Vissza a tartalomjegyzékhez

10. évfolyam 4. szám
A. D.
MMIX

Béres Gyula:
A tornai főesperesek, 1776-1945
A közlemény első részét ld

A közlemény első részét ld.: Béres Gyula: A tornai főesperesek, 1273-1776. In: Egyháztörténeti Szemle, 2009. 1. sz. 32-64. p.

 

A tornai főesperesség 1776-tól

A rozsnyói püspökséget 1776-ban hasította ki az esztergomi érsekségből – a besztercebányai és szepesi püspökség mellett – és alapította Mária Terézia királynő. A január 1-i bejelentést követően VI. Piusz pápa március 13-án írta alá az egyházmegye felosztását és a három új püspökség létrehozását kimondó „Regalium principium” kezdetű bullát.[1] A felosztást és az új püspökségek kialakítását az 1775. november 30-án, a királynő által létrehívott Vegyes Bizottság végezte el.[2] Ennek értelmében a Rozsnyói Püspökség 70 plébániát és 15 kápláni állomást kapott.[3] Az egyházi közigazgatás beosztását a leendő új püspökre bízta a bizottság. A későbbi beosztás szerint az egyházmegye 5 főesperesi és 14 alesperesi kerületből állt melyhez 98 plébánia tartozott. A kerületek a következőképpen alakultak: I. Székesegyházi főesperesség, II. Gömöri és Kishonti főesperesség, III. Nógrádi főesperesség, IV. Szepesi főesperesség, V. Tornai és Jászói főesperesség (13. jászói, 14. tornai esperesi kerületek).[4] A tornai főesperesség 9 plébániából állt, melyek filiáikkal az alábbiak voltak: Almás – Körtvélyes – Evetes Mola * Görgő – Péterháza * Hidvégardó – Becskeháza, Horváti, Lenke, Vendégi * Jablonca – Borzova, Derenk, Szilice, Ardócska, Kis-Falu, Szelce, Vidomaj * Szentandrás – Barakony, Dobódél, Rákó, Kovácsi * Szilas – Égerszög, Kápolna, Komjáti, Nádaska, Perkupa, Szőlősardó, Teresztenye, Varbóc, Lászi-puszta * Szögliget – Jósvafő, Petri, Szin * Torna – Áj, Méhész, Szádelő, Udvarnok * Tornaújfalu – Zsarnó.[5]

1850-ben 3 főesperességhez 14 alesperesség tartozott. I. Székesegyházi főesperesség, II. Nógrádi főesperesség, III. Tornai főesperesség (12. tornai, 13. jászói).[6] A tornai kerület 9 plébániája a filiákkal: Almás – Körtvélyes * Görgő * Hidvégardó – Becskeháza, Horváti, Lenke, Vendégi * Jablonca – Borzova, Derenk, Szilice, Ardócska, Szelce, Kisfalu, Vidomaj, Korotnok * Szentandrás – Barakony, Dobódél, Rákó, Kovácsi * Szilas – Égerszög, Kápolna, Komjáti, Nádaska, Perkupa, Szőslősardó, Teresztenye, Varbóc, Lászi-puszta * Szögliget – Szin, Petri, Jósvafő * Torna – Áj, Udvarnok, Méhész, Szádelő, Szalajkó * Toranújfalu – Zsarnó.[7] 1851-ben a helyzet ugyanez annyi változással, hogy Almáshoz két fília került: Mola Evetes, Malom.[8] 1855-ben az alábbi változások történtek az egyházkormányzatban: I. Székesegyházi főesperesség, II. Nógrádi főesperesség, III. Tornai főesperesség (12. tornai, 13. jászói, 14. szepesi esperesi kerületek).[9] Így 3 főesperességhez szintén 14 esperesi kerület és 98 plébánia tartozott. 1861-ben Jabloncához az addigiakon túl Feketefűz került filiaként.[10] 1864-ben Perkupát a tornai főesperességhez csatolták így a plébániák száma 99-re emelkedett,[11] ami változatlan maradt az első világháború végéig.

1869-ben az esperesség beosztása a következő volt: Almás – Körtvélyes, Mola Evetes, réti malom * Görgő * Hidvégardó – Becskeháza, Horváti, Lenke, Vendégi * Jablonca – Borzova, Derenk, Szilice, Ardócska, Kisfalu, Feketefűz, Szelce, Vidomaj * Perkupa – Dobódél, Varbóc, Kápolna, Szőlősardó, Teresztenye, Égerszög, Lászi-puszta * Szentandrás – Barakony, Rákó, Kovácsi * Szilas – Nádaska, Komjáti * Szögliget – Szin, Petri, Jósvafő * Torna – Áj, Udvarnok, Méhészke, Szádelő, Szalajkó * Tornaújfalu – Zsarnó. Így tehát 10 plébánia volt 36 filiával.[12]

1904-ben az esperesség beosztása ugyanaz.[13] 1906-ban a tornai főesperességben a beosztás a következő volt: Bódvaszilas – Tornanádaska, Komjáti * Hidvégardó – Becskeháza, Tornahorváti, Bódvalenke, Bódvavendégi * Jablonca – Borzova, Derenk, Szilice, Ardócska, Kisfalu, Szelce, Vidomaj * Perkupa – Dobódél, Varbóc, Tornakápolna, Szőlősardó, Teresztenye, Égerszög, Lászi-puszta * Szádalmás – Körtvélyes, Réti-malom, Mélykút * Szögliget – Szin, Szinpetri, Jósvafő Torna – Áj, Szádudvarnok, Méhész, Szádelő * Tornagörgő – Paklan * Tornaszentandrás – Barakony, Bódvarákó, Kovácsi, Világos * Tornaujfalu – Zsarnó, szintén 10 plébánia 36 filiával.[14]

 

A tornai főesperesség Csehszlovákiához került részei

A magyar Tanácsköztársaság és a csehszlovák néphadsereg által 1919. július 1-én aláírt pozsonyi fegyverszüneti szerződés kijelölte a két ország közötti demarkációs vonalat amely a későbbi trianoni határral lényegében azonos volt. A 4 km széles fegyvermentes övezet csehszlovák ellenőrzés alatt állt. Az 1919-es egyházmegyei névtár utolsó lapján közli, hogy az előzetes békekötési tanácskozások alapján megszállták az egyházmegye több mint kétharmad részét. Továbbá 8 alesperesi kerület 59 plébániával teljesen, 4 alesperesi kerület 12 plébániával részben került megszállás alá. A mátrai és várgedei alesperességek 13 plébániával a demarkációs vonalon túl estek. Ezáltal az egyházmegye 99 plébániájából 71 megszállt területen feküdt.[15] A fenti névtári adatokat összevetve a Határokon túli magyar helységnévszótár[16] helységneveivel és a jelenlegi állapotokkal, más megállapításra lehet jutni. Az egykori 14 esperesi kerületből 8 teljes egészében 56 plébániával és Rozsnyóval, 5 részben 23 plébániával került Csehszlovákiához. A részben átkerült tornai esperesség a Csehszlovákiához került plébániákkal: Jablonca, Szádalmás, Torna, Tornagörgő, Tornaújfalu.[17]

 

A szlovákiai Apostoli Adminisztratúra

1939. szeptember 2-tól „Dioecesis Slovachia” néven a metropolitai joghatóságot a Szentszék látta el Csehszlovákiában.[18] 1939. szeptember 23-án adta ki Angelo Rotta budapesti nuncius azt a rendelkezést, mely szerint a rozsnyói püspökség 38 vissza nem csatolt plébániája a kassai és szatmári egyházmegyék 115 illetve 158 határontúli plébániáival egyesítve, Eperjes központtal a Kassai, Rozsnyói, Szatmári Apostoli Adminisztratúra keretei között egyesülnek a Szentszék vezetésével, élén Cársky József apostoli adminisztrátorral, korábbi kassai apostoli kormányzóval.[19] 1939 szeptemberében Bubnics püspök körlevelében tudósított az egyházmegye területi változásairól. Ismertetése szerint az egyházmegye három részre volt osztva. Püspöki joghatóság alatt a visszacsatolt részen 45 plébánia működött. 1937. szeptember 6-tól a Szentszék létrehozta a Kassa–Rozsnyói Apostoli Adminisztratúrát, melynek irányítását Serédi Jusztinián hercegprímás alá rendelte 1939-ig, mikor is 38 plébánia volt a szlovák részen és a püspöki joghatóság alól kivonva. A csonka-magyarországi részen az 1937 szeptemberében létrehozott rozsnyói apostoli kormányzósághoz 22 plébánia tartozott. Ez összesen 105 plébániát jelentett.[20] Az októberi körlevél szerint némi változás állt be, mivel a visszacsatolt részen 64 plébánia[21] és 8 filia tartozott a kormányzás alá, püspöki joghatóság alól kivonva továbbra is 22[22] a szlovák részhez 38 plébánia tartozott.[23]

A szlovákiai Rozsnyói Apostoli Adminisztratúra három főesperességre és hét esperesi kerületre oszlott a már említett 38 plébániával az alábbiak szerint: I. Rozsnyói főesperesség: 1. rozsnyói kerület (Dobsina, Csetnek, Nagypolány -3) 2. murányi kerület (Murány, Murány-hosszúrét, Gömörrákos, Ratkólehota, Nagyrőce -5) 3. garami kerület (Vereskő, Helpa, Pohorella, Garamszécs, Ágostonlak -6 ); II. Nógrádi főesperesség: 4. gácsi kerület (Kisberezsnye, Divény, Alsósztregova, Felsőtisztás, Divényoroszi, Gácsfalva -6) 5. kishonti kerület (Nyusta, Rimaráhó, Rimakokova, Forgácsfalva, Újantalfalva, Tiszolc, Nagyszuha -7); III. Tornai főesperesség: 6. jászói kerület (Stósz, Felsőmecenzéf -2) 7. szepesi kerület (Gölnicbánya, Jekelfalva, Krompács, Szepesremete, Szomolnok, Szomolnokhuta, Svedlér, Vagendrüszl, Zsakaróc -9)[24]

 

A tornai főesperesség Magyarországon maradt részei

A trianoni Magyarországon 1 esperesség maradt 6 plébániával sértetlenül, 5 pedig csonkán 13 plébániával az új határokon belül. A részben átkerült tornai esperesség a Magyarországon maradt plébániákkal: Bódvaszilas, Hidvégardó, Perkupa, Szögliget, Tornaszentandrás.[25] Balás Lajos püspök 1920. szeptember 18-án bekövetkezett halálát követően a rozsnyói szék betöltetlen maradt. Podraczky István káptalani helynök vezette az egyházmegyét. 1924-től apostoli adminisztrátorként Bubnics Mihály látta el ezt a feladatot 1937-ig. 1937. szeptember 6-tól a Szentszék létrehozta a Kassa–Rozsnyói Apostoli Adminisztratúrát, melynek irányítását Serédi Jusztinián hercegprímás alá rendelte, kinek nevében a magyarországi részeket segédpüspöke, Meszlényi Zoltán kormányzott az 1939. október 5-6. közötti éjféli időpontig.[26] A csonka magyarországi részen az 1937 szeptemberében létrehozott rozsnyói apostoli kormányzósághoz 22 plébánia tartozott.

Az első bécsi döntés után 1939. március 6-án a csehszlovák-magyar határmegállapító bizottság a lakosság kérését figyelembe véve 1939. április 4-én Magyarországhoz csatolta Ájfalucska, Aranyida, Jászó, Jászómindszent, Rudnok községeket.[27] Az 1939. július 19-én kiadott Dioecesium fines[28] kezdetű bulla a rozsnyói püspökség magyarországi részét Eger suffraganeusává tette és megszüntette a rozsnyói és kassai magyar apostoli adminisztratúrákat.[29] 1939. július 19-től a rozsnyói püspök Bubnics Mihály lett. Az alábbi főesperesi és esperesi beosztás lépett érvénybe: I. Székesegyházi főesperesség: 1. rozsnyói kerület (Barka, Hárskút, Krasznahorkaváralja, Pelsőc -4) 2. várgedei kerület (Cered, Egyházasbást, Gesztete, Gömörpéterfalva, Sőreg, Várgede, Zabar -7) 3. putnoki kerület (Abafalva, Csoltó, Deresk, Harkács-Sánkfalva, Jolsva, Lice, Méhi, Putnok, Ragály, Süvéte, Tornalja -11) 4. rimaszécsi kerület (Baraca, Dobóca, Feled, Rimaszécs, Rimaszombat, Sajópüspöki, Szentsimon, Uzapanyit, Velkenye -9) II. Nógrádi főesperesség: 5. füleki kerület (Fülek, Fülekpüspöki, Füleksávoly, Guszona, Ipolybolyk, Ipolygalsa, Osgyán -7) 6. losonci kerület (Gács, Fülekpilis, Karancskeszi, Litke, Losonc, Rapp, Vilke -7) 7. mátravidéki kerület (Bárna, Kazár, Kisterenye, Mátranovák, Mizserfa-Bányatelep, Salgótarján I-II., Somoskőújfalu, Zagyvapálfalva -9) III. Tornai főesperesség: 8. tornai kerület (Bódvaszilas, Hidvégardó, Jablonca, Perkupa, Szádalmás, Szögliget, Torna, Tornagörgő, Tornaszentandrás, Tornaujfalu -10) 9. jászói kerület (Debrőd, Jászó, Jászómindszent, Rudnok -4)[30]

Magyarország 1941. júniusi hadba lépését követően az egyházmegye beosztása 1939-hez képest nem változott. A III. Tornai főesperesség plébániái a következők voltak fíliáikkal együtt: Bódvaszilas * Tornanádaska, Komjáti (2), Hidvégardó * Becskeháza, Tornahorváti, Bódvalenke, Bódvavendégi (4), Jablonca * Borzova, Derenk, Szilice, Ardócska, Kisfalu, Szelce, Vidumaj (7), Perkupa * Dobódél, Varbóc, Kápolna, Szőlősardó, Teresztenye, Égerszög, Lászi-puszta (7), Szádalmás * Körtvélyes (1), Szögliget * Szin, Petri, Jósvafő (3), Torna * Áj, Udvarnok, Méhészke, Szádelő (4), Tornagörgő * Péterháza (1), Tornaszentandrás * Bódvabarakony, Bódvarákó, Kovácsi (3), Tornaújfalu * Zsarnó (1), 10 plébánia 33 filiával.[31] A szovjetek benyomulását követően Malinovszkij marsall vezetésével a II. ukrán front 1944. december 17-én elfoglalta Putnokot, 26-án Salgótarjánt és 1945. január 23-án Rozsnyót.[32] Bubnics püspök 1945. február 22-én, a szovjetek csapatok bevonulását követően szívtrombózisban elhunyt.[33] A megszállást követően az egyházmegyében visszaállt az 1938 előtti állapot és a trianoni határ. 1945 után Hejce központtal működött a Rozsnyói Magyar Helynökség (Ordinariatus Rosnaviensis in Hungaria). A frontátvonulási időszakban Horváth Gyula kisterenyei plébános helynöki minőségben kormányozta a csonka magyar részt 1945. februártól haláláig, 1945. augusztus 7-ig. Ezután Pobozsny Róbert káptalani helynök Pájer Jánost bízta meg a vezetéssel 1945-1946 között, akit 1946-1948 között Madarász István kiutasított kassai megyéspüspök majd 1948-1951 között Tost Barnabás apostoli kormányzó követett.[34]

A háború alatt a trianoni határon túl két pap lelte halálát a templomot ért bombatalálat miatt, Pelsőcön Borovi Gottfrid plébános és Rimaszombatban Dráveczky Kálmán nyugalmazott plébános.[35] A háborút követően az országban maradt részekből hozták létre a Rozsnyói és a Kassai Magyar Részadminisztratúrát.[36] 1948-tól a csonka magyar rész tehát apostoli kormányzóság lett.[37] Az egyházkerületi beosztás a következő volt: I. Nógrádi főesperesség: 1. nógrádi kerület (10 plébánia) 2. mátrai esperesi kerület (8 plébánia) II. Gömöri főesperesség: 3. putnoki kerület (7 plébánia) 4. bódvai esperesi kerület (5 plébánia). Így tehát a rozsnyói magyarrészi adminisztratúra 2 főesperességből, 4 esperesi kerületből állt, amelyekhez összesen 30 plébánia tartozott.[38] A bódvai esperesi kerület a következők szerint alakult: Bódvaszilas – Tornanádaska, Komjáti * Hidvégardó – Bódvalenke, Becskeháza * Perkupa – Dobódél, Varbóc, Égerszög, Kápolna, Lászi-puszta, Teresztenye, Szőlősardó, Vasúti állomás * Szögliget – Szin, Szinpertri, Jósvafő * Tornaszentandrás – Bódvarákó, Tornabarakony, Kovácsi, Puszta, Osztramos.[39] 1951-től szentszéki kinevezéssel Dr. Brezanóczy Pál apostoli kormányzó – később püspök, majd érsek – látta el a kormányzati teendőket immáron Egerből.[40]

 

Az Egri Főegyházmegye irányítása alatt 1951-1982

A második világháborút lezáró és a trianoni határokat lényegében megerősítő 1947. február 10-i párizsi békeszerződést követően a csonka részek kormányzása 1951-től az egri főegyházmegye irányítása alá került. Ezt a feladatot látta el elsőként Dr. Brezanóczy Pál. 1952. április 19-én, 3065/52. számú rendeletével a Szentszék az egri érseket azon jogokkal ruházta fel a rozsnyói, kassai, szatmári részeken, melyek a saját főegyházmegyéjében megillették.[41] Ez már azt is jelezte, hogy a további határmódosítások és az esetleges visszarendeződés esélye szinte lehetetlenné vált. Ezáltal az 1804-től metropolitai joghatóságot gyakorolt egri érsek logikusan lett e három csonka suffraganeus püspökség egyházi elöljárója. Jogait megbízott helynökein keresztül vagy önmaga gyakorolta. 1972-től Brezanóczyt Dr. Mészáros Lajos káptalani helynök követte a kormányzásban 2 éven keresztül. 1974. február 2-től Dr. Bánk József érsek vette át az irányítást. Ebben az időben a magyarországi Rozsnyói Egyházmegye területi beosztása a következő volt: I. Mátra–Gömöri főesperesség: 1. salgótarjáni kerület (10 plébánia, 14 filia), 2. kisterenyei kerület (8 plébánia, 9 filia) 3. putnoki kerület (7 plébánia, 11 filia) 4. bódvai kerület (5 plébánia, 16 filia) esperesi kerületek. Összesen tehát a külön kormányzat 1 főesperességre, 4 alesperességre terjedt ki, melyekhez 30 plébánia és a hozzájuk tartozó 50 filia hívő közössége tartozott.[42] A bódvai kerület a következőképpen volt felosztva: Bódvaszilas – Komjáti, Tornanádaska * Hidvégardó – Bódvalenke, Becskeháza * Perkupa – Dobódél, Varbóc, Égerszög, Lászi-puszta, Szőlősardó, Teresztenye, Tornakápolna * Szögliget – Szin, Jósvafő, Szinpetri * Tornaszentandrás – Bódvarákó, Tornabarakony, 5 plébánia 16 fíliával.[43]

1978-tól Kádár László érsek irányította a csonka püspökségeket a megszűnésükig. 1982. május 22-én a Szentszék a csonka rozsnyói püspökség magyar adminisztratúráját – a kassaival és a szatmárival együtt – megszüntette és az Egri Főegyházmegyéhez csatolta.[44]

 

ADATTÁR

 

1. A tornai főesperesség főesperesei

 

Szentessy János

Szentelése után 1780. október 18-tól Gácsfalván, később Rimaszombatban lett segédlelkész, majd Berzencén plébános. Szányi Ferenc püspök káplánja, majd gr. Eszterházy László titkára és ceremóniáriusa. 1812-1814 között tiszteletbeli kanonok. 1814. június 11-től lett a rozsnyói káptalan mester kanonokja, majd apostoli protonotárius, tornai–jászói főesperes, a zsinati vizsgálóbizottság tagja. 1814. november 20-tól a rozsnyói szeminárium első igazgatója volt 1821-ig. Teológiatanárként dogmatikát, szónoklattant tanított és a rozsnyói plébániát irányította. A nógrádi és gömör–kishonti ítélőtábla ülnöke, püspöki pénztáros volt. Mint tornai és jászói főesperes halt meg Rozsnyón 1824. június 15-én.[45]

Szokol János

1761-ben született. 1778-ban szentelték pappá. 1801. november 9-től lett Tornán plébános és az iskola igazgatója 1828-ig. 1810-től tiszteletbeli kanonok, majd 1812-től éneklő kanonok lett. 1827. október 9-től idősebb mesterkanonokká és torna–jászói főesperessé nevezték ki. 1827-1840 között rozsnyói plébános. 1838-ban ünnepelte papságának 50. évfordulóját, mely alkalomból a rozsnyói székesegyházban Zabka Márton rimaszombati plébános mondott köszöntő beszédet.[46] Torna és Gömör-Kishont vármegyék ítélőtábláinak tagja, ülnöke, a zsinati vizsgálóbizottság tagja és szentszéki tanácsos volt. Helyettese Jászón Sales-Pauer Ferenc jászói, Tornán Zabka Márton bódvaszilasi plébános volt. 1841. augusztus 11-én halt meg Rozsnyón.[47]

 

Makay Tádé

Gelejen majd Rimaszombatban volt plébános és a Szent Antal oltáralapítványok igazgatója. A kishonti kerület alesperese és az iskola igazgatója, szentszéki tanácsos, Gömör és Kishont vármegyék ítélőtáblájának ülnöke, apostoli protonotárius, tornai főesperes. 1812-1831 között tiszteletbeli kanonok, 1831. január 28-től rozsnyói ifjabb kanonok. 1838. május 12-én halt meg.[48]

 

Mattyasovszki István

1815-ben szentelték pappá. 1823-ban tornaszentandrási, 1828-1839 között tornai plébános. Turóc és Torna vármegyék ítélőtábláinak ülnöke. 1839. január 10-től rozsnyói kanonok, később tornai főesperes. A Boldogságos Szűzről nevezett sidai (schajduni) prépostság elöljárója. A rozsnyói szeminárium hetedik igazgatója valamint erkölcstan és a pasztorális teológia tanára. 1840-1843 között a rozsnyói plébánia vezetését is ellátta. 1850-ben éneklő kanonok és a zsinati vizsgálóbizottság tagja, valamint szentszéki tanácsos és ülnök volt. 1850. június 15-től olvasókanonok lett. Mint tornai főesperest, 1851-ben főszékesegyházi főesperessé nevezték ki. 1858-ban halt meg.[49]

 

Zabka Márton

Rozsnyón született 1785. november 11-én. Az elemi iskolát és a gimnáziumot itt végezte. Filozófiát és teológiát Nagyszombatban tanult. 1808-ban pappá szentelték és 1809-ig Polomkán, 1809-1810 között Rimaszombatban volt segédlelkész, majd Szentendrén és Bódvaszilason lett plébános. Később a tornai kerület alesperese az 1820-as évek második felében, majd újra Rimaszombatban lett plébános és kerületi alesperes, ezt követően nógrádi főesperes 1851-ig. 1838-1842 között tiszteletbeli kanonok, 1841-1845 között a rozsnyói szeminárium nyolcadik igazgatója lett. 1842. május 30-án lett tagja a rozsnyói káptalannak, mint idősebb kanonok.[50] 1842. november 11-én, névnapján a rozsnyói kispapok ünnepélyesen köszöntötték, ami nyomtatásban is megjelent.[51] 1850. június 15-től éneklőkanonok,[52] később olvasókanonok[53] lett, valamint a zsinati vizsgálóbizottság tagja, szentszéki tanácsos és ülnök. Valószínűleg 1851-től lett tornai főesperes, miután Mattyasovszkyt székesegyházi főesperessé nevezték ki. Prédikációi nemcsak a katolikusok, de a protestánsok között is népszerűek voltak, akik közül sokan meghallgatták azokat. Tudományos kutatóként a palóc kultúrával foglalkozott, vonatkozó kéziratait végrendeletében a feledi[54] plébánosra hagyta. Nyomtatásban három verses, prédikációs műve jelent meg. 1864-ben halt meg Rozsnyón. Halálával a tornai főesperesi poszt megüresedett.[55]

 

Lokczán Pál

1812-ben született. 1835. május 24-én szentelték pappá, majd segédlelkész lett. 1839-től a püspöki líceum prefektusa, 1840-től a rozsnyói szeminárium dogmatika tanára. 1850-től Sajópüspökiben lett plébános, majd később 1851 után a székesegyházi főesperességhez tartozó rimaszécsi kerület alesperese. 1863-tól Kisterenyén lett plébános és a mátrai kerület (nógrádi főesperesség) alesperese. 1867-től az egyházmegyei papi testület prefektusa és a zsinati vizsgálóbizottság tagja volt, továbbá a rozsnyói Szent László Szeminárium rektora, ahol erkölcstant és pasztorál teológiát tanított. 1867. augusztus 26-tól ifjabb mesterkanonokként lett a rozsnyói káptalan tagja. 1872. október 8-tól őrkanonokká és tornai főesperessé nevezték ki. Éneklő kanonokként halt meg 1890. december 6-án Rozsnyón.[56] Halálával a főesperesi poszt megüresedett.

 

Fábián Ferenc

1839. november 25-én született Bacskón.[57] Apja gr. Forgách László, majd Kollárcsik István rozsnyói püspök somodi uradalmának gazdatisztje volt. A gimnáziumot és a szemináriumot Rozsnyón végezte el miután 1864. február 4-én pappá szentelték. 1866-ig Litkén, 1869-ig Losoncon volt segédlelkész, majd 1870-1871 között Rozsnyón hittanár. 1871-1881 között Hidvégardóban, 1881-1891 között pedig Tornán volt plébános. 1889-től a tornai kerület alesperese lett. 1891-ben ifjabb mesterkanonokként a rozsnyói káptalan tagja lett. Tanfelügyelő és ülnökként a zsinati vizsgálóbizottság tagja volt. Vallástudományból megszerezte a doktori és a kandidátusi fokozatot. 1892-től rozsnyói plébános lett, valamint a Páli Szent Vincéről nevezett nővérek és azok szegénygondozó alapítványának a Kósa–Schopper kórház és a papnevelő szegényeit segélyező alapítványok igazgatója és kormányzója. 1895-ben lett tornai főesperes. 1897-ben a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett szépkúti apátság őrkanonokja lett. 1900-ban éneklőkanonokká nevezték ki. A rozsnyói szeminárium vallástudományi doktora és kandidátusaként pasztorálteológiát, szertartástant, pedagógiát és metodikát tanított. 1909-ben pápai prelátus lett. Az egyházmegyei tanintézetek igazgatója volt. 1911. március 3-án halt meg Rozsnyón.[58]

 

Dr. Gőbl Márton

1862. augusztus 15-én született Alsómecenzéfen.[59] A gimnáziumi tanulmányait és a szemináriumot Rozsnyón végezte. 1879. október 26-tól a római Collegium Germanicum et Hungaricum növendéke lett. 1882-ben filozófiai doktorátust szerzett. 1885. október 28-án pappá szentelték. 1886-ban teológiai doktorrá avatták. Még ebben az évben hazatért, a rozsnyói szeminárium exegézis és dogmatika tanára, majd a szeminárium prefektusa és 1888-tól spirituálisa lett. 1893-tól a szegényeket segélyező alapítványi pénztár igazgatója, 1894-től az oltáregyesületek egyházmegyei igazgatója, 1897-től a szeminárium vicerektora lett. 1989-tól köteléki védő, 1899-től szentszéki tanácsos és ülnök, 1900-tól a kisszeminárium vicerektora. 1903-tól Szentsimonban lett plébános. 1908-ban újra a szeminárium prefektusa és a ferences harmadrendi nővérek és a Páli Szent Vincéről nevezett nővérek elöljárója, valamint az utóbbiak alapítványi pénztárának igazgatója. 1911-tól a szeminárium rektora lett, továbbá ifjabb mesterkanonok és tornai főesperes. Címzetes apát is volt. 1918. április 20-án halt meg.[60]

 

Dr. Wahlner Béla

1862. december 6-án született Betléren. 1882-től a Collegium Germanicum et Hungaricum tanulója. 1885-ben filozófiai doktorátust szerzett. 1888. október 28-án szentelték pappá Rozsnyón. 1889-ben segédlelkészként teológiai doktorátusát szerezte meg. 1890-ben Sajópüspökiben volt adminisztrátor, 1891-től a losonci gimnázium vallástanár nagydoktora, 1892-től a rozsnyói kisszeminárium alkormányzója. Rozsnyón a premontrei gimnáziumban egyházjogot és szociológiát oktatott. 1896-tól, majd 1900-tól ismét a teológia professzora. 1903-tól köteléki védő lett. 1905-től a zsinati vizsgálóbizottság tagja, majd a zsinati bíróság ügyésze. 1907-től szentszéki ülnök, 1908-tól a szeminárium prefektusa és az egyházmegye tanfelügyelője. 1910-től a szeminárium vicerektora, majd 1917-től kormányzója. 1918-tól ifjabb mesterkanonok, szemináriumi rektor és tornai főesperes. 1937-től pápai prelátus. Rozsnyón egyházjogból, egyháztörténelemből a vizsgáztató bizottság, egyházjogból a káplánokat vizsgáztató bizottság tagja. A Vigilancia-bizottság, a Balás Püspök Betegsegélyező Egyesület és a Szent István királyról nevezett egyházmegyei papi nyugdíjegyesület pénztárosa. Szentszéki teológiai és filozófiai nagydoktor, a budapesti egyetem teológiai karának tanára. Társadalomtudományi tankönyve két ízben is megjelent (1898-ban Rozsnyón, 1908-ban Budapesten), a korszak haladó keresztényszociális gondolkodásához kapcsolódik.[61]

 

Dr. Cservenka Béla

1890. június 3-án született Borsodnádasdon. Alap- és középfokú tanulmányai elvégzése után, 1912. október 16-án szentelték pappá Rozsnyón. Segédlelkészként működött 1912-ben, Karancskesziben, 1913-ban Rappon, 1914-ben Mátranovákon, 1915-ben Rimaszombatban, utóbbi helyen a helyi gimnáziumban tanított. 1916-ban teológiai doktorátust szerzett, majd 1917-től a teológia professzoraként a rozsnyói szeminárium vicerektora lett. A Páli Szent Vincéről nevezett nővérek leányainak hittanára és felkészítője, valamint az egyházmegye szegényeket segélyező alapítványának tagja. 1918-ban a teológia és a vallástudományok kandidátusa lett. Az egyházmegyei zsinati vizsgálóbizottság és a Szent István királyról nevezett papi nyugdíjegyesület pénztárosa, 1923-tól szentszéki kamarás és titkos tanácsos. 1927-ben ismét Rappra került plébánosnak. 1931-től Losoncon lett helyettes esperes és tanfelügyelő. 1937-től a rozsnyói egyházmegye cenzora, 1938-tól a rozsnyói szeminárium teológia professzoraként az erkölcstan és a pasztorálteológia tanára. 1939-ben zsinati jogász és a szeminárium rektora. 1941-től ifjabb mesterkanonokként a rozsnyói káptalan tagja lett. Betöltötte a Torna–Szepesi főesperességet és a főszékesegyházi főesperességet is. A budapesti egyetem teológiakarának kiérdemesült tanára volt.[62]

 

2. A tornai főesperesek hivatali ideje

 

név

hivatali idő

1.

Szentessy János

1814.06.11. – 1824.06.15†

2.

Szokol János

1827.10.09. – 1836.

3.

Makay Tádé

1836. – 1838.05.12.†[63]

4.

Mattyasovszki István

1839. – 1851.

5.

Zabka Márton

1851. – 1864.† üresedés: 1864. – 1872.10.08.

6.

Lokczán Pál

1872.10.08. – 1890.12.06.† üresedés: 1890.12.06 – 1895.

7.

Fábián Ferenc

1895. – 1911.03.03.†

8.

Dr. Gőbl Márton

1911. – 1918.04.20.†

9.

Dr. Wahlner Béla

1918. – ?

10.

Dr. Cservenka Béla

1942. – ?

 

3. A tornai főesperesség plébániáinak nemzetiségi megoszlása

évek

magyar plébánia

szlovák plébánia

magyar-szlovák plébánia

német plébánia

német-szlovák plébánia

1823

47

28

6

-

11

1829

48

27

11

-

11

1831

48

27

11

 

11

1833

48

26

12

-

11

1836

48

26

12

-

11

1838

48

26

12

-

11

1840

48

26

12

-

12

1843

48

26

12

-

12

1847

48

26

12

-

12

1850

48

26

12

-

12

1851

48

26

12

-

12

1853

48

26

12

-

12

1855

48

26

12

-

12

1857

48

26

12

-

12

1861

48

26

12

-

12

1867

49

26

12

-

12

1869

49

26

12

-

12

1873

49

26

12

-

12

1876

-

-

-

-

-

1883

49

26

12

-

12

1887

49

26

12

-

12

1892

51

26

10

-

12

1897

51

26

10

-

12

1900

-

-

-

-

-

1904

58

7

22

-

1

1906

51

18

18

2

10

1910

-

-

-

-

-

1913

54

10

19

2

13

1919

-

-

-

-

-

1942

57

-

12

-

-

1950

-

-

-

-

-

 

4. A tornai főesperesség katolikusainak létszáma[64]

 

tornai kerület

jászói kerület

szepesi kerület

tornai főesperesség

rozsnyói püspökség

összlakosság

1823

9031

7409

-

16731

133089

-

1829

 

 

 

17761

148298

-

1831

-

-

-

17831

142887

-

1833

-

-

-

16248

138113

-

1836

-

-

-

35472

143203

304645

1838

-

-

-

37021

146176

305526

1840

-

-

-

37057

148262

314156

1843

-

-

-

36979

150791

313475

1847

-

-

-

38129

154838

321390

1850

8698

7787

19752

36237

143862

302445

1851

8614

7712

19230

35556

143313

293932

1853

-

-

-

35840

144451

303927

1855

8586

6870

19794

35250

140797

298388

1857

8287

6461

17444

32192

135693

293613

1861

8413

6619

18040

33072

141338

298683

1867

8258

6712

17903

32873

143625

299730

1869

8474

6869

18192

33535

147541

305608

1873

8914

7112

16590

34616

155719

318973

1876

8095

6784

16700

31669

147579

309279

1883

7684

6842

15371

29897

151061

-

1887

7605

6780

15083

29468

151064

-

1892

8431

6434

14723

29588

161936

315636

1897

8485

7031

14727

30243

174661

334707

1900

-

-

-

-

182785

345940

1904

8478

6806

16681

31965

183870

-

1906

8401

6373

16503

31277

182820

343719

1910

-

-

-

-

204076

373114

1913

8375

6330

19013

33718

204076

372114

1919

8587

6459

19451

34497

203116

-

1942

8644

4508

-

13152

163107

231637

1950

5054

-

-

72963

-

89538

 [1] Borovi József: Az esztergomi érseki egyházmegye felosztása. Bp., 2000. (METEM könyvek) (továbbiakban: Borovi, 2000.) 210., 217. p., vö.: Ünnepi megemlékezés a történelmi Rozsnyói Egyházmegye 200 éves jubileumáról Putnokon, 1976. április 22-én. (Az Egri Érsekség 4 oldalas nyomtatványa.) Az iratban az aláírás dátumaként 1776. március 15. szerepel. Az új egyházmegyék létrehozására 1776. március 13-t, mint az Apostolatus officii kezdetű bulla kiadását nevezi meg: Juhász Attila: A tornai plébánia története. Kassa, 2002. (továbbiakban: Juhász, 2002.) 48. p.

[2] Borovi, 2000. 175. p.

[3] Borovi, 2000. 181. p.

[4] Schematismus Venerabilis Cleri Diocesis Rosnaviensis. Rozsnyó, MDCCCXXIII. [1823] (továbbiakban: SR. 1823.)

[5] SR. 1823. 87-93. p.

[6] SR. 1850.

[7] SR. 1850. 105-111. p.

[8] SR. 1851. 105. p.

[9] SR. 1855. A plébániai beosztás és a fíliák ugyanazok, mint 1851-ben.

[10] SR. 1861. 46. p.

[11] SR. 1869.

[12] SR. 1869. 45-48. p.

[13] A magyarországi latin és görög szertartású római katholikus papság évkönyve és névtára. Bp., 1904. 327-336. p.

[14] SR. 1906. 69-74. p.

[15] A Rozsnyói Róm. Kath. Püspöki Egyházmegye Névtára. MCMXIX. Összeáll.: Pobozsny Róbert. Rozsnyó, 1919. (továbbiakban: Rozsnyói Névtár, 1919.); Litterae Circulares Diocesis Rosnaviensis Anno Salutis 1940. Rozsnyó, 1940. január 22. II. (továbbiakban: LCDR.) A körlevél arról tudósít, hogy 1939-ben 70 plébánia tartozott a püspökséghez.

[16] Magyar neve? Határokon túli helységnév-szótár. Sajtó alá rend.: Sebők László. Bp., 1990.

[17] Rozsnyói Névtár, 1919.

[18] Schematismus venerabilis cleri Administrationum Apostolicarum Cassoviensis, Rosnaviensis, Satmariensis in Slovachia anno reparatae salutis 1943. Presov, 1943. (továbbiakban: SAACRSS. 1943.) 173-204. p.

[19] Magyar Katolikus Lexikon. I-X. köt. Szerk.: Diós István – Viczián János et al. Bp., 1995-2006. [Online: http://lexikon.katolikus.hu – 2009. május.] (továbbiakban: MKLex.) XI. köt. Bp., 2006. 752. p.; SR. 1942. 75. p.; SAACRSS. 1943. 173-204. p.; LCDR. XII. 56. p.

[20] LCDR. Somodi. 1939. szeptember 18. X.

[21] LCDR. Somodi. 1939. október 4. 58. p.: Rozsnyói főesperesség: Barka, Hárskút, Krasznahorka-Váralja, Pelsőc, – Várgedei főesperesség: Cered (Hidegkút, Tajti, Egyházasbást, ), Gesztéte, Gömörpéterfala, Sőreg, Zabar, – Putnoki főesperesség: Abafalva, Csoltó, Deresk, Harkácssánkfalva, Jolsva, Lice, Méhi, Putnok, Ragály, Süvete, – Rimaszécsi főesperesség: Baraca, Dobóca, Feled, Rimaszécs, Romaszombat, Sajópüspöki, Szentsimon, Uzapanyit, Velkenye, – Füleki főesperesség: Bolyk, Fülek, Fülekpüspöki, Füleksávoly, Guszona, Ipolygalsa, Osgyán, – Losonci főesperesség: Fülekpilis, Karancskeszi, Litke, Losonc, Rapp, Vilke, – Tornai főesperesség: Bódvaszilas, Hidvégardó ( etiam filia Vendégi ), Jablonca ( restituta etiam filia Derenk ), Perkupa (amissa filia Derenk ), Szádalmás, Szögliget, Torna (amisa filia Vendégi ), Tornagörgő, Tornaszentandrás, Tornaújfalu, – Jászói főesperesség: Debrőd, Jászó, Jászómindszent, – Mátrai főesperesség: Bárna, Kazár, KIsterenye, Mátranovák, Salgótarján I-II., Somoskőújfalu, Zagyvapálfalva, expositura: Gács, Mizsérfabánya. Várgede és Tornalja nem szerepel a plébániák között. MKLex. XI. köt. 752. p.: Várgede, Tornalja itt szerepel a plébániák között.

[22] LCDR. Somodi. 1939. október 4. 58. p.: Bárna, Bódvaszilas, Cered, Hidvégardó, Karancskeszi, Kazár, Kisterenye, Litke, Mátranovák, Perkupa, Putnok, Ragály, Sajópüspöki, Salgótarján I-II., Somoskőújfalu, Szentsimon, Szögliget, Tornaszentandrás, Zabar, Zagyvapálfalva, expositura: Mizsérfabánya.

[23] LCDR. Somodi. 1939. október 4. XII. 58. p.; SR. 1942. 75-76. p. A felsorolás alatt ceruzával megjegyezve, hogy kb. 41550 hívő él ezen településeken: Ipolyberzence (Breznicka), Vereskő (Cervaná Skala), Divény (Divin), Dobsina (Dobsina), Alsósztregova (Dolná Strehová), Gölnicbánya (Gelnica, Gelnitz), Helpa (Helpa), Nyustya (Hnústa), Felsőtisztás (Horny Tisovník), Rimaráhó (Hrachovo), Jekelfalva (Jaklovce), Korompa (Krompachy), Forgácsfalva (Lom), Szepesremete (Mnísek, Einsiedl), Murányalja (Murán), Murányhosszúrét (Muránska Dlhá Lúka), Murányhuta (Muránska Huta), Divényoroszi (Podkriván), Koháryháza (Pohorelá), Garamszécs (Polomka), Ratkószabadi (Ratkovská Lehota), Gömörrákos (Rákos), Rimakokova (Rimavská Kokava), Szomolnok (Smolník, Schmölnitz), Szomolnokhuta (Smolnícka Huta, Schmölnitzer Hütte), Gácsfalva (Stará Halic)( Gács ), Ujantalfalva (Soltyska), Csetnek (Stitník), Stósz (Stos, Stoss), Svedlér (Svedliar, Schwedler), Tiszolc (Tisovec), Nagyveszverés (Velká Poloma), Nagyrőce (Revúca), Nagyszuha (Velká Suchá), Felsőmecenzéf (Vysny Medzev), Merény (Vondrisl, Wagendrüssl), Ágostonlak (Závadka), Zakárfalva (Zakarovce).

[24] SAACRSS. 1943. 173-204. p.

[25] Rozsnyói Névtár, 1919.

[26] Beke Margit: A Magyar Katolikus Püspökkari tanácskozások története és jegyzőkönyvei 1919-1944 között. II. köt. München-Bp., 1992. (Dissetationes hungaricae ex historia Ecclesiae.) (továbbiakban: Beke, 1992.) 217. p. Meszlényi Zoltán 1938. március 20-án egyházlátogatást végzett a főesperességhez tartozó Hidvégardóban és ő celebrálta a vasárnapi szentmisét. (Forrás: Mester Károly hidvégardói plébános plébániatörténeti feljegyzései.)

[27] MKLex. XI. köt. 8-9. p. Érdekes adaléka az el- és visszacsatolásoknak, hogy a trianoni békével a hidvégardói plébániától elcsatolt Bódvavendégi és Tornahorváti filiák egyházilag csak 1930. június 1-én kerültek a Csehszlovákiához tartozó tornai és tornaújfalusi plébániákhoz. Mester Károly hidvégardói plébános ezt megelőzően 11 évig levelezett e döntés ellen a rozsnyói egyházmegyei hivatallal. Az első bécsi döntés után 1939 január 1-vel újra visszakerültek Hidvégardó plébániához, amit Mester plébános a „visszatérés napjaként” jegyzett fel. (Forrás: Mester Károly hidvégardói plébános plébániatörténeti feljegyzései; 1938. évi canonica visitatio. Vö. Juhász, 2002. 85. p.

[28] LCDR. XII. 55-56. p.

[29] Beke Margit: A katolikus egyházi közigazgatás alakulása a Kárpát-medencében 1920-1947 között. In: Levéltári Szemle, 2005. 2. sz. 39. p.; Ld. még: Beke, 1992. 146., 217. p.

[30] LCDR. Somodi. 1939. október 4. XII. 58. p.; MKLex. XI. köt. 752. p. 70 plébániát említ a magyar részen és 38-at a csehszlovákon: Az Egri Főegyházmegye Névtára. Eger, 1975. (továbbiakban: EFN. 1975.) 211-212. p.; SR. 1942. 66-71. p.

[31] SR. 1942.71. p.

[32] MKLex. XI. köt. 752. p.

[33] Salacz Gábor: A magyar katolikus egyház a szomszédos államok uralma alatt. München, 1975. ((Dissertationes Hungaricae ex historia Ecclesiae III.) 30. p.

[34] EFN. 1975. 211-212. p. Egy Putnokról, 1946-ból érkezett levél körpecsétjén, Pájer aláírásával „Rozsnyói Egyházmegyei Hivatal” szöveg szerepel. Ld. még: Beke Margit: Magyarország rövid egyháztörténete 1945-2005 között. I. r. In: Magyar Sion, 2007. 1. sz. (továbbiakban: Beke, 2007.)

[35] 442/1945. sz. alatt írt levél Putnokról, Pájer helynök aláírásával. A szöveg egy egri körlevélre van gépelve.

[36] Beke, 2007. 45. p.

[37] Balogh Margit – Gergely Jenő: Állam, egyházak vallásgyakorlás Magyarországon, 1790-2005. Bp., 2005. I. köt. 62. p.

[38] Schematismus Administraturae Apostolicae Rosnaviensis in Hungaria. 1950., Hejce. (Kézirat.)

[39] Uo. 19-23. p.

[40] EFN. 1975. 212. p.

[41] EFN. 1975. 212. p.

[42] EFN. 1975. 217-222. p.

[43] EFN. 1975. 221-222. p.

[44] Az Egri Főegyházmegye Sematizmusa. VI. Eger, 2000. 19-20. p.

[45] SR. 1823. 4. p.; SR. 1829. 1. p.; SR. 1851. 11. p.; SR. 1855. 9. p.; SR. 1906. 7. p.; Tököly Gábor: Ki kicsoda Rozsnyón. Somorja, 1999. (továbbiakban: Tököly, 1999.) 346. p.; Ros’nyói egyházi töredékek. VIII., Ro’snyó, 1839. 102-103. p.

[46] Uo. 3-34. p.

[47] SR. 1823. 5. p. Tornai plébános. SR. 1829. 6., 74. p. 1827. október 9-től idősebb mesterkanonok, tornai–jászói főesperes, rozsnyói plébános. SR. 1843. 159. p. Éneklő kanonok, rozsnyói plébános. SR. 1851. 12. p. 1827. október 9. Alesperes és tornai plébános. SR. 1855. 9. p. Éneklő kanonok, 1827-től kanonok. SR. 1906. 7. p. 1812-1827 között kanonok. Telgárti Lipót: A rosnyói papnövelde története. In: Magyar Sion, 1864. 752-760. p. A teljes cikket közli még: Rozsnyó könyve. Rimaszombat–Rozsnyó, 2003.; Gömör–Kishonti Múzeum Egyesület. Szerk.: Tököly Gábor. (Gömör–Kishonti Téka 7.) 199. p.; Tököly, 1999. 359-360. p., Juhász, 2002. 56. p. 1828-ig volt Tornán.

[48] SR. 1823. 5-6. p.; SR. 1836. 38. p. Itt említik először tornai főesperesként. Valószínűleg 1829-1836 között kapta a tisztséget. SR. 1838. ua., SR. 1851. 12. p. Itt említik kishonti alesperesként. SR. 1855. 9. p.; SR. 1906. 7. p.

[49] SR. 1823. 90. p.; SR. 1840. 6. p. Elsőként említi tornai főesperesként. SR. 1850. 13. p. Elsőként említi éneklőkanonokként. SR. 1851. 13-14. p., 140. p.; SR. 1853. 5. p., 14. p. Elsőként említi főszékesegyházi főesperesként. SR. 1855. 9. p.; SR. 1906. 6. p.; Tököly, 1999. 230. p., Juhász, 2002. 122. p.

[50] SR. 1850. 14. p.

[51] Öröm-dal, mellyet Fő Tiszt. Zabka Márton urnak a rosnyói székes egyház kanonokjának őszutó 11-én, midőn névnapját ünnepelné, hódolat jelül ajánl a rosnyói nevendék papság. Rosnyón, 1842.

[52] SR. 1851. 14. p.

[53] SR. 1861. 4. p.

[54] Ma: Jesenské (Szlovákia).

[55] SR. 1823. 91. p.; SR. 1850. 14. p.; SR. 1851. 13-14. p.; SR. 1853. 5. p.; SR. 1855. 9-10. p.; SR. 1861. 4. p.; SR. 1906. 6. p.; Tököly, 1999. 403. p.; Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891-1911. [Magyar Elektronikus Könyvtár: mek.oszk.hu – 2009. május] (továbbiakban: Szinnyei.) Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára több kéziratot is őriz tőle.

[56] SR. 1851. 140. p.; SR. 1869. 5. p.; SR. 1873. Ez említi először tornai főesperesként. SR. 1876. 14., 27., 71.,112. p.; SR. 1892. Ez említi a tornai főesperesi poszt megüresedését. SR. 1906. 7. p.

[57] Ma: Backov (Szlovákia).

[58] SR. 1897.; SR. 1906. 7., 9., 14., 69., 102. p.; Tököly, 1999. 93. p.

[59] Ma: Medzev (Szlovákia).

[60] SR. 1906. 105. p.; SR. 1913. 10. p. (Ez említi először tornai főesperesként.) SR. 1919.; MKlex.; Tököly, 1999. 121. p.

[61] SR. 1906. 14., 15., 121. p.; SR. 1919. 2., 3., 4., 5. p.; SR. 1942. 17., 103. p.; Tököly, 1999. 396. p.; Szinnyei.; Magyar Könyvészet, 1712–1920. 1901–1910. II.

[62] SR. 1942. 17-18., 89. p. (Ez említi 1942-ben tornai főesperesként.)

[63] SR. 1836. 36. p. (Ez említi először tornai főesperesként.) Nem kizárt az sem, hogy hivatalát 1831-ben kezdte meg, mikor január 28-án ifjabb mesterkanonok lett.

[64] A 3-4. táblázatok az egyházmegyei schematizmusok adatai alapján készültek.

a cikk elejére, a vissza a tartalomjegyzékhez,