Tanárképző Intézet
Társulat Képzés Letöltések Könyvtár Közösség Vendégoldal Webnapló Galéria  

Tanárképzés a Miskolci Egyetemen

A képzés célja

A szakmai képzéssel együttesen egyetemi oklevéllel rendelkező középiskolai tanárok képzése

A képzés szintje

Egyetemi szintű képzés

A képzés időtartama

6 félév (a III-IV-V. tanévben)

Az oklevél megnevezése

Valamilyen szakos bölcsész és középiskolai tanár. Az egyetemi képzésben szerzett tanári oklevél - az 1993-ban elfogadott közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően - a tanári munkakörrel megfeleltethető szakterület (tudományág) középiskolai oktatására jogosít. A tanári tevékenységre jogosító képzettséget (az erről kiállított oklevelet) de jure is olyan képzettségnek kell tekinteni, amely a szaktudományos (avagy szakterületi) képzettséget tanúsító oklevéllel együttesen érvényes - praktikusan egyetlen oklevél kerül kiadásra.

A képzés tartalma

A középiskolai tanári munkához szükséges pedagógusi kompetenciát megalapozó elméleti és gyakorlati tudás alapjainak közvetítése. Közelebbről: a nevelési és oktatási folyamat pedagógiai és pszichológiai megalapozása. Hospitálás és gyakorló tanítás erre felkészített iskolákban. Felkészítés a neveléstudományban való önálló tájékozódásra, nevelésfilozófiai és -elméleti, neveléstörténeti és összehasonlító pedagógiai stúdiumok segítségével. Egyéni érdeklődések és tanári specializálódások elősegítése kötelezően választható tárgyak (16 tantárgy) segítségével. Pedagógusi képességek felismertetése (önismeret) és fejlesztése tréningjellegű foglalkozásokkal.

Szakmódszertani és gyakorlati képzés

Elméleti felkészítés az alapszakhoz kapcsolódó órákon; hospitálás (24 óra) és gyakorló tanítás (15 óra) Miskolc város (kivételesen, egyedi engedély alapján más helységek) általános és középiskoláiban (ez utóbbin belül minden iskolatípusban). A vezetőtanárokat pályázat útján választjuk ki, évente többszöri információs és továbbképző jellegű találkozásokon készítjük fel a vezetőtanári munkára. Tevékenységüket e feladattal külön megbízott tanszéki munkatárs segíti és ellenőrzi rendszeresen. Szakmai instruálásukat a szakmódszertant tanító tanárok végzik.

A Neveléstudományi Tanszék szervezésében zajló graduális képzési formák

  • Nappali tagozatos egyetemi szintű tanárképzés
  • Kiegészítő tanárképzés diplomások számára. Ebben a képzési formában azok vesznek részt, akik rendelkeznek tanárképes egyetemi végzettséggel, de még nem vettek részt tanárképzésben, így diplomájuk nem tanári diploma.
  • Magyar és történelem kiegészítő szakosok tanárképzése. A főiskolai szintű tanári diplomával rendelkező hallgatók egyetemi kiegészítő képzésének része az egyetemi szintű tanárképzés is.

Közoktatási vezetői posztgraduális képzés

A képzés célja

közigazgatási, tanügyigazgatási, nevelési-oktatási intézményi ismeretek (a képesítési követelményekről szóló rendelet 5.1. pontja szerint) oktatása

Akiknek a számára javasoljuk a részvételt

közoktatási (nevelési-oktatási) intézményvezető (iskola- és kollégiumigazgató, óvodavezető, ÁMK-vezető), egyéb közoktatási vezető, valamint közoktatási szakértő

A jelentkezés feltételei

egyetemi, főiskolai szintű pedagógus szakképzettség és legalább 3 év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlat

Tájékoztatás a programról

A hatályos közoktatási törvény a gazdálkodási, intézményirányítási és fenntartási gyakorlat a közoktatási vezetőket alapvetően új helyzet elé állítja: komplex ismeretekre épülő tervezési és végrehajtási feladatokat kell megoldaniuk, vezetniük kell a nagyfokú szakmai önállósággal felruházott nevelőtestületet, a pedagógiai illetve nevelési programok elkészítése, megvalósítása és ellenőrzése kapcsán jelentkező teendőik pedig felelős, önálló, szakmai és politikai döntéshozatali pozícióba helyezik őket. A képzés célja: közoktatási vezetők, illetve leendő közoktatási vezetők számára korszerű elméletileg megalapozott, gyakorlatorientált vezetés- és szervezéselméleti, vezetéspszichológiai, oktatásrendszertani, -tervezési, -irányítási, -gazdaságtani, jogi szakismeretek kialakítása, bővítése, illetve vezetői képességek fejlesztése. A képzés felkészít a közoktatási (nevelési-oktatási) intézményvezetői (iskola- és kollégiumigazgatói, óvodavezetői, ÁMK-vezetői), egyéb közoktatási vezetői, valamint a közoktatási szakértői feladatok ellátására és ismereteik, képességeik folyamatos megújítására. A képzés formája levelező tagozatos képzés

Pedagógia szak (az oldal fejlesztés alatt)