Tanárképző Intézet
Társulat Képzés Letöltések Könyvtár Közösség Vendégoldal Webnapló Galéria  
Dr. Halász Gábor

Dr. Halász Gábor

egyetemi docens

Cím: 2144 Kerepes, Juhász Gyula u. 75., Hungary
Telefon: +36-28-490-016
E-mail: h8281hal@ella.hu
Beosztás: tudományos főmunkatárs, központigazgató
Intézmény: Országos KözoktatásiIntézet

Cím: 1051 Budapest, Dorottya u. 8
Postai cím: Pf. (P.O.B.) 120
1364 Budapest
Hungary
Telefon: +36-1-318-51-45
Fax: +36-1-266-91-85
Születési idő és hely: 1952. augusztus 17., Budapest

Iskolák, végzettségek

Középiskola: Mezőgazdasági Technikum, Vác, 1970; mezőgazdaságitechnikus.

Egyetem: Eötvös Loránd TudományegyetemBölcsészettudományiKar, Budapest, 1978; francia szakos középiskolai tanár és pedagógiaszakos előadó.

Egyetemi doktori cím: Eötvös LorándTudományegyetem BölcsészettudományiKar, Budapest, 1982.

Tudományos fokozat:  a neveléstudomány kandidátusa, MTA,1988; a neveléstudomány doktora, MTA, 2003.

Érdeklődési és kutatási területek: oktatásszociológia, oktatáspolitika-kutatás,oktatásirányítás, oktatási rendszerek elmélete, nemzetközi összehasonlítóelemzések, oktatás és nemzetközi együttműködés.

Nyelvtudás:

 • Angol (felsőfokú állami nyelvvizsga)
 • Francia (középiskolai tanári oklevél)

Munkahelyek és beosztások

1978-1980, tudományos asszisztens, MTAPedagógiai Kutatócsoport
1980-1990, tudományos munkatárs, majd főmunkatárs, Oktatáskutató Intézet
1990-, tudományos főmunkatárs, központigazgató, Országos Közoktatási Intézet
1992-, egyetemi docens, MiskolciEgyetem (2000-től Széchenyi-ösztöndíjas)

Fontosabb kutatási és szakértői tapasztalatok Magyarországon

 • 1996 és 1998 A "Jelentés a magyar közoktatásról" kiadványok szerkesztése
 • 1996-1997 "Az oktatás minősége és a helyi irányítás" c. Világbankkutatási projekt vezetése
 • 1997- Az Országos Köznevelési Tanács tagja
 • 1997- Az Európai Integrációs Stratégiai Munkabizottság tagja
 • 1997-1998 A "Kormányzati szintek közötti felelősségmegosztás és aközoktatás" c. Világbank kutatási projekt vezetése
 • 1998 Az "Átmenet az iskolarendszerből a munka világába" OECD számára készített tanulmány felügyelő bizottságának tagja
 • 1998- A TEMPUS közalapítvány tagja
 • 1998- A Holland-magyar Közoktatási Vezetőképző Intézet Intézeti Tanácsánakelnöke
 • 1998- A közoktatás kormányzati stratégiáját átdolgozó munkabizottságvezetője
 • 1999- Az Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (OKTK)kuratóriumának tagja, oktatási programigazgató

Fontosabb nemzetközi tapasztalatok

 • A Network Educational Science Amsterdam Igazgató Tanácsának tagja(1991-1996)
 • A Dutch-Hungarian Educational Management Development Project IgazgatóTanácsának elnöke (1993-1998)
 • Az Európa Tanács "Secondary Education for Europe" project szakértőitestületének tagja (1992-1996)
 • Az OECD számára készült magyarországtanulmány közoktatási fejezetének szerzője (1992-1993)
 • A European Forum of Educational Administration tagja, (1992-)
 • OECD vizsgálóbizottság tagja, lengyelországtanulmány, Lengyelország (1994-1995)
 • OECD vizsgálóbizottság tagja, csehországtanulmány, Cseh Köztársaság (1994-1995)
 • A European Institute of Education and Social Policy, tudományos tanácsánaktagja (1995-)
 • OECD CERIGoverning Board tagja, Magyarország képviselője (1996-)
 • Előadó, Human Development Week of the World Bank, Washington (1998)
 • OECD vizsgálóbizottság tagja, dánországtanulmány az oktatás és a munka közötti átmenetről, Dánia (1998)
 • Világbank konzulens, oktatásirányítási reform, Albánia, 1999
 • Előadó, Central European University, Summer Course on Education Policy(1999)
 • Részvétel a Forward Studies Unit of the European Commission szakértőitanácskozásán (17nd European Carrefour on Science and Culture), Bruges(1999)

Válogatott publikációk

Magyar nyelven

Radikális ideológia és kompromisszumos gyakorlat:oktatáspolitika Magyarországon a hatvanas évek elején. Medvetánc,1988/4-1989/1, 243-252. o.
Iskola, helyi társadalom, iskolatanács.Budapest, 1990, Akadémiai Kiadó, 114 o.
Mit vár a társadalom az iskolától. Új Pedagógiai Szemle, 1991/6. 3-12. o.
Az elszabadult gépezet. Café Bábel,1991/1. 71-80. o.
Oktatáspolitikai koalíciók. MagyarPedagógia, 1991/1, 51-62. o.
A közoktatási rendszer irányítása, a közoktatásifelügyelet és az oktatás törvényi szabályozása. In: Gazsó Ferenc,Halász Gábor, Mihály Ottó (szerk.): Törvény és iskola, Budapest, 1992,Iskolafejlesztési Alapítvány, 63-95. o.
Változások az európai közoktatási rendszerekirányításában. In: Az oktatás jövője és az európai kihívás,(szerk. Halász G.), Educatio, 1993, 77-98. o.
A nemzetközi kapcsolatok szerepe a közoktatásfejlesztésében. Magyar Pedagógia, 93. évf. (1993), 1-2. szám,53-61. o.
Az iskolaszerkezetet érő kihívások és lehetségesválaszok. Pedagógiai Műhely, Nyíregyháza, 1993. Június, 7-11.o.
Alap- és középfokú oktatás Magyarországon. Budapest, 1994, Országos Közoktatási Intézet.
Iskolavezetés és vezetőképzés.Educatio, 1994/2., 269-281. o.
Közoktatás-politika Magyarországon a 90-esévek elején. Új Pedagógiai Szemle,1994/7-8, 3-21. o.
Decentralizáció és helyi felelősség.Educatio, 1995, Tavasz, 1-13. o.
A közoktatási rendszer átalakulása: kényszerekés alternatívák. Új Pedagógiai Szemle, 1995/10. 3-10. o.
A középiskolai oktatás kiterjesztése: elitoktatás- tömegoktatás - lemorzsolódás. Új Pedagógiai Szemle, 1996/1,65-76. o.
Az iskolaszékek és a helyi érdekegyeztetés.ÚjPedagógiai Szemle, 1996/4, 14-21. o.
Az oktatási rendszerek elmélete.1996, Budapest, Okker.
A közoktatási rendszerek irányítása.1996, Budapest, Okker.
Bevezetés az oktatási rendszerek elméletébe.In: Iskolavezetés és fejlesztés, Szeged, 1996, JATE.
Az iskola mint esély. Új PedagógiaiSzemle, 1996/7-8, 28-38. o.
Integráció és közoktatás. Educatio,1996 Tél
Amagyar közoktatás és az Európai Unióhoz való csatlakozás.Új Pedagógiai Szemle, 1997/10. 3-12. o.
Területitervezés a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 1998 február,29-36. o.
Az oktatáspolitika lehetőségei.Századvég, 1998 Tavasz, 115-130. o.
Az oktatási rendszer szerkezeti dilemmái.TársadalmiSzemle, 1998, 120-130. o.
Az EU oktatási programok szerepe Magyarországintegrációs felkészülésében (Hilbert Attila társszerzővel).Európai Tükör, 1999, 2-3. szám, 103-117. o.
A pedagógusok továbbképzése: az oktatásfejlesztéseszköze. Iskolakultúra, 1999, 6-7. sz., 106-115. o.

Idegen nyelven

The Structure of Educational Policy-makingin Hungary in the 1960's and 1970's. Comparative Education,22, 2, (1986).
A New Educational Act. The NewHungarian Quarterly, XXVIII, 106, (Summer 1987), 49-56. p..
School Autonomy and the Reform of EducationalAdministration in Hungary. Prospects, Vol. XX, No., 3, 1990,387-394. p
Higher Education in Hungary. InternationalHigher Education: an Encyclopaedia, Vol.2., (ed., Philip G. Altbach), GarlandPubl. Inc., New York, 1991, 709-720. pp.
The Policy of School Autonomy and the Reformof Educational Administration: Hungarian Changes in an East European Perspective.International Review of Education, Vol 39, No. 6., November 1993, 489-498.pp.
Les changements structurels dans le systemede l'enseignement Hongrois. Savoir, No 3., 1994, 607-616.
Schooling and social change. TheNew Hungarian Quarterly, Vol. 35, Autumn 1994, 73-83.
Changes in the Management and Financing ofEducational Systems. European Journal of Education, Vol. 31,No.1, 1996. 57-71.
Management of Education: an Overview of theInternational Context. In: From Pilot Schools to Reform Strategy- Outcomes of the Phare Programme Reform of Vocational Education and Training,Ministry of Education, Youth and Sport, Czech Republic, 1997.
Policy Reform, Decentralisation and Privatisationin Elementary and Secondary Education in Hungary. In: Paul Beredsford-Hill(ed.): Oxford Studies in Comparative Education, 1998.
The Primary and School Education Section ofthe Chapter Reforms in Educational Financing. In: Public FinanceReform During the Transition (The Experience of Hungary), ed. By LajosBokros - Jean-Jacques Dethier, The World Bank, 1998, 255-270.