Vissza a tartalomjegyzékhez

A. D.
MM – MMXX

Az Egyháztörténeti Szemle repertóriuma

 

 

 

 

 

A repertórium első oszlopában a szerző(k) neve, másodikban a tanulmány címe, majd az évfolyam és az oldalszám található. Az utolsó oszlopban annak a rovatnak a betűjele olvasható, amelyben az adott írás található. (A: Adattár; B: Beszámoló; D: Dokumentum; DS: Disputa; E: Egyéb; K: Közlemény; KL: Kalászatok; KT: „A katedráról”; OKA: Olvasmány- és könyvtártörténeti adatok; R: Recenzió; SE: Summary in English; T: Tanulmány.)

 

Az egyes írások a második oszlopra, az egyes lapszámok tartalomjegyzéke a harmadik oszlopra kattintva érhető el.

 

Az egyháztörténet írásáról. Szerkesztőségi cikk

2000/1. (1.)

7-9.

E

Tóth István György (1956-2005)

2005/2. (12.)

5-7.

E

Ugrai János doktori (PhD) disszertációjának védése

2005/2. (12.)

147-148.

B

Adattár a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészeiről

2006/1. (13.)

185.

E

Szerkesztőségi közlemény

2010/1. (25.)

7.

E

Szerzőinkhez és olvasóinkhoz

2012/4. (36.)

3-4.

E

Új rovatot indítunk

2015/1. (45.)

3.

E

Ötvenedik számunk elé

2016/2. (50.)

3.

E

Szerkesztőségi közlemény

2018/1. (57.)

4.

E

Szerkesztőségi közlemény

2019/1. (61.)

3

E

Albert András

A 18. századi erdélyi református zsinatok a Bod-kéziratban

2007/2. (16.)

59-90.

K

Albert András

Gróf Bethlen Miklós, a protestáns politikus (Ld. erről: Szerkesztőségi közlemény)

2008/1. (17.)

25-44.

K

Anka László

Apponyi Albert gróf és a kongruatörvények

2010/1. (25.)

51-65.

K

Anka László

Apponyi Albert 1917-es törvénytervezete a katolikus autonómiáról

2018/3. (59.)

21–33.

K

Antal Beatrix

Az esztergomi főegyházmegye állapota Kollonich Lipót érseksége kezdetén, 1695. (Kánoni kivizsgálási jegyzőkönyve alapján)

2005/1. (11.)

48-61.

K

Apostol András

Fazekas István: A bécsi Pázmáneum magyarországi hallgatói

2005/2. (12.)

168-169.

R

Bacsó Benjámin

A baptisták Magyarországon 1945 és 1950 között

2016/4. (52.)

84-91.

K

Bakó Balázs

800 éves a domokos rendtartomány

2018/1. (57.)

162–164.

R

Balázs József

Nicolaus Cusanus és az iszlám

2011/2. (30.)

39-53.

K

Balogh Judit

Rácz István:Protestáns patronátus – Debrecen város kegyurasága

2000/2. (2.)

153-155.

R

Balogh Judit

A székely nemesség és a vallási hovatartozás kérdése

2001/2. (4.)

87-92.

K

Balogh Judit

Wallmann, Johannes:A pietizmus

2002/2. (6.)

110-112.

R

Balogh Judit

Tóth, István György (edidit): Litterae missionarium de Hungaria et Transilvania, 1572-1717. I.

2003/1. (7.)

119-123.

R

Balogh Judit

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon, I. 1572-1647.

2004/1. (9.)

151-153.

R

Balogh Judit

Misszionáriusok levelei Magyarországról és Erdélyről (16-17. század)

2005/2. (12.)

172-175.

R

Balogh Judit

Reformáció a Székelyföldön

2017/3. (55.)

30–42.

K

Balogh Judit

Nekrológ

2020/1. (65.)

5–6.

E

Balogh Judit, Vargáné

Péter Katalin: A reformáció: kényszer vagy választás?

2005/1. (11.)

126-130.

R

Balogh Judit, Vargáné

Köszöntő

2006/2. (14.)

5-6.

E

Balogh Margit

Szabó Csaba: Die Katolische Kirche Ungarns und der Staat in den Jahren, 1945–1965.

2005/1. (11.)

142-145.

R

Balogh Margit

A modern kori egyháztörténet-írás nagyszabású projektje. Beszélgetés Balogh Margittal a zsinat- és nagygyűlés-kutatásokról

2018/3. (59.)

127–135.

B

Bandi István

Adalékok a Pápai Magyar Intézet történetéhez, állambiztonsági módszertani megközelítésben

2007/1. (15.)

174-188.

K

Barabás Gábor

A középkori pápai delegált bíróság nemzetközi és magyar kutatástörténete

2019/3. (63.)

3–23.

T

Baranyai Balázs

Rinn, Angela: Die Kurze Form der Predigt.

2018/3. (59.)

136–141.

R

Baranyai Balázs

Ernesti, Jörg: Paul VI. Der vergessene Papst

2019/2. (62.)

128–132.

R

Baráth Béla Levente

Adalékok az Ecsedi Báthoriak 16. századi patrónusi tevékenységéhez és Nyírbátor reformációjához

2008/2. (18.)

26-52.

K

Baráth Béla Levente

Kálvinizmus a perifériákon

2008/3. (19.)

113-114.

B

Barcza József

Eötvös József valláspolitikája

2000/1. (1.)

129-141.

KT

Baros-Gyimóthy Eszter

Felekezetiség és társadalmi identitás.

2015/1. (45.)

154-159.

B

Barta Gergely

Lelkipásztori jelentések 1924-1926. Szerk.: Mózessy Gergely.

2009/1. (21.)

127-128.

R

Bartucz Mariann

„Minek a pap az ország gyűlésében?” Antiklerikális iratok az 1790/91-es országgyűlésen

2010/3. (27.)

11-25.

K

Bartusz-Dobosi László

Az indiánok lelkéről

2003/1. (7.)

50-54.

K

Bába Szilvia

Kovács Lőrinc: Az egyház a jóléti világban

2017/1. (53.)

138-143.

R

Bácsfainé Hévízi Józsa

Mezgár Lajos tevékenysége

2007/1. (15.)

109-132.

K

Bácsfi Diána

A Harcos szakralitása, avagy a Männerbund-szövetségek létrejöttének vallástörténeti alapjai

2003/1. (7.)

22-49.

K

Bánkuti Gábor

Peter Godman: Der Vatikan und Hitler.

2005/1. (11.)

135-141.

R

Bánkuti Gábor

A jezsuiták 1965-ös „Világszolidarizmus pere”

2007/2. (16.)

150-179.

K

Bánkuti Gábor

A szerzetesrendek szétszóratása Romániában

2016/1. (49.)

41-52.

K

Bánkuti Gábor – Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár

A 20. századi egyház- és társadalomtörténet metszéspontjai. (Pécs, 2011. április 7-8.)

2011/2. (30.)

96-101.

B

Bánkuti Gábor – Csibi Norbert – Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár

Egyháztörténészek I. országos találkozója

2014/2. (42.)

120-124.

B

Bárány Zsófia

Fejérdy András habilitációja

2018/1. (57.)

150–152.

B

Bárány-Szilfai Alida

Katolikus nőként a társadalom és a kultúra szolgálatában. Gróf Zichy Rafaelné (1877–1964) munkássága a két világháború között

2017/4. (56.)

49-61.

K

Bechtold Panna

„Hűséggel Rómához, hűséggel a Pápához”. Konferencia Jekelfalusy Vince püspök szentelésének 150. évfordulója alkalmából

2017/3. (55.)

154–155.

B

Becske Pál-Zsolt

Az egykori máramarosi öt koronaváros népességének fejlődése és vallási szerkezetének változása a dualizmus korában (1869–1910)

2019/3. (63.)

39–58.

K

Becske Pál-Zsolt

Pontosítás a máramarosi öt koronaváros népességéhez és vallási szerkezetéhez

2020/1. (65.)

85–86.

K

Beke Albert

Csohány János: Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról

2007/1. (15.)

243-247.

R

Beke Péter

Tusor Péter (szerk.): Magyarország és a Római Szentszék (Források és távlatok). Tanulmányok Erdő bíboros tiszteletére.

2013/4. (40.)

122-126.

R

Beke Péter

Dokumentumok a Szolnok megyei egyházpolitikáról az 1970-es évekből

2015/4. (48.)

55–67.

D

Benke György

Merriam, Allen Hayes:People of the Millennium : A Selection of Persons-of-the Year from A. D. 1000 through 1999

2000/2. (2.)

170-173.

R

Benke György

Ridentem dicere verum

2001/1. (3.)

194-200.

KL

Benkéné Jenőffy Zsuzsanna

A győri egyházmegye papságának helyzete az Ausztriához csatolt területen 1918–1922 között

2013/4. (40.)

60-83.

K

Benkő Gábor

A reformáció és a Forgách család a 16–17. század fordulójáig

2020/1. (65.)

23–42.

K

Bernhardt Dóra

Szó vagy írás? A Biblia a szóbeliség-írásbeliség kutatási terület tükrében: Két példa

2009/2. (22.)

13-18.

K

Bertalan Péter

Fejér megye egyházpolitikai mozgásai, 1957-1968

2012/1. (33)

3-24.

T

Bertalan Péter

Hálózatok harca

2013/2. (38.)

83-93.

K

Bertalan Péter

A pálos rend és az állambiztonság küzdelme

2016/2. (50.)

79-97.

K

Bertalan Péter

Történelmi hálózatok. Magyar Pálos Rend contra Állambiztonság

2017/1. (53.)

42-55.

K

Bélfenyéri Tamás

Kristóf Ilona: Egyházi középréteg a késő középkori Váradon (1440–1526)

2016/1. (49.)

119-123.

R

Béres Gyula

A tornai főesperesek, 1273-1776.

2009/1. (21.)

32-64.

K

Béres Gyula

A tornai főesperesek, 1776–1945

2009/4. (25.)

20-34.

K

Biernaczky Szilárd

Az afrikai szájhagyományok a szolgálatot teljesítő folklórkutató szemével. Levél-interjú Gustaaf Hulstaert belga katolikus misszionáriussal

2019/4. (64.)

107–118.

B

Bitskey István

Litterae missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717), vol. I-II.

2004/2. (10.)

154-162.

R

Bitskey István

Galla Ferenc: Ferences misszionáriusok Magyarországon: a Királyságban és Erdélyben a 17-18. században

2005/2. (12.)

176-181.

R

Bitskey István

Györkös Attila: Non debent predicare fabulas". Egy 15. századi franciaországi kézirat példázatainak elemzése és átirata

2016/2. (50.)

125-128.

R

Bitskey István – Tasi Réka – Csorba Dávid

„Homályban és tükör-által”. Barokk kori prédikátorok az isteni természetről

2011/1. (29.)

94-109.

K

Bognár Ildikó

Balogh Margit – Gergely Jenő: Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon, 1790-2005.

2006/1. (13.)

201-202.

R

Bolf Barbara

A Nagykanizsai Piarista Gimnázium és Rendház államosítása, 1948–1950

2010/2. (26.)

109-130.

K

Bolf Barbara

Demokrácia és vallás. Az egyház és állam közötti kapcsolatok fejlődése Franciaországban és Magyarországon a 19. századtól napjainkig

2012/1. (33)

98-100.

R

Bolgár Dániel

Zsidó vagy neológ felüliskolázottság? Iskolázottsági egyenlőtlenségek a magyarországi zsidóságon belül a dualista korszaktól a holokausztig

2019/3. (63.)

59–83.

K

Bolvári-Takács Gábor

Sárospataki baráti kör Budán, 1872-ben

2005/2. (12.)

143-146.

D

Bolvári-Takács Gábor

Takács Béla rendőrségi legációja 1949-ben

2008/2. (18.)

86-91.

D

Borbély Tamás

Alexandersohn Jonathán és a csabai rabbiper

2009/4. (25.)

67-86.

K

Botos Máté

„La revanche de Dieu”. Vallás és politika a modern korban

2017/4. (56.)

149.

B

Brandt, Julianne

Weber's Protestant Ethic : Origins, Evidence, Contexts. Ed.: Lehmann, Hartmut – Roth, Guenther

2000/2. (2.)

164-169.

R

Bubnó Hedvig

Az egyház szerepe a 18-19. századi társadalmi modernizációban a Pannon-térségben

2001/2. (4.)

134-146.

B

Bujtás László Zsigmond

Adalékok a gályarab prédikátorok emlékérméihez

2017/1. (53.)

118-122.

OKA

Bujtás László Zsigmond

Apáczai Csere János könyvajándéka

2017/3. (55.)

147–153.

OKA

Bujtás László Zsigmond

Otrokocsi Fóris Ferenc hollandiai könyvajándékozásainak nyomában

2018/1. (57.)

127–134.

OKA

Bujtás László Zsigmond

Apáti Miklós 1686-os leideni disputációjának újabb dedikált példánya

2018/4. (60.)

152–157.

OKA

Bujtás László Zsigmond

Sárkány Pál ajándékai 1777-ből

2019/2. (62.)

106–111.

OKA

Bujtás László Zsigmond

Szentesi János sárospataki diák ajánlása Tiberius Hemsterhuis leideni professzornak (1761)

2020/2. (66.)

156–162.

OKA

Busku Anita Andrea

Sarnyai Csaba Máté: Polgári állam és katolikus egyház (1848. március-december). A katolikus autonómia-törekvések megjelenése

2004/1. (9.)

153-156.

R

Busku Anita Andrea

Köbel Szilvia: „Oszd meg és uralkodj!” Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945-1989 között

2006/1. (13.)

207-208.

R

Busku Anita Andrea

Lonovics József csanádi püspök a szólásszabadságról 1839-ben

2007/1. (15.)

220-226.

D

Busku Anita Andrea

Edelény templomai és egyházközségei

2007/2. (16.)

215-217.

R

Busku Anita Andrea

Lonovics József csanádi püspök a szerzetesrendekről az 1839-1840. évi országgyűlésen

2008/3. (19.)

56-70.

D

Busku Anita Andrea

Lonovics József a jozefinizmusról és az 1855. évi konkordátumról Európában

2009/3. (23.)

83-102.

K

Busku Anita Andrea

Horváth Mihály és Lonovics József: Párhuzamok és ellentétek

2011/3. (31.)

35-57.

K

Busku Anita Andrea

Lonovics József Majláth György fölötti emlékbeszédének változatai

2014/1. (41.)

152-154.

D

Busku Anita Andrea

Lonovics József: Emlékbeszéd idősb. székhelyi Majláth György m. akad. igazgató tag felett (Szövegkritikai kiadás)

2014/1. (41.)

(csak interneten)

D

Bűdi Regina

Comenius hatása a Svéd Birodalomban és Magyarországon

2015/1. (45.)

40-60.

K

C. Tóth Norbert

Ld. Tóth Norbert, C.

 

 

 

Czetz Balázs

Mindszenty Bodajkon

2008/1. (17.)

48-59.

D

Csepregi András

Vallási identitás és demokratikus politika –történet, tematika, párbeszéd

2010/1. (25.)

141-159.

KT

Csepregi Zoltán

A reformáció kezdetei Brandenburgi György gyulai és vajdahunyadi uradalmaiban, 1520-1530

2001/2. (4.)

35-45.

K

Csepregi Zoltán

Kálvin hatása Magyarországon és Erdélyben 1551 előtt?

2011/1. (29.)

154-169.

DS

Csermelyi József

Források a magyar görögkatolikusok történetéhez 1.

2015/2. (46.)

125-128.

R

Csermelyi József

A reformáció útjai. A Mika Sándor Egyesület műhelykonferenciája

2017/3. (55.)

156–160.

B

Csermelyi József

Hans von Weispriach és a nyugat-magyarországi reformáció

2018/1. (57.)

5–38.

T

Csécsei Gábor – Illés Kornélia – Kovács István

Pálosaink, a fehér barátok. Pécs, 2015. február 5.

2015/2. (46.)

112-114.

B

Csibi Norbert

Ld. Bánkuti Gábor – Csibi Norbert – Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár

 

 

 

Csima Ferenc

A hazai katolikus felsőoktatás könyvkiadási tevékenysége

2014/2. (42.)

104-119.

B

Csima Ferenc

Kubinyi. Szerk.: Széles Tamás.

2014/3. (43.)

116-118.

R

Csíki Tamás

Kegyúri konfliktusok a gödöllői koronauradalomban a két világháború között

2010/4. (28.)

42-57.

K

Csíki Tamás

Isten nevében (?) Az első világháború protestáns értelmezései

2018/1. (57.)

70–82.

K

Csíky Balázs

Katolicizmus Magyarországon a II. Vatikáni Zsinat korában. Tanulmányok és inventárium

2015/4. (48.)

112–113.

R

Csíky Balázs

1938 szimbolikus eseményei a magyarországi zsidó sajtó tükrében

2016/2. (50.)

60-78.

K

Csíky Balázs – Mózessy Gergely

Rendi hagyomány és modernitás konfliktusa – diktatúrák szorításában

2001/2. (4.)

125-133.

KL

Csohány János

Nagy Mihályné Nyáry Erika:Őrök a vártán : A Csapókerti Református Egyházközség és a Csapókerti Református Népiskola története (1896-2000)

2000/2. (2.)

162-164.

R

Csohány János

Kilencven éve alakult az Országos Református Lelkészegyesület

2001/1. (3.)

128-142.

KT

Csohány János

Református egyháztörténeti szaktanfolyamok, 1963-1971.

2002/2. (6.)

87-92.

KT

Csohány János

Békefi Benő két egyházkormányzati levele 1957 elejéről

2003/2. (8.)

132-141.

D

Csohány János

Magyar református hitvallások

2004/1. (9.)

137-142.

KT

Csohány János

Pótor Imre: A bibliás politikus. Kiss Sándor Isten s a haza szolgálatában emigrációba vonulásáig

2005/2. (12.)

189-192.

R

Csohány János

Ötvös László: A Bihari Református Egyházmegye története. Az egyházi élet hétköznapjai

2008/2. (18.)

104-105.

R

Csohány János

Jó utána lenni...

2008/3. (19.)

101-103.

R

Csohány János

Leo Thun egyházpolitikája

2010/2. (26.)

83-90.

K

Csohány János

Simai Erdős József

2011/3. (31.)

67-75.

KT

Csohány János

Trianon és a magyar református egyház

2012/2. (34)

75-83.

KT

Csohány János

Melius Juhász Péter. A Debreceni Kollégium 475 éves jubileumára

2013/4. (40.)

100-106.

KT

Csohány János

Pillanatképek a magyar református lelkészség történetéből

2014/2. (42.)

96-103.

KT

Csohány János

Pokoly József történész professzor

2014/4. (44.)

124-132.

KT

Csohány János

Száz esztendeje született Makkai László

2015/2. (46.)

103-106.

KT

Csohány János

A reformáció öröksége

2018/1. (57.)

120–126.

KT

Csorba Dávid

Egy eltűnt prédikáció margójára. Szentpéteri István: Ördög szára bordája

2001/1. (3.)

68-93.

K

Csorba Dávid

Baráth Béla Levente:Martonfalvi György (1635-1681) munkásságának jelentősége a Debreceni Református Kollégium és a magyar peregrináció történetében

2001/2. (4.)

151-155.

R

Csorba Dávid

Győri L. János (sajtó alá rend.): Nagyari József tábori prédikációi (1681-1683)

2003/2. (8.)

147-151.

R

Csorba Dávid

A 17. századi kálvinista prédikáció-kutatás története

2004/1. (9.)

87-99.

K

Csorba Dávid

Református tanári címerek 1665-66-ból

2009/1. (21.)

65-71.

K

Csorba Dávid

Adalékok Debreceni Ember Pál kéziratban maradt szövegeinek irodalmi hagyatékához

2014/4. (44.)

51-76.

K

Csorba Dávid

Szőlősi P. Pál diák ajándéka

2015/1. (45.)

142-144.

OKA

Csorba Dávid

Egy ismeretlen kötet Apafi II. Mihály könyvtárából

2015/2. (46.)

107-108.

OKA

Csorba Dávid

Könyvek Sajószentpéteri István és rokonai könyvtárából

2015/3. (47.)

106-108.

OKA

Csorba Dávid

Debreceni Ember Pál újabb könyvei

2015/4. (48.)

81–87.

OKA

Csorba Dávid

A kapitiha bibliája (1679)

2016/1. (49.)

108-111.

OKA

Csorba Dávid

Gyöngyösi Árva Pál tudóskodó verses gúnyirata

2016/2. (50.)

111-113.

OKA

Csorba Dávid

A gályarabok emlékérméi

2016/3. (51.)

91-96.

OKA

Csorba Dávid

Gyöngyösi Pál angliai könyve

2016/4. (52.)

127-129.

OKA

Csorba Dávid

Hungaricák Canterbury érsekének könyvtárában

2017/1. (53.)

114-117.

OKA

Csorba Dávid

Egy debreceni kántor életének fordulata: Diószegi K. István története

2017/2. (54.)

13-30.

K

Csorba Dávid

Adatok Medgyesi Pál peregrinációjához és három könyvéhez

2017/4. (56.)

138-142.

OKA

Csorba Dávid

Czeglédi István debreceni kiadványterve

2018/2. (58.)

126–129.

OKA

Csorba Dávid

A gályarabok könyvei: Jablonczai Sámuel kötete

2018/3. (59.)

124–126.

OKA

Csorba Dávid

A gályarabok könyvei: Rimaszombathi Kies János kötete

2019/1. (61.)

167–172.

OKA

Csorba Dávid – Koltai Kornélia

Komáromi Csipkés György dedikált disputája

2020/2. (66.)

144–155.

OKA

Csorba Dávid

Ld. még Bitskey István – Tasi Réka – Csorba Dávid

 

 

 

Csorba Erzsébet

Az oktatás története az Egri egyházmegyében

2019/3. (63.)

129–132.

B

Csűrös András Jakab

Püspök a püspöknél. Egy találkozás elemzése

2010/2. (26.)

155-163.

D

Damian, Iulian Mihai

Eneco ferences szerzetes inquisitiója Pécs püspökével szemben (1267)

2016/2. (50.)

19-38.

K

Dankó Imre

Balogh Béla: A máramarosszigeti református líceum diáksága 1682-1851

2002/1. (5.)

168-172.

R

Dankó Imre

Tanulmányok a magyar egyházi nyelv története köréből

2004/2. (10.)

169-171.

R

Dankó Imre

Fiatal filológusok füzetei, 2., 3., 4. sz.

2004/2. (10.)

171-173.

R

Dankó Imre

Liturgia Sacra Coenae. Az az: Úr Vacsorájának Ki-osztásában-való Rend és Cselekedet.

2005/1. (11.)

123-125.

R

Dankó Imre

Erdély és a Szentszék a Báthory-korszakban. Kiadatlan iratok (1574-1599)

2005/2. (12.)

170-171.

R

Dankó Imre

Acta Historiae Litterarum Hungaricum

2007/2. (16.)

218-220.

R

Dankó Imre

Messzire szórva a fényt... Visszatekintés a kunszentmiklósi református templom toronygombjában talált dokumentumok tükrében. Szerk.: Pintér Gyula

2007/2. (16.)

221-229.

R

Debreceni Péter

Lengyelek részvétele a nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson 1938-ban

2013/2. (38.)

50-62.

K

Debreceni Péter

Kereszténydemokrácia és sajtó a II. Lengyel Köztársaságban

2015/2. (46.)

54-77.

K

Debreceni Péter

Zsidókérdés a két világháború közötti Lengyelország vezető katolikus napilapjaiban

2015/4. (48.)

20–27.

K

Demjén Balázs Ádám

Adalékok a Rákóczi-szabadságharc és a román felekezetiség kapcsolatához, különös tekintettel a nagyberivói Boér családra

2017/1. (53.)

3-20.

K

Dezső Kinga Julianna

A református templomépítészet és egyházművészet tendenciái és megjelenésük a Debreceni Református Egyetemi Templom építéstörténetében

2019/4. (64.)

49–72.

K

Dezső Kinga Julianna

Újfalvi Imre pere és műveltsége. Tanulmányok és szövegközlések

2020/1. (65.)

150–152.

R

Dévényi Anna

Katolikus egyháztörténelem az oktatásban. Nemzetközi trendek, új szempontok.

2016/3. (51.)

137-141.

R

Dienes Dénes

Felharsog a fergeteg... A református lelkész „hatása” a beszolgáltatásra, 1953

2000/1. (1.)

160-164.

KL

Dienes Dénes

Debreczeni Tamás végrendelete

2001/1. (3.)

143-156.

D

Dienes Dénes

Egy tizenegy éves gróf részvétnyilvánítása

2003/1. (7.)

108-111.

D

Dienes Dénes

Kit rejt az S: F. monogram? Gondolatok Petrus Martyr kommentárjának egyes tulajdonosi széljegyzetei kapcsán

2007/1. (15.)

216-219.

KL

Dienes Dénes

Sárospatak reformációja

2008/4. (20.)

48-60.

K

Dienes Erzsébet

A református egyház irányító szerepe az egyháztagok mindennapi életében. Kunhegyes jegyzőkönyvi és anyakönyvi bejegyzéseinek néhány tanulsága a 18-19. századból

2002/2. (6.)

45-52.

K

Dobrovits Mihály – Őze Sándor

A Korán-cáfolat műfaja a közép-európai reformáció és katolikus reform eszmei fegyvertárában

2009/2. (22.)

19-33.

K

Dominkovits Péter

A Soproni Katolikus Konvent története, 1625-2000. Szerk.: Kovács József László

2001/1. (3.)

201-206.

R

Dominkovits Péter

Csapó György hidegségi plébános végrendelete

2004/1. (9.)

129-136.

D

Dominkovits Péter

Szarka Géza: A székesfehérvári Belvárosi Plébánia története

2004/2. (10.)

173-177.

R

Dominkovits Péter

Egy soproni városplébános végrendelete a felekezeti küzdelmek korából

2005/2. (12.)

129-142.

D

Dominkovits Péter

Hermann István: A Veszprémi Egyházmegye igazgatása a 18. században, 1700–1777

2018/1. (57.)

153–155.

R

Donáth Péter

Fazekas Csaba: Deák Ferenc egyházpolitikája a reformkorban

2009/3. (23.)

116-125.

R

Donáth Péter

„Botrány” az 1908. évi császárjubileum körül a Győri Királyi Katolikus Tanítóképzőben

2018/4. (60.)

39–67.

K

Dóra Zoltán

A Miatyánk szövegének értelmezéséhez

2008/3. (19.)

3-12.

T

Dudás Róbert Gyula

A koronázási jelképek 1978-as visszaadásának kérdései az amerikai magyar sajtóban

2019/1. (61.)

145–153.

KL

Dudás Róbert Gyula

Az amerikai magyarok 1929-es nemzetgyűlése a New York állambeli Buffaloban, különös tekintettel az egyházak szerepvállalásra

2020/2. (66.)

94–111.

K

Eperjesi Zoltán

Globalisierung der Kirchen.

2015/2. (46.)

132-135.

R

Eperjesi Zoltán – Hornyák Máté János

Arndt, Agnes: Rote Bürger. Eine Milieu- und Beziehungsgeschichte linker Dissidenz in Polen.

2014/3. (43.)

118-124.

R

Erdélyi Gabriella

Válság vagy megújulás? Az ágoston-rendi remeték magyar provinciája és a rendi reform ügye a késő középkorban

2002/1. (5.)

51-67.

K

Erdődy Gábor

A belga liberális-katolikus unionizmus (1825-1848)

2009/1. (21.)

100-112.

KT

Erdődy Gábor

Pascal Fontaine: Út Európa szívébe, 1953–2009

2017/1. (53.)

133-137.

R

Erdős Zoltán

Nyelv, lelkiség és regionalitás a közép-és kora újkorban.

2015/1. (45.)

160-162.

R

Erdős Zoltán

Gábor Csilla: Laus et polemia. Magasztalás és vetekedés közép- és kora újkori szövegtípusokban.

2016/3. (51.)

121-123.

R

Farkas Klaudia, K.

A „kikeresztelkedés” problémája a zsidótörvények idején (1938)

2001/1. (3.)

112-127.

K

Fazakas Gergely Tamás

Medgyesi Pál: Praxis Pietatis azaz Kegyesség Gyakorlás.

2005/1. (11.)

116-122.

R

Fazekas Csaba

Zakar Péter:A magyar hadsereg tábori lelkészei 1848-49-ben

2000/1. (1.)

172-182.

R

Fazekas Csaba

Rimely Mihály pannonhalmi főapát a Batthyány-kormány oktatáspolitikájáról

2000/2. (2.)

98-109.

D

Fazekas Csaba

Egy „janicsár” különleges rekordja 1961-ből

2000/2. (2.)

143-146.

KL

Fazekas Csaba

A balkányi jobbágy házassága, a geszterédi plébános szitkozódása és az egyházpolitika 1841-ben

2002/1. (5.)

155-166.

KL

Fazekas Csaba

Szász Károly kultuszminisztériumi államtitkár válasza a katolikus püspöki kar emlékiratára, 1848. december

2002/2. (6.)

93-104.

D

Fazekas Csaba

A Kalocsa-Bácsi Főegyházmegye történeti sematizmusa, 1777-1923. Szerk.: Lakatos Andor.

2003/1. (7.)

127-131.

R

Fazekas Csaba

Dokumentumok Miklós Imre lemondásának történetéhez (1989-1990)

2004/2. (10.)

120-144.

D

Fazekas Csaba

Két el nem küldött petíció 1848-ból

2008/3. (19.)

71-86.

D

Fazekas Csaba

Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868-1958

2008/3. (19.)

104-112.

R

Fazekas Csaba

Prohászka Ottokár zsidóellenességéről

2008/4. (20.)

133-155.

DS

Fazekas Csaba

Gergely Jenő (1944-2009)

2010/1. (25.)

3-6.

E

Fazekas Csaba

Még egyszer a Holokauszt és a keresztény világ c. könyvről

2010/1. (25.)

136-140.

DS

Fazekas Csaba

Miklós Péter: Vallás, politika, művelődés. Egyháztörténeti tanulmányok.

2010/4. (28.)

162-164.

R

Fazekas Csaba

„Forradalom után”. Eltérések Cherrier Miklós egyháztörténetének 1847. és 1856. évi változatai között

2012/2. (34)

84-93.

KL

Fazekas Csaba

Pályi Zsófia Kata: A Pályi család prédikátori öröksége. Egy református lelkészcsalád nemzedékeinek története.

2013/1. (37.)

117-120.

R

Fazekas Csaba

Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva. A numerus clausus Magyarországon, 1920–1945.

2013/2. (38.)

106-109.

R

Fazekas Csaba

Shvoy Lajos székesfehérvári püspök amerikai útja, 1937.

2013/3. (39.)

97-101.

R

Fazekas Csaba

Klestenitz Tibor: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon, 1892–1932.

2013/4. (40.)

132-135.

R

Fazekas Csaba

Rónay László: Egyenes gerinccel. A magyar katolicizmus Trianontól a világválságig

2015/3. (47.)

116-123.

R

Fazekas Csaba

Waco és a szektakérdés Magyarországon, 1993. április

2016/1. (49.)

74-90.

KT

Fazekas Csaba

Egy egyházpolitikai röpirat utóélete 1848-ban

2016/3. (51.)

85-90.

KL

Fazekas Csaba

A második világháború interpretációja a Magyarországi Református Egyházban

2016/4. (52.)

95-122.

KT

Fazekas Csaba

Zsinatok a Csanádi egyházmegyében a 19–20. században. Szerk.: Zakar Péter

2017/1. (53.)

128-132.

R

Fazekas Csaba

Bihar vármegye állásfoglalásai egy álnéven megjelent könyv ügyében, 1838–1839

2017/4. (56.)

143-148.

OKA

Fazekas Csaba

Gianone András – Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon

2018/2. (58.)

150–153.

R

Fazekas Csaba

Miklós Péter: A katolikus egyház Hódmezővásárhelyen. (1944–1950)

2018/3. (59.)

147–148.

R

Fazekas Csaba

Forgács Gyulától Deme Lászlóig. Dokumentumok a péceli református egyházközség 20. századi történetéhez

2018/4. (60.)

158–160.

R

Fazekas Csaba

Válasz Mózessy Gergelynek

2020/1. (65.)

119–133.

DS

Fazekas Csaba

Kovács I. Gábor – Takács Árpád: A Magyar Tudományos Akadémia tagjai a két világháború közötti magyar tudáselitben. I.

2020/2. (66.)

167–171.

R

Fazekas Csaba – Klestenitz Tibor

Mentőakció a „keresztény sajtóért” 1926-ban. (Zichy János levele Festetics Taszilónak)

2015/4. (48.)

44–54.

D

Fazekas Ibolya Diána

Friedrich Wilhelm Emmanuel von Ketteler politikai és egyházpolitikai nézetei és tevékenysége az I. Vatikáni Zsinat és a Kulturkampf ideje alatt

2012/3. (35.)

50-74.

K

Fazekas Ibolya Diána

Ld. még Galán-Fazekas Ibolya

 

 

 

Fazekas Júlia

A. Molnár Ferenc – Oszlánszki Éva: Szenci Molnár Albert zsoltárainak szöveghagyományozódásáról

2014/2. (42.)

128-131.

R

Fábián Borbála

„A jelenkor vészes napjaiban”. Dokumentumok a csanádi püspökség 1848/49-es történetéhez

2007/2. (16.)

213-214.

R

Fábián Borbála

Egy freskó értéke. Kontuly Béla levele a bajai Páduai Szent Antal templomban festett mennyezetképeiről

2011/1. (29.)

145-153.

D

Fábián Borbála

Korhecz Papp Zsuzsanna: Bécsi barokk mesterek művei a Vajdaságban

2016/2. (50.)

129-130.

R

Fábián Borbála

Miklós Péter: Az emlékezés világai. Művelődéstörténeti tanulmányok

2017/1. (53.)

126-127.

R

Fedeles Tamás

A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi személyzete (1354-1526)

2004/1. (9.)

73-86.

K

Fedeles Tamás

Egyházi kapcsolatok Pécs és Zágráb között

2005/2. (12.)

59-79.

K

Fedeles Tamás

Molnár Antal: A bátai apátság és népei a török korban

2007/1. (15.)

229-232.

R

Fedeles Tamás

Az idegen papokat ne engedjék misézni. Adalék az esztergomi egyházmegye késő középkori minőségbiztosításához

2019/4. (64.)

25–31.

K

Fejes János – Kőszeghy Miklós

Rajtunk a Vízözön – Egy ősi történet új funkcióban?

2012/1. (33)

25-45.

K

Fejérdy András

A katolikus egyház és a kommunizmus Kelet-Közép-Európában: elvi állásfoglalás, stratégia, taktika

2012/3. (35.)

108-112.

B

Fekete Csaba

Fundata est in 1537? Egy 18. századi omniarium tanúsága

2001/1. (3.)

61-67.

K

Fekete Csaba

Tótfalusi Kis Miklós felmentése

2002/1. (5.)

139-142.

D

Fekete Csaba

Pataki rektor adta – pataki lelkész adta könyv (1615)

2002/2. (6.)

105-109.

KL

Fekete Csaba

Néma úrvacsorázás, avagy „Vegye ön e bort!”

2003/2. (8.)

3-28.

T

Fekete Csaba

Az erdélyi Ágenda és az éneklés

2004/2. (10.)

81-93.

K

Fekete Csaba

Buzgóság. Borkó Julianna énekeskönyve

2004/2. (10.)

162-169.

R

Fekete Csaba

Ritus Caenae Dominicae -- borsodi imádságokkal (1713 – ante 1775)

2008/2. (18.)

3-25.

T

Fekete Csaba

Adalék a Lilium humilitatis elterjedéséhez

2008/3. (19.)

13-21.

K

Fekete Csaba

Fogadott fiúságra elpecsételtél. Adalék a Losonczi András-féle imádságok (1660-1663) hátteréhez és forrásaihoz

2008/4. (20.)

71-84.

K

Fekete Csaba

…még a fészekből leeső verébfiókára is… Adalék a Losonczi András-féle imádságok (1660–1662) hátteréhez és forrásaihoz

2009/4. (25.)

87-89.

K

Fekete József

A szervita rend története Makón

2007/2. (16.)

113-128.

K

Fekete Sándor

Állam és egyház az egyesült Európában (Budapest, 2004. szeptember 26-27.)

2004/2. (10.)

145-146.

B

Fekete Sándor

Dobszay János: Állam, egyházak Magyarországon, 1989-2004.

2005/1. (11.)

146-147.

R

Fekete Sándor

Gróf Apponyi Albert egyházpolitikai nézetei

2006/1. (13.)

152-157.

K

Feketéné Pál Enikő

Felekezetek, egyházpolitika, identitás / Konfesie, cirkevna politika, identita. Szerk.: Balogh Margit.

2008/4. (20.)

164-166.

R

Fogl Krisztián Sándor

A veszprémi egyházmegye alsópapságának fegyelmi ügyei, konfliktusai 1847–1849 között (Esettanulmányok)

2015/4. (48.)

3–19.

K

Forgó András

„... rediit tamen vacuus...” Egyházegyesítési kísérlet a 17. század utolsó évtizedében

2009/1. (21.)

72-99.

K

Forgó András

Görög szertartású püspökök a 18. század végi magyar országgyűlésen

2010/3. (27.)

26-47.

K

Forgó András

Véghseő Tamás: „...mint igaz egyházi ember...” A történelmi Munkácsi Egyházmegye görög katolikus egyházának létrejötte és 17. századi fejlődése.

2011/3. (31.)

81-86.

R

Forgó András – Tusor Péter

Mihalik Béla Vilmos: Papok, polgárok, konvertiták. Katolikus megújulás az egri egyházmegyében. (1670–1699)

2020/1. (65.)

147–150.

R

Földvári Sándor

A Kárpát-medence, a magyarság és Bizánc. Bizantinológiai konferencia

2012/4. (36.)

106-113.

B

Földváry Gergely

Egy vértelen vértanú életútja. Adalékok Pétery József váci püspök életéhez, különös tekintettel az 1956-os forradalomra

2018/2. (58.)

49–70.

K

Gaál Izabella

A nők szerepe a reformáció terjesztésében Magyarországon, különös tekintettel Debrecen városára

2006/1. (13.)

189-197.

KT

Galamb György

A Huszita biblia és a ferencesek. Megjegyzések az első magyar bibliafordítás kérdéséhez

2009/2. (22.)

3-12.

K

Galambosi Péter

Az egri püspökség kezdetei

2020/2. (66.)

3–20.

T

Galán-Fazekas Ibolya

Püspöki jelentések a bécsi udvarhoz 1804 és 1835 között. (Fischer István egri érsek jelentésének közlésével)

2018/3. (59.)

52–65.

D

Galán-Fazekas Ibolya

Ld. még Fazekas Ibolya Diána

 

 

 

Galo Vilmos

A Beretkei Református Árvaház története (1929–1944)

2012/2. (34)

29-51.

K

Gál-Mlakár Zsófia

A reformáció kezdetei Magyarországon

2008/1. (17.)

63-65.

B

Gál-Mlakár Zsófia

Őze Sándor: A határ és a határtalan. Identitáselemek vizsgálata a 16. századi magyar ütközőzóna népességénél.

2008/4. (20.)

157-160.

R

Gárdonyi Máté

Molnár Antal – Szabó Ferenc SJ: Bangha Béla SJ emlékezete

2012/2. (34)

94-96.

R

Gárdonyi Máté

Tengely Adrienn: A magyar egyházak a forradalmak korában

2012/3. (35.)

122-123.

R

Gárdonyi Máté

Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején. II.

2019/3. (63.)

139–142.

R

Gerencsér Péter

Kapuvár szerepe a gályarab prédikátorok bebörtönzésében

2019/4. (64.)

32–48.

K

Gergely Ferenc

A Jehova Tanúi vallási közösség és a pártállam viszonya (1950-1970)

2012/3. (35.)

95-107.

K

Gergely Jenő

Az izraelita felekezet és a zsidókérdés Magyarországon

2000/2. (2.)

3-15

T

Gesztelyi Hermina

Papp Kinga: Tollforgató Kálnokiak. Családi íráshasználat a 17–18. századi Erdélyben

2017/2. (54.)

134-137.

R

Gianone András

Cúthné Gyóni Eszter: „Nem harcolunk, de nem is búcsúzunk…”

2018/3. (59.)

145–147.

R

Godzsák Attila

A Szent Miklós Magyarországi Uniós Szövetség

2017/1. (53.)

21-41.

K

Godzsák Attila

A katolikus és református egyházak uniójának kérdésköre a Sárospataki Füzetek és a Sárospataki (Református) Lapok hasábjain a 19. században

2020/1. (65.)

63–84.

K

Goór Judit

Czellárné Csiba Judit: A helvetiai confessio első dunántúli püspöke.

2014/4. (44.)

143-146.

R

Gőzsy Zoltán

Riedel, Julia Anna: Bildungreform und geistliches Ordenswesen im Ungarn der Aufklärung.

2013/4. (40.)

127-131.

R

Gőzsy Zoltán

Szűz Mária segítségével. A turbéki Mária-kegyhely története

2017/3. (55.)

166–168.

R

Gőzsy Zoltán

Takács Gábor: Johann Michael Sailer. A centrum unitatis újrafelfedezője.

2018/3. (59.)

141–145.

R

Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs

Bahlcke, Joachim: Ungarischer Episcopat und österreichische Monarchie

2008/1. (17.)

70-75.

R

Gőzsy Zoltán

Ld. még Bánkuti Gábor – Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár

 

 

 

Gőzsy Zoltán

Ld. még Bánkuti Gábor – Csibi Norbert – Gőzsy Zoltán – Varga Szabolcs – Vértesi Lázár

 

 

 

Gróf Lajos

Reflexiók két miskolci konferenciához. Miskolc, 2004. november 3., november 23.

2005/1. (11.)

106-111.

B

Gyarmati Enikő

Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn. (1688-1690)

2011/4. (32.)

72-74.

R

Gyarmati György

Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején. III.

2019/3. (63.)

142–148.

R

Győri István

Calvin und Reformiertentum in Ungarn und Siebenbürgen.

2011/2. (30.)

102-105.

R

Gyulai Éva

A görömbölyi görögkatolikus egyház 1877. évi canonica visitatioja (1. rész)

2000/2. (2.)

110-134.

D

Gyulai Éva

A görömbölyi görögkatolikus egyház 1877. évi canonica visitatioja (2. rész)

2001/1. (3.)

157-172.

D

Gyulai Éva

„Hajtsd le, Uram, füleidet...” Két 17. századi könyörgés

2006/1. (13.)

58-87.

K

Gyulai Éva

A jezsuiták sárospataki Agonia-kongregációja a 17. században I.rész

2009/1. (21.)

3-31.

T

Gyulai Éva

A jezsuiták sárospataki Agonia-kongregációja a 17. században II.

2009/3. (23.)

3-20.

T

Hajdú Éva

Pap László és az Állami Egyházügyi Hivatal kapcsolata

2011/3. (31.)

58-61.

K

Hajdú Imre

Amikor a csalás is bocsánatos. Választások Sajóvámoson 1949-ben

2000/1. (1.)

156-160.

KL

Hajdú Vera

Makó Pál költői mintái és versalkotási módszere az Ad Amicum című elégiája alapján

2010/2. (26.)

33-58.

K

Hamerli Petra

Somorjai Ádám OSB – Zinner Tibor: A Szabadság térről Washingtonon át a Vatikánba – és vissza.

2016/4. (52.)

141-148.

R

Hamerli Petra

A Trianont követő „zűrzavar” Lorenzo Schioppa apostoli nuncius szemével (1920. október–december)

2017/2. (54.)

80-96.

K

Hamerli Petra

Tóth Tamás: A Pápai Magyar Intézet, Róma

2017/4. (56.)

153-156.

R

Hantos-Varga Mária

Émile Perreau-Saussine: Catholicisme et démocratie.

2011/3. (31.)

76-80.

R

Hantos-Varga Márta

Chenaux, Philippe: „L’ Humanisme intégral” (1936) de Jacques Maritain.

2011/4. (32.)

75-80.

R

Hantos-Varga Márta

A katolikus politika dilemmái Magyarországon 1945–46-ban

2014/2. (42.)

55-69.

K

Hantos-Varga Márta

A magyar katolicizmus és az „igazi demokrácia” 1945–46-ban

2015/1. (45.)

96-127.

K

Hantos-Varga Márta

Kísértő téveszme vagy kreatív megoldás? Katolikusok és baloldaliak összefogásának igénye az 1930-as évek elején Magyarországon és Franciaországban

2017/3. (55.)

97–123.

K

Harsányi Béla

A felvidéki és kárpátaljai egyetemes református egyház törvényalkotó munkája a két világháború között. A lévai és a pozsonyi zsinatok

2016/4. (52.)

56-83.

K

Harsányi Béla

Református belmissziói munka Kárpátalján a múlt század 20-as–30-as éveiben

2019/2. (62.)

74–102.

K

Harsányi Béla

A szlovák egyházmegye megalakításának kísérletei a Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerületben a két világháború között

2019/3. (63.)

84–101.

K

Havasi Virág

Keresztény új vallási és vallási megújulási mozgalmak Magyarországon 1945-től napjainkig

2018/4. (60.)

106–128.

KT

Hegyi Ádám

A gályarab lelkészek bejegyzései Johann Heinrich Fries (1639–1718) albumában: magyarországi diákok Bázelben és Zürichben 1677 és 1720 között

2010/1. (25.)

9-27.

K

Hegyi Ádám

„Mit mondasz mindezekre te vallást tsúfoló!” Id. Ercsei Dániel (1744–1809) és a hitvédő irodalom

2013/3. (39.)

22-35.

K

Hegyi Ádám

Környei István és Literáti József zürichi könyvvásárlásai

2015/2. (46.)

109-111.

OKA

Hermann István – Jakab Réka

A „vértelen” ellenreformáció

2019/2. (62.)

112–120.

B

Holló Péter

Egyházak és tolerancia Magyarországon

2008/1. (17.)

65-67.

B

Holló Péter

Milánói Ediktum 1700. – A keresztény egyházak öröksége és feladata a XXI. században

2014/1. (41.)

160-163.

B

Holló Péter

Fazekas Csaba – Jakab Attila – Petrás Éva – Szita Szabolcs: A Magyarországi Jehova Tanúi Egyház története a kezdetektől napjainkig

2017/4. (56.)

157-160.

R

Holló Péter

A Hetednapi Adventista Egyház és az Állami Egyházügyi Hivatal kapcsolata 1984-ben

2018/1. (57.)

102–114.

K

Hollósi Gábor

A debreceni Jog- és Államtudományi Kar Egyházjogi Tanszékének története (1914-1949)

2007/2. (16.)

100-112.

K

Holopcev Péter

Egyházügyi hangulat-jelentések 1951, 1953. Szerk.: Szabó Csaba

2001/1. (3.)

206-209.

R

Horn Ildikó

Új esztendőre köszöntő versek. Egy unitárius vers szerzőjének és datálásának kérdéséhez

2008/4. (20.)

85-102.

K

Hornyák Máté János

Egy katonai akció Pétery József váci püspök kiszabadításáért

2011/3. (31.)

62-66.

K

Hornyák Máté János

Ld. még Eperjesi Zoltán – Hornyák Máté János

 

 

 

Horváth Emőke

A Ferrarai Biblia és olvasói

2009/2. (22.)

34-44.

K

Horváth Gergely Krisztián

„Püspök urat is őrizetbe veszem” Források a veszprémi egyházmegye második világháborús veszteségeiről II

2019/4. (64.)

132–134.

R

Horváth Illés

Fedeles Tamás: „Isten nevében utazunk.” Zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorban.

2016/3. (51.)

116-121.

R

Horváth Illés

Szent László fejereklyetartói

2018/3. (59.)

3–20.

K

Horváth István

Egyháztörténeti konferenciák Pécsett

2005/2. (12.)

151-152.

B

Horváth István

Egyházi arcélek a Pécsi egyházmegyében

2007/1. (15.)

227.

B

Horváth Krisztina

Koncz Sándor gondolatai az állam és az egyház kapcsolatáról 1958 tavaszán

2003/1. (7.)

112-117.

D

Horváth Krisztina

A reformáció gondolatvilágának, üzeneteinek tükröződése Dr. Koncz Sándor életművében

2018/2. (58.)

71–91.

K

Horváth Terézia – Menyhárt Ágnes – Sági György

Magyarország és a római Szentszék. II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században

2018/1. (57.)

155–162.

R

Horváth Zita

A paraszti társadalom Magyarországon a 18. században és a Biblia

2009/2. (22.)

103-113.

K

Horváth Zita

Felekezeti viszonyok Sajószentpéteren a 18-19. században

2012/4. (36.)

58-69.

K

Hörcsik Rchárd

Kovács, Ábrahám: The History of the Free Church of Scotland's mission to the Jews and its impact on the Revival on the Reformed Church of Hungary

2009/1. (21.)

118-122.

R

Illés Kornélia

Ld. még Csécsei Gábor – Illés Kornélia – Kovács István

 

 

 

Inzsöl Richárd Péter OPraem

A Csornai Premontrei Kanonokrend belső élete a 19. század második felében

2004/2. (10.)

3-69.

T