Vissza a tartalomjegyzékhez

2. évfolyam 1. szám
A. D.
MMI

Gyulai Éva:
A görömbölyi görögkatolikus egyház 1877. évi canonica visitatioja (2. rész)
A közlemény első részét ld

A közlemény első részét ld.: Egyháztörténeti Szemle, 2000. 2. sz. 110-134. p. (A Szerk.)

 

 

A kántor épületei

251. A kántor háza

Sárból épült, igen rossz állapotban, említésre sem érdemes.

252. A ház méretei

20,41 m hosszú, 5,41 m széles, 2,37 magas, négy 71 cm hosszú és 61 cm széles ablaka van, négy téli ablaka, zsalui nincsenek.

253. Szobák

Két szoba, padlójuk nincs, az egyik szobában vaskályha, a cselédszobában sparherd, jó állapotban.

254. Konyha, kamra

Van, de pince nincs.

255. Istálló

Istálló sárból, igen rossz állapotban. 6,6 m hosszú, 4 m széles és 1,75 m magas.

256. Gabonatároló

Nincs.

257. Terménytároló

Nincs.

258. Kocsiszín

Nincs.

 259. Disznó- és tyúkól

Igen rosszak, mondhatni, nincsenek.

260. Egyéb épületek

Nincsenek.

261. Kerítés

Nincs.

262. Telek

Nincs.

263. Az épületek fenntartása

A hívek költségén.

 

A kántor jövedelmei

264. A kántor földjei

A telek- vagy zálogkönyv szerint:

579. hrsz. ház és udvar: 310öl, 520 sz. kertecske, 300

676. hrsz. rét a Hejőn túl, I. osztályú, 1250 öl

677. hrsz. szántó, II. osztályú, 1 hold és 1000öl

847. hrsz. szántó: Lyukhegy, II. osztályú, 5 hold 283 öl

848. hrsz legelő: Egyek, 500 ö

922. hrsz. szántó, I. osztályú, 1 hold 233öl

1386. hrsz. szántó, II. osztályú, 2 hold 987öl

1411. hrsz. szántó 2/3-a II., 1/3-a III. osztályú, 1 hold 864öl

2304. hrsz. szántó, III. osztályú, 4 hold 100 öl

2393. hrsz. rét, II. osztályú, 700öl

265. A kántor jövedelmei a 199–200. alapján

Minden évben 1 korec (31 1/4 liter ), zsellérektől 1/2 korec vagy 15,8 l tiszta búza, más semmi.

266. Tűzifa

A kegyuraságtól avagy a munkácsi püspöktől 4 öl fa.

267. Alapítványok

-------

268. Kötött stólák

a./ házasság kihirdetése: semmi

b./ esketés: 50 krajcár

c./ az újasszony bevezetése:  semmi

d./ a gyermekágyas bevezetése:  semmi

e./ egyszerű temetés: 50 krajcá

f./ nagy temetés:  1 forint

g./ koporsótétel: 50 krajcár

h./ az evangélium  egy stációja, vagy olvasása: 10 krajcár

i./ a Lázár-evangélium olvasása: 10 krajcár

k./ búcsúztató ének kistemetésen: 1 forint 50 krajcár

l./ temetési búcsúztatáson ének nagy temetésen: 2 forint

269. Libera stóla:

a./ misemondásért:  4 krajcár

b./ énekes miséért: 6 krajcár, az alapból 70 krajcár, nagyobb fizetésből még több

c./ mise panachidával: 1 forint fizetésből 10 krajcár, 1 forint 50 krajcár fizetésből 20 krajcár

d./ házszentelés:

e./ eledel megáldása húsvétkor: kb. 23–30 tojás

f./ Koleda a pappal: Vízkeresztkor gazdától 2, zsellértől 1 krajcár

g./ Koleda a pap nélkül: nincs szokásban

270. Diptichon olvasása

Ezen a címen a kántor a paptól 1 forintot kap, a pap köteles a kántor diptichonját is olvasni.

271. Vetés megáldása

Egy liter bor az egyház borából.

272. Kegyes szolgálatok

a./ keresztelésért: 4 krajcár

b./ gyónásért:  semmi

c./ áldoztatásért:  semmit, felajánlás esetén annyit

d./ utolsó kenetért:  semmit

e./  elhunytakért szóló liturgia: a borból és zsemlyékből harmadot

f./  temetésért:  semmit

g./ egyebekért:  a felajánlottakból a harmadot

h./ megvendégelés címén: egy forint és két liter bor az egyháztól szokás szerint

273. A kántor jövedelmének forrásai

Az uraságtól kap évente 10 forint 50 krajcárt.

 

A kántor

274. Név, cím

Sztulyakovics Mihály, született 1832. október 13-án, nős, 7 gimnáziumi osztályt végzett, kolostorban 2 1/2 évet töltött el.

275. A helységben eltöltött évei

1873-tól van itt, azelőtt Eperjesen volt kántor 1854-től, 1856-tól Viszlón.

276. Gyermekei

5 gyermeke van, egyet Miskolcon helyezett el, a 7-ik osztályt végzi, a többi otthon van.

277. Külseje, magaviselete

Tiszta, rendes, szerény.

278. Erkölcsei

A kántor erkölcsei jók, beszédmódja szivélyes, alázattal viseli magát.

279. Egyházak

Csak a görömbölyi egyházban szolgál és a leányegyházakban.

280. Szentségek és szent kötelességek

Rendben és kegyességgel végrehajtja.

282. A templom felszerelése

Rendben és tisztán tart mindent.

283. Egyházi ének oktatása

Vasárnapokon délután három órakor tartja az iskolásoknak a tanítóval együtt.

284. Az énekeskönyvek rendben tartása, szellőztetése

Rendben és tisztán tartja az énekeskönyveket, egyszer szellőzteti őket.

285. Saját könyvei

Molitvoszlov, typikon.

286. A kántor épületei

A kántor gondot visel rájuk, rendben tartja őket.

287. A kántor kertje

Nincs neki.

288. A kántor földjei

Ereje szerint műveli őket, a mezőgazdálkodás szabályait betartja. Trágya híján a földnek csak a legkisebb részét trágyázza, a szomszédokkal együtt egy részt ugarnak hagy.

289. Saját föld

Nincsen.

290. A pap segítése kötelességeiben és az épületek karbantartásában

Így van.

291. A pap tisztelete

A pappal a kellő tisztelettel viseltetik és betartja a törvényes alárendeltséget.

292. Egyetértése másokkal

Egyetértésben él másokkal, különösen a hívekkel.

293. Kifogások a kántor ellen

Nincsenek.

294. Távolléte

Nem lépi túl a pap által engedélyezett időt.

 

Iskolaépületek

295. Az iskola épülete

1857-ben szilárd anyagokból épült a hívek és a kegyúr költségén, zsindellyel van fedve, jó állapotban van. Az épület 22,66 m hosszú, 8,89 m széles és 3,25 magas, lásd a No 302.

296. Tanterem

9,46 m hosszú, 7,55 m széles és 2.96 m magas, 89 férőhelyes, 6 ablaka van, a külsők mérete: 1,45 m magas, 97 cm széles, a belsőké: 1,57 m magas, 1,13 m széles, nyugaton 2, északon 3 ablak van. Egy ajtaja van: 1,86 m magas és 1,1 m széles. Jó állapotban van.

297. Fűtés, takarítás

A fát a tanulók maguk hozzák, a tanterem fűtését és a takarítását is a tanulók végzik a tanító felügyelete mellett, egymás után sorban.

298. A tanterem helye, a padok elhelyezése

Száraz, egészséges, világos helyen van, 6 db külön pad van a fiúknak és 6 a lányoknak. A padok és az ajtó távolsága: 4,85 m, a katedra 2,43 m hosszú, 1,14 m széles, 46 cm magas.

299. Padló és kályha

Padló nincsen, vaskályha jó állapotban.

300. Ablakok

3 ablak nyugatra és északra néz, kettő a veteményeskert felé, egy a tanító kertjére.

301. A tanterem

A tanterem a tanító házában van, lásd No 295. és 296.

302. A tanító háza

Lásd No 295.

303. A tanító háza

A tanteremmel együtt lásd No 295. és 296–300.

304. Szobák

A tanító házában a tantermen kívül a./ a tanító hálószobája 4,34 m hosszú, 3,09 m széles, b./ 4,91 hosszú, 4,04 m széles, c./ előszoba 3,24 hosszú, 2,74 széles. d./ sütő vagy nyílt konyha 3,14 m hosszú, 4,50 m széles. Kályha az a./-ban, padló az a./- és b./-ben deszkából van, jó állapotban.

305. Kamra, konyha

Konyha 2,85 m hosszú, deszkapadlója van, kamra nincs, sem pince. A kamra istállóként szolgál.

306. A tanítónak van:

a./ gabonatároló: nincs, b./ terménytároló: nincs, c./ kocsiszín: nincs, d./ fafészer: nincs, e./ disznó- és tyúkól: nincs, f./ kút: nincs

307. Kerítés

75 m hosszú kerítése van: tölgyfarudakból áll, a cölöpök lécei közé maga a tanító helyezett napraforgót és kötött drótot.

308. A tanítói épületek

A kegyuraság és hívek költségén emelték és tartják fent.

309. A tanító épületei

Az épületeket a tanító számára építették, mivel külön kántor van.

 

Az iskola alapja

310. Az iskola alapja

Az iskola a latin szertartású iskolával közös alappal rendelkezik az 1868. törvény értelmében. Évi javadalma 16 forint, ennek felébből a görög szertartású iskola részesedik. Az alap: 2100 öl, lásd a G. mellékletet.

311. Veteményeskert

Van, nagysága 600 öl, ez fele az 1200  öl-ös 547 hrsz. alatti területnek, a másik fele a latin szertartású iskolát illeti.

312. A veteményes kerítése

Árokkal van körbevéve, ennek felét a görög szertartású tanító csináltatta.

313. A veteményes leltára

Van ilyen.

314. Az iskola tőkéi

Nincsen.

315. Az iskola jövedelmei

A No 310 alapján: a./ a szántókból: –, b./ a veteményesből: –, c./ a tőkékből: semmi , d./ hiányzási bírságokból: semmi, e./ más bírságokból: semmi, f./ maradványból: semmi, g./ egyéb forrásokból: semmi.

316. Az iskola bevételi és kiadási naplója, számadások

Napló nincs, számadás nincs.

 

Az iskola irányítása

317. Tanterem az 1868. törv. 38 -a szerint felszerelve

Mindennel fel van szerelve, kivéve a padlót.

a./ fekete írótábla: két tábla van állvánnyal ellátva

b./ fali olvasótábla: 14 nyomtatott és 12 írott magyarul, 16 nyomtatott és 8 írott ruszinul

c./ palatábla: az iskolának egy sincs, de a gyerekeknek 17 db van

d./ földgömb: egy nagy, átmérője: 24 cm

e./ térkép: Két nagy Magyarország térkép és egy kis Európa térkép

f./ természetrajzi ábrák: 16 tábla van

g./ számológép: bodzából házilag készítve

h./ métermértékek gyűjteménye: métertáblán kívül semmi

i./ felvételi napló: a beiratkozási napló kézírással készült

k./ anyakönyv és osztályzat: hasonlóan kézírással

l./ mulasztási napló: hasonlóan írva

m./ általános óraterv:

n./ részletes óraterv:

o./ tanterv:

318. Az 1868. törv. 11 -a szerinti könyvek

A tanító kezében 8 könyv van, két ruszinul, hat magyarul, melyekből a tanító részint kifejtve, részint a táblára írva oktat.

319. Szekrény

Nincs.

320. Néptanítók lapja

Rendben.

321. Az iskola felszerelésének leltára

A 73. alatt soroltatik be.

322. Tornahely

Az iskola ajtaja előtt van egy alkalmas hely, de nincs semmi felszerelése.

 

A tanító egyházalapja

323. Szántók, rétek

Szántókban, rétekben, erdőkben semmi, legelőben az őt megillető rész, összesen 4 1/2 hold.

324. A tanító kertje

Előzőleg semmi nem volt, mostantól 5 almafa, 4 körtefa, 4 cseresznyefa, 5 sárgabarack és 2 szilva.

325. Természetbeni tanítói fizetés

Semmi.

326. Készpénzben

Készpénzben a görömbölyi hívek által közösen  300 forint jár.

327. Oktatási pénz a tanulóktól

Semmi.

328. Tűzifa

Télidőben az iskolások hozzák, egyébként a kegyuraság jóakaratából kérésre kap az iskola fát, szállításról a község gondoskodik.

329. Más címen

Semmi.

330. A tanító a kántor tisztét is ellátja

Külön kántor van.

 

A tanító

331. Név, életkor, származási hely

Paulovics János, született 1809. január 18-án Stefanócon (Zemplén megye)

332. Bizonyítványai

Végzett jogász

333. Gyermekei, tudományos kiadásai

5 gyermeke van, két fia saját kenyéren van, mint kézművesek, 3 lánya otthon, közülük a legidősebb Eperjesen nevelkedett. Tudományokra legjobb akarata mellett sem tud költeni élelmezési kiadásai miatt.

334. A tanterem rendben tartása

Rendben és tisztán tartja.

335. Szorgalma a tanításban, a szabályok betartása

Így van.

 

A görömbölyi iskola tantárgyi kimutatása

A leadott tananyag: kérdés, § és oldal szerint

 

Tantárgy

Osztályok

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Hittan

1–25

1–56

1–229

1–103

1–195

1–195

1-2.-ban kevés, 3-ban hit, 4-ben remény, 5–6-ban szeretet

Bibliaismeret

15 §

20 §

30 §

33 §

42 §

42 §

 

Egyházi ének

 

 

 

 

 

 

liturgiai-ünnepi énekek

Magyar olvasás

15 §

15 §

33 §

52 §

40 §

116 §

1-2.-ban falitáblák, 3-4-ben írás-olvasás, 5-6-ban olvasmányok a könyvből

Ruszin olvasás

1

2

3

4

5

6

falitáblák

Számtan

 

 

 

 

 

 

1–2. ismeri a számokat, az egyszeregy felét, 3-4. ismeri és írja a számokat és a teljes egyszeregyet, 5-6. tudja a négy műveletet, az új mértékeket a törtekkel

Természetismeret

 

 

10

15

28

28

a 16 természetrajzi táblával együtt

Földrajz

10

15

20

25

40

58

a térképekről és a földgömbről

Magyaro. története

15

15

25

30

45

62

magyarul és szlávul

Mezőgazdálkodás

 

 

 

 

 

 

4-5-6. tudja a 9 módozatot, a veteményezést, ültetést és gondozást

 

336. Hiányzási napló

Rendesen vezeti és bemutatja minden héten a parókusnak.

337. Saját könyvtár

A tanítónak van saját könyvtára, 26 könyvből áll, a D. melléklet szerint.

338. Saját föld

Nincs neki.

339. Kötelességtudás, óraterv

Nincs kárára működésével az iskolának, az óratervet rendesen figyelembe veszi.

340. Olvasási módszere

Az új módszerrel él.

341. Fellépése a gyerekekkel és hívekkel

Nyájas.

342. Külseje

Külsejében hivatalának megfelelő illendőséget és szerénységet tanúsít.

343. Egyetértése másokkal

Másokkal, különösen az iskolaszék tagjaival példás egyetértésben él.

344. Kifogások ellene

Nincsenek.

345. Erkölcsei

Erkölcsei jók, élete dicséretes és példaadó.

346. A tanító a kántor tisztét is viseli

A tanító nem viseli a kántor tisztét.

 

Az iskolai tanulók

347. Az iskolaérett gyerekek a mellékelt összeírás és A., B., C. táblák szerint

a./ 6–12 év között: összesen: 109, fiúk: 48, lányok: 61

b./ 13–15. év között: összesen: 58, fiúk: 33, lányok: 25

c./ 6–15 év között: összesen: 167, fiúk: 81, lányok: 86

348. Iskolába járók

a./ 6–12 év között: összesen: 74, fiúk: 35, lányok: 39

b./ 13–15. év között: összesen: 31, fiúk: 11, lányok: 17

c./ 6–15 év között: összesen: 105, fiúk: 49, lányok: 56

349. Iskolakötelesek

a./ 6–12 év között: összesen: 35, fiúk: 13, lányok: 22

b./ 13–15 év között: összesen: 27, fiúk: 19, lányok: 8

c./ 6–15 év között: összesen: 62, fiúk: 32, lányok: 30

350. Hiányzások a napló szerint

büntetett: 227 + igazolt: 3100 = összesen: 3227

351. Az iskolából kikerült tanulók tudtak:

a./ magyarul jól olvasni: 16, olvasni és írni: 14

b./ ruszinul jól olvasni: 16, olvasni és írni: egyik sem

c./ magyarul és ruszinul jól olvasni: 16, olvasni és írni: egyik sem

352. A No 335 alatti tantárgyak érdemjegyei

 

 

Kitűnő

Elégséges

Elégtelen

Hittan

26

33

 

 

Bibliaismeret

16

22

21

 

Egyházi ének

5

12

11

 

Magyar olvasás

24

28

6

1

Ruszin olvasás

13

3

35

8

Számtan

10

31

17

1

Természetrajz

2

9

25

1

Magyarország története

12

35

12

 

Mezőgazdálkodás

5

9

14

 

Földrajz

11

31

17

 

 

353. A szent liturgián való részvétel

A tanulókat kötelezik a részvételre, nagyobb részt minden kényszer nélkül részt is vesznek.

354. Részvételük az istentiszteleti rendben

A liturgikus énekben kapnak szerepet.

 

Iskolaszék

355. Iskolaszék létrehozása, tagjai és ünnepélyes beiktatásuk

Az iskolaszéket  1067/1877. április 18-i püspöki kinevezés által és a püspökség 14 -a értelmében állították fel, s tagjait ugyanazon év május 6-án vezették be hivatalukba. A tagok neve: Vigyó János elnökhelyettes, Rembeczky István gondnok, Puskás István, Kecskés József, Kocsis János, Lukács Mihály és Leskó András.

356. Az iskolaszék ülései, jegyzőkönyve

A megegyezés alapján végzi szolgálatát.

357. Az iskolaszék működése (a Püspöki Kar V. Rendelete 18–57. -a alapján)

Ugyanúgy a megegyezés alapján végez mindent.

 

A kurátorok vagy egyházgondnokok

358. Név, életkor, társadalmi állás

Puskás István, zsellér, betöltötte a 65. évét.

359. A gondnokok száma, választása

A szokás alapján csak egy van, a kerületi alesperes által választatott 1863-ban.

360. Az iskolaszék jogainak gyakorlása

Jogait akadályoztatás nélkül gyakorolja, kötelezettségeit teljesíti.

361. A templom, parókia, kántorház fedelének javíttatása

Lehetőség szerint.

362. A gondnok és a kántor jövedelmének ellenőrzése

Ezeket nem felügyeli.

363. A kamatok beszedése

Igyekszik a kamatokat beszedni.

364. Az egyház és az egyházközség egyéb képviselete a gondnokon és az iskolaszéken kívül

Az egyetlen kurátoron és a kinevezés által felállított iskolaszéken kívül semmilyen más képviselet nincsen.

 

Az egyházfi (egyházszolga)

365. Az egyházfi választása

Az egyházfit a kurátor választja.

366. Az egyházfi alapja

Fél úrbéri telek a telekkönyv alapján:

679. hrsz. szántó, II. osztályú, 2 hold 596 öl

680. hrsz. rét, I. osztályú, 1 kaszás, 206 öl

961. hrsz. szántó, II. osztályú, 1374 öl

1324. hrsz. szántó, II. osztályú, 2 hold 238 öl

1477. hrsz. szántó, fele II. osztályú, fele III. osztályú, 1 hold 250 öl

1571. hrsz. szántó, II. osztályú, 397öl

1650. hrsz. szántó, II. osztályú, 496 öl

2299. hrsz. szántó, III. osztályú, 1 hold 350öl

2385. hrsz. legelő, 200 öl

2386. hrsz. rét, II. osztályú, 1150 öl

Lásd a G. melléklet alatt.

367. Az egyházfi jövedelme

a./ gabonából: gabonában semmi.

b./ készpénzben: temetési harangozásért 22 krajcár, panachidás miséért 4 krajcár

368. Az egyházfi kötelességei

Harangoz, kisegít és a ruhákat mossa, ha az egyházi épületek javításra szorulnak, mestert hív és felügyeli azt, a hivatalos leveleket elviszi az illetékesnek, köteles a parókus munkásaira felügyelni.

369. Az egyházfi ismeretei

Tudja, hogy a híveknek tilos a szent dolgokat megérinteni, köztük a lándzsát is.

 

A bába

370. A bába választása

Az egyházközség elöljárói választják.

371. A bába ismeretei

Kioktatták a keresztelés és a gyermekágyas körüli kötelességekre, és arra is, hogy szükség esetén a keresztelést elvégezze.

 

Halottvivők és halottszállítók

372. Sírásás, halottszállítás és eltemetése

A sírásás, a halott vitele és a holttest eltemetése az elhunyt tehetsége szerint megy végbe.

373. A halottvivők fizetése

Lásd a No 372.

 

A hívek

374. A parókiához tartozó lelkek összeírása

 

 

Göröm-böly

Ara-nyas

Csaba

Diós-győr

Hámor

Har-sány

Kisgyőr

Mályi

Miskolc

Mocso-lyás

Geszt

Szirma

Özv. nő

7

-

1

 

 

 

-

3

8

 

 

 

Özv. férfi

63

1

13

 

 

 

2

12

49

 

 

 

Gk. házasság

157

-

9

 

 

 

2

6

51

 

1

2

Gk. férj vegyes rítus

19

7

19

3

2

1

1

7

25

1

 

6

Gk. feleség vegy. rít.

25

5

10

 

 

1

1

13

48

 

 

7

Gk. férj vegyes vallás

-

2

 

 

 

1

 

6

 

 

 

Gk. feleség vegy. vall.

2

-

4

 

 

 

1

1

10

 

 

 

Végzettek fiúk

8

1

2

 

 

 

 

2

5

 

 

 

Végzettek lányok

8

-

2

1

 

 

2

3

6

 

1

1

Iskolások fiúk

81

3

8

 

1

1

 

9

54

 

1

2

Iskolások lányok

86

2

12

1

1

1

4

12

56

1

 

3

Fiúk 6 éven alul

75

6

12

1

2

1

1

5

36

1

 

1

Lányok 6 éven alul

74

4

10

1

3

1

 

7

38

 

1

3

Gk. fiúk vegyes vall.

 

 

 

 

 

1

 

5

 

 

 

Gk. lányok vegy. vall.

 

 

 

 

 

 

1

8

 

 

 

Nemkat. fiúk vegyes vallás

1

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Nemkat. lány vegyes vallás

 

2

 

 

 

 

 

6

 

 

 

Iskola egyháza

Gk.

Rk.

Rk.

Rk.

Rk.

Rk.

Ref.

Rk.

Rk.

Rk.

Ref.

Rk.

A hiányzó leányegyházak híveinek összeírását az F. mellékletben közöljük.

 

Megfigyelések és rendeletek

 

1. A No 5-höz. A Boldogságos Szűz Mária Oltalmának megszentelt ünnepe

2. A No 43-46-hoz. A parókus intézkedési hatáskörébe utaljuk és rendeljük, hogy fordítson gondot ikonosztáz építésére, s az alája rendelt hívek közösségét illetően minden évben legalább egyszer tudósítson, hogy e célra a hívek mennyit ajánlottak fel. Ne mulassza el, hogy az ikonosztáz állításához egy különálló fenntartási alapot létesítsen, s ennek számadásait a szokásos időben benyújtsa.

3. A No 65-höz, a No 39. tanúsága szerint. Illetéktelenek a szentélybe ne engedtessenek be, mivel a szertartás szerint ott nincs helyük. Így a gyónásokat se lehessen a szentélyben meghallgatni, ezért elrendeljük, hogy a gyónásokat a saját helyükön, vagy a narthexban hallgassák meg, mivel a görömbölyi templomban a narthex déli vagy északi sarkában a kórus alatt, vagy a kóruson belül a gyónásokat megfelelő módon meg lehet hallgatni.

4. A No 72-höz. Mivel úgy tűnik, hogy a házi szőlő semmi hasznot nem hoz, sőt inkább veszteséget, ki kell adni egy gazdának felesbe.

5. A No 38-hoz. Az 1859. okt. 12-i No 1821. rendelet értelmében a szekrényt két kulccsal kell ellátni, ezek kezelését az 1877. évi No 50. és 636. értelmében kell végezni.

6. A No 93–175-höz. A kiadott enciklikák szolgálnak zsinórmértékül.

7. A No 96-hoz. A zsoltárokat hiánytalanul kell énekelni.

8. A No 98-hoz. Amire a Povecserije esetében ügyelni kell az, hogy ha Mária Mennybemenetelének ünnepe vasárnapra esik Gyümölcsoltó Boldogasszony Virágvasárnapra, ezen kívül a Nagyböjt 4., 5. és 6. hetében hétfőre, valamint Nagyhéten hétfőre, péntekre és szombatra, végül Húsvét vasárnapra és Húsvét utáni hétfőre, keddre vagy szerdára esik, akkor Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén nincs Nagy-Povecserije, de a többi napon rendesen elvégeztetik.

9. – – –

10. A No 110-hez. Dialógus Szent Gergely liturgiáját semmiképpen nem lehet elhagyni, hanem az előírt időben rendesen meg kell tartani.

11. A No 201–202-höz. Görömbölyön nincs semmiféle megosztás, érvényes ugyanis az Egri és Eperjesi Egyházi Főhatóság utasítása 1852-ből, melynek értelmében a jövedelmet annak a papnak kell szolgáltatni, akinek vallásán a családfő van. A leányegyházakban a megosztás az 1814. évi No 23034. királyi rendelet értelmében – elfogadva az Egri Egyházi Főhatóság által 1865. évi márc. 21-én No 389., az Eperjesi által 1865. márc. 31-én No 525. alatt – úgy van, hogy mindegyik fél a saját papjának fizet, s a latin szertartású (római katolikus) családfő a görög-katolikus papnak minden görög-katolikus családtag után csak úgy és annyit köteles fizetni, amennyit a saját római katolikus papjának fizetne, ha a szóban forgó családtagok vagy személyek római katolikusok lennének. Fordítva pedig, a görög-katolikus családfő a papjának az egész közös rész felét köteles fizetni, s minden római-katolikus személy után a római-katolikusok szokása szerint kell a római-katolikus papnak fizetni.

12. A No 212. és 271-hez. Ezennel úgy határozunk, hogy a vetés megáldása fejében a papnak két forint, a kántornak pedig 30 krajcár járjon a templomkasszából.

13. A No 251–263-hoz. A parókusra bízzuk, hogy minden lehetséges eszközt igénybe vegyen, hogy a kántor háza minél előbb megépülhessen.

 

 

a cikk elejére, a vissza a tartalomjegyzékhez,