ME Irodalomtudományi DI
Klasszikus szövegtudomány
http://www.uni-miskolc.hu/~bolphd/klasszikus-szovegtudomany.html

© 2018 ME Irodalomtudományi DI
 
 
 

Klasszikus szövegtudomány

A program oktatási koncepciója a magyarországi írásbeliség különböző szövegtípusainak megismerésére és kezelésére irányul, az elméleti képzés és a gyakorlati alkotómunka szoros egységére és egyidejűségére épül. A történeti, teoretikus és módszertani ismereteket eredetükben és alkalmazásukban mutatja és gyakoroltatja be, a hagyományos és modern technika használatával együtt. Tudományos célja magyar, latin, német, illetve a magyarországi művelődés történetében szerepet játszó nyelven keletkezett irodalomtudományi, művelődéstörténeti, tudománytörténeti és rokon területekhez tartozó közép- vagy újkori kéziratos vagy nyomtatott forrásszövegek kritikai kiadásának sajtó alá rendezése a szöveg elolvasásától a nyomdakész kézirat elkészítéséig, a kiadás szövegtudományi tanulságainak tanulmányszintű és az értekezés műfajának formailag is megfelelő feldolgozásával. A konkrét szövegek a hallgató felkészültségétől, nyelvtudásától, érdeklődési körétől és távlati terveitől függően kerülnek kiválasztásra, figyelemmel a szaktudományosság szükségleteire is.

A program keretében elsajátítandó fontosabb ismeretkörök:

Szövegismeret. A jel, az üzenet, az írás, a szöveg, a szövegmű. Az irodalmi forma. Szövegelméletek. Irodalomszociológia. A forrásszöveg tipológiája és formái. Fennmaradásának módjai és eszközei. Az írásjel. Könyv- és írástörténet. A helyesírás. A nyelvjárás. A kézírás (paleográfia, történeti grafológia), a kézirat (kodikológia, diplomatika). A nyomtatás és a nyomtatvány; nyomtatvány-meghatározás. Egyéb információhordozók és médiumok. A szöveg tárolása és lelőhelye (könyvtár, levéltár). A felkutatás módszerei és eszközei. A szövegismeret segédletei.

Textológia. A filológia és története. A szöveg olvasása, megértése, értelmezése, minősítése (a forráskritika), magyarázata, javítása; a segédletek kezelése. A textológia története és iskolái. Intézmények és orgánumok. A szöveg reprodukálásának lehetőségei, formai megoldásai és tartalmi követelményei.

Textográfia. Az írásmű nem szöveges jelentéshordozói; művészi (iniciálé, miniatúra stb.), technikai (ábra, térkép stb.) és tartalmi komplementumok (kalligramm, kronosztichon, embléma, menzurális notáció, hangjegy stb.).

Szövegkiadás. A publikálás története, elvei, formái, intézményei, szervezése. A reprodukálás technikai eljárásai és eszközei. A szöveg számítógépes feldolgozása, tárolása, publikálása. Indexelés. Szerkesztés. Nyomdai ismeretek. A papír. Könyvkötés. A kiadói tevékenység. A szövegtudomány etikai és jogi vonatkozásai.

Mintatanterv

Klasszikus szövegtudomány program (programvezető: Prof. Dr. Kecskeméti Gábor)

Kód

Tantárgy

Heti óraszám

Féléves óraszám

Beszámolás

Kredit

Tárgyjegyző

Megjegyzés

I. év I. félév

A

A tudományos írás módszertana I.

2-0

30

Koll.

6

Dr. Gyapay László

 

B

Digitális szövegfeldolgozás

2-0

30

Koll.

6

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor

 

C

Latin nyelv I.

0-2

30

Gyak.

3

Dr. Darab Ágnes

A Latin nyelv I. vagy az Angol szakszövegolvasás I. kötelező, a témavezető döntésétől függően

C

Angol szakszövegolvasás I.

0-2

30

Gyak.

3

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor

 

Kutatószeminárium I.

0-2

30

Gyak.

0-10

témavezető

 

 

Kutatási beszámoló I.

 

 

Gyak.

5

iskolavezető

 

 

Egyéni kutatómunka

I. év II. félév

A

A tudományos írás módszertana II.

2-0

30

Koll.

6

Dr. Porkoláb Tibor

 

B

Nyomtatványismeret, nyomda-, könyvkiadás- és könyvkereskedelem-történet

2-0

30

Koll.

6

Prof. Dr. Heltai János

 

C

Latin nyelv II.

0-2

30

Gyak.

3

Dr. Darab Ágnes

A Latin nyelv II. vagy az Angol szakszövegolvasás II. kötelező, a témavezető döntésétől függően

C

Angol szakszövegolvasás II.

0-2

30

Gyak.

3

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor

 

Kutatószeminárium II.

0-2

30

Gyak.

0-10

témavezető

 

 

Kutatási beszámoló II.

 

 

Gyak.

5

iskolavezető

 

 

Egyéni kutatómunka

II. év I. félév

A

Szövegtudomány I.

2-0

30

Koll.

6

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor

 

B

Kéziratismeret, kéziratolvasás, paleográfia

2-0

30

Koll.

6

Dr. Horváth Zita

 

C

Angol írás- és előadói gyakorlat

0-2

30

Gyak.

3

Dr. Gyapay László

 

 

Kutatószeminárium III.

0-2

30

Gyak.

0-10

témavezető

 

 

Kutatási beszámoló III.

 

 

Gyak.

5

iskolavezető

 

 

Egyéni kutatómunka

II. év II. félév

A

Szövegtudomány II.

2-0

30

Koll.

6

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor

 

B

Elektronikus textológia

2-0

30

Koll.

6

Prof. Dr. Kecskeméti Gábor

 

C

Irodalmi hermeneutika és irodalomelmélet

0-2

30

Gyak.

3

Prof. Dr. Kappanyos András

 

 

Kutatószeminárium IV.

0-2

30

Gyak.

0-10

témavezető

 

 

Komplex vizsga

 

 

Gyak.

20

iskolavezető

 

 

Egyéni kutatómunka

III. év I. félév

 

Disszertációkészítő szeminárium I.

0-2

30

Gyak.

0-10

témavezető

 

 

Kutatási beszámoló IV.

 

 

Gyak.

5

iskolavezető

 

 

Egyéni kutatómunka

III. év II. félév

 

Disszertációkészítő szeminárium II.

0-2

30

Gyak.

0-10

témavezető

 

 

Kutatási beszámoló V.

 

 

Gyak.

5

iskolavezető

 

 

Egyéni kutatómunka

IV. év I. félév

 

Disszertációkészítő szeminárium III.

0-2

30

Gyak.

0-10

témavezető

 

 

Kutatási beszámoló VI.

 

 

Gyak.

5

iskolavezető

 

 

Egyéni kutatómunka

IV. év II. félév

 

Disszertációkészítő szeminárium IV.

0-2

30

Gyak.

0-10

témavezető

 

 

Kutatási beszámoló VII.

 

 

Gyak.

5

iskolavezető

 

 

Egyéni kutatómunka

 

Az egyes tantárgyi egységek magyarázata a kreditrendszer ismertetésében található.

A képzés során félévenként min. 30 kreditpont megszerzése kötelező. Ebből min. 15 kreditpontot a mintatantervben feltüntetett tanórák teljesítésével kell megszerezni (1–1 A, B, C tárgy felvétele minden félévben kötelező), a többi kreditpontot pedig az egyéni kutatómunka teljesítésével.

A kurzusok meghirdetéséért a programvezetőkkel egyeztetve a DI vezetője a felelős. A leckekönyvi bejegyzésért a tárgyjegyzők felelősek.

A megnevezett tárgyjegyzők az adott tantárgy felelősei. A kurzusokat a tárgyjegyzővel egyeztetve, a DI vezetőjének felkérése alapján más oktatók is oktathatják.