Vissza a tartalomjegyzékhez

13. évfolyam 1. szám
A. D.
MMXII

Bertalan Péter:
Fejér megye egyházpolitikai mozgásai, 1957-1968

 

 

A dél-dunántúli régió és Fejér megye helye, szerepe a régióban

Az alábbi tanulmány ún. regionális keretbe illeszkedő kutatást mutat be, Fejér megye 1957 és 1968 közötti egyházpolitikai mozgásait, összefüggéseit elemzi. Hangsúlyozni kell azt, hogy aránylag kis időintervallumban vizsgálódik, összeköti a lokális kutatást az országossal.[1] Gyarmati György Egyház, sok rendszer és a történelmi idő című elemzésében megemlíti: „Ami olvasható, az jórészt a kormányzati negyed, a pártklubok, a »politikai belváros« története. A vizsgálódás megáll a pesti oldalon a Nagykörútnál, s ennek nyomvonalán nyúlik át Budára a Gellért Szállótól a várnegyedig. A megmaradt hányad »országtörténete« helyett egy »városállam« históriájára apadt a politikatörténeti tabló.”[2] Azonosulva Gyarmati György soraival, a korszak „vidéki” egyháztörténetének megismeréséhez próbálunk hozzájárulni.

Közép-Dunántúl sem természeti, sem pedig gazdaságföldrajzi szempontból nem pontosan körülhatárolható fogalom. Ha a Dunántúl térképét vízszintesen tagoljuk, akkor Fejér, Veszprém és Vas megye tartozik a Közép-Dunántúl fogalmának körébe. Ha függőleges felosztást alkalmazunk, akkor Fejér, Komárom, Veszprém megye területét sorolhatjuk ide.

Miután a földrajzi meghatározottság szempontja nem egyértelmű, célszerűnek az látszik, ha a két lehetőség közül az egyiket tájékozódási irányként elfogadjuk. Mindkét lehetőség kiindulópontjának – központi fekvése miatt – Fejér megyét lehet tekinteni.

1945 előtt Fejér megye gazdasági helyzetét a nagybirtok jellemezte. Az agrárszférán kívül 1920-ban csak két, 100 főnél többet foglalkoztató üzem működött. Ebben az évben a megye üzemeiben 1412 munkás dolgozott. Még 1940-ben is a gyáriparban dolgozó munkások évi átlagos száma 949 fő volt.

A megye mezőgazdaságára nagyarányú földkoncentráció volt jellemző. 1935-ben Fejér megyében volt az ország eladási korlátozás alá eső birtokosainak 26,4%-a, melynek nagy része egyházi birtok és hitbizomány volt. 1935-ben a nagybirtokosok egyhatoda Fejér megyében élt.[3] Az agráriumra épülő megye kevésbé modernizálódott gazdasága a II. világháború után elvesztette vezető szerepét. A szocialista tervgazdálkodás leglátványosabb produktuma, Dunaújváros, merőben megváltoztatta a gazdasági és a demográfiai viszonyokat. Az ipari fejlesztés a megyeszékhelyen is az országos ütemnél gyorsabb, látványosabb volt. Mindennek fontos következménye a népesség számának növekedése, s a társadalmi szerkezet átalakulása.


A népesség változása (1000 fő):[4]

Évek

1949

1960

1970

1973

Népességszám

296,00

358,76

390,66

399,20

 

A népesség számának változása:

 

1949-1959

1960-1969

Természetes szaporodás

41,4

24,9

Vándorlási különbözet

21,3

7,0

Tényleges szaporodás

62,7

31,5

 

Szembetűnő, hogy a lakosság számának növekedésében a migrációnak 1960-ig fontos szerepe van. A demográfiai változások döntően átalakítják az életvitelt, a szokásokat, a világszemléletet. A megye központi fekvése fontos szerepet játszott abban, hogy az állam jóval az országos átlag felett ruházott be, fejlesztette az ipart, hogy a számára ideológiailag kedvező szociális változásokat siettesse.

 

A felekezetek

Fejér megye politikai, gazdasági szempontból az ország fókuszpontjában van, legalábbis ahhoz nagyon közel fekszik. Budapest és a megye székhelye, Székesfehérvár alig egy órányi távolságra van egymástól.

Egyházkormányzati, egyházpolitikai szempontból a legfontosabb a katolikus egyházmegye, azaz a székesfehérvári püspökség, amelynek hatásköre Fejér megyén, mint közigazgatási egységen kívül kiterjed Pest megyére, Budapest jelentős részére, ezen kívül Veszprém, Komárom, Tolna megye kisebb térségeire.

A Székesfehérvári Egyházmegye katolikus hívőinek száma 410630, ebből Pest megyéhez 116500, Pesthez 80250 fő tartozik. A Fejér megyei katolikusok száma 172880.[5] A közigazgatási megye lakóinak száma 337 ezer fő.[6] Az egyházmegyéhez tartozó hívek közül 47,91% a közigazgatási megye határain kívül Pest megyében és Budapesten él.

Ha a megye vallási képét szemügyre vesszük, akkor kiderül, hogy az egyházak és az állam hivatalos szerve által számon tartott hívők létszáma 233 ezer. Ez a szám természetesen csak nagy megközelítéssel igaz. A megye lakosságának ez 69%-a. A fennmaradó 30% (104 ezer ember) már valamilyen módon elveszett az egyházak számára, legalábbis nem gyakorolja vallását.

A székesfehérvári püspökség állam- és egyházpolitikai szempontból egyaránt kiemelt szerepű helyen fekszik. A több közigazgatási megyére kiterjedő püspökség jelentős része Budapest területére esik. Az ország fővárosa a politikai történések fő színtere. A püspökség a fő egyházmegyével közvetlenül érintkezik. Az Esztergomi Egyházmegye területe szintén kiterjed Budapestre. Így a két egyházmegye tevékenységét mindenképpen össze kellett hangolni, mert ennek országos jelentősége is volt. Ezt az összetartozást erősíti, hogy a székesfehérvári püspökség az esztergomi érseki tartományhoz tartozott. A püspökség központja, Székesfehérvár önmagában is frekventált hely. Szerepét kiemeli a kettős egyháztörténeti vonatkozás, tradíció. Az Árpád-házi királyok temetkezési, koronázási helye, az egyház szempontjából megszentelt hely, mert Szent István király is itt helyezték sírba. A felsorolt tények igazolják, hogy a székesfehérvári püspökség állami és egyházi szempontból megalapítása óta folyamatosan a katolikus hitélet fontos centruma és színtere.

Az ’50-es évek végére, a ’60-as évek elejére Fejér megyében olyan vallásszociológiai helyzet alakult ki, amely az egyházak működését megnehezítette. Ha ehhez hozzászámítjuk az 1956 utáni időszak állami egyházpolitikájának diktatórikus jellegét, akkor a vizsgálódásnak az a legfontosabb feladata, hogy megpróbálja felderíteni és megkeresni azokat az okokat, amelyek a vallás meggyengülésének amúgy is általánosan kitapintható, tapasztalható tényekkel igazolható trendjét még karakterisztikusabban megerősítik. Figyelembe kell venni azt is, hogy a Székesfehérvári (katolikus) Egyházmegye sematizmusában a hívők számára vonatkozó adatok az egyházmegyei gazdasági tanács által az egységes javadalmazás alapjául megállapított ún. státusz-számok.[7] Ez azt jelenti, hogy a megye egyházi vezetése csak azokkal számol, akik az egyházi adó rendszeres fizetésével hozzájárulnak az egyház működési feltételeinek biztosításához. Természetesen ez nem mond ellent az egyházzal, a vallással közvetlenül kapcsolatot nem tartók számának, sőt annak hitelességét erősíti.

 

A „státusz fogoly”, avagy az együttműködésre kényszerített egyház(ak)

Közhelynek látszik az a megállapítás, hogy az adott történelmi korszak mindig „kitermeli” azokat az egyéniségeket, akikre szüksége van. Ez érvényes az egyháztörténetre is. Három nagy püspök neve fémjelzi a katolikus reneszánsznak tekintett 1930–40-es évek Magyarországán a hitélet fellendülését: a veszprémi Tóth Tihamér, a székesfehérvári Prohászka Ottokár és Shvoy Lajos püspöksége kiemelkedő fontosságú. „Ha a századfordulón és századelőn Prohászka azt kereste-kutatta, hogy miként lehet megérteni a modern ember lelkivilágát és kibékíteni az örök kereszténységgel, s e téren maradandó megoldásokig jutott. Az 1930-as években Tóth Tihamér már egy más korszak, a technika és tömegkommunikáció korában egyeztette össze sikerrel az igehirdetést, a pasztorációt a keresztény értékek közvetítését a társadalom széles rétegei felé a modern lélek nélküli technikával.”[8]

Agostino Casaroli A türelem vértanúsága című könyvében a közép-kelet-európai szocialista országok helyzetét így jellemzi: „nagy gondot okozó feladat volt, hogy a lehetséges mértékig be lehessen tölteni a püspöki székeket, olyan az egyházhoz és a Szentszékhez hű, legitim püspökökkel, akiket a kormányok is elfogadnak. Lengyelország és Kelet-Németország kivételével ez reménytelenül nehéz vállalkozásnak bizonyult (Nem azért, mintha nem lettek volna kiváló jelöltek, hanem a kormányok elvárásai miatt ezek »saját« püspökeiket akarták, nem az Egyházéit).”[9]

Casaroli a Szentszék vezető diplomatájaként mérte fel a magyarországi viszonyokat is, s össze tudta hasonlítani a blokkon belüli országok egyházpolitikai körülményeit. „A hatvanas évek elején a tizenkét magyar egyházmegye közül (a Pannonhalmi Területi Apátságot nem számítva) csak ötöt irányított saját püspök – akik közül némelyik már igen idős volt –, három segédpüspökkel együtt. Három megyés főpásztor akadályoztatva volt, köztük a világszerte ismert esztergomi érsek és Magyarország prímása, Mindszenty József bíboros. Még a betöltetlen helyek vagy az akadályoztatott püspökök helyettesítésére kinevezett apostoli adminisztrátorok közül is akadályoztatva volt kettő.”[10]

A Székesfehérvári Egyházmegye azon püspökségek közé tartozott, amelynek élén ugyan ott állt püspöke, Shvoy Lajos (illetve a munkáját segítő Kisberk Imre segédpüspök), de a főpásztori teendők ellátását, a püspöki aula működését illetően nem lehetett zavartalan körülményekről beszélni. Shvoy Lajos személyiségét, egyéniségét úgy ítélte meg a hatalom, hogy miniszteri biztost kell mellé állítani. „A valóságban az utolsó püspök, aki egy miniszteri biztos társaságát élvezhette a nyolcvanadik évében, mégis a küzdő szellemű Shvoy Lajos volt, akit sokan »második Mindszentynek« tartottak.”[11]

A Székesfehérvári Egyházmegye aránylag fiatal püspökség. 1777-ben Mária Terézia alapította. Létrehozásában fontos szerepet játszott, hogy a török kiűzése után az óriási kiterjedésű Veszprémi Egyházmegye Nagykanizsától Budáig olyan nagy területet ölelt fel, amelyet a püspök lelkipásztori gondozásban részesíteni nem volt képes.[12] Természetesen a Habsburg uralkodók „késő ellenreformációs” törekvései is erősítették a katolikus egyház, s vele az uralkodóház pozícióját.[13]

Prohászka Ottokár idején 109 plébánia volt az egyházmegyében, Shvoy Lajos ezek számát 1950-ben 162-re emelte. Az esperesi kerületek száma is megkétszereződött: 12-ről 24-re nőtt. Shvoy Lajos egyszerre volt egyházszervező és építő. 40 éves püspöksége alatt 51 új templommal, illetve kápolnával gyarapodott a katolikus egyház. A II. világháború pusztításai okozta sebek az ő aktív közreműködésével gyógyultak be. Lelkipásztori és püspöki szerepe egyszerre mutatkozott meg a papnevelésben. Nagy figyelemmel kísérte a szemináriumban végzett nevelőmunkát, szívén viselte az újmisések sorsát. A püspöki könyvtár bővítése értékes ősnyomtatványokkal, a székesfehérvári egyházmegyei múzeum 1938-as megnyitása kultúrapártoló tevékenységének eredménye. Sokat tett a templomi ének elterjesztéséért nemcsak a szűkebb haza területén, hanem annak határain túl is.[14]

Az 1945-től 1948-ig tartó népi demokratikus átalakulás várakozásteli évei a Rákosi-féle személyi kultuszba torkollottak. Az egyházakat ért vehemens retorziók már sejtették, hogy a Horthy-rendszer maradványainak tekintett egyházakkal, elsősorban a katolikus egyházzal szemben az új rendszer itt is a megsemmisítés szándékával lép fel. A tények ma már ezzel az időszakkal kapcsolatban közismertek. A diktatúra következménye volt az 1956-os forradalom és szabadságharc. Az ennek elfojtása után következő Kádár-rendszer a személyi kultusz terroruralmától deklaratívan elhatárolta magát, de az 56-ban történteket ellenforradalomnak minősítve ott folytatta, ahol Rákosi és társai abbahagyták.

Ha vizsgálatunk szűkebb területére koncentrálunk, s a rendelkezésünkre álló forrásokat vallatjuk, szembetűnő jelenséggel találkozunk. A Fejér Megyei Levéltár iratait lapozgatva hiába keressük a máshol oly megszokottá, sztereotípiává vált, az egyházakkal, elsősorban a katolikus egyházzal kapcsolatban használt „ellenforradalmi” jelzőt. Ennek oka, hogy Fejér megyében a katolikus egyház megfegyelmezése a többi megyéhez képest is túl jól sikerült, ami Shvoy Lajos jellemét tekintve furcsának tűnik. Az események azonban önmagukért beszélnek. Más megyékben az egyházak rövid időre fellélegeztek. 1957–1958 nemcsak általános, hanem egyházpolitikai szempontból is a visszarendeződés, a restauráció időszaka. Ez a megállapítás az egyházpolitikára is érvényes, amiről Shvoy Lajos visszaemlékezései számolnak be.

A régi és a kibontakozó új diktatúra kontinuitásának egyértelmű bizonyítéka, hogy 1957. január 25-én Gálik István mint kormánybiztos Székesfehérváron a megyeházára hívatta Bejczy Gyulát és Halász Ervint.[15] Dr. Bejczy Gyula 1956-ban és 1957-ben püspöki irodaigazgató volt. Halász Ervin 1956 és 62 között a püspök személyi titkáraként dolgozott az aulában.[16] A kormánybiztos felszólítja a püspököt, hogy azonnali hatállyal függessze fel az irodaigazgató munkáját. Halász Ervin átmenetileg még elláthatja a személyi titkári teendőket. Kisberk Imre segédpüspököt, aki pedig ugyancsak január 25-én érkezett meg a püspökségre vidékről, előállították a rendőrkapitányságon, és ott közölték vele, hogy hagyja el Székesfehérvárt, ahonnan két évre kitiltják, Dunabogdányba száműzik. A kitiltás az egész megye területére vonatkozik. Dunabogdányt csak a Szentendrei Járási Rendőrkapitányság engedélyével hagyhatja el. Az egész egyházmegye valamennyi katolikus lelkészét érinti, hogy 1957. március 1-jétől június végéig megvonták a kongruát. A retorzió újabb lépése, hogy április 20-án a rendőrség Büttner Ferenc provikáriust, aki ugyancsak a püspöki aulához tartozott, Halász Ervinnel együtt azonnali hatállyal, 3 órán belü kitiltották Székesfehérvárról, a megye területéről és Budapestről. A római Sacra Congregatio Concilii dekrétuma Mórász Pál kanonokot érintette, amennyiben a dekrétum a rendszerrel együttműködő békepapokat eltiltja a hivatás gyakorlásától.

A püspöki kar tagjait az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) elnöke 1957. március 16-ra rendelte magához. A megbeszélésen többször erélyes felszólalás hangzott el a püspökök részéről. Shvoy Lajos Önéletrajzában többször utal a vita hevességére: „Az ÁEH elnöke erősen kifogásolta, hogy Szombathely, Vác, Veszprém és Székesfehérvár püspöke nem hajlandó az októberi események utáni kinevezéseket tárgyalások útján rendezni, és ezzel Mindszenty törvénytelen politikáját követik.” Az elnök bejelentette, hogy az Elnöki Tanács 1957. évi törvényerejű rendeletében szabályozta az egyházi állások betöltéséhez szükséges állami hozzájárulás módozatait. Kemény retorzió ez Mindszenty 1956-os rádióban elhangzott beszédéért. Érthető, hogy a tárgyalások forró légkörben folytak.[17] Az ÁEH elnöke és a püspöki kar tárgyalásai kompromisszumos eredményeket hoztak. Mórász Pál irodaigazgatói állásba való visszahelyezését a hivatal elnöke továbbra is követelte. Ezt a Szentszék nem fogadta el. Az ÁEH Kisberk Imre visszahelyezését ígérte. Potyondi Imrét a Budapesti Központi Papnevelő rektorává nevezték ki,[18] s megkapta a Vörös Zászló-rend 3. fokozatát. Az állam a számára fontos 8 békepap papi funkciójába való visszahelyezését követelte a püspököktől. Mórász Pál neve is az inkriminált 8 személy között szerepelt.

A rendőrség 1957. március 13-án Langhammer János plébánost kitiltotta Sztálinvárosból. Egy hét múlva a város tanácselnöke felmondta annak a barakképületnek a használati jogát, ahol a katolikus egyházi szertartások folytak. A tanácselnök „lepratelepnek” aposztrofálta az építményt, ami leromlottságát, elhanyagoltságát tekintve nem is volt alaptalan. Éveken át éltek ilyen körülmények között a Sztálin nagymű és a közötte létrehozott „szocialista város” építői már jó ideje.

1957. március 14-én letartóztatták Szendi Józsefet, Csontos Mártont, Vajk Gyulát, Németh Lászlót, Kelényi Ottót, Tóth Istvánt, Gyarmati Istvánt, Horváth Kálmánt, Miklós Antalt. Később P. Horváth Ferenc, Dobosi Ferenc, Füstös Antal következett. Dobosi 4 hónapot töltött vizsgálati fogságban. Az év végén Füstös Antal maradt még letartóztatásban. Mindez kiegészült azzal, hogy miközben a legtöbb megyében megszűnőben volt az egyházak feletti közvetlen cenzúra, töretlenül, annál keményebben érvényesült Székesfehérváron és Budapesten.

Gálik István 1957. március 21-én már miniszteri biztosi tisztségben tölti be pozícióját. Shvoy Lajos szerint 1956 utolsó napjaiban még az „oroszokat szidta”, most pedig az „ellenforradalmi visszaélések” megtorlójaként jelentkezett.[19] A régi diktatúra hamarosan kényelmetlenné vált az új rendszer számára. 1957. augusztus elején Gálik István megvált székesfehérvári beosztásától.[20]

A miniszteri biztosi pozícióban Bay László következett. Folytatta elődei taktikáját. Az erőviszonyok az aulában Shvoy számára némileg kedvezőbbé váltak. Közel kétévi távollét után Halász Ervin visszatérhetett a püspöki titkári pozícióba, Bejczy Gyula pedig irodaigazgatói teendőket látott el. A főpásztornak azonban kompromisszumot is kellett kötnie. Ebben a püspöki kar meghátrálása is szerepet játszott. Mórász Pált protonotárius kanonokká, címzetes préposttá nevezte ki. A pápai dekrétum természetesen továbbra is fennállt, de a püspökök az egyházi törvények értelmében „kényszer hatása alatt az illető felelősségére” cselekedhetnek. Ez a helyzet az adott pillanatban lehetővé tette, hogy Mórász Pál saját felelősségére elfogadhassa a címeket. Mórász is érezte azonban, hogy ez a lépése nem a legszerencsésebb, ezért egy ideig nem élt rangjával.[21]

Az 1957–58-as esztendő Fejér megyében lezajló egyházpolitikai történései arról tanúskodnak, hogy a Kádár-rendszer ebben a számára politikailag fontos megyében épp olyan kemény eszközöket alkalmazott az egyházakkal, különösen a katolikussal szemben, mint azt az előző diktatúra tette. Shvoy Lajossal szemben azonban csak fél sikert tud elérni, engedményekre kényszerült.

A Kádár-rendszer historiográfiájának fontos kérdése a periodizáció, benne az egyházak történetének szakaszolása. Az egyházpolitikával és a rendszer értékelésével foglalkozók többsége 1958-at tartja vízválasztónak, természetesen akad olyan is, aki 1957-et, van, aki az 1957–58-as esztendőket, de találkozunk olyan véleménnyel is, amely 1956-ot tekinti határkőnek.[22]

Az 1958-as párthatározat néven elhíresült dokumentum a Kádár-rendszer első olyan politikai deklarációja, amely felvázolta az „új” egyházpolitikai koncepciót, s a benne foglaltak egyszerre taktikai és stratégiai értékűek. A megyékben a határozat végrehajtásához nagy apparátust mozgósítottak. Volt olyan megye – például Somogy – ahol az egyházak, felekezetek helyzetét nagyon pontosan felmérték.[23] Fejér megyében ilyen felmérésre nem került sor. A rendelkezésre álló dokumentumok nem hivatkoznak a párthatározatra. Ennek csak az lehet az oka, hogy Fejér megyét egyházpolitikai szempontból kiemelten kezelte a korábbi egyházpolitika, amit a miniszteri biztosi felügyelet egyértelműen bizonyít.

Shvoy Lajos úgy emlékezik az 1959-es évre, hogy minden a régi keretek között folyt tovább Bay László miniszteri biztos, azaz az egyházügyi főelőadó ellenőrzése alatt. A püspökkel nem kereste a kapcsolatot. Mórász Pál, az állam által az aulába „kinevezett” irodaigazgató cenzúrázta a leveleket, intézkedett mindenben. A leveleket késéssel bontották fel, a hivatalos válasz ezekre tíz napot is késett. A főelőadó szép szóval, illetve fenyegetéssel próbálta a papokat megnyerni a békepapi mozgalom számára.[24] A papság döntő részének aktivizálása semmilyen módszerrel nem sikerült a passzív ellenállás miatt, amit a főelőadó jelentése is igazolt.[25]

Nem hagyható említés nélkül ebben a konfúzus helyzetben Tabódy István története. A Fejér megyei lelkész tragikus sorsa jól szemlélteti, hogy a Rákosi- és a Kádár-rendszer politikája szorosan kapcsolódott egymáshoz. Az 1950 és 54 között Recsken raboskodó Tabódy szabadulása után szeminarista lett a székesfehérvári egyházmegyében, Shvoy püspök a Központi Hittudományi Akadémiára küldte. 1953. május 3-án állami nyomásra kitiltották az intézményből, 1956. október 11-én visszavették, 1957. május 17-én ismét letartóztatták, decemberben szabadult. 1958. június 13-án szentelték pappá.

Tabódy ezután Shvoy Lajos utasítására továbbra is a szemináriumban maradt. Mivel idősebb volt társainál,[26] tekintélye néhány elöljárónál is nagyobb volt. A székesfehérvári főpásztor tartotta Tabódyval folyamatosan a kapcsolatot, informálta, milyen gondok merültek fel – elsősorban a hivatalos politika szempontjából – a kispapokkal kapcsolatban. 1956 után a kispapok elleni nyomozást a szemináriumi elöljárók végezték. Ezek „az állam által valamilyen ok miatt kényszeríthető emberek voltak, kivéve az akkori spirituálist”.[27] A Budapesti Központi Papnevelő rektori teendőit 1957 és 68 között Potyondi Imre látta el.[28] Az ő szerepe a későbbi történésekben is sajátos. 1957-ben a szemináriumról kispapokat vitt el a karhatalom. Ennek gyakorlati indító oka igazán nem volt, csupán az a feltételezés, hogy valamilyen módon részt vettek a forradalom eseményeiben, amit azóta sem sikerült bizonyítani senkinek. Az eltávolított szeminaristák között volt Tabódy István, aki rövid idő múlva újból Shvoy Lajos közbelépése miatt került vissza a szemináriumba. Tabódy lett az ellenállás kiindulópontja. 1958-ban újra el kellett hagynia a szemináriumot tíz társával együtt, ahová azonban továbbra is szabadon bejárhatott. A bent maradóktól a kizártakat elítélő nyilatkozatot akartak a püspökök segítségével kicsikarni. Shvoy Lajos saját szeminaristáit ennek megtagadására szólította fel. Tabódy ezután bekapcsolódott az ún. földalatti mozgalomba, amelynek célja, hogy az egyre növekvő lelkészhiányt titokban felszentelt új papokkal pótolja. Erről a püspökök tudtak. Volt, aki nem értett vele egyet, nem támogatta. A székesfehérvári főpásztor azonban két diakónusát pappá szentelte. Brezanóczy Pál egri apostoli kormányzó ezért megneheztelt rá, mert ezzel az idős püspök megszegte az állam és az egyház közötti megállapodást, továbbá – úgymond – elárulta a püspöki kart.

Tabódy életdrámájának második felvonása, hogy 1961-ben tizenkét esztendőre ítélték nem utolsósorban azért, mert jelentős részt vállalt abban, hogy az egyházüldözés évtizedeiben a papság ellenálló része állami engedély nélkül, a hatalom szempontjából titokban szentelt fel papokat. Bűnéül rótták föl, hogy külföldi követségeken, így a francia diplomáciai képviseleten keresztül kapcsolatot tartott a Vatikánnal.[29] A börtönben is bátor magatartást tanúsító pap a vele – jóval később – készített riportot a következő gondolatokkal zárta: „A Jóisten még Recsken három képben megmutatta a jövőmet. Nem álmomban, hanem ébren, beszámítható állapotban. Gyönyörű templom mennyezetet láttam. Amikor beállítottam Shvoy atyához azzal, hogy pap akarok lenni, ő bevitt a kápolnába imádkozni. Fölnéztem a mennyezetre, ugyanazt láttam.”[30]

Az ÁEH-n túlmenően a belügyi szervek folyamatosan beavatkoztak az 50-es évek végén is az egyházmegye irányításába. Az 1958-as diszpozíciókkal kapcsolatban Shvoy visszaemlékezése szerint egy nyomozó százados és egy civil ruhás nyomozó kereste fel. Tájékoztatták néhány lelkésze – Csontos Márton, Dobosi Ferenc, P. Horváth Kálmán, Miklós Antal, Szente Imre, Galamb Imre, Lendvai Zoltán – diszponálási ügyében.[31] A felsorolt papok közül Dobosi Ferenc, P. Horváth Kálmán, Miklós Antal, Szente Imre börtönbüntetést is kapott.[32]

Az 1956-os forradalommal kapcsolatban Füstös Antalt 15 évi börtönre, Koblinger Lászlót 3 évre, Németh Lászlót 1 évre, Orbán Györgyöt 8 hónapra ítélték. Shvoy Lajos megemlítette, hogy Németh László és Orbán György büntetését 3 évre felfüggesztették.[33] A sematizmus alapján azonban megállapítható, hogy Koblinger László büntetését is felfüggesztette a bíróság.[34]

1961-ben a katolikus egyház elleni újabb támadás a politikai hatalom részéről, bár országos méretű, a politikai szempontból frekventált Székesfehérvári Egyházmegyét az átlagnál is keményebben érintette. Sok katolikus lelkésznél – Sulyok János, Bejczy Gyula, Németh László, Kölley György, Tabódy István, Marlók István, Lanber Benedek, Tarnóczy János, Tamás János, Söveges Aladár, Pálos Bernandin – voltak házkutatások. Ez egy monstreper előkészületét tette vélelmezhetővé, amelynek célja az egyházon belül kibontakozó hitbuzgalmi mozgalom, az ún. „regnumosok” megfékezése, visszaszorítása. Ennek a mozgalomnak erős volt a civil társadalmi beágyazódása, ezért tartotta a politikai vezetés veszélyesnek. Tabódyt 13 évre, mellette Kölley Györgyöt 3 évre ítélték. A lelkészek megfélemlítését a napokig tartó kihallgatások fokozták. Mint szó volt róla, csak a Tabódy elleni ítéletet hajtották végre.[35]

1962-ben személyi változás következett be az egyházügyi főelőadói tisztségben. Bay Lászlót Lovrek Károly váltotta fel. Az 1962. évi első negyedévi jelentést már ő állította össze. Január 17-én tisztelgő látogatáson jelent meg a püspöknél, és átadta az ÁEH elnökének személyes üzenetét is. A jelentésből óvatos optimizmus csendül ki az ordinárius magatartásának megváltozását illetően. Ennek konkrét oka az, hogy Felnémeti Ferenc etyeki lelkészt és Vajk Gyula bodajki plébánost felfüggesztette a papi szolgálat alól a főpásztor. Felnémeti Ferenc 1962-től 1966-ig, Vajk Gyula 1963–64-ben nem gyakorolhatta hivatását.[36] Felnémeti esetében még az 1961-es egyházellenes retorzió utóhatásáról lehetett szó. Vajk Gyulával kapcsolatban is feltételezhető ez, de az ő esetében a püspök talán taktikázott, megpróbálta a politikai vezetés által kicsikart büntetést prolongálni.

A két lelkész büntetésének végrehajtása ellenére továbbra is megmaradt a hatalom bizalmatlansága. Az új főelőadó sejtető stílusban jelezte, hogy Shvoy Lajos körül nincs minden rendben: „Az elnök elvtárs üzenetének visszhangjáról konkrétan nem hallottunk, csupán találgatások voltak tapasztalhatók, hogy pl.: nem akarta aláírni, házi fogságban van”. A lakosság körében is terjedt a hír, hogy házi fogságban van. Egy tömör kijelentő mondat utal a főpásztor helyzetére: a püspök „az elnöki üzenetben – az ÁEH elnökéről van szó – ajánlott megszigorításokat betartja”.[37] Ez utalás arra, amit a lakosság is tudott, vagyis, hogy a püspököt mozgásában és ordináriusi jogaiban súlyosan korlátozták.

Kisberk Imrét, a segédpüspököt is megemlíti a jelentés. A főelőadó szerint az 1956 és 58 között a papi tevékenységéből felfüggesztett, majd a székesfehérvári belvárosi plébániára visszatért főpapot továbbra is fegyelmezni kellett. Csak annyi pozitívumot látott magatartásában, hogy Kisberk Imre elmondta viselkedésének okait. A püspöki palotában ritkán fordult meg, de a titkárral jó volt a kapcsolata. A főelőadó megemlítette még Pásthy Antal gondnok egyházmegyei pénztáros nevét is, akivel Shvoy bizalmas kapcsolatban volt.[38] Külön fejezet foglalkozott a fiatal papokkal. A főelőadó úgy értékelte, hogy a fiatal Fejér megyei papok magatartásával sem az állam, sem az egyház nem volt megelégedve. Mindennel szemben közömbösek, zárkózottak, élik saját mindennapi életüket. Politikailag 10 évvel elmaradnak a kortól. A békepapok jelenlétében az 1962. február 13-án meghívott káplánok azért nem jelentek meg a megyei politikai tájékoztatókon, mert, ahogy ők mondták, lelkiismeretük ellen cselekednének. A főelőadó szerint azonban elfogadták a rendszer gazdaságpolitikáját, hisz többségük szegény szülők gyermeke. Nem volt mit siratniuk a múltból, de nem értettek egyet az államnak a vallással szemben tanúsított politikájával sem. A főelőadó állítása szerint volt olyan megnyilvánulás is, amely elítélte az egyház 1945 előtti és aktuális magatartását is. Arról is szó esett, hogy a fiatal káplánok és a plébánosok között is ellentét alakult ki. A fiatalok nehezen fogadták el az alárendeltséget. A papi koronákon az idősebbek hangsúlyozták, hogy a fiatal papoknak két típusa van. Az egyik világias felfogású, egyéni utakon jár, bátran bírál, de önkritikája nincs. A másik típus ennek ellentéte. Jó szándék jellemzi, de lelki ereje kicsi, a nehézségek letörik. Az előadó hanyagsággal, nemtörődömséggel, a kezdeményezési készség és képzettség hiányával is megvádolta a fiatal lelkészeket, mondván, hogy az idősebb papok ezért nem voltak velük megelégedve.[39]

Az előadó tájékoztatója bizonyítja, hogy a politikai hatalom az egyház papságának megosztására törekedett. Ebben támogatókra is talált a békepapok között. A fiatal papokkal szembeni averziókat a Központi Szeminárium növendékeinek rendszerellenessége táplálta. Tabódy szerint a szeminárium vezetése összejátszott a politikusokkal, hogy a kibontakozó ellenállást felszámolja. A szemináriumban is az idősebb papi generáció kezében volt az irányítás.

Mórász Pál kanonok, a megyei katolikus békebizottság elnökeként nagyon aktív tevékenységet fejt ki, munkáját a főelőadó nagy elismeréssel nyugtázza. A tájértekezletek megszervezésében Bokor Ferenc dunaújvárosi plébános érdemeit emeli ki. A békepapi mozgalom azonban ennek ellenére nem tud igazán elfogadható eredményt felmutatni. A fiatal papok közül senki sem jelenik meg a megyei politikai tájékoztatókon. Némi emelkedés ugyan az év elejéhez képest a résztvevők számában kimutatható. A megszokott 23-25 fő helyett 1962 második felében két tájékoztatón 40 körül volt a megjelentek száma.[40]

A II. Vatikáni Zsinat a Szentszék politikájának megváltozását jelentette. XXIII. János óvatos, de határozott lépései következtében a kelet-európai szocialista országok katolikus egyházai, hívei számára a remény felcsillant. „A II. Vatikáni Zsinat nyomán megtört a jég, ami lehetővé tette, hogy a keleti országokból néhány püspök, és ha óvatosan is, de beszéljen. Így lépésről lépésre tárultak fel és körvonalazódtak a Szentszék számára korábban csak másodkézből, az uralkodó rezsimek híveitől vagy ellenzékétől származó információk nagyvonalakban, és nem mindig pontosan ismert viszonyok” – írja Casaroli bíboros A türelem vértanúsága című memoárjában.[41] A magyar kormány sem zárkózott el a párbeszédtől: az első megbeszélésekre 1963 májusában sor került.[42] A kapcsolatok felvételéhez a kedvező hátteret teremtett az Elnöki Tanács 1963. évi törvényerejű rendelete a közkegyelem gyakorlásáról. Érthető az öröm, amellyel Shvoy Lajos az amnesztiát fogadta. Ő azokhoz tartozott, akik Lovrek Károly szerint azt a szélsőséges véleményt vallották, hogy a megbüntetettek igaztalanul szenvedtek. A főpásztor értelmezése szerint az amnesztia azokra is vonatkozott, akik bírói eljárás alá nem estek, vagy már letöltötték a büntetést, de egyelőre el vannak tiltva a papi hivatás gyakorlásától. A főelőadó ezt az állásfoglalást azért hangsúlyozta jelentésében, mert a Székesfehérvári Egyházmegye kiemelten érintett nagy számú, a politika által üldözött, erőszakkal felfüggesztett lelkésze ügyében emelte fel szavát a főpásztor. Shvoy kérte Hídvégi Ernő, Trimmer Elek, Hídvégi Ervin, Felnémeti Ferenc, Szente Imre, Vajk Gyula és Halász Ervin büntetésének megszüntetését. A kérését azzal indokolta, hogy ha a kormány meg tudott bocsátani azoknak, akik el voltak ítélve, akkor feltétlenül bocsásson meg azoknak is, akik ellen nem folyt bírói eljárás. Az előadó ezután felvázolta azt a politikai hátteret is, amely Shvoy reményeit, kérését megalapozza. Utalt Kádár János beszédére, amely az állam és az egyház viszonyát taglalta, és a békepapoknak is tetszett. A főelőadó szerint a papság semleges része[43] is várakozással fordult az állam felé. Lovrek Károlynak a papok megemlítették a püspökök kinevezésének kérdését, abban bíztak, hogy a Vatikán által kinevezett főpásztorok fogják irányítani az egyházmegyéket. A főelőadó úgy látta, az éremnek két oldala van, és a jobb viszony kialakítása elsősorban a papság magatartásán múlik, ez pedig a Székesfehérvári Egyházmegyére elsőrendűen vonatkozott.

Az 1962. évi országgyűlési választások előkészületeibe a békepapok – Mórász Pál, Mátyás Kálmán, Kisteleki Antal – is bekapcsolódtak. A katolikus bizottság képviseletében minden járásba elmentek, sok plébánossal beszéltek. A főelőadó is látogatta a plébániákat. Tapasztalatai érdekesek. Az ÁEH bűnének tartotta, hogy több helyen a jelölőgyűlésre nem hívták meg a papot annak ellenére, hogy kapcsolata a helyi tanáccsal kifogástalan. Azt sem helyeselte, hogy Fejér megyében egy pap sem tagja a tanácsoknak, illetve egyetlen papot sem jelöltek tanácstagnak.[44]

A II. Vatikáni Zsinattal kapcsolatban a jelentés beszámolt arról, hogy a haladó, azaz a békepapok a pápa által képviselt irányvonal győzelmében bíztak, s féltek attól, hogy a beteg XXIII. János pápa meghal, és az Ottaviani bíboros által képviselt konzervatívok kerekedhetnek felül, ami újból XII. Pius irányvonalának visszatérését jelentené. A főelőadó megjegyezte azonban azt is, hogy ezek a kétségek tájékozatlanságot bizonyítanak, mert nem a pápa és Ottaviani személyes küzdelméről, hanem az egyházon belüli reformerek és a konzervatívok szembenállásáról van szó. A zsinaton résztvevő püspökök többsége már nem támogatta a konzervatív álláspontot. Az ún. semleges papok óvatosak voltak, egyetértettek a pápával, de annak szellemében cselekedni még nem mertek. Ennek oka – mondta a főelőadó – a megyéspüspök magatartása. Shvoy ugyanis nem beszélt a zsinatról, annak pozitív vonatkozásairól. A főpásztor és környezete azt hangsúlyozta, hogy a pápa a következő ülésszakra több püspök részvételét várta. A főelőadó ezután egy katolikus pap levelét idézte a cölibátussal kapcsolatban. A levél annyiban érdekes, hogy jól szemléltette azokat a gondokat, kérdéseket, amelyek a papi életmóddal voltak kapcsolatosak, s amelyeket a katolikus egyházzal szembenálló erők támadási felületként jól ki tudnak használni. Ezután a főelőadó újból megemlíti a fiatal papok problémáját a küszöbön álló országos értekezlet ürügyén. Tömören és találóan fogalmazta meg a fiatal papok ellenállásának okát, mondván, azért nem mennek el a számukra szervezett országos értekezletre, mert, ahogy ők mondják, „azt a szekeret, amely eltiprásukra törekszik, nem tolhatják”. Arra az ellenvetésre, hogy más egyházmegyéből részt vettek az értekezleten a fiatal papok, azt válaszolta, hogy onnan sem önszántukból mentek. A püspöki aula idézésszerű értesítése még jobban elriasztotta őket. Ez természetesen nem a püspök meghívója volt, aki az állam által a papok számára szervezett értekezleteket beavatkozásnak tartotta az egyház ügyeibe.

Shvoy sokat foglalkozott a fiatal lelkészekkel. Születésnapján – jegyezte meg a főelőadó – a püspök idejének egy részét arra szentelte, hogy az esperesekkel a fiatal lelkészek helyzetéről elbeszélgessen, megértésre, segítségre buzdítva őket. Itt újból az idős és a fiatal generáció szembenállását részletezte a jelentés. Sajátos érvként jelent meg az, hogy a fiatalok véleményét, állásfoglalásait a püspök, a segédpüspök és környezete befolyásolta, ami közrejátszott abban is, hogy a békepapi mozgalom gyenge, vezetői nem megfelelőek, s az általános papi vélemény szerint új embereket kellene a mozgalom élére állítani. A főelőadó úgy látta, hogy ezzel a békepapi mozgalom megtorpedózása volt a cél, amiben jelentős szerepe volt a fiatal papság magatartásának. Ennek bizonyítására a főelőadó idézett egy kamaszkorú tanuló neki írott leveléből: „Tisztelt Miniszteri Biztos Úr! Bizalmas kéréssel fordulunk Önhöz. Ne pártfogoljanak olyan papokat, akik minden becsületes ember előtt közutálatnak örvendenek. Iszákos, becstelen, hazug, kétszínű […] magatartásúak. Ezekkel szemben értsék meg azokat, akiket, ha kell dobnak és rúgnak. Csak ezek után számíthatnak arra, hogy a fiatalok szívéből bizalom és együttérzés fakad. Bízunk segítségében. Budapesti papok kérése ez a fehérvári fiatal papokért, káplánokért.”[45] Feltehetően a levelet egy olyan fiatal írta, akire nagy hatást gyakorolt egy fiatal hitoktató, vagy éppen papi rokona volt. A levél bevezető mondatainak kemény fogalmazásától eltekintve azt dokumentálta, hogy a hatósági erőszaktól való félelem még mindig nagy. Mivel a katolikus egyházzal való viszony rendezése a külpolitikai összefüggések miatt a „nagypolitika” rangjára emelkedett, még a miniszteri biztossal ellenőrzött és az általa adminisztratív módon, direkt eszközökkel irányított Fejér megyében is tájékoztatót kellett tartani a községi, járási, városi tanácsi vezetőknek, hogy a régi módszerek helyett újak alkalmazására lett szükség, közeledni kellett a papsághoz. A legtöbb vezető ugyanis – a főelőadó tapasztalata szerint – a pártállam egyházpolitikájának „változásával” nem volt tisztában.[46]

Shvoy Lajos elvi szilárdsága, a politika szempontjából felfogott hajthatatlansága egyre kellemetlenebb lett a Vatikánnal tárgyaló kormánynak. Az ÁEH elnöke, mint arról a főelőadó beszámolt jelentésében, 1963-ban személyesen találkozott a püspökkel. A találkozónak a miniszteri biztosság megszüntetése volt a témája. Az ÁEH elnöke az idős főpap megpuhítására törekedett. Az utolsó egyházmegye, ahol az egyházakkal szembeni nyílt diktatúrának ez a módszere még működött 1963-ban is, Fejér megye volt. Érthető, hogy az állam számára is kényelmetlen volt már a biztosi intézmény fenntartása egy olyan egyházmegyében, amely közvetlen kapcsolatban volt a politikai centrummal, Budapesttel. Shvoy Lajos kemény ellenállást tanúsított, ezért volt szükség a főelőadó szerint arra, hogy Csala László, a megyei tanács főosztályvezetője is tárgyaljon a püspökkel. A XXIII. János pápa halálának alkalmából kiadott püspöki körlevél, valamint az állam és egyház közötti megállapodás betartatása tették szükségessé a találkozót. A főelőadó pontosabban nem határozta meg az okokat. A találkozón a főosztályvezető visszhangozta az ÁEH elnökének és a főelőadónak gondolatait, a miniszteri biztosság időtartama csak a püspöktől függött, és az ő érdekében történt a „felügyelet”, mert elejét akarták venni az esetleges szituációknak, amelyekre a főpásztor sok precedenst szolgáltatott. Mint már szó volt róla, XXIII. János súlyos betegsége a Vatikán és a szocialista országok közötti kapcsolatfelvételt többek véleménye szerint fékezhette, halála pedig meg is akadályozhatta. Mivel Shvoy is XII. Pius irányvonalának képviselője volt, a kelet felé nyitás új vatikáni irányvonalát nem fogadta el, de meghajolt XXIII. János akarata előtt. Ez az engedelmes, elfogadó attitűdöt jelentette részéről. Ezt a főelőadó úgy mutatta be, hogy a pápa életében a püspöknek soha nem volt egy pozitív nyilatkozata az egyházfőről. Ennek a kijelentésnek ellentmondott az az ugyancsak az előadó által említett tény, hogy Shvoy a székesfehérvári bazilikában XXIII. János életművét méltatta, s nagyra értékelte. Jellegzetes fordulattal fejezte ki a főelőadó a békepapoknak s velük együtt a magyar politikai vezetésnek a hangulatát: „A mozgalmi papok reménykednek abban, hogy VI. Pál nem csinál pálfordulást, de azok tartanak és félnek” a diplomata pápától.[47]

A zsinattal kapcsolatban a papság reakciós része – ahogy a politikai zsargon nevezte – nem nyilvánított véleményt. Ha mégsem térhetett ki előle, a főelőadó kifejezésével élve, „általános frázisokkal” próbálta kikerülni. Ennek ellenére előfordult, hogy kénytelen volt megnyilatkozni. Ez történt Kisberk Imre segédpüspök esetében, amikor a koronaülésen szóba került egy távirat elküldése a vatikáni zsinathoz. A segédpüspök ellenezte a táviratot, mondván, a Székesfehérvári Egyházmegye papságát nem képviselte senki.[48] Ehhez csupán annyit érdemes hozzáfűzni, hogy a magyar kormány szemében akkora szálka volt a székesfehérvári püspök, hogy a zsinatra való kiutazásának engedélyezésére semmi esély nem lehetett. A főelőadó úgy állította be a dolgot, mintha VI. Pállal szemben is a megye katolikus papságának egy része ellenérzéssel viseltetett volna.

Nagy érdeklődést mutatott Lovrek Károly egyházügyi főelőadó mind az állam és a Vatikán között folyó tárgyalások, mind a zsinat iránt. A Vatikán aktivizálódását és azt a tényt, hogy a Szentszék tematizálta a tárgyalásokat, Lovrek így kommentálta: „A reakció a nyugati hírmagyarázatokból táplálkozva nagy bizakodással tekintett a tárgyalások felé. A tárgyalások felvételét, megkezdését a rendszer gyengeségével és azzal magyarázta, hogy a szocializmus felépítése a római katolikus egyház nélkül lehetetlen, következésképpen a kormánynak engednie kell, és lényegében az egyházat régi pozíciójába kell visszahelyezni. Beszéltek arról, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal megszűnik, a 22-es törvényt megsemmisítik, a mozgalom megszűnik létezni, néhány intézményt, sőt egy kis földet is visszaadnak, a szerzetesrendeket visszaállítják stb. Merték azt is állítani, hogy ezek lényegében a Vatikán feltételei, és teljesítésük nélkül a Vatikán nem tárgyal. A fenti várakozásukat a következőkkel támasztották alá elsősorban:

 

a) A szocialista tábor meggyengült, nem egységes, félnek az európaiak a sárgáktól, s így kénytelenek az európai összefogás érdekében az egyházaknak engedményeket tenni, nemcsak Magyarországon, hanem a többi szocialista országban is.

b) Magyarországi vágyaik és azok beteljesedését azért várták, mert így tudták, hogy a szovjet csapatok kivonulnak, a magyar államnak pedig nem lesz ahhoz ereje, hogy bármit is megakadályozzanak.”[49]

 

A kommentárban megszólalt az ortodox kommunista félelme a változásoktól, de egyúttal az is bebizonyosodott, hogy a vatikáni diplomácia felismerte a hruscsovi és a kínai politika szembenállását. A főelőadó azt is tudta, hogy Hruscsov felajánlotta a szovjet csapatok kivonását Kádárnak, aki azt elutasította. Lovrek álláspontja: „Visszalépni egy jottányit sem akarunk. A törvényesség betartása kötelező volt a miniszteri biztosság után is, és e követelés megmarad és meg is kell maradnia az élet minden területén, függetlenül a Vatikántól való viszonytól. Nagyon fontos azonban, hogy ezt mindenki betartsa, és itt gondolok az egyházügyi főelőadókra.” A II. Vatikáni Zsinattól – az ökumeniától, a keresztény egyházak egymásra találásától – való félelem, valamint az egzisztenciális félelem is erőteljesen befolyásolta a főelőadó nézőpontját.[50]

Az 1963 második negyedévéről készült jelentés végén a főelőadó panaszkodott. Szomorú tényként említette, hogy Fejér megye papjainak jó része még 1949-nél tart az állam politikájának értékelésében. Egy pap kijelentette: nem tudta, hogy az egyházügyi megbízottat akkor is fel lehet keresni, ha nem hívatja, bizonyára fél attól, akit az állam a papok ledorongolásáért fizet. Volt, aki az ellen emelte fel szavát, hogy párttag gyermeke nem járhat hittanra. Volt olyan is, aki Marx és Engels jelentőségét elismerte, de véleménye szerint még nagyobb lenne az, aki a kommunizmusról lefejtené a materializmust. A katolikus papok magatartása abban is kifejeződött, hogy a megyei politikai tájékoztató előadásokon a meghívott 50-60 főből 30 jelent meg. A katolikus bizottságon belül Mórász Pál kanonok, Becse Ferenc esperes és Mátyás Kálmán püspöki irodaigazgató végeztek kiemelkedő munkát.[51]

A politikai nyomás továbbra is erősen nehezedett az egyházakra, melyeknek  vezető testületeiben az állam igyekezett a számára lojális papokat pozícióhoz juttatni. A káptalan összetétele 1962-ben kedvezően változott a javunkra – írta jelentésében a főelőadó. Azzal, hogy a katolikus egyházmegye két új tényleges kanonokját, valamint Mátyás Kálmánt „haladó gondolkodású, pozitív” embereknek minősíthette a főelőadó, a káptalannak már a rendszer iránt 5 lojális és két „ingadozó” tagja lett.[52]

 

„Az egyházaknak kell alkalmazkodniuk hozzánk és nem fordítva” – a változó kontextusban

Az 1964–65-ös esztendő egyházpolitikai szempontból azért fontos, mert 1964-ben megszületett a magyar állam és a Vatikán között a részleges megállapodás, s a következő évben befejeződött a II. Vatikáni Zsinat. A két eseménysor nem független egymástól, sok szállal kapcsolódott össze. A Vatikánnal kötött egyezmény lazított a többi keresztény egyház bilincsein is hazánkban, a zsinat pedig meghirdette valamennyi keresztény egymásra találásának újszerű – a protestánsok által már több évtizede felvetett – gondolatát. A két fontos esemény korabeli megítélésének közös vonása volt a reménykedő bizonytalanság mind egyházi körökben, mind a lakosság ez iránt érdeklődő részében. Az egyezménnyel kapcsolatos elvárások sokfélék. Ezek foglalkoztatták a középszintű, azaz a megyei vezetést is. Ezért vált szükségessé, hogy 1964. január 23-án a megyei tanács elnöke fogadja a katolikus bizottság tagjait. A jelentésben a főelőadó úgy fogalmazott, hogy mind megyei, mind országos viszonylatban lábra kapott a reakciónak az a híresztelése, hogy lényeges változások történnek az állam és egyház viszonyában, és ennek következtében a mozgalmi papok elmarasztalásban részesülnek. A híresztelés lényege a következő volt:

 

1. Az Állami Egyházügyi Hivatal megszűnik, és mint egy alosztály működik majd a Művelődésügyi Minisztérium keretén belül.

2. A püspökök ordináriusi jogkörükben teljesen szabad kezet kapnak, az állam semmibe sem szólhat bele és érvényét veszíti az Elnöki Tanács 1957-ben hozott hírhedt 22-es számú rendelete.

3. A mozgalmi papoknak lényegében vissza kell vonulni, mivel kompromittálták magukat, és a vezetés a nem mozgalmi (békepapi) és nem is szélsőségesen „reakciós” papok kezébe kerül.

4. A szovjet csapatok kivonulnak, és az államnak ereje sem lesz beleszólni egyházi ügyekbe.

5. Új püspökök lesznek, természetesen az apostoli kormányzók és az olyan püspökök helyett, akik az állammal normális kapcsolatot tartanak fenn. Természetesen Shvoy Lajos marad, sőt megerősítik. Így került volna a hírek szerint Kisberk Imre Veszprémbe vagy – egy másik variáció szerint – Győrbe.

6. A Mindszenty-kérdés végleges megoldásában is sokan reménykednek.

 

A békepapok félelmét Miklós Imrének, az ÁEH elnökhelyettesének egy országos értekezleten elhangzott állásfoglalása feloldotta.

A Vatikán és a magyar állam tárgyalásairól[53] lényeges dolgokat a közvélemény nem tudott meg, csak a nyugati rádiók híradásai tájékoztattak.

A tárgyalásokhoz megfelelő légkört is kellett teremteni. Erre szolgált a miniszteri biztosság megszüntetéséről az ÁEH elnökének üzenetében közölt hír. Erről többet még a főelőadó sem tudott. Amikor a püspökkel ismertették az üzenetet, azért meglepődött, mert nem várta még. A püspök figyelmét arra is felhívták, hogy ez az előlegezett bizalom nem az ő, hanem általában a magyar egyház, a Szentszék és a magyar állam jó viszonyának a következménye. A miniszteri biztosság feloldásáról Shvoy közvetlen környezetén kívül még senki nem tudott, és azok is nagyon óvatosak voltak, nem nyilatkoztak. Némi iróniával kommentálta azt a hírt is, hogy Shvoy Lajos és Kisberk Imre dicsérő levelet kaptak a Vatikántól, s ennek az lett a következménye, hogy a főpásztor kitüntetést kap majd Rómából, Kisberk Imre pedig győri püspök lesz. Az aulán belül csak annyi lett a biztosság feloldásának egyetlen következménye, hogy Shvoy Lajos aktivizálta Halász Ervint, aki személyi titkárként átvette az adminisztratív teendők irányítását, s ezzel kikapcsolta a püspöki irodaigazgatót, Mórász Pált. A püspököt figyelmeztették e lépés veszélyére.

Az állam és az egyház kapcsolatának újraértelmezése a főelőadó szerint fontos kérdéssé vált. A papok az egyház államtól való függőség megszüntetését követelték, revízió alá akarták venni az 1950-ben kötött megállapodást, mert azt sokak szerint a „békepapok” kötötték. Sajátos megfogalmazásban értékelte a politikai törekvések egyházakra gyakorolt hatását a főelőadó. Úgy látta, a demokratizmus szele, amely mind a katolikusokra, mind a protestánsokra egyaránt érvényes volt, éreztette hatását az egyházközségekben, presbitériumokban is, amelyek nehezen tűrték a felülről jövő utasítgatásokat, de egyelőre kénytelenek belenyugodni.[54]

Az állam és egyház között megkötött részleges egyezmény útjából minden akadályt igyekeztek elhárítani a tárgyaló felek. Ezek közé tartozott az az ominózus levél, amelyet a Szentszék küldött Shvoy Lajosnak, melynek tartalmára, hangvételére csak következtetni tudunk a főelőadó jelentéseiből. Mint láttuk, a püspök a pápai üzenet pozitív kicsengését hangsúlyozta. A főelőadó megfogalmazásában a levél viszont figyelmeztetés volt a Vatikántól, amely a püspök értelmezése szerint munkájának elismerését tartalmazza és ennek következménye, hogy a zsinatra is elmehet. A levél előfeltétele volt annak, hogy az állam beleegyezzék a zsinatra való elutazásába. Bizonyítja ezt az is, hogy Shvoy Lajos ehhez kérte az ÁEH beleegyezését. Arról, hogy a Vatikán magatartásának megváltozását kérte – jegyezte meg a főelőadó –, nem beszélt a püspök. Magatartásában a főelőadó megállapítása szerint látszott a „csak azért is” és az „utánam az özönvíz” politikája.

Az idős püspök korát meghazudtoló aktivitással végezte főpásztori teendőit. Sok helyen bérmált, volt olyan nap, amikor kétszer is. A békepapokkal szemben azonban keménynek mutatkozott. Gondot okozott a főelőadónak, hogy Koblinger László nagykarácsonyi és Telegdi László székesfehérvári plébánost gondnokság alá helyezte. Az 1964-es diszpozíciós tervben három mozgalmi papot akart elhelyezni, helyükbe a számára megbízható papokat tenni. Újból megpróbált lazítani a munkáját bénító ellenőrzésen azzal, hogy Mórász Pál irodaigazgatót igyekezett távol tartani az adminisztrációtól. A főelőadó arról panaszkodott, hogy vele szemben megpróbálta a püspök akaratát érvényesíteni. „Megfenyegeti, ha nem akar olyasmit elintézni, ami még nem aktuális vagy nem ért valamivel egyet (pl. kongrua-ügy).”[55] A püspök nem hátrált meg, még azon az áron sem, hogy emiatt esetleg nem kapja meg az ÁEH hozzájárulását a zsinatra való kiutazáshoz.

Az ordináriusi jogok legsúlyosabb korlátozása a diszpozícióba való beavatkozás. Shvoy Lajos 1964-es diszponálási terve meglehetősen nagy felháborodást váltott ki a főelőadóból. Elképesztőnek, az utóbbi pár év legsúlyosabb tervezetének nevezi. Negatívumait azzal magyarázta, hogy Halász Ervin a püspök személyi titkára készítette, s kihasználta a miniszteri biztosi intézmény megszűnését. A két legsúlyosabb kifogás az volt, hogy négy békepapot akart helyéről elmozdítani, s közülük egyet nyugdíjba küldeni. Espereseknek és főespereseknek a számára megbízható papokat – dr. Németh László, dr. Pásthy Antal, Berkényi Alajos – akart kinevezni. A diszponálandók száma magas volt. A diszpozíció személyi kérdés is, amely a hierarchikus felépítésű egyházszervezetben amúgy is válthatott ki ellenállást. A főelőadó szerint maga a diszpozíció nagy felháborodást váltott ki, mert a nagyszámú diszponálást indokolatlannak tartották. Két lelkészt fel is kellett emiatt függesztenie a püspöknek.[56] Az idős főpappal szemben alkalmazott taktika félig-meddig bevált. A pártállam képviselője mindig kihasználta azt, hogy az elégedetleneket a főpásztor ellen hangolja. Ehhez jó eszköz volt a katolikus békebizottság, amely tagjainak mozgékonysága miatt elért a plébániákig. A megyei politikai tájékoztatók nem alkalmasak a lelkészek befolyásolására, mert a megjelenést a katolikus papok többsége a rendszer melletti nyílt kiállásnak tekintette, s emiatt elutasította. Helyette az úgynevezett tájértekezleteken, amelyeket néhány esperesi kerületnek tartottak, látszólag nem politikai céllal, hanem inkább a papságot közvetlenül érintő kérdések felvetésével, lehetővé vált az egyházi fegyelem fellazítása, amely ürügyet teremtett a direkt beavatkozásra. Ilyen beszélgetéseket folytattak tizenkét lelkésszel. Egy részükről a katolikus bizottság tagjai alig hallottak valamit. Kerestek olyan ellenálló – a püspökkel szemben álló – szelleműeket, ahogy a főelőadó nevezi őket, akik alig tudták, hogy mit kezdjenek a békepapi mozgalommal. Pozitív ellenérvet nem tudtak felhozni a békepapi mozgalom ellen, de a főpásztortól való tartás és a mozgalom népszerűtlensége távol tartotta őket az együttműködéstől. Ilyen beszélgetéseket folytattak Kelényi Ottóval Székesfehérváron, Orbán Győzővel Csókakőn, Burján Imrével Bodajkon, Baksa Antallal Ercsiben, Kálmai Jánossal Martonvásáron, Tihanyi Józseffel Iszkaszentgyörgyön, Molnár Istvánnal Kálozon, Horváth Istvánnal Agárdfürdőn, Pásthy Vilmossal Perkátán, Horváth Pál káplánnal Dunaújvárosban, Dolmány Vendellel Nagyvenyimen, Galamb Imrével Sárbogárdon, Mohai Lajossal Rácalmáson, Gábor Jánossal Sárszentágotán, Török Ferenccel Abán. A főelőadó ezeket „jellemző” beszélgetéseknek nevezte, így hangsúlyozva azt, hogy informatív értékük volt.[57]

Ezzel a taktikával szemben vette fel a harcot Shvoy Lajos. A főelőadó jelentésében beszámolt arról, hogy a hatalom nyomására a püspöknek ugyan nem sikerült sem a főesperesi, sem az esperesi kinevezéseket megváltoztatni, de Németh Lászlót főesperesi vizitációval bízta meg, Pásthy Antal pedig koronaülést tarthatott. Ez utóbbi döntését még az illetékes főesperessel, Aradi Ignáccal sem közölte.[58] Ennek a magyarázata az, amit az 1964-es évet értékelő zárójelentésében a főelőadó megállapított. Eszerint az esperesek többsége lojális magatartású. A 14 esperesből kimondottan csak dr. Németh László ráckeresztúri plébános „ellenzéki”, közülük 6 békepap, de a többivel az említett egy kivételével sincs különösebb probléma. Az áthelyezés vagy elhalálozás miatt megüresedett esperesi helyekre Shvoy az 1957-es 22-es számú elnöki tanácsi törvényerejű rendelet értelmében az állam hozzájárulása nélkül nem nevezhetett ki lelkészt. Három esperesi helyet a hatalom jelöltjeivel töltöttek be, egy kerület élére pedig a püspök senkit sem volt hajlandó kinevezni. Ennyire tudott csak ordináriusi jogaival élni.[59]

A püspök helyzetét nehezíti az is, hogy a káptalan összetétele is az állami akaratnak megfelelően alakult. Működését azonban kedvező összetétele ellenére sem tudja a főelőadó tapasztalata szerint a politika elvárásainak megfelelően végezni. Shvoy ezt a testületet kikapcsolta az egyházkormányzásból, s a hatóság keze idáig már nem ért el.[60]

Ha nem is „treuga dei”-t, de legalábbis ideiglenes fegyverszünetet lehetne elvárni az egyezmény után. A megyei katolikus békebizottság ülésén 1964. október 6-án a főelőadó részéről elhangzott az állam és a Szentszék között kötött részleges egyezményről egy lakonikus értékelés: „Több van benne, mint amire számítottak és sok nincs benne, amiről bizonyos körök álmodoztak.”[61]

A magyarázatot is a főelőadó összegzése adja meg, amely a megállapodás után született. Véleménye szerint az egyházpolitika helyességét mutatta az a tény, hogy a Vatikán forszírozta a tárgyalásokat, és kénytelen volt egy sor tényt tudomásul venni, amelyről pár évvel ezelőtt még hallani sem akart. A párt helyes egyházpolitikája elhallgattatta a belső reakciót is, hiszen nem tudott lényeges ellenérveket felsorakoztatni, ugyanakkor az állami szervek egy sor törvénytelenséget fel tudtak sorakoztatni a különböző egyházakkal szemben. „A magyar állam és a Vatikán között megkötött részleges megállapodás nálunk – állapította meg a főelőadó – nem teremtett új helyzetet, hiszen továbbra is ugyanazokkal a püspökökkel kell tárgyalnunk, akikkel a megállapodás előtt, ugyanazok a céljaink, amelyek voltak. […] Azon kell lennünk továbbra is, hogy a papság közéleti szereplése ne szaporodjon, az egyház maradjon továbbra is a templom falain belül, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy közéleti szereplésük során elsősorban a papok és csak tized annyira állampolgárok. […] A diszpozíciót illetően eddig is az volt a helyzet, hogy a 22-es törvény – az Elnöki Tanács 1957. 22-es számú törvényerejű rendelete – adott legtöbb segítséget. Mivel azonban a 22-esen kívül is voltak, vannak és lesznek elképzelések, eddig is kemény harcot követeltek és ezután ez még fokozódik.” A diktatúra csak annyit engedett a megszorításokból, amennyi a látszólagos kompromisszumhoz elég, de nem jelentette a meghátrálást a katolikus egyházzal szemben. Nagyon sok segítséget adhat a főelőadó meglátása szerint a püspök környezete, nagyon fontos, hogy ezzel a kapcsolat jó, s olyan legyen az aula összetétele, amely az együttműködést megkönnyítette. A cél a 22-es tvr. segítségével az aulát ilyenné tenni. A diszpozíciós elképzelések megvalósításában az esperesek nagyon sokat tudnak segíteni. A szocialista társadalomba való beilleszkedés kérdésével kapcsolatban megfogalmazta az ultimátumot: „Az egyházaknak kell alkalmazkodni hozzánk és nem fordítva.”[62] Két lényeges vonást szükséges kiemelni az értékelésből. A megállapodás az állami egyházpolitika pozícióit nem gyengítette meg, azon lényegében a főelőadó véleménye alapján nem változtatott. Nemcsak a katolikus egyház, hanem a többi számára is figyelmeztetés az a néhány általánosító érvényű mondat, amellyel a főelőadó azokat is megfenyegeti.

Ez a magabiztosság tükröződik az 1965-ös év első negyedévéről szóló jelentésben is, amelyben újból Shvoy Lajos az elsőrendű „vádlott”: „Az egyházkormányzat továbbra is Shvoy Lajos megyéspüspök reakciós vezényletével tevékenykedik és más, a haladóbb, a világ eseményeit világosan felmérő vezényszó nagyon halk, alig hallható, de a  Shvoy-féle vezénylés kihalása után nagy erővel fog a felszínre törni. Ma még a székesfehérvári egyházkormányzat nagyon középkori, de a kapitalista módszerekkel keveredik. A külvilágot, a reális tényeket nem látó ordinárius, aki tudatosan reakciós – és kár minden csepp energiáért, amely az ő megtérítését szolgálná – nem törődne semmivel és senkivel.”[63] A főelőadó stílusa az előző jelentésekhez képest kíméletlenül kemény. Indulatainak azért engedett szabad folyást, mert a püspököt továbbra sem tudta rákényszeríteni arra, hogy a nyakára ültetett, őt ellenőrző irodaigazgatót elfogadja, s helyette Halász Ervinben, személyi titkárában bízott meg inkább, aki magára haragította az állam hatalmának képviselőjét.[64]

Shvoy Lajos egyszerre tett tanúságot bátorságáról és humanizmusáról. Úrhidán a templom renoválása után mondott beszédében megemlítette, hogy a szovjet hadsereg nagyon sok templomot fosztott ki. Érthető, hogy a főelőadó ezt a kijelentést nem vette jó néven. Ugyanakkor kénytelen volt elismerni, hogy a püspök az árvízkárosultak megsegítésére főpásztori körlevelében felhívta a katolikus hívek figyelmét.[65]

A Szentszék politikájáról, annak magyarországi vonatkozásairól érdekes összefüggéseket állapított meg Lovrek Károly. Shvoy személye, mint láttuk, az óvatos vatikáni diplomácia számára épp úgy gondot okozott, mint a Szentszékkel kötött egyezményt a maga számára sikerként elkönyvelő magyar kormánynak. Shvoy Lajos számára is gondot jelentett az 1964-es részleges megállapodás megítélése. A főelőadó arról írt, hogy a Vatikánt a világban végbement változások kényszerítették politikájának megváltozására. A püspök is ezt volt kénytelen tudomásul venni – mondta a főelőadó. „Ahogy a Vatikán, ugyanúgy Shvoy püspök maradt lényegében a régi. […] A Vatikán és Shvoy közötti különbség az, hogy Shvoy még irreálisabban szemlélődik a világban, mint a vatikáni körök némelyike. Kényszerhelyzetbe hozza a püspököt a többi püspök magatartása is. Tehát a következő tényezők kényszerítő hatása alatt áll a püspök:

 

a) az országban végbement változások,

b) a politikailag fejlettebb tömegek,

c) a Vatikán esetenkénti pozitív lépései,

d) a püspöki kar pozitív, az állam iránti lojális állásfoglalása.”[66] – értékelte Lovrek Károly a politikai helyzetet.

 

A helyzetértékelés megállapításai közül az első és a második szorosan összefüggött. Az országban végbement változások a 60-as évek közepére mind gazdasági, mind társadalmi szempontból jelentősek voltak. A „tömegek politikai fejlettsége” kifejezés a fejlettség szó ellenére nem pozitív tartalmú. Ebben az a világnézeti átalakulás fogalmazódott meg, amelyet a pártállam a vallásos világnézet elleni harcban a maga számára sikerként könyvelt el. Ez a küzdelem sok áldozattal járt, hiszen életeket követelt, félelmet, erkölcsi, morális közömbösséget alakított ki. Elindítója volt a morális válságnak is, amely akkor még nem látszott, hiszen tudati torzulások lassú folyamatként a mélyben játszódtak le, s generációk váltak áldozataivá. A „Vatikán esetenkénti pozitív lépései” – megállapításban és az „esetenkénti” szóban megfogalmazódott a pártállam képviselőjének kétsége, bizalmatlansága. A pozitív szó pedig azt jelentette, hogy csak azokat a vatikáni lépéseket értékelte a főelőadó, amelyek az állam pozícióit erősítették az egyházzal szemben. A kompromisszum kifejezést azért nem használja, mert a másik fél törekvéseinek igazságát kizárta, elutasította. A püspöki kar lojalitásának kérdése egyértelmű elismerést váltott ki a főelőadóból. Ez a magyar katolikus egyház Achilles-sarka. A püspöki kar és a magyar állam viszonya a Kádár-rendszerben összetett, bonyolult kérdés. Legalább annyira, mint a Szentszék és a magyar állam kapcsolata. Itt fogalmazódott meg az a kérdés, hogy a magyar katolikus egyházat mennyire, hogyan orientálta a szentszéki diplomácia, a II. Vatikáni Zsinat.

A zsinatról a főelőadó véleménye szerint akár XXIII. János pápa, akár VI. Pál szerepét illetően a katolikus papság nem nyilatkozott. A határozatokat a papok még nem ismerték, csak a liturgia átalakítása terén tette meg a magyar egyház is az első lépéseket. Az ökumené, amely a zsinat egyik fontos témája volt, a keresztény és a nem keresztény vallások dialógusát egyaránt jelentette. Magyarországon a protestáns egyházak és a katolikus egyház közötti párbeszéd a protestáns egyházak magatartása miatt nem létezett, ha voltak is ilyen kezdeményezések – vélekedett az előadó –, azok elenyészőek. Ebben szerepet játszott szerinte az is, hogy a katolikus papság el sem tudta képzelni az ökumenét katolikus vezetés nélkül, már azért sem, mert többen voltak. Nem véletlen tehát, hogy a protestánsok az ökumené és az ellenreformáció közé egyenlőségjelet tettek. A főelőadót a történelmi keresztény egyházak közeledésének lehetősége aggasztotta.[67]

A nemzetközi helyzet változásai, benne a Szentszék kapcsolatainak erősödése a szocialista országokkal, feltörték a keleti blokk államainak zárt külső és egymást is elválasztó belső burkát. Fejér megyéből is egyre több pap járt külföldön, de nagy volt a hozzánk látogatók száma is. A kölcsönös látogatások formálták a papi közvéleményt, a külföldön rólunk kialakított képet. A főelőadó erről is beszámolt feletteseinek. A papokkal folytatott beszélgetések során tapasztalható volt a megelégedettség és a meglepetés. Sokan nem úgy képzelték el Magyarországot, mint amit tapasztaltak. A nyugatiak is elismeréssel nyilatkoztak. Ezekben az elismerésekben azonban megfogalmazódott fenntartásuk is. A tőlünk kiutazó papok Csehszlovákiáról és Romániáról voltak a legrosszabb véleménnyel, és sok esetben – a főelőadó szóhasználata szerint – nacionalista hangot ütöttek meg. Nagy elismeréssel nyilatkoztak azonban Lengyelországról és Jugoszláviáról. E két országot csupán egyházi szemüvegen keresztül nézték. Az illető országok egyházpolitikája tetszett nekik a legjobban, mert ott még működő rendeket, épülő templomokat és teológiákat láttak. Különösen tetszett nekik Jugoszlávia, mivel ott egyházi kezelésben levő földet is találtak. Célozgattak arra, hogy nálunk is úgy volna jobb. Álláspontjuk a főelőadó számára nem meglepő, hiszen csak mint egyházi személyek szemlélődtek. Azt nézték, hogy mit volna jó átvenni az illető országból. Beszámolóját a főelőadó azzal a megállapítással zárta, hogy ezeknek a véleményeknek a képviselői nem vették figyelembe a történelmi múltat és az ország sajátosságait.[68] A záró gondolattal a főelőadó saját egyházpolitikai elkötelezettségét, elfogultságát bizonyította. Abban igaza volt, hogy a lengyel és jugoszláviai helyzet lényegesen eltért a mienkétől, de arról megfeledkezett, hogy ennek egyházpolitikai következményei a mi viszonyaink között azért voltak mások, mert az állami politikát sokkal inkább vezérelhették a mi esetünkben Moszkvából, mint a másik két országban. Csehszlovákia és Románia megítélésében elsősorban a belpolitika, az egyes egyházak közötti történelmileg kialakult vagy erőszakkal kialakított erőviszonyok játszottak döntő szerepet.

A II. Vatikáni Zsinat vállalkozott arra, hogy a gyorsan változó világban támpontokat adjon a hívek számára, de azt nem vállalhatta magára, hogy az egyes nemzeti egyházak számára receptet adjon. Shvoy Lajos felismerte annak szükségességét, hogy a papság, a hívő megismerkedjen a zsinaton elhangzottakkal, a határozatokkal. A tájékoztató előadások, amelyek 1966. március 6. és április 13. között hangzottak el, a főelőadó értékelése szerint csak ismertető jellegűek voltak, feladatokat nem szabtak meg. Hiányolta a főelőadó, hogy az előadók a hazai viszonyokról nem szóltak, a zsinati határozatokat nem vonatkoztatták a hazai helyzetre. Erre különösen Az egyház a modern világban című konstitúció kínált lehetőséget. Az előadó – dr. Németh László – a konstitúció társadalmi kérdésekkel foglalkozó részeit kihagyta. A megyében a papság zöme – állította a főelőadó – még a Rerum Novarum időszakában él, és XXIII. János pápa koncepciójáig sem jutott el. Úgy látta, nincs különösebb csodálni való azon, hogy az előadók nem tudták definiálni, a modern világban hogyan kell viselkedni, élni, dolgozni a papoknak Magyarországon, a szocializmus körülményei között.[69] A bíráló észrevételek a maradiságot, a konzervativizmust vetették a megye papságának a szemére. Modernnek lenni a főelőadó szerint annyit jelentett, mint elfogadni a fennálló társadalmi rendet, azzal teljes mértékben azonosulni. Érthető, hogy sem dr. Németh László, sem a többi előadó, akit a püspök bízott meg, nem vállalkozott és nem is vállalkozhatott politikai állásfoglalásra, mert ez veszélyes volt. Lovrek Károly meglehetősen sokat foglalkozott a II. Vatikáni Zsinattal, ami azt bizonyítja, hogy a keleti politika (Ostpolitik) újra tematizálta a Vatikán és a szovjet blokk viszonyát, s új utat nyitott a kapcsolatokban. Ez pedig az előrelépés perspektíváját nyitotta meg a szemben álló felek számára.

 

Jegyzetek

 

a cikk elejére,

 

a vissza a tartalomjegyzékhez,

 [1] Ld.: Bertalan Péter: Kelepcében. Az állam és az egyházak küzdelme a Kádár-korszakban 1957–1968. Kaposvár, 2010.

[2] Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945-1989. Szerk.: Bánkuti Gábor – Gyarmati György. Bp., 2010. 14. p.

[3] Összefoglaló jelentés, Székesfehérvár, 1965. július 14. – Fejér Megyei Levéltár (továbbiakban: FML.) 0033/1965.

[4] Magyarország megyéi és városai. Bp., 1975. 235. p.

[5] A Székesfehérvári Egyházmegye névtára az Úr 1967. esztendejében. (továbbiakban: Névtár, 1967.)

[6] Összefoglaló jelentés. Székesfehérvár, 1965. július 14. – FML. 0033/1968.

[7] Névtár, 1967.

[8] Gergely Jenő: A katolikus egyház története Magyarországon, 1919-1945. Bp., 1997. 245. p.

[9] Casaroli, Agostino: A türelem vértanúsága. A Szentszék és a kommunista államok. (1963-1989) Bp., 2001. (továbbiakban: Casaroli, 2001.) 78. p.

[10] Casaroli, 2001. 123. p.

[11] Casaroli, 2001. 134. p.

[12] Névtár, 1967.

[13] A Székesfehérvári Egyházmegye jubileumi névtára, Székesfehérvár, 1977. (továbbiakban: Névtár, 1977.)

[14] Névtár, 1977. 139-142. p.

[15] Shvoy Lajos: Önéletrajz. Szerk.: Mózessy Gergely. Székesfehérvár, 2002. (továbbiakban: Shvoy, 2002.) 130. p.

[16] Névtár, 1977. 255., 261. p.

[17] Shvoy, 2002. 132. p.

[18] Névtár, 1977. 272. p.

[19] Shvoy, 2002. 135. p.

[20] Shvoy, 2002. 135. p.

[21] Shvoy, 2002. 139. p.

[22] Gergely Jenő: A katolikus egyház Magyarországon, 1944-1971. Bp., 1985.; Magyar Országos Levéltár, XIX.-A-21. (Állami Egyházügyi Hivatal iratai) XIX.-A-21-C-00/26/a/1981. 2. dob.; Poór József: A magyarországi református és evangélikus teológia felszabadulásunk utáni történetének vázlata. – Uo. XIX-A-21-C-000/15. 2. dob.; A magyarországi protestáns egyházak teológiai spektrumának alakulása 1945-től napjainkig (Tervtanulmány). – Uo. XIX-A-21-C-0006/j. 2. dob.

[23] Jelentés Somogy megye egyházpolitikai helyzetéről, 1959. IV. negyedév. 1959. augusztus. 3. – Somogy Megyei Levéltár, XXVII. 518. f. (= MSZMP Somogy Megyei Bizottságának iratai.)

[24] Shvoy, 2002. 142. p.

[25] Békepapok részére tartott előadássorozatról jelentés. Székesfehérvár, 1961. július. 22. – FML. 0030/1961.

[26] Tabódy István a II. világháborúban a fronton harcolt, és súlyosan megsérült. Ezután kérte felvételét a Központi Szemináriumba, ahol kiemelkedő szervező munkája miatt a kispapok egyik vezére lett.

[27] Elmer István: Börtönkereszt. Bp., 1994. (továbbiakban: Elmer, 1994.) 114. p.

[28] Névtár, 1977. 272. p.

[29] Névtár, 1977. 112. p.

[30] Elmer, 1994. 127. p.

[31] Shvoy, 2002. 139. p.

[32] Shvoy, 2002. 152. p.

[33] Shvoy, 2002. 139. p.

[34] Shvoy, 2002. 165. p.

[35] Shvoy, 2002. 146. p.

[36] Shvoy, 2002. 146. p.

[37] Jelentés 1962. január 1-től március 31-ig. Székesfehérvár, 1962. március 31. – FML. 0044/1962.

[38] Névtár, 1967.

[39] Uo.

[40] Uo.

[41] Casaroli, 2001. 129. p.

[42] Casaroli, 2001. 40. p.

[43] Valószínű, bízott abban, hogy őket is a hivatalos politika mellé állítja a konszolidáció hangulata.

[44] Jelentés az 1963. január – márciusi munkáról. Székesfehérvár, 1963. április 5. – FML. 002/1963.

[45] Uo.

[46] Uo.

[47] Jelentés 1963. április 1-től július 1-ig. Székesfehérvár, 1963. július 2. – FML. 002/1963.

[48] Jelentés 1963. október 1-től december 31-ig. Székesfehérvár, 1964. január 2. – FML. 002/1963.

[49] FML. 0015/1964.

[50] FML. 0046/1966.

[51] Jelentés 1963. október 1-től december 31-ig. Székesfehérvár, 1964. január 2. – FML. 002/1963.

[52] Uo.

[53] A Vatikán és a Magyar Népköztársaság diplomáciai kapcsolatainak érzékeny és kevéssé ismert pontjait tárja fel alapművében: Szabó Csaba: A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a 60-as években. Bp., 2005.

[54] Jelentés az első negyedévi munkáról. Székesfehérvár, 1964. április 1. – FML. 0015/1964.

[55] Jelentés a II. negyedévről. Székesfehérvár, 1964. július 22. – FML. 0015/1964.

[56] Jelentés a III. negyedévről. Székesfehérvár, 1964. szeptember 30. – FML. 0015/1964.

[57] Összefoglaló a Fejér Megyei Katolikus Bizottság 1964. évi tevékenységéről. – FML. 0015/1964.

[58] Uo.

[59] Jelentés az 1964. évi munkáról. Székesfehérvár, 1964. december 15. – FML. 0015/1964.

[60] Uo.

[61] Uo.

[62] Gondolatok az egyházpolitika továbbviteléről a Magyar Állam és a Vatikán között megkötött részleges megállapodás után, Székesfehérvár, 1964. október. – FML. 0059/1964.

[63] Jelentés az 1965. I. negyedévi munkáról. Székesfehérvár, 1965. március 30. – FML. 0020/1965.

[64] Uo.

[65] Összefoglaló jelentés 1965. Székesfehérvár, 1966. január 2. – FML. 0020/1965.

[66] Uo.

[67] Uo.

[68] Összefoglaló nagy jelentés. Székesfehérvár, 1965. július 1. – FML. 0033/1965.

[69] Jelentés az 1966. I. félévi munkáról. Székesfehérvár, 1966. július 2. – FML. 0040/1966.