kedd) 11.30

Helye: Miskolci Egyetem BTK C/2. épület 6. hajó
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára

Dr. Kemény Gábor egyetemi tanár
Irodalomtudományi Doktori Iskola
elnök

A PhD értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola titkárságán.

Kecskeméti Gábor habilitációs előadása

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara meghívja Önt

Dr. Kecskeméti Gábor
egyetemi docens
MTA doktora

habilitációs előadására.

A tantárgyi előadás témája:
A 16. századi magyarországi latin humanista filológia nemzetközi kapcsolataihoz:
a körmöcbányai Paulus Rosa története

Időpontja: 2009. március 06. (péntek) 11.00 óra

Az idegen nyelvi összefoglaló angol nyelven a tantárgyi előadás témája lesz.

Az előadások helye: Miskolci Egyetem XXVIII. előadó (B/2. épület földszint)

Dr. Fazekas Csaba
Kari Habilitációs Tanács
elnök

Ambrus Gergely habilitációs előadása

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara
tisztelettel meghívja Önt

Dr. Ambrus Gergely
egyetemi docens
habilitációs előadására.

A tudományos kollokviumi előadás témája:
A tudásérv a materializmus ellen
Időpontja: 2008. június 11. (szerda) 11.00

A tantárgyi előadás témája:
Személyes azonosság
Időpontja:
2008. június 11. (szerda) 11.40

Az idegen nyelvi összefoglaló angol nyelven a tantárgyi előadás témája lesz.

Az előadások helye: Miskolci Egyetem XXVIII. előadó (B/2. épület földszint)

Dr. Fazekas Csaba
Kari Habilitációs Tanács
elnök

Zsoldos Ildikó nyilvános védése

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskolája és
Történettudományi Intézete
tisztelettel meghívja Önt

Zsoldos Ildikó

Pártviszonyok és országgyűlési képviselő-választások
Szabolcs vármegyében 1905–1906-ban

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Elnök:
Dr. Kabdebó Lóránt
Opponensek:
Dr. Rémiás Tibor
Dr. Csíki Tamás

A vita időpontja: 2008. június 10. (kedd) 11.00

A doktori szigorlat időpontja: 2008. június 10. (kedd) 10.00

Helye: Miskolci Egyetem BTK B/2. épület XXVIII. előadó (Kék terem)

A PhD értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola titkárságán.

Péterfy Gergely nyilvános védése

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola
tisztelettel meghívja

Péterfy Gergely

Orpheus és Massinissa
Kazinczy Ferenc és Angelo Soliman

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Elnök:
Dr. Kemény Gábor
Opponensek:
Dr. Szilágyi Zsófia
Dr. Pólik József

A vita időpontja: 2008. április 21. (hétfő) 13.00

Helye: Miskolci Egyetem BTK C/2. épület 6. hajó
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára

A PhD értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola titkárságán.

Petővári Ákos nyilvános védése

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola
tisztelettel meghívja

Petővári Ákos

Fábry Zoltán humanizmusa

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Elnök:
Dr. Kemény Gábor
Opponensek:
Dr. János István
Dr. Szentesi Zsolt

A vita időpontja: 2008. április 21. (hétfő) 10.00

Helye: Miskolci Egyetem BTK C/2. épület 6. hajó
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet Könyvtára

A PhD értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola titkárságán.

Elloulou Maged Mustafa nyilvános védése

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola
tisztelettel meghívja

Elloulou Maged Mustafa 

A nő helyzete az arab társadalomban – a modern egyiptomi irodalom és feminizmus tükrében

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Elnök:
Dr. Ferenczi László
Opponensek:
Dr. Rostoványi Zsolt
Dr. Iványi Tamás

A vita időpontja: 2008. január 31. (csütörtök) 13.00

A doktori szigorlat időpontja: 2008. január 31. (csütörtök) 11.30

Helye: Miskolci Egyetem BTK B/2. épület Társadalomtudományi Könyvtár 217/a. szoba

A PhD értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola titkárságán.

Almási Andrea nyilvános védése

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola
tisztelettel meghívja

Almási Andrea

Kultúrtörténeti krónika 1910-ből

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Elnök:
Dr. Kemény Gábor
Opponensek:
Dr. Jánosi Zoltán
Dr. Szigeti Csaba

A vita időpontja: 2007. június 29. (péntek) 10.00

Helye: Miskolci Egyetem BTK B/2. épület XXVIII. előadó (Kék terem)

A PhD értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola titkárságán.

Koós István nyilvános védése

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola
tisztelettel meghívja

Koós István

Töredékesség és heterogenitás
Az „egész” megbomlása Arany életművében

című PhD értekezésének nyilvános védésére

Elnök:
Dr. Kabdebó Lóránt
Opponensek:

Dr. Szigeti Csaba
Dr. Veres András

A vita időpontja: 2007. június 29. (péntek) 14.00

Helye: Miskolci Egyetem BTK B/2. épület XXVIII. előadó (Kék terem)

A PhD értekezés megtekinthető a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
Irodalomtudományi Doktori Iskola titkárságán.

Balogh Tibor habilitációs előadása

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara meghívja Önt

Dr. Balogh Tibor
főiskolai tanár
habilitációs előadására

A tantárgyi előadás témája:
Piaget szinkretizmusa

Időpontja: 2007. június 22. (péntek) 10.00

Helye: Miskolci Egyetem XXVIII. előadó (B/2 épület, földszint)

Tillmann József habilitációs előadása

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara meghívja Önt

Dr. Tillmann József
egyetemi docens
habilitációs előadásaira

A tudományos kollokviumi előadás témája:
Az együttlétezők rendje (Leibniz)

Időpontja: 2007. június 22. (péntek) 13.00

A tantárgyi előadás témája:
Vakfoltok hosszú árnya. Észlelési minták a művészetben

Időpontja: 2007. június 22. (péntek) 14.00

Helye: Miskolci Egyetem XXVIII. előadó (B/2 épület, földszint)