Vissza a tartalomjegyzékhez

3. évfolyam 1. szám
A. D.
MMII

Erdélyi Gabriella:
Válság vagy megújulás?
Az ágoston-rendi remeték magyar provinciája és a rendi reform ügye a késő középkorban
1

1. Helyi válság – tartományi reformtörekvések?

A 15–16. század fordulója körüli évtizedekben az Ágoston-rendi remeték körmendi kolostorában a rendszeres szerzetesi élet felbomlott. Legalábbis az a 49 mezővárosi és környékbeli lakos, akiket az ágostonosok életéről egy per során 1518 májusában kihallgattak, egyhangúan és részletesen vallották: a rendi vezetés és a helyi szerzetesek hanyagsága következtében a kolostor évtizedek óta romosan áll, az ott élő néhány barát kicsapongóan él és liturgikus kötelezettségeit elhanyagolja. Ez pedig nemcsak a hívek, de az egymást követő földesurak/kegyurak felháborodását és haragját is kiváltotta. Aminek az lett a tanúk által egyöntetűen helyeselt következménye, hogy 1517 májusában Bakócz Tamás pápai legátus – egyben Körmend földesura[1] – ítélete nyomán az ágostonosoknak távozniuk kellett a kolostorból. A hivatkozott tanúkat a rákövetkező évben az Ágoston-rendiek kitételük elleni fellebbezése nyomán elindult szentszéki per során hallgatták ki. Hagyjuk most egy kicsit őket szóhoz jutni. Montázsszerű válogatás helyett álljon itt szemléletes példaként az egyik legidősebb (magát 70 évesnek valló), s körmendi születése folytán egyúttal a legtöbbet tudó és tudását szabatosan előadni képes providus Rosos Simon körmendi polgár jegyzőkönyvbe foglalt vallomásából egy részlet: „…az ő ideje alatt is az ágostonos barátok a regula fegyelmében napról napra ellankadva életük és erkölcseik terén egyre mélyebbre süllyedtek, s a kolostor alapítójának kegyes akarata ellenére létszámuk és az istentiszteletek lecsökkentek, […] olykor alig három vagy kettő, illetve csak egy barát lakott a körmendi kolostorban, akik se misét nem celebráltak, se a zsolozsmákat a kellő módon nem végezték el […]. A körmendi polgárok ezért gyakran folyamodtak közösen levélben a hivatalban lévő provinciálishoz, hogy Istenért és a közösség üdvéért gondoskodjon arról, hogy Körmend mezőváros kolostora ne maradjon istentiszteletek nélkül, és ezért küldjön annyi barátot a kolostorba, hogy a miséket, zsolozsmákat és az egyéb kegyes szolgálatokat a barátok kellő módon elvégezzék a hívek okulására […]. A provinciális kérésükre nem többet, mint két-három, vagy négy barátot küldött a körmendi kolostorba, úgy hogy olykor összesen négyen, sőt hárman vagy ketten, néha öten-hatan, vagy nyolcan voltak […] akik hamarosan ismét annyira megfogyatkoztak, hogy csak egy barát maradt a kolostorban, akiről nem hiszi, hogy elvégezte a zsolozsmákat, mivel erre egymaga nem lehetett képes. Sőt azt hiszi, hogy bizonyos napokon még misét sem celebrált […].Ő maga számtalanszor találkozott a barátokkal a kolostorban hol ilyen, hol olyan ügyben, s fiatalkora óta gyakran látogatta a kolostort, olykor hogy misét vagy zsolozsmát hallgasson, máskor hogy velük társalkodjon vagy együtt egyen. Tud a botrányról, mivel közismert volt, hogy a barátok tetteikkel, s különösen rendetlen és rossz életükkel […] a népet gyakran felháborították. Azt mondja, hogy annyi mulasztás történt az istentiszteletekben az ágostonosok idejében, hogy megérdemelték, hogy ezért a körmendi kolostorból kidobták és elűzték őket.”[2]

A tanúk vallomásainak lapjain mintha a késő középkori egyház (jelesül az ennek élcsapatához tartozó egyik nagy koldulórend) válságának hagyományos tétele kelne életre, értelmezzük a válságot akár az egyházi viszonyok tényleges korabeli hanyatlásaként, akár a laikus társadalom fokozott érzékenysége és igényei következtében megnövekedett elégedetlensége – sokféle írott forrásban, köztük a körmendiek vallomásaiban is ránk maradt – kifejeződésének. Az újabb késő középkori kutatások azonban amellett érvelnek, hogy a korabeli egyházi életet a megújulási tendenciák éppúgy jellemezték, mint a válság – rámutatva ezáltal arra, hogy ítéletünket a sokrétű valóság vizsgálatra kiszemelt részének az egészre történő kivetítése torzítja. Így ha például a koldulórendek obszerváns mozgalmaira irányítjuk figyelmünket, a válság helyett a megújulást tekinthetjük meghatározónak.

A körmendi példa felveti a kérdést: a kettő közül melyik milyen arányban jellemezte a magyarországi ágostonosokat. Másképp fogalmazva: a körmendi eset kivétel, negatív szélsőség csupán, vagy az általános tendenciát tükröző minta? A probléma, vagyis az ágostonosok magyar provinciájának és a rendi reformnak az ügye a körmendi eset és per kapcsán kezdett tehát foglalkoztatni. Ugyanakkor a rendelkezésünkre álló terjedelmes és izgalmas témájú jegyzőkönyv ritka (értsd: a korból kivételesen megmaradt) forrásának segítségével a késő középkori vallási kultúra korábbiaknál jobb megismerésére nyílik egyben lehetőségünk. Ugyanis a laikusok hétköznapi vallási életének legalapvetőbb tapasztalata a helyi papsággal/szerzetességgel való mindennapi kapcsolat volt. Így a per – egyéb tanulmányok tárgyát képező – rekonstruálása mellett ebből a szempontból sem tűnik  hiábavalónak, hogy a korabeli szerzetesség egy jelentős csoportját az alábbiakban kicsit közelebbről megismerjük.[3]

A magyarországi ágostonosok középkori történetének megírásával mindmáig adós a hazai historiográfia. E hiány pótlását már 1943-ban sürgette Mályusz Elemér, paradox módon épp Fallenbüchl Ferenc Az Ágoston-rendiek Magyarországon című, akkor megjelent könyvét recenzáló cikkében. Ez a munka ugyanis monografikus feldolgozást sugalló címe ellenére a rend középkori történetével alig foglalkozott. Ebből az apropóból Mályusz a református egyháztörténeti folyóirat hasábjain 14 oldalon elsősorban nem kritizálni, hanem a jövő kutatásainak irányt mutatni kívánt. Miközben röviden felvázolta sejtéseit a hazai ágostonosok késő középkori helyzetére vonatkozóan: egyrészt az obszerváns mozgalom korai és tartós hazai jelenlétét, másfelől a rend 16. század eleji virulenciáját feltételezte néhány erre utaló adat alapján. „Mindez sajnos, csak feltevés” — zárta gondolatmenetét.[4]  Feltevése az akkor legújabb nemzetközi kutatási tendenciákkal csengett egybe, amely többek között – amint maga Mályusz utal rá – „Luthernek a német reformált kolostorok fejével, Staupitz Jánossal való meghitt viszonyát, valamint számtalan szerzetestársának a wittenbergi mozgalomhoz csatlakozását mérlegelve bizonyos összefüggést vél feltételezhetni a rendi megújulási törekvések és a nagy reformáció között”. Az evangélikus középkorász, az „egyházi társadalom” és művelődés méltán klasszikussá vált monográfiájának szerzője a protestáns reformáció gyökereit kereste tehát a középkori egyház élcsapatát alkotó, Luther fiatalkori tapasztalatait meghatározó egyik nagy koldulórend berkeiben, amint részben ez irányította figyelmét a hazai pálosok kora 16. századi reformjára is.[5] A nemzetközi kutatásnak ez az akkor – szemben a késő középkori egyház válságának uralkodó tézisével – általa lényegesnek érzékelt vékonyka ága mára annak törzsévé vastagodott: az obszerváns és az evangéliumi mozgalom közötti kontinuitás elemzése több szálon is folyik.[6] Ennek keretében mindenekelőtt olyan egymást követő teológiai és művelődési reformáramlatokként jelennek meg, melyek növekvő mértékben a laikus társadalom érdekeit szolgálták.[7] Mályusz már 1943–44-ben a középkori egyház történetében a világi értelmiség kialakulását tartotta a központi problémának.[8]

Az ágostonosokhoz visszatérve: a középkori rendtörténet hiányának pótlása magától értetődően nem lehet egy rövid tanulmány feladata. Az alábbiakban célom csupán annyi, hogy az ágostonos obszerváns törekvések hazai kezdeményezésének, illetve fogadtatásának kérdését kicsit alaposabban megvilágítsam, ezzel a körmendi  eset rendtörténeti kontextusát felvázolva. Plasztikusabban fogalmazva: arra a kérdésre keresem a választ, hogy a körmendi/helyi válságot valóban a provinciabeli vezetés megújulásra való törekvéseit indukáló szubjektív tapasztalat részének, vagy e törekvések hiánya, esetleg sikertelensége tünetének kell-e inkább tekintenünk? Segítségemre ebben mindenekelőtt a rendi generálisok hivatali írásos tevékenységét rendszeresen rögzítő regisztrumkötetek lesznek, amelyek közreadása a római ágostonos történeti intézet érdeme.[9] Mivel azonban ez a sorozat ma még nem teljes, a hiátusok pótlását a Timkovics Pál által a rend központi római levéltárában az 1970-es években végzett rendszeres Hunkarika-kutatás kéziratban maradt cédulagyűjteménye tette lehetővé.[10] E forrásbázis mellett az újabb – és a késő középkorra irányuló megkülönböztetett figyelem következtében – meglehetősen gazdag nemzetközi rendtörténeti és obszervancia-történeti munkák eredményeire támaszkodhatok. A hazai okleveles anyag teljes körű kiaknázását ugyanakkor nem tekintettem feladatomnak.

2. Obszerváns mozgalom — Ágoston-rendi sajátságok

A szerzetesrendek késő középkori reformtörekvéseinek közös és központi jelszava az eredeti rendi szabályzatokhoz és ideálokhoz való visszatérés volt. Vagyis mivel a szerzetesi reformerek a fegyelem felbomlásának okait az egyes regulák negligálásában látták, ezért azok életre keltésétől remélték a renovatiót. Ide tartozott mindenekelőtt az egyéni tulajdon felszámolása, a klauzúra szigorú megtartása, valamint a rendszeres és mindenkire kötelező közösségi élet. Ezt pedig elsősorban a zsolozsmán és misén való részvétel, a közös étkezés, a szerzetesi ruha viselete, valamint a szigorúbb aszkézis, a böjt és a szilencium megtartása alkotta – egyszóval mindaz, amit esetlegesen a szerzetesek emberi gyengeségei, strukturálisan pedig  az elöljáróknak és tudományos tevékenységet végző rendtagoknak juttatott pápai privilégiumok rendszere megbontott.

A kolostorok elzárása a világtól az obszervancia eredeti belső lényegét képező felfogás kifejeződése volt, amely hasonlóan a szerzetesség kezdeteihez, a megújulás alapját a gazdasági, szociális és politikai kényszerek alóli függetlenülésben látta. A felsorolt pontok összességükben pedig – az egyes rendek reguláin túlmenően – a szerzetesség belső lényegének: a szegénység, szüzesség és engedelmesség hármas fogadalmának életre keltését jelentették. Ebből adódott az egyes rendek reformelképzelései közötti alapvető tartalmi azonosság, s az obszervancia  rendi határokon átívelő egyetemessége.

Az egyes rendek mozgalmainak sajátosságai ugyanakkor az eltérő középkori hagyományokból és a korabeli kihívásokra adott eltérő válaszokból adódtak. Így a hagyomány és az akkori jelen igényeinek kettős vonzása formálta a szerzetesi közösség vallásos életének bensőségessé tételére irányuló általános törekvés változatos eszköztárát is. Míg egyes bencés reformköröknél ekkor is kísértett a vallás és tudás ellentmondásának középkori felfogása, a koldulórendek kifejezetten tagjaik megfelelő képzésében látták egyén és közösség intenzívebb vallásos életének lehetőségét. A világból való kivonulás elve és a régi tudományos tevékenység elutasítása tehát nem anti-intellektualizmusból fakadt, hanem a hit és tudás autentikus forrásainak igaz megközelítésének törekvéséből. Ez pedig végül a tudás és oktatás új tartalmához – egy új, egyszerűbb teológia mellett a humanista műveltség befogadásához – és formáihoz vezetett. Az önképzés célja tehát a 15. század során egyre inkább – programmatikus szinten és a gyakorlatban is – túlmutatott a szerzetesi közösség vallásos megújításán, és a tömegprédikációban találta meg végső célját. Vagyis a koldulórendek és egyben obszerváns mozgalmaik sorsát is végigkísérő belső feszültség az eredeti szerzetesi vita contemplativa és az általuk a 13. században meghirdetett vita apostolica között az utóbbi javára dőlt el a 15. században. Az obszervancia szerzetesi ideálok terén mérsékelt, a korabeli igényekre annál rugalmasabban reagáló irányzata jutott túlsúlyra és befolyásra Európa-szerte. Ez pedig a pápaság egyházpolitikai érdekeinek képviselete mellett a laikus társadalom minden eddiginél intenzívebb lelkigondozásának a felvállalását is jelentette.[11] 

A kettős identitás lappangó feszültsége leginkább az ágostonos remeték rendjére és reformmozgalmára nyomta rá a bélyegét. A pápai alapítás (1256) és „átprogramozás” ellenére e harmadik nagy koldulórend itáliai remeterendekre visszamenő – nevében őrzött – eredete ugyanis meghatározta a rend későbbi arculatát is, mivel a 13–14. században tovább hatott az eremita hagyomány, amelyet így a ferences spiritualizmus is megtermékenyített. Központja a toszkánai Lecceto volt, szellemi terméke pedig a rend visszavezetése Szt. Ágostonig, akiben a rend alapítóját tisztelték. A belső feszültség, amely most már nemcsak a sajátnak tekintett remete-, illetve az apostoli életminta között, hanem egyben az Ágostonra tekintő apokrif legenda és a 13. századi pápai alapítás között is húzódott, a ferencesektől eltérően azonban mégsem rendi szétválásokban, hanem egy 14. századi teológiai szintézisben talált feloldásra: középpontjában Szt. Ágoston állt, aki remete és prédikátor, püspök és szerzetes volt egyszerre. A szintézis további eszközeként pedig a vita religiosa communis  nagyra értékelése szolgált.

Mindez az Ágoston-rendi obszervancia közvetlen történeti és szellemi előzményét alkotja. Ugyanis nemcsak a mozgalom hivatalos kiindulópontja lett Lecceto – 1385-ben az Esztergomban tartott rendi nagykáptalanon a generális elrendelte e toszkánai kolostor reformját, remélve hogy példája önkéntes követőkre talál –, hanem az ágostonosok végig az eremita életet tekintették ideáljuknak. Gyakorlati síkon ugyanakkor a reform elsődleges célja a közösségi vallásos élet minél tökéletesebb megvalósítása lett: az egyéni vagyon elutasítása (a közösségi vagyon megőrzésével), az istentiszteletek közös végzése, a klauzúra és szilencium szigorúbb megtartása a nagyobb kölcsönös szeretet és intenzívebb lelki élet jegyében.

Az Ágoston-rendi obszervancia arculatára és terjedésére másfelől erős befolyással volt az a tény, hogy a mozgalom az anyaországban, Itáliában volt és maradt messze a legerősebb: a 13 reformkongregációból kilenc itt található, szemben például a  ferencesekkel, akiknél az Alpokon túli térhódítás a jelentősebb. Mindez persze még nem jelenti, hogy egyes tartományokban, nevezetesen Spanyolországban és Írországban ne az obszervánsok alkották volna az elsöprő többséget. Eközben azonban a középkor végére 34 kolostorral rendelkező szász reformkongregáció helyzetét a „győzelem nélküli örökös harc” jellemezte a német területek négy provinciájával szemben. Az angol és francia  provinciákban pedig a 15. század – az obszervancia jegyében történő expanzió és megújulás helyett – stagnálást, illetve további hanyatlást hozott.[12] 

3. A magyar Ágoston-rendi provincia és a rendi reform a késő középkorban

Az Ágoston-rendi remeték magyarországi megjelenése egyidejű a rend alapításával. A korai kezdeteket a vilhelmiták – az egyesített remeterendek egyike – 1256 előtti magyarországi jelenléte magyarázza. E rend IV. Béla király által, illetve idején alapított kolostorai – Esztergom, Sáros, Komár és Körmend – lettek az ágostonosok első házai.[13] A 13. század végén magyarországi kolostoraik már önálló provinciába szerveződtek.[14] Mivel a kolostorok alapításásának idejét és mennyiségét illetően a rendelkezésünkre álló ismeretek igen hiányosak, meg kell elégednünk annyival, hogy nagyobb részük a 14. századdal bezárólag került a rend birtokába, s számuk a középkor végén negyven körül mozgott.[15] 

3.1. 14. század vége: szoros itáliai kapcsolatok

A provincia fénykorát a belső életet tekintve is a 14. század, illetve annak utolsó évtizedei jelentették. Nemcsak itáliai konventekben tanult ekkor sok barát, akik a hazai kolostori iskolákban ezután a fiatalokat tanították, de az egyetemeken végzettek közül nemzetközi hírű, külföldön oktató teológusok, a hazatérők közül pedig az egyházkormányzat irányítói kerültek ki.[16] Ez nem jelenti azt, hogy ugyanakkor a kolostorok életét ne a konventuális szokások jellemezték volna: a barátok természetesnek tekintett egyéni tulajdonlása[17] és a tanult réteg közösségi életet bomlasztó kiváltságos helyzete és laza életvitele – amint ezt a rendi főiskolának (studium generale) otthont adó esztergomi konventben mutatkozó fegyelmi problémák is jelzik.[18] A rendi elöljárókban azonban megvolt a szándék a hibák felszámolására. A generális 1384 júliusában, Tordai Máté provinciális megerősítésével egyidőben, tehát feltehetően ezzel a tartományi gyűlés döntését és kérését teljesítve, Galamboki (de Galambuk/Galamboc) Mihály lectort és Tamás váci perjelt vizitátorának nevezte ki. Feladatuk az esztergomi konvent „főben és tagjaiban” való reformja volt,[19] ami alatt a konventualizmus helyreállítását semmint obszerváns reformot kell értenünk, mivel utóbbit csak a következő év májusában indította útjára Bartholomeo Veneto generális (1383–1400) az éppen Esztergomban tartott nagykáptalanon. Az esztergomi konvent reformjára adott utasítás pedig a káptalan előkészítésére irányuló intézkedések sorába illik. 1384 május-júniusára kiderült ugyanis, hogy a generálisnak minden igyekezete ellenére sem sikerül megegyezésre jutnia a német rendtartományok elöljáróival az általános gyűlés ottani megrendezéséről.[20] Ekkor került szóba a magyar helyszín. A júliusi utasítást pedig szeptember-októberben már Bartholomeo rendfőnök helyszíni szemléje követte. A generális Esztergomon kívül Budára is ellátogatott: itt a magyar vezetőkkel együtt döntött immár véglegesen a következő káptalan Esztergomba történő összehívásáról; egyúttal a gyűlés megszervezése végett Tordai Máté provinciálist a tartomány kolostorait terhelő adókivetésig bezárólag széles hatáskörrel ruházta fel.[21] 

Az 1385. évi esztergomi egyetemes káptalan a provincia szoros itáliai (római) kapcsolatait jelzi a rendek életében is belső megosztottságot és vitákat hozó nyugati skizma idején.[22] Szintén a 14. század végi római orientáció és a rendezett belső viszonyok mutatója, hogy Galamboki Mihályt, a generális bizalmas emberét rendtársai is elfogadták. Miután ugyanis a püspöki kinevezése miatt lemondó provinciális helyébe Veneto 1383-ban a következő káptalanig – „tekintettel feddhetetlen életére” – Galambokit vicariusának nevezte ki, rendtársai 1389-ben tartományfőnökükké választották, amit a generális rendkívüli örömének kifejezésével fogadott.[23] 

3.2. A központtal való kapcsolat meglazulása a reform itálián kívüli korai szakaszában — válság

Egy generációval később azonban, amikor a konstanzi és bázeli zsinat hatására az 1420-as és 30-as években, az obszerváns reform immár Itálián kívül, a német és spanyol rendtartományokban is megindult, a magyar provinciában a konventualizmus szélsőséges formáival: a rendi officiálisok széleskörű visszaéléseivel és mulasztásaival találkozunk. Egyre gyakrabban hallunk ezekben az években kolostorbeli civakodásokról: a barátok perjelük elleni lázadása, máshol a kolostori elöljáró erőszakos hatalmi visszaélése zavarta meg a békés együttélést. Az ellentétek, úgy tűnik, többnyire az egyes fráterek magánjavai körül forogtak:[24] Tapolcsányi János provinciális (1422/1423;1428)[25] például az elhunyt rendtagok javait – a kolostorok kárára – azonnal lefoglaltatta.[26] Visszatérő probléma volt továbbá, hogy a provinciálisok az (újra)választásukra hivatott tartománygyűlést nem hívták minden évben egybe.[27] De az is előrordult – jól szemléltetve a helyi és központi vezetés megváltozott kapcsolatát –, hogy a megtartott választások törvényességét kérdőjelezték meg Rómában.[28] A legtöbb gondot a generálisoknak mégis a római udvar költségeire a provinciáktól szedett évi 24 dukát collecta behajtása okozta. Ennek oka pedig a jelek szerint nem a magyar provincia szegénysége, hanem a pénzek hűtlen kezelése volt.[29] 

A fenti visszaélések mellett Rómában gyakorta fogalmazódott meg panasz az utánpótlás,[30] a papnevelés és a barátok képzésének elhanyagolása ügyében is,[31] amelynek jogosságát igazolni látszik, hogy a külföldön tanulók száma ekkor valóban szokatlan mélypontra süllyedt.[32] E problémák orvoslására, vagyis mai kifejezéssel élve a válság kezelésére, korabeli szóhasználattal a provincia reformatiójára a generálisok széles hatáskörrel felruházott vikáriusokat (vicarius generalis) neveztek ki. Elsőként 1423-ban a provincia egyik tagját, Bálint frátert, aki azonban visszaélt megbízatásával. A pénzügyi csalás vádja később is felmerült ellene, ezúttal provinciálisi minőségében (1433). Vagyis amíg Rómában pénzügyi csalással vádolták, rendtársai nyilván másként ítélték meg a helyzetet, ha vezetésükre alkalmasnak találták. A központ és a távoli magyar provincia közötti nézeteltérést Bálint ezt követő generálisi kiközösítése pedig csak tovább fokozhatta.[33] A konfiktust jelzi továbbá az a tény, hogy a magyar provincia képviselői ekkoriban – szokatlan módon – három egymást követő generális káptalanról is távol maradtak.[34] 

A hibák kijavítása és a római centrumhoz szövődő kapcsolat erősítése lehetett tehát csak a feladata az ezt követően a generálisok által a provinciába küldött bajor vikáriusoknak is: Georg von Schöntalnak, és amennyiben küldetésére valóban sor került, Berthold Puchhauser von Regensburgnak (1435).[35] A fent vázolt előzményeken túl Schöntal 1431. májusi kinevezéséből ez már konkrétan is kiderül: megbízatása a kolostorok vizitációja és a rendi adó beszedése mellett elsősorban a nemrég megválasztott provinciális, minden bizonnyal az említett Bálint ellen irányult: tudniillik felhatalmazást kapott megválasztása körülményeinek kivizsgálására és szükség esetén leváltására.[36] Amint a generálisi iratokból tehát egyértelműen kiderül, a bajor vikáriusok a rendfőnök hatáskörével felruházott vizitátorok voltak.[37] Hogy feladatuk nem az obszerváns normák bevezetése, hanem a konventualizmus helyreállítása volt,[38] mi sem mutatja jobban, minthogy a vikáriusok maguk sem obszervánsok, hanem a konventuális szerzetesség tudós teológusai, a bajor ágostonos provincia elöljárói voltak. Az egyetemes zsinatokon maguk is az egyház reformjának ügyét képviselték, de saját provinciájukban a konventuális szerzetesség érdekeit védelmezték a generális által a provinciájukba küldött szász vikárius vezette obszerváns terjeszkedés ellenében.[39]

A kérdés ezután inkább az, hogy miért a bajor provincia elöljáróira esett a választás, ki kezdeményezte küldetésüket és milyen volt hazai fogadtatásuk, amely meghatározta eredményességüket. Az első kérdésre könnyű a válasz: a bajor provincia, mivel a nevét adó kolostorok mellett a cseh, morva, lengyel, sziléziai, litván és ausztriai házakat is magába foglalta, a magyar rendtartomány szomszédja volt. A vikáriusok küldetése a bázeli zsinat (1431–1449) kezdetére, korai szakaszára esett. Arra az időszakra, mely az egyház főben és tagjaiban való reformációja iránti általános lelkesedés jegyében telt. E célkitűzés megvalósítására irányuló korai törekvések közé tartozott a magyar ágostonos provincia reformációját célzó kettős akció is. A kezdeményezés mögött a reform ügyét felkaroló rendi generálisok – Agostino da Favaroni (1419–1431 június), Schöntal megbízója, és Gerardo da Rimini (1431–1443) – mellett azonban nem szabad megfeledkeznünk Zsigmond német és magyar király valószínű szerepéről sem, akinek a bázeli zsinaton bőven akadhatott alkalma Riminivel és a többi ágostonossal a rend sorsáról értekezni.[40] Hogy az egyház uniójában és megújításában maradandót alkotó uralkodó élt is a lehetőséggel, azt joggal feltételezhetjük a sváb/rajnai, bajor és a magyar ágostonos provincia iránt az 1420-as években tanúsított figyelme alapján. E vidékek ágostonos kolostorainak megújításában a tartományközi kapcsolatok kihasználásával tevékenykedett.[41] 1422-ben bajor közreműködéssel tett kísérletet arra, hogy a magyar provinciát egy kassai kolostorral bővítse. Ez a vállalkozás minden jel szerint kudarcba fulladt,[42] de folytatásra talált 1428-ban, amikor a generális, Zsigmond kérését teljesítve a – provincia legnyugatibb fekvésű, ezért a rendfőnöki befolyás érvényesítésének máskor is alkalmas csatornájaként szolgáló[43] – körmendi kolostorba inkorporálta a király udvari káplánját, az Ágoston-rendi Johann von Schwabent. A német szerzetes egyúttal vikáriusként azt a feladatot kapta, hogy a tartományi gyűlés megszervezésével minél hamarabb gondoskodjon a korábbi provinciális elhalálozása után az új elöljáró megválasztásáról.[44] Talán nem tévedünk, ha a fenti eseménysort a magyar provincia válságos állapotának rendbe szedésére irányuló uralkodói törekvés egymást követő állomásainak tekintjük, s ide kapcsolhatók a széles fegyelmi jogkörrel felruházott bajor vizitátorok röviddel ezt követő küldetései is. Az ő hazai fogadtatásukról csupán még bizonytalanabb feltételezésekbe bocsátkozhatunk. Schöntal jobban adatolt küldetéséről, aki 1431 májusától szeptember-októberig tartózkodhatott a magyar provinciában,[45] annyit tudunk, hogy munkája költségeit itthon nem térítették meg[46] – ami a pénzszűke mellett akár arra is utalhat (amint az alábbiakban még látni fogjuk), hogy működését nem nézték jó szemmel, rendelkezéseit nem ismerték el.

3.3. 16. század eleje: a római reform elutasítása — rendezett belső viszonyok

Többet tudunk a kívülről érkező obszerváns reformtörekvések itthoni fogadtatásáról annak kora 16. századi, utolsó szakaszából. A jelek szerint ugyanis az obszerváns reform a rend e Rómából nézve távoli provinciájában miként korábban, most sem lelt helyi kezdeményezőkre. Ami pesze nem jelenti, hogy néhányan nem akartak itt is az eredeti ideálokhoz visszatérni, vagy nem próbálták a provinciában a rendi fegyelmet helyreállítani. Az általános tendenciákon azonban ez a kisebbség nem tudott maradandó nyomot hagyni.[47] 

Két évtizedes vezetői válság után Egidio da Viterbo személyében korának kiemelkedő humanista tudósa, prédikátora és reformátora került a rend élére (1506–1517).[48] Az új generálisnak két olyan ellentétes problémával kellett szembenéznie, amelyek a rendet ekkorra a feloszlás szélére sodorták. Az egyik a rendi élet és fegyelem fellazulása, a másik – amint fentebb szó volt róla – az egyes obszerváns kongregációk egyre nagyobb függetlenedése volt. A generális reformprogramja ezért a különbségek kiegyenlítésére törekedett: az obszervánsok engedelmességre kényszerítésére és a vita communis jegyében a rendi fegyelem, tanulmányok és szellemiség általános felvirágoztatására.[49] 

A magyar provinciában – rácáfolva Mályusz Elemér korábbi feltételezésére – a reformszellem elültetése és a szigorúbb életmód bevezetése jelentette a nehézséget. Mályusz a váradi kolostor egy könyve alapján ugyanis messzemenő következtetéseket vont le. A könyvet 1508-ban Velencében nyomtatták, és Szt. Ágoston Hugo de S. Victore kommentárjaival ellátott regulája mellett tartalmazza a rendi konstitúciókat és statútumokat, szertartáskönyvet, pápai privilégiumokat, élükön a Bulla Aureaval (1507) és a lombard obszerváns kongregáció kiváltságaival. Mályusz fantáziáját e kiváltságok ittléte ragadta meg, melyeket a lombardiai reformkongregáció kivételes kiváltságaira való vágyakozás, egyben az irányába szövődő kapcsolat – egyszóval a hazai reformtörekvések jelének vélt.[50] Ez a könyvecske azonban, amely tartalmazta mindazt, amit egy ágostonos barátnak tudnia kellett, minden ágostonos kolostorban megtalálható volt a 16. század elején, és számos példánya máig fennmaradt. Ugyanis e szerzetesi kézikönyv kinyomtatása és a rend kolostoraiba való eljuttatása az Egidio-féle reform egyik első lépése volt. Célja nem szorul külön magyarázatra. A kakukktojásnak tűnő lombardiai privilégiumok pedig éppen azért kerültek bele, hogy az ellenpontként melléjük helyezett, egész rendre vonatkozó pápai kiváltságok függetlenségük korlátozottságát és – az erre törekvő szász kongregáció lecsillapítására – kivételes voltát hangsúlyozzák. A váradi példány a Rómában készült első kiadásnak még az év novemberében Velencében készült utánnyomata.[51] Amint a generális leveleiből kiderül, az újabb kiadás ötlete talán Gabriele Veneto tartományfőnöktől – a rend következő generálisától – származott, akinek gondozásában Viterbonak ajánlva megjelent, de megvalósulása ezúttal is a generális elszántságának, ellentmondást nem tűrő konkrét utasításainak volt köszönhető.[52] 

A generális a kézikönyvnél hatékonyabb fegyvereket is bevetett az 1507. évi nápolyi generális káptalanon elfogadott harminc pontos reformprogram keresztülvitele érdekében. Az itáliai és az Alpokon túli provinciák, így Magyarország vonatkozásában is a kapcsolat folyamatosságát biztosító alapokat a provinciálisokat reformra buzdító gyakori levélbeni felszólításai, illetve a tőlük havonta elvárt, az eredményekről, a rendtartomány állapotáról beszámoló jelentések alkották.[53] A reform extrapolálását szolgálta továbbá az az új eljárás, hogy a provinciális káptalanok döntéseit és az újonnan megválasztott tartományfőnököt Rómában csak azzal a feltétellel erősítették meg, ha az a reform ügye mellett elkötelezte magát. Konkrétan ez nyolc, a kolostori fegyelemre, egyéni szegénységre, közös liturgiára vonatkozó szabály bevezetésének ígéretét jelentette.[54] Ilyen előzmények után került sor 1509-ben Pécsi Márton magister, 1514-ben Dombus Pál, és valószínűleg 1518-ban Pécsi Balázs választott provinciálisok megerősítésére is.[55] Az azonban már speciálisan a magyar provinciálisok tevékenységét minősíti, pontosabban az ígért intézkedések elmaradásáról tanúskodik, hogy a generális reform-felszólításai ezután sem szűntek meg. Sőt nemcsak gyakorta ismétlődtek, de egyre keményebb hangot is ütöttek meg.[56] 1509 novemberében Viterbo Pécsi Mártonnak a reform további elszabotálása esetére egyenesen leváltását helyezte kilátásba.[57] Hogy ezt nem szabad üres fenyegetésnek tekintenünk, azt többek között a hasonló okokból lemondatott egyik francia provinciális sorsa is tanúsítja.[58] 

Mindez jelzi, hogy a magyar provincia idősebb generációja, egyben vezetőrétege, ha nyíltan nem is szegült ellene, de a gyakorlatban nem hajtotta végre a Rómából irányított reformokat. Mivel ez a rendben általános jelenség volt, és a generális a rend demokratikus berendezkedése miatt – amely a hivatalban lévők levéltását csak igen korlátozottan tette lehetővé számára –, s különösen az Alpokon túli tartományokban tehetetlen volt velük szemben, sok türelemre és hosszútávú reformprogramra volt szükség. Viterbo azon rendelete, hogy a rendi főiskolákra csak az mehet továbbtanulni, aki a szigorúbb szabályok szerint hajlandó élni, biztosítani látszott, hogy a következő elit- és vezetőréteg már a reform híve lesz. Mivel pedig általános jogosítványai ellenére a generálisnak a gyakorlatban csak az itáliai tanulmányi házakban sikerült gyakorolnia a diákokra és tanárokra egyaránt vonatkozó kinevezési jogát, erősíteni igyekezett a reformált itáliai iskolák nemzetközi jellegét, a tanulóéveik után hazatérőktől remélve a reformszellem elültetését szülőföldjükön. Úgy tűnik, hogy a fiatalok itáliai taníttatásában a magyar provincia teljesítette a római elvárásokat, legfeljebb anyagi támogatásukat kellett időnként megsürgetni.[59] 

A generális azonban az objektív és szubjektív nehézségek ellenére sem mondott le a távoli provinciák reformjáról. Ha hiábavalónak bizonyultak írásbeli felszólításai, egy helybéli barátot nevezett ki vizitátorának és bízott meg a vidék reformjával. Magyarországra azonban e köztes fokozat mellőzésével – amely újfent a reform hazai híveinek hiányát jelzi – 1512 júliusában egyből egy olaszt küldött: Agostino da Vicenzat, aki eddig a római, majd sienai rendi főiskola vezetője (magister regens), a teológia magisztere volt, most pedig Esztergomban kapott hasonló megbízatást. Az olasz tudós feladata mindenekelőtt a reform kulcspontját alkotó tanulmányi rend bevezetése volt.[60] Feltehetően ezért sem volt szükség ekkor az új provinciális (mag. Egidius de Eedes) megerősítését a máskor szokásos feltételhez kötni.[61] 

Az egymást váltó tartományfőnökök azonban nem ismerték el Vicenza rendelkezéseit, s Róma – az olasz távozásával sem szűnő – szigorú felszólításai ellenére sem fizették meg Vicenzának költségeit.[62] A generális rövid levélkivonatai alapján azonban nem lehet egyértelműen eldönteni: a konfliktus csak az anyagiak körül forgott, vagy ez valamilyen elvi nézeteltérés (szigorúbb életmód, vagy a stúdiumok rendje, tematikája körüli kérdés) tünete volt? A magyar elöljárók hagyományos reformellenessége fényében joggal gondolhatnánk, hogy az ellentét a reform ügyében keletkezett. Vagyis hogy a konzervatív magyar vezetés obstruálta a római reformelképzelések képviselőjének tevékenységét. Az irodalomtörténészek érdeklődését felkeltő Ágoston-rendi teológus életének későbbi epizódjai ugyanakkor egy nemcsak szellemileg nyughatatlan (1529-ben a lutherán eretnekség vádja érte), hanem egy makacs és összeférhetetlen, nehéz természetű embert sejtetnek. Az esztergomi konfliktus igazi okát illetően különösen egy későbbi, firenzei epizód kicsit elbizonytalanító. Az itteni studium vezető tanáraként (1518–1523) állásfoglalása a kolostort megosztó politikai vitában a perjelnek engedetlen frakció oldalán, úgy tűnik, elvi megfontolások mellett igencsak profán érdekeken is alapult: a perjellel ugyanis maga is külön csatát folytatott a kolostorban legkényelmesebb celláért, amit Vicenza önkényesen elfoglalt. Az Esztergomban folyó elvi vita mellett szól azonban (hogy a ferenceseknél az itáliai biztos és a magyar elöljárók közötti világnézeti összecsapást 1512–1513-ból mint lehetséges analógiát ne is említsem), hogy míg itt a leköszönő és az új generális is határozottan az olasz pártját fogta és a magyar provinciálisoktól rendelkezései végrehajtását és költségei megfizetését sürgette, a szoba-ügyben Gabriele da Venezia rendfőnök személyes barátságuk ellenére Vicenza ellen fordult.[63] 

 

Összességében elmondhatjuk tehát, hogy a rendi reformtörekvések sem korábban, sem a 16. század elején nem találtak termékeny talajra a magyar provinciában. Mivel azonban azt nem tudjuk, hogy a 16. század elején az elutasítás mennyire szólt a reformgondolatnak magának, és mennyire a külső/római beavatkozásnak, ez önmagában még nem cáfolja a hazai ágostonosok Mályusz által sejtett életerejét. Sőt, számos adat utal arra, hogy a hazai állapotok korántsem voltak olyan rosszak, mint amilyet a 15. század első felében tapasztaltunk. A collecta fizetése rendszeres volt.[64] Ismét kielégítő számú diák tanult itáliai konventekben, sőt a lektori címmel rendelkező elöljárói többség mellett[65] néhányan magasabb tudományos fokozatot is szereztek.[66] A szerzetesek teljesítménye és élete ugyanakkor valóban gyakran nemcsak a regula előírásainak, de a lakosság elvárásainak sem felelt meg. A hívek panaszai a rendi elöljárókhoz azonban nem maradtak megválaszolatlanul. Nemcsak Körmenden, de például Bártfán sem[67] – mégha a provinciálisoknak néhány szerzetes küldésével és az ottlévők megfegyelmezésével tartós sikereket nem is sikerült elérniük. A kolostorok provinciálisi vizitálása sem volt kivételes jelenség, mégha ez sem hozott feltétlenül változást a mindennapokban. Amint nemes Kemesmáli Nagy Pál, az egyik Körmenden kihallgatott tanú mesélte, a körmendi „fekete barátok” például „fellázadtak provinciálisuk ellen, amikor az őket vizitálta és kihágásaikat korrigálni akarta, úgy, hogy nem hagyták magukat vétkeiktől megtisztítani”.[68] S bár Körmendet, e korábban oly jelentős kolostorát a szerzetesek állhatatlansága miatt a rend valóban elveszítette, voltak friss új szerzeményeik is: Ercsi például Hunyadi Mátyás adományából, Zalalövő és Németújvár pedig magánalapításból. 1521-ben pedig két további — sajnos általam pontosan nem ismert — házzal bővültek „kiváló férfiak”-nak a rend iránti jóindulatából.[69] 

Mindezeken túl a rend belső viszonyaira közvetlenül is kedvezően hathatott az a tény, hogy Pécsi Balázs személyében képzett és népszerű vezetőre talált. Először 1518-ban választották provinciálisnak, majd 1521-ben újraválaszották. Ezt azonban a generális nem fogadta el, mivel az a rendi előírásoknak – amelyek három évben maximálták a tisztség betöltését – ellentmondott. Tekintettel azonban Pécsi egyhangú megválasztására, a generális a következő évre kiírt újabb káptalani választásig tartományi vikáriusnak nevezte ki, amit – 1526-beli újraválasztásával egyetemben – rendtársai közötti népszerűségén túl elsősorban az uralkodó támogatásának köszönhetett. A provinciális ugyanis II. Lajos különös szeretetét és kegyét élvezte, ami bizonyára rendje belpolitikai súlyát is növelte.[70] 

Végül Körmendhez visszatérve: e korábban kulcsfontosságú konvent válságos állapota ha nem is volt egyedülálló jelenség a rend soraiban a 16. század elején, de tipikusnak sem mondható. A provincia elöljárói pedig ha nem is az Itáliához kötődő obszerváns mozgalom képviselői, de a jelek szerint képzett és elkötelezett szerzetesek voltak, a rendszeres kolostori élet fenntartásának szándékával. Ezért nem nyugodtak bele Körmend elvesztésébe sem szótlanul. Hogy az esztergomi érsekkel, egyben a pápa legátusával szembeszállva is megkockáztatták a fellebbezést, ahhoz pedig hozzájárulhatott a II. Lajossal kialakított jó kapcsolat is. Jóllehet azt megintcsak nem tudjuk, hogy az uralkodó szimpátiája közvetlenül a rendnek magának szólt, vagy a rend csak az 1518-ban, tehát a fellebbezés után és a körmendi per során provinciálissá választott Pécsi Balázs révén részesült ebben. Mindenesetre ha az ágostonosok számítottak a király támogatására, várakozásukban a jelek szerint csalódniuk kellett. 1520. április 10-én Gabriele da Venezia generális körlevelet intézett a magyar provinciához, melyben a barátokat „szent életre és különösen az esztergomi bíboros kibékítésére” ösztönözte.[71] Talán nem tévedünk, ha a bíboros-érsek rend iránti haragját az ágostonosok római fellebbezése következményének tartjuk. A köztük lévő feszültségről Pécsi Balázs személyesen számolt be Rómában. A generális magyar királynak küldött figyelmes ajándéka (egy tintatartó) a provinciális és tartománya ajánlásával pedig nyilván az eddig elmaradt, de az ekkor már öreg és beteg prímás megszelidítésével még bepótolható aktív uralkodói támogatást igyekezett számukra biztosítani.[72] 

 

 

Jegyzetek

 [1] Bándi Zsuzsanna: Körmend a középkorban. Körmend, 1987. 37-41. p. (továbbiakban: Bándi, 1987.)

[2] Biblioteca Apostolica Vaticana (továbbiakban: BAV), Fondo Barberiniani Latini (= Barb. Lat.), vol. 2666, fol. 83v-84r (37. tanú). A jegyzőkönyvet tekintettel rendkívüli forrásértékére teljes terjedelmében érdemesnek tűnik közreadni, amit a közeljövőben tervezek.

[3] A jegyzőkönyv anyagát feldolgozó résztanulmányok: Bakócz Tamás és a szerzetesrendek. Kolostorreform Körmenden: obszerváns vagy koncepciós? In: Történelmi Szemle 2002. (sajtó alatt); „Causa scientiae”. Egy 16. századi tanúvallatási jegyzőkönyv anatómiája. In: Korall, 2002. 5-31. p.; A közösség és a földesúr hitváltása (Esettanulmány). In: Szabó András (szerk.): Az MTA Irodalomtudományi Intézete Reneszánsz-Kutató Csoportjának 2001. május 31-június 2. közötti nagykőrösi konferenciájának tanulmánykötete. Bp., 2002. (sajtó alatt)

[4] Mályusz Elemér: Az ágostonrend a középkori Magyarországon. In: Egyháztörténet, [1943] 427-440. p., főleg 432. és 436-437. p. (továbbiakban: Mályusz, 1943.). A recenzált mű: Fallenbüchl Ferenc: Az Ágoston-rendiek Magyarországon. Bp., 1943 (A Szent István Akadémia II. osztályának értekezései III/3). (továbbiakban: Fallenbüchl, 1943). Ld. még Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a középkori Magyarországon. Bp., 1971. 295-296. p. (továbbiakban: Mályusz, 1971.)

[5] Mályusz Elemér: A pálosrend a középkor végén. In: Egyháztörténet, 1947. 1-53. p., ld. a tanulmány felütését.

[6] A probléma lekézenfekvőbb megközelítése valóban a szerzetesrendek Luther-recepciója, reformációs szemszögből az evangéliumi lelkészek első generációja „múltjának” vizsgálata. Ld. pl. Zumkeller, Adolar: Martin Luther und sein Orden. In: Analecta Augustiniana, 1962. 254-290. p.; Nyhus, Paul: The Franciscans of South Germany 1400-1530: Reform and Revolution. In:  Transactions of the American Philosophical Society, 1975. 10-17. p.; Újabban: Sauzet, Robert: Mendiants et Réformes. Les réguliers mendiants acteurs du changement religieux dans le royanne de France (1480-1560). Tours, 1994.; Dipple, Geoffrey: Antifraternalism and Anticlericalism in the German Reformation: Johann Eberlin of Günzburg and the Campaign against the Friars. Cambridge, 1996. További irodalmat ld. itt 1-36. p. Itthon foglalkozott a kérdéssel. Szűcs Jenő: Ferences ellenzéki áramlat a magyar parasztháború és reformáció hátterében. In: Irodalomtudományi Közlemények, 1974. 409-435. p.

[7] Berndt, Hamm: Von der spätmittelalterlichen reformatio zur Reformation: der Prozess normativer Zentrierung von Religion und Gesellschaft in Deutschland. In: Archiv für Reformationsgeschichte, 1993. 7-82. p.; Dohna, Lothar Graf zu: Von der Ordensreform zur Reformation: Johann von Staupitz. In: Kaspar Elm (hrsg): Reformbemühungen und Observanzbestrebungen in spätmittelalterlichen Ordenswesen. Berlin, 1989. 571-584. p.; Taylor, Larissa: Soldiers of Christ: Preaching in Late Medieval and Reformation France. Oxford and New York, 1992.; Elm, Kaspar: Die Franziskanerobservanz als Bildungsreform. In: Boockmann, B. – Moeller, B. – Stackmann, K. (hrsg): Lebenslehren und Weltentwürfe im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit. Berichte über Kolloquien der Kommission zur Erforschung des Kultur des Spätmittelalters 1983 bis 1987 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Kl. III, 179). Göttingen, 1989. 201-213. p. További irodalmat ld. még itt.

[8] Mályusz, 1971. 10. p.

[9] Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini. Prima Series: Registra Priorum Generalium c. sorozat. A konkrét köteteket ld. alább.

[10] Timkovics-hagyaték. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Egyetemi Könyvtár, Kézirattár. (továbbiakban: ELTE EKK) H 306. A regisztrumokra az alábbiakban értelemszerűen a kiadásokból, ezek híján Timkovics nyomán a levéltári jelzetet megadva hivatkozok, miután egyébként sem lapszámozott, olykor javításra, kiegészítésre szoruló jegyzeteit az eredeti forrásokkal Rómában egybevetettem. Lelőhelyük: Archivum Generalis Ordinis Eremitarum Sancti Augustini (továbbiakban: AGA) Serie Dd: Registri dei Reverendissimi Padri Generali (= Dd.). A generális regisztrumköteteiből részleteket (1471-1482) közölt: Petrovich Ede: Új magyar egyetemi vonatkozású adatok a XV. századból egy római levéltárban. In: Filológiai Közlöny, 1970. 158-163. p.(továbbiakban: Petrovich, 1970.)

[11] A fentiekre ld. hazai vonatkozásban elsősorban Mályusz, 1971. 209-304. p.; Harsányi András: A domonkosrend Magyarországon a reformáció előtt. Debrecen, 1938. (reprint: 2000.); Oszvald Arisztid: Fegyverneky Ferenc, sági prépost, rendi visitator. 1506-1535. In: Emlékkönyv Szent Norbert halálának 800 éves jubileumára (1134-1934). Gödöllő, 1934. 51-108. p.; Szűcs Jenő: A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború. Egy kódex tanúsága. In: Levéltári Közlemények, 1972. 235-236. p. A bőséges nemzetközi irodalomból fontos: Schreiner, Klaus: Benediktinische Klosterreform als zeitgebundene Auslegung der Regel. In: Zeitschrift für württembergische Kirchengeschichte, 1986. 105-195. p., stúdiumokra 108-120. p.; Weinbrenner, Ralph: Klosterreform im 15. Jahrhundert zwischen Ideal und Praxis. Der Augustiner-Eremit Andreas Proles (1429-1503) und die privilegierte Observanz. Tübingen, 1996. 24-57. p.; Elm, Kaspar (hresg): Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen. Berlin, 1989. című kötet rendtörténeti jellegű tanulmányai, 3-400. p. (Berliner Historishe Studien 14, Ordensstudien VI.); Elm, Kaspar: Die Bedeutung Johannes Kapistrans und der Franziskanerobservanz für die Kirche des 15. Jahrhunderts. In: Berg, Dieter (hrsg): Elm, K.: Vitasfratrum: Beiträge zur Geschichte der Eremiten- und Mendikantenorden des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts: Festgabe zum 65. Geburtstag. Werl, 1994. 309-320. p. (Saxonica Franciscana 5.) (továbbiakban: Elm, Vitasfratrum)

[12] A rend alapítására ld. Elm, Kaspar: Italiensiche Eremitengemeinschaften des 12. Und 13. Jahrhunderts. Studien zur Vorgeschichte des Augustiner-Eremitenordens. In: Elm, Vitasfratrum, 3-53. p.; A remete hagyományra ld. Elm, Kaspar: Neue Beiträge zur Geschichte des Augustiner-Eremitenordens im 13. und 14. Jahrhundert, Archiv für Kulturgeschichte 42 (1960) 357-380. p.; Martin, Francis X.: Giles of Viterbo and the Monastery of Lecceto: The Making of a Reformer. In: Analecta Augustiniana, 1962. 225-253. p. Az obszervanciára, illetve a rend reformáció előtti helyzetére: Gutierrez, David: Die Augustiner im Spätmittelalter 1357-1517. Würzburg, 1981. (Geschichte des Augustinerordens I/2.) 81-115. p. (továbbiakban: Gutierrez, 1981.); Martin, Francis X.: Friar, Reformer and Renaissance Scholar. Life and Work of Giles of Viterbo 1469-1532. Roma, 1992. 73-118. p. (továbbiakban: Martin, 1992.) További irodalmat az egyes tartományok mozgalmaira ld. ezekben.

[13] Bándi Zsuzsanna: Ágostonos remeték Körmenden. In: Vasi Szemle, 1979. 360-361. p.; Fügedi Erik: Koldulórendek és városfejlődés Magyarországon. In: Fügedi Erik: Kolduló barátok, polgárok, nemesek. Tanulmányok a magyar középkorról. Bp., 1981. (továbbiakban: Fügedi, 1981.) 474. p.. 74. sz. jegyz.

[14] A provincia önállósulásának pontos éve bizonytalan, az első biztos adat létezésére 1295-ből való. Mályusz, 1971. 276. p.; Gutierrez, David: Die Augustiner im Spätmittelalter 1256-1356. Würzburg, 1985. (Geschichte des Augustinerordens I/1.) 50-51. p.

[15] Fügedi, 1981. 70. p., 474-475. p.; F. Romhányi Beatrix: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori Magyarországon. Budapest, 2000. Összesen 43 középkori ágostonos kolostorról tud, melyek közül a korszak végén 41 működött. (Térképek, Grafikonok) A kolostorokról egyenként 7-75. p., passim.

[16] Itáliai konventek főiskoláin (elsősorban Bologna, Padua, Firenze, Siena, Verona) 1383-1393 között 9 barát tanult. A generális külön engedélyével többen egy év alatt megszerezték az ekkor hivatalosan 5 éves tanulmányokat igénylő lektori címet. Hartmann, Arnulfus (ed.): Veneti, Registrum I. 1383-1387. Romae, 1998. (Fontes Historiae OSA .Prima Series. Registra Priorum Generalium) 83. p. (No. 268), 88. p. (No. 285), 102-103. p. (No. 338), 211. p. (No. 674.); Hartmann, Arnulfus (ed.): Bartholomei Veneti, OSA: registrum generalatus II. 1387-1389. Romae, 1998. 66. p. (No. 180), 76. p. (No. 213); Hartmann, Arnulfus (ed.): Bartholomei Veneti, OSA: registrum generalatus III. 1389-1393. Romae, 1999. 288. p. (No. 834), 429. p. (No. 1283), 444. p. (No. 1339) (továbbiakban: Veneti, Registrum I, II, III.). Püspökök: Johannes de Frusten (1363) és utódja Nicolaus de Frusten (1365), episcopus Nandoralbensis, bajor származású, de a magyar provinciához tartozó Ágoston-rendiek. Kunzelmann, Adalbero OSA: Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten, 3. Teil: Die bayerische Provinz bis zum Ende des Mittelalters. Würzburg, 1972. (Cassiciacum XXVI), 337-338. p. (továbbiakban: Kunzelmann, 1972.); Szigeti István 1350-től nyitrai megyéspüspök, 1367-től kalocsai érsek (Udvardy, Joseph: Etienne de l'Ile (1382). Ermite de Saint Augustin. Archeveque de Kalotcha. (Hongrie). In: Augustiniana, 1956. 326. és 330. p.; István provinciális 1383-ban episcopus Argensis (Ardijsch Moldvában, Kalocsa suffraganeusa, 1383. dec. 28, Veneti, Registrum I, p. 5, no. 5.). Négy címzetes püspök, egyik közülük egri segédpüspöki funkcióval csak 1390-1395 között és 1391-ben ágostonosrendi az esztergomi érseki helynök (Mályusz, 1971. 286. p.; Gutierrez, 1981. 59. p.). Egyikőjük, Pécsi János a sienai és firenzei konventekben tanult 1387-1390 között, a generális ajánlásával hazatérve 1392-ben már episcopus Labariensis (Veneti, Registrum II, p. 66, no. 180.; III, p. 100, no. 264.). Tudósaikra ld. Mályusz, 1971. 288. p.; Gábriel Asztrik: Magyarországi Sándor mester, a középkori Sorbonne tanára. In: Egyetemes Philológiai Közlöny, 1941. 22-40. p.

[17] Ld. pl. 1477. július 20.:„Dedimus auctoritatem nostram venerabili magistro Thome de Thorda, ut possit mandare executioni quedam legata cuiusdam civis nomine Laurentii Hanczo, qui condidit testamentum per manus prioris magistri Thome et eidem magistro bona mobilia et immobilia reliquerit.” AGA Dd. 7. fol. 290r. Ld. még 1424. január 1. és december 9. AGA Dd. 4. fol. 132r és 157v; 1434. május 23. Dd. 5. fol. 330r; 1438. augusztus. 13. Dd. 5. fol. 331r.

[18] 1388. május 25.:„Commisimus provintiali Ungarie, fratri Mathie de Torda, quod nostra auctoritate dispensare possit cum quibusdam fratribus, qui in conventu Strigoniensi nonnulla mala enormia commiserunt, et eos rehabilitare et in statum pristinum restituere.” Veneti, Rregistrum II, 266. p. no. 795.

[19] 1384. július 14. Veneti, Registrum, I, 82-83. p. no. 267.

[20] Gutierrez, 1981. 20-21. p.; Estéban, E.: De convocatione capituli generalis Strigoniensis, deque rectoribus ordinis, qui ante ipsum nostrum ordinem gubernarunt. In: Analecta Augustiniana, 1913-1914. 56-62 p., 80-89. p. (továbbiakban: Estéban, 1913-1914.)

[21] Körmend, 1384. október 20.: a budai döntést a provincia tagjai számára kihirdető, illetve a káptalan előkészítése végett a provinciálist, Tordai Mátét vikáriusának kinevező irat. Veneti, Registrum I, 9. p. no. 329; Estéban, 1913-1914. 86-87. p.

[22] Az országban ekkor dúló trónviszályok miatti zavaros állapotok aggasztották ugyan a római vezetést, de a jelek szerint végül zavartalanul lezajlott a nagykáptalan. Estéban, 1913-1914. 86-88. p.

[23] 1383. december 28, Veneti, Registrum I, 5, no. 2.; 1390. augusztus 29, Veneti, Registrum III, 153. p. no. 418.

[24] 1424. december 9.: „Fecimus fratrem Michaelem de Warendino provincie Vngarie conventualem in ipso suo conventu […] Concedentes quoque ei ut semel tantum possit visitare corpus Patris nostri Augustini […] Cum hic frater Michael […] graves querelas afferat de priore cuiusdam conventus sue provincie Vngarie, in quo morabatur. Quod cum iste gravem passus egritudinem, de ipsius prioris licentia novisset visitare limina apostolorum ac corpus patris nostri Augustini. Iamque liberatus, nonnullas elimosinas acquisivisset ad iter proficiendum et in promptu esset. Prior licentiam quam antea dederat, denegaverit. Quod cum frater Michael egre nimium ferret, qui se venturum Romam, civibus a quibus elymosinas acceperat, persuaserat. Prior enim ut hic asserit, carceri mancipavit et omnibus elymosinis, quas acquisiverat, ac bonis que antea habuerat spoliavit, prius insuper eundem diversis in carceribus affligens penis…”. AGA Dd. 4. fol. 157v. Ld. még 1427. január 1. AGA Dd. 4. fol. 208v­209r.; 1438. augusztus 13. AGA Dd. 5. fol. 331r.

[25] AGA Dd. 4. fol. 101v, 213r és 224v.

[26] 1424. január 1.: „Mandavimus per obedientiam salutarem fratri Valentino lectori, vicario nostro super provinciam Vngarie, ut investiget diligenter, an id verum sit, quod ad aures nostras nuper querulose deductum est, quod scilicet mortuo superioribus diebus quodam fratre in conventu nostro de Cormendino provincie Ungarie frater Johannes de Tapolczano lector et provincialis illius provincie, misit illuc quendam fratrem, qui omnia bona ipsius defuncti fratris asportavit. Qui provincialis, ut dicitur, simile quoque alias facere consuevit. Quod si ita esse repererit, cogat omni censura dictum provincialem, ut illi conventui de Cormendino atque omnibus aliis, in quibus simile commisisset, restituat integre, quicquid tam inique rapuerit. Quod si facere neglexerit maximam se nobis molestiam facturum sciat.” AGA Dd. 4. fol.132. Az elhunytak javai feletti, kolostorok közötti osztozkodást pl. az 1425. évi bolognai egyetemes káptalan is szabályozta. Rosario, Antonio do-Alonso, C.: Actas ineditas de diez capitulos generales: 1419-1460. In: Analecta Augustiniana, 1979. 58. p. (továbbiakban: Rosario-Alonso, 1979.)

[27] 1423. október 18. AGA Dd. 4. fol. 124v; 1433. január 28.: „Fecimus nostrum vicarium in provincia Vngarie fratrem Ladislau[m] priorem de Hesick ad congregandum capitulum solum provinciale, eoque provincialis, qui nunc est frater Valentin[us], qui negligat tenere capitulum. Precipientes dicto fratri Ladislao, quod si provincialis usque ad festum Pentecostes non celebraverit capitulum, item ipse vicarius noster ad hoc congreget fratres”. AGA Dd. 5. fol. 329v.

[28] 1431. május 12. AGA Dd. 5. fol. 329r.

[29] 1423. október 18. és 1427. február 28. AGA Dd. 4. fol. 124v és 213r; 1432. április 26, 1433. szeptember 1, 1435. július 19, 1437. augusztus 18. és 1439. június 9. AGA Dd. 5. fol. 329rv, 330v, 331v.

[30] 1434. május 26.: A generális évente egy novícius felvételét írja elő minden perjel számára. AGA Dd. 5. fol. 330r.

[31] Gutierrez, 1981. 59-60. p. 1423 október 18.: Bálint fráter vikáriusi kinevezése: „Curam denique et promotionem iuvenum, qui ad scientiam apti sunt, quam curam iam provincia illa reliquit, huic commisimus ut id efficere studeat, quod provincia doctos quosdam viros habere possit.” AGA Dd. 4. fol. 124v.

[32] A regisztrumkötetekben csupán kettő diák szerepel 1419 és 1439 között Nicolaus de Ungaria Sienában és Bolognában 1420-22-ben (AGA Dd. 3. fol. 31v és Dd. 4. fol. 86r), Nicolaus de Kalacha Bolognában 1434-ben (AGA Dd. 5. fol. 118v). Vagyis tíz évre jut egy barát, ami a 14. század végi átlag töredékrésze (ld. feljebb).

[33] 1423. október 18. vikáriusi kinevezése; 1427. február 28. és 1433. szeptember 1. pénzügyi visszaélései, kiközösítése; 1433. január 28. provinciális. AGA Dd. 4. fol. 124v, 213.; Dd. 5. fol. 329v.

[34] Sem 1419-es, sem az 1425-ös, sem az 1430-as gyűlések diffinitorai között nem szerepelnek a provincia képviselői. Rosario-Alonso, 1979.

[35] Puchhauser megbízatásának ténye bizonytalanabb, az egyetlen adat rá Xystus Schier: Memoria provinciae Hungaricae Augustinianae antiquae. Ed.: Martinus Rosnak. Graecii, 1778. 15. p. (továbbiakban: Schier-Rosnak, 1778.) „Anno 1535 Bertholdus Puechauser seu de Ratisbona […] constituitur Vicarius Generalis per Ungariam.” Miközben Milensius szerint 1431 októberéig nemcsak bajor, de egyben magyar provinciális is volt. Milensisu, F.: Alphabetum de monachis et monasteriis Germaniae et Sarmatiae citerioris OESA Prag 1613, 11.p., idézi Kunzelmann, 1972. 132. p. 483. jz.. Kunzelmann sem említi 1435-beli magyarországi megbízatását, csupán hogy ez év márciusában a generális különleges védelmébe vette, s néhány hónappal később a következő provinciális káptalanra vikáriusának nevezte ki. Uo. 132. p. Küldetésének ténye mindenesetre elképzelhető, mivel Gerardo da Rimini generális 1432 óta Baselben tartózkodott, mialatt főleg a német tartományok reformján fáradozott. Eközben minden bizonnyal a magyar tartományra is több figyelme juthatott, mint túlnyomórészt itáliai rezideálása alatt Zumkeller, Adolar: Die Augustinereremite in der Auseinendersetzung mit Wyclif und Hus. Ihre Beteiligung an den Konzilien von Konstanz und Basel. In: Analecta Augustiniana, 1965. 48-49. p.

[36] 1431. május 12.: „Fecimus vicarium nostrum in tota provincia Vngarie venerabilem virum magistrum Georgium de Valle Speciosa provincie Bauarie tam in spiritualibus quam in temporalibus, ut in omnibus et singulis exigendis nostra posset auctoritate facere, providere, statuere, disponere, corrigere emendare, punire, ordinare atque tam super priorem provincialem quam alios priores et fratres visitare, […] priores locales destituere et instituere prout ipsorum meritis et utilitati locorum viderit convenire. Priorem quoque provincialem, si suis et fiendis et disponendis se presumpserit opponere, possit privare et deponere et provincie regimen [esetleg regendum] alteri committere. Volentes ut investiget utrum provinciale capitulum et iusta et canonica electione fuerit celebratum absque contractione alicuius illiciti, quod si convinci accideret contra provincialem, ut diximus, omnino processerit. Concedentes, ut capituli fiendi aut congregationis tempus quando ei commodius videbitur possit ordinare et disponere. Dantes auctoritatem, ut conventibus possit licentiam impertiri commutandi, vendendi et alienandi bona mobilia et immobilia iuxta necessitatem seu maiorem commoditatem conventuum […]. Volentes ipsum diligenter inquirere, qui conventus solverint collectas et qui non, ut totius ordinis communitati presto satisfiat, et conventus omnes qua putat melius censura compellat ad solvendum.” AGA Dd. 5. fol. 329r.

[37] Schöntal kinevezése mellett (ld. feljebb) ld. erre még 1434. szeptember 10.: „Precepimus provinciali provincie Vngarie sub pene nostre inobedientie, ut solvat venerabili magistro Georgio de Valle Speciosa provinciali provincie Bauarie ducatos viginti pro subsidio magistrorum in concilio commorantium, cum ipse provincialis eam provinciam sibi delegerit. Item, ut solvat ducatos VIII, si ita est, ut dicit, quod pro visitatione sibi ab ordine in Vngariam commissa debeantur ipsi provinciali.” AGA Dd. 5. fol. 330r.

[38] Mályusz tehát (sajnos) tévesen feltételezte, hogy a bajor vikárius(ok) magyarországi tevékenysége az obszervancia jegyében való reformtörekvésekhez kapcsolódik. Ő a többféle funkció betöltésére használatos vicarius generalisi tisztségüket ugyanis – az ezidőben alapuló szász kongregáció (1438) elöljárója, azaz vicarius generalisa mintájára -az obszerváns kolostorok elöljáróiként, illetve a kolostorok obszerváns reformjával megbízott officialisként értelmezte. Mályusz, 1943. 436-37. p.

[39] Puchhauser a bécsi egyetem dékánja, Schöntal a bécsi rendi főiskola magister regense. A bajor provincia provinciálisai: Puchhauser 1419-1431 között, utána Schöntal 1442-ig. Kunzelmann, 1972. 123-133. p. és 223-231. p. Provinciabeli tevékenységükre, a szász vikáriusra ld. Zschoch, Hellmut: Klosterreform und monastische Spiritualität im 15. Jahrhundert. Tübingen, 1988. 33-34. p. és 37-39.p.; Kunzelmann, Adalbero: Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten. 5. Teil: Die sächsisch-thüringische Provinz und die sächsische Reformkongregation bis zum Untergang der beiden. Würzburg, 1974. (Cassiciacum 26.) 392-395. p. .

[40] Zsigmond 1433. októbertől 1534. májusáig volt itt, Riminivel egyidőben. Mályusz Elemér, Zsigmond király uralma Magyarországon 1387-1437. Bp., 1987. 78-79. p. 

[41]  Kunzelmann, Adalbero: Geschichte der deutschen Augustiner-Eremiten. 2. Teil. Die rheinisch-schwäbische Provinz bis zum Ende des Mittelalters. Würzburg, 1970. 123. p. (továbbiakban: Kunzelmann, 1970.). Zsigmond 1425 körül a badeni kolostor Bécsből való obszerváns reformjában működött közre. Rosario-Alonso, 1979. 52. p.

[42] 1422. december 6. AGA Dd. 4. fol. 99v. Feltehetően az egyik már itt álló koldulórendi – ferences és domonkos – kolostor átadásának tervét kell ez alatt értenünk.

[43] Vö. 1423. április 8.: „Ad instantiam et requisitionem magnifici domini Petri de Seche, fecimus fratrem Johannem de Sallase province Vungarie priorem conventus nostri de Cormendino eidem domino subiecto, dantes ei auctoritatem regendi et gubernandi etc. mandantes fratribus, ut sibi obediant, nolentes, ut exinde possit ullo tempore amoveri, sine expresso mandato litterarum nostrarum sub pena nostre inobedientie et rebellionis, quam quilibet eum impedire aut amovere temptans ipso facto se noverit incurrisse.” Szécsi Herceg Péter kegyúrra ld. Bándi, 1987. 33-34. p. 1423. április 11.: „Fecimus fratrem Blasium de Cormendino provincie Vngarie conventualem perpetuum in eodem conventu de Cormendino, ita ut exinde per nullum nobis inferiorem ullo tempore removeri possit.” AGA Dd. 4. fol. 109r. 1427. január 1., Johannes de Sallase körmendi perjel megbízása, hogy a provinciális által tisztségéből jogtalanul elmozdított, korábban a tartományi gyűlés által törvényesen állított és konventjét becsülettel igazgató komári perjel ügyét vizsgálja ki és küldjön róla jelentést. Uo. Dd. 4. fol. 208v-209r.

[44] 1428. január 2. AGA Dd. 4. fol. 224v-225r; Kunzelmann, 1970. 123. p. Schwaben vikáriusi kinevezését nem említi.

[45] 1431. szeptember 1-én az új generális, G. Rimini megerősítette vicariusi minőségében (AGA Dd. 5. fol. 329r), de ez év október 18-án bajor provinciálisnak választották, ami magyarországi küldetése végét jelentette.

[46]  Ld. a 37. jegyzetet.

[47] 1459. november 4, engedély Andreas de Ungaria számára obszerváns kolostorbeli tartózkodásra. AGA Dd. 6. fol. 289v; 1483. augusztus 12, pápai felszólítás a kalocsai és esztergomi érseknek a rendi fegyelem helyreállítására. Theiner, Augustin: Vetera Monumenta historica Hungariam Sacram Illustrantia I-II. Romae,  1859-1860. II. 468. p. no. 665.; 1488. február 28.: a generális gratulációja a magyar tartományfőnöknek a provincia reformjáért. AGA Dd. 8. fol. 312. Az eredmények átmenetiségét jelzi ugyanazon generális (A. Montefalco) 1494-beli utasítása a rendi fegyelem helyreállítására. Vö. Gutierrez, 1981. 60. p.; 1494. június 8.: „reservavimus autem nobis omnes promotiones ad gradus et hortamur atque astringimus nos ad reformandam provinciam vita regulari quatenus et pontifices et principes id intendunt, et deus iubet et animam nostram cogit professio et nostrarum salus requirit.” AGA Dd. 8. fol. 312v.

[48] Giles of Viterbo, OSA. Letters as Augustinian General (Lettere ufficiali, 1506-1517). A cura di Clare O’Reilly, Romae 1992. (Fontes Historiae OSA, Series II); Martin, 1992.

[49] Martin, Francis X.: The Augustinian Order on the Eve of the Reformation. In: Miscellanea Historiae Ecclesiasticae 2, Louvain 1967 (Bibliothéque de la Revue d'histoire ecclesiastique 44). 77-81. p. és 96-103. p. (továbbiakban: Martin, 1967.)

[50] Mályusz, 1943. 432. p. és 436-37. p.

[51] ELTE EKK Vet. 08/34.

[52] Martin, 1967. 82-83. p. Egyéb fennmaradt példányokra ld. Rosario-Alonso, 1913-1914. 8-9. p.; Biblioteca Angelica, Roma: Regula Beati Augustini una cum expositione Hugonis de Sancto Victore, Venetiis 1508; Egidio da Viterbo, OSA. Lettere familiari II, 1507-1517. A cura di Anna Maria Voci Roth. Roma 1990 (Fontes Historiae OSA. Series II: Epistolaria aliique Fontes). no. 309, 312, 321, 324 (1508. január-októberi levelek).

[53] Általában: Martin, 1967. 85-86. p. és 90-91. p. A magyar provinciára ld. pl. 1510. április 20.: „Provinciali Ungaro magistro Martino de Quinque Ecclesiis littere reformationis scribuntur.”; 1510. május 27.: „Ad provincialem Ungarum magistrum Martinum de Quinque Ecclesiis litteras reformationis scripte sunt, prorogaturque capitulum ad triennium prout in bulla continetur.”; 1517. szeptember 15.: „Ad provinciam Ungariae litteras reformationis damus quibus annexam misimus apostolici brevis copiam, in qua S.D.N. voluntas de reformatione continetur.” Meijer, Albericus de: Aegidii Viterbiensis, OSA, registrum generalatus I: 1506-1514, II: 1514-1518 (Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini I/17-18). Romae 1984-1988. I. no. 577. és 614.; II. no. 883. (továbbiakban: Meijer, Aegidii Registrum)

[54] Martin, 1967. 89-90. p.

[55] 1509. június 23.: „Provinciali Ungaro modus reformationis scribitur et vite communis regula sub penis ut supra. Confirmaturque in provincialem et ea lege confirmatur, ut reformationi laboret, confirmatur et acta capituli.”; 1514. augusztus 12.: „Confirmamus acta provinciae Ungariae et provincialem fratrem Paulum Dombum quem publicis litteris ad reformationem hortamur.” Meijer, Aegidii Registrum I. no. 275.; II. no. 122.; 1518. július 23.: „Acta capituli Vngarie confirmamus omnia preter gradus […] Litteras reformationis publicas ad provinciam illam Vngharie scribimus”. AGA Dd. 12. fol. 79v. Bár Pécsi Balázs megerősítése itt nincs külön megemlítve, de a körmendi per során már 1518. május 4-én electus provincialis, egyik irata a budai provinciális káptalanon kelt, tehát ekkor kellett, hogy megválasszák.

[56] 1520. június 16.: „Frater Blasius de Quinque Ecclesiis factus est provincie rector usque ad capitulum in regni Vngarie cum auctoritate consueta; scribimus autem de reformatione litteras tum longas tum valde rigidas.” 1520. június 24.: „Ad provinciam Vngarie scribimus litteras amplissimas reformationis…” AGA Dd. 13. fol. 135v és 137r. Ld. még a következő és az 53. jegyzetet.

[57] 1509. november 4.: „Ad provincialem Ungarum Magistrum Martinum de Quinque Ecclesiis, ut omnino provinciam reformet, quod nisi ipse fecerit mittemus aliquem idem facturum.” Meijer, Aegidii Registrum I. no. 407.

[58]  Martin, 1967. 90. p.

[59] Martin, 1967. 102-103. p. 1518. október 10.: „Provinciali Vngarie mandamus ut suis studentibus quos Rome habent mittat subsidium a provincia decretum…” AGA Dd. 13. fol. 39v.

[60] 1512. július 12.: „Fecimus regentem in gimnasio ungaro magistrum Augustinum Vicentium omni cum auctoritate etc. dedimusque sibi facultatem, ut quoscunque secum ducere posset quoscunque etiam graduatos modo velint ipsi venire et licentiam obtinuerint ab eorum superoribus ad studium disponendi usque ad lectoratus dignitatem exclusive, neminem tamen creare possit in cursorem vel magistrum studii, quamvis posset eis dare locum et officium”.; Megbízatása és a reform ügyének kapcsolatára ld. 1516. június 15.: „Confirmamus acta capituli provinciae Ungariae, mandantes provinciali servari faciat reformationem, et studium instauret sub poena privationis officii”. Meijer, Aegidii Registrum II. no. 478.; Martin, 1967. 92-93. p., illetve következő megbízatását: 1516. október 6.: „Magistrum Augustinum Vicentium Florentiam adiutorem reformationi et studio mittimus.” Meijer, Aegidii Registrum II. no. 569.

[61] 1512. július 6.: „Registravimus definitiones factas in capitulo Ungarie, in quo capitulo magister Egidius de Eedes factus fuit provincialis.” Meijer, Aegidii Registrum I. no. 916.

[62] 1514. szeptember 18.: „Magistro Augustino Vicentino regenti Ungarie scribimus ut patribus provinciae satisfacere studeat. Provincialem hortamur ut studium ac magistrum Augustinum optime pertractet.”; 1516. szeptember 29.: „Scripsimus ad provincialem Ungariae, conquerentes quod magistrum Augustinum Vicentinum in laboribus studiorum suorum non recognoverit, precepimusque sub penis et censuris consuetis, ut infra duorum mensium spatium a notitia premissarum satisfaciat promissa et reficiat expensas etc.” Ugyanez a felszólítás leváltás terhe mellett 1517. szeptember 13-án (Meijer, Aegidii Registrum II. no. 161, 563. és 881). 1518. július 23.: „Acta capituli Ungarie confirmamus omnia preter gradus mandantes ea servari que reverendissimus dominus Egidius instituit. Litteras reformationis publicas ad provinciam scribimus monentes provincialem, ut satisfieri faciat Magistrum Augustinum Vincentinum iuxta tenorem reverendissimi cardinalis Egidii.” Továbbá 1518. július 29. és október 10. AGA Dd. 12. fol. 179, 180. és 186.

[63] Bár Mezey László (Hubert Jedin alapján) kizárólag politikai konfliktusról beszél Firenzét illetően, a regisztrumokat alaposan kiaknázó és tárgyilagosan elemző Timkovics Agostino da Vicenza életútját nyomon követő kéziratos tanulmányát követtem az ügy előadásában. Ő az esztergomi konfliktus kapcsán egyébként nem gondol többre, mint anyagi vitára. Vö. Mezey, László: Maestro Agostino da Vicenza, Agostiniano Platonista nell'Ungheria Cinquentesca: In: Rapporti Veneto-Ungheresi all'epoca del rinascimento. A cura di Tibor Klaniczay. Bp., 1975. (Studia Humanitatis 2.) 332-333. p.

[64] AGA Collette del padre Generale 1441-1519, Ll 2. fol 75-76: 1506-1519-ig évente fizetve – ELTE EKK H 306.

[65] 1472-1482 közöttre ld. Petrovich, 1970. Ld. még Martinus, Bologna 1455 (AGA Dd. 6. fol. 289); Michael de Crigio, Ungarus, Siena 1510 (Meijer, Aegidii Registrum II. no. 614); Franciscus Ungarus, Róma 1519. AGA Dd.13. fol. 74v.

[66] A sárospataki rendi iskola tanára, Kisvárdai János baccalauerus, 1489-90. Mályusz, 1943. 435. p. Uz Tamás 1505-ben és az esztergomi perjel 1508-ban baccalaureusok. Mályusz, 1971. 286. p. Ez a kettő egy személy: ld. Schier-Rosnak, 1778. 51 és 101. p. Vö. még:  Petrovich, 1970. 158-159. p.

[67] Wagner, Carolus: Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Posonii et Cassoviae, 1780. 532. és 545. p. (továbbiakban: Wagner, 1780.)

[68] „aliquando insurrexissent contra eorum provincialem dum ipsos visitasset et huiusmodi eorum excessibus corrigere voluisset ita, quod se in eiusmodi eorum delictis emendare facere non permisissent.” BAV Barb. Lat. vol. 2666, fol. 72v. A bártfai vizitációra ld. Wagner, 1780. 540. p. (1505)

[69] Romhányi, 2000. 23, 41. és 47. p. A két ismeretlen kolostorra ld. a generális levelét Pécsi Balázs provincialis vicariusnak: „Nos eius ex litteris intellexisse dicimus preclaros illos viros duo ordini nostro monasteria elargitos fuisse, que quidem grato animo acceptamus et auctoritate in bulla aurea nobis collata nostre religioni et isti provincie unimus cum gratiis et indultis apostolicis…” 1521. március 20. AGA Dd. 14. fol. 20r.

[70] Pécsi Balázs, sacre theologie lector, 1518 májusában electus provincialis (BAV Barb. Lat., vol. 2666, passim) – 1522 (ld. alább) és 1526 (ld. alább) – 1527. Fallenbüchl, 1943. 28. p. Közben ercsi perjel. Bunyitay Vince et al. (szerk.): Egyháztörténelmi Emlékek a Magyarországi hitújítás korából I-II. Bp., 1902. I. No. 95. A királlyal való kapcsolatára a generális Pécsihez szabálytalan újraválasztása ügyében írt levelében olvashatjuk: „Verumtamen quoniam illum publicis suffragiis ac concordibus patrum votis electum fuisse intelleximus atque ob eximium amorem et reverentiam, quam erga […] regis illius amantissimi maiestatem gerimus neve semper rebus invocandis studuisse videremur, eundem hoc anno dumtaxat provincie rectorem aut provincialem vicarium constituimus cum auctoritate solita […].Quare precepimus illi ut omni tergiversatione post habita futuro anno capitulum celebret, neque putet nos tantum tribuere regis in eum amori ut aut equitatem, aut maiorum nostrorum decreta ob eum labefactari velimus, que si nos amat, det operam ut inviolabiliter per totam provinciam suis auspiciis observentur.” 1521. július 20. AGA Dd.14. fol. 41v-42r. És végül II. Lajos levele a generálishoz: „vadit nunc istuc in Urbem is fidelis noster religiosus frater Blasius Ordinis Sancti Augustini Sacre Theologie lector et prior provincialis provincie huius regni nostri Vngarie pro certis rebus suis, quem nos ob eius virtutes speciali gratia et favore prosequimur. Eum igitur vestre Paternitati ex animo comemndamus rogantes eundem, velit nostri intuitu in illis rebus, in quibus patrocinium Vestre Paternitatis imploraverit, eidem omni ope et auxilio adesse. Qua in re factura est nobis Vestra Paternitas rem singulariter gratam. Referet idem nonnulla nomine nostro eidem, cuius verbis Vestra Paternitas fidem prebebit, et eandam benevalere optamus.” Buda, 1526. május 6. AGA Dd. 15. fol. 94r. A generális 1526 júliusi válaszában a királyt arra kérte, hogy „engedje Balázs frátert továbbra is a hit ügyét szolgálni” – vagyis II. Lajos bizonyára az állam szolgálatában kívánta volna inkább a jelek szerint a barát tehetségét kamatoztatni. AGA Dd. 15. fol. 94v.

[71] „Litteras item dedimus ad priores eiusdem provincie in singulis conventibus legendas, hortantes eos ad vite sanctimoniam et presertim ut cardinalem Strigoniensem pacatum redderent.” 1520. április 10. AGA Dd.13. fol. 132v.

[72] II. Lajos válasza Gabriele da Venezia generálishoz. Buda, 1520. május 15. AGA Dd. 13. fol. 145v.

a cikk elejére, a vissza a tartalomjegyzékhez,