Kezdőlap

20. évfolyam 3. szám
A. D.
MMXIX

Egyháztörténeti Szemle

 

Tartalom

Információ

Impresszum

Szerzőink 

 

Tartalom

 

Tanulmányok

 

A középkori pápai delegált bíróság nemzetközi és magyar kutatástörténete

Barabás Gábor

 

 

Közlemények

 

Öltözetek és ajándékok az andocsi Máriának 1731–1850 között

Knapp Éva

 

Az egykori máramarosi öt koronaváros népességének fejlődése és vallási szerkezetének változása a dualizmus korában (1869–1910)

Becske Pál-Zsolt

 

Zsidó vagy neológ felüliskolázottság? Iskolázottsági egyenlőtlenségek a magyarországi zsidóságon belül a dualista korszaktól a holokausztig

Bolgár Dániel

 

A szlovák egyházmegye megalakításának kísérletei a Szlovenszkói Tiszáninneni Református Egyházkerületben a két világháború között

Harsányi Béla

 

A hazai római katolikus hitoktatás története a Ratio Educationistól 1945-ig

Szabó Barbara

 

 

Summaries in English

 

The International and Hungarian Research History of the Medieval Papal Delegated Jurisdiction

Barabás, Gábor

 

Clothes and Gifts for Vigin Mary of Andocs from 1731 to 1850

Knapp, Éva

 

The Population Development and Changes in the Religious Structure of the Former Five Crown Cities in Máramaros in the age of Dualism (1869–1910)

Becske, Pál-Zsolt

 

Jewish or Neolog Educational Success? Educational Inequalities within Hungarian Jewry from the End of the Nineteenth Century to the Holocaust

Bolgár, Dániel

 

Attempts to Establish a Slovak Diocese in the Reformed Church at the District of Tiszáninnen in interwar Slovensko

Harsányi, Béla

 

Historical overview of Hungarian Roman Catholic Religious Education from Ratio Educationis to 1945

Szabó, Barbara

 

 

Beszámolók

 

Magyar történeti kutatások a Vatikánban a 20–21. század fordulóján. Beszélgetés Tusor Péterrel, az MTA-PPKE Fraknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport vezetőjével (készítette: Fazekas Csaba)

 

Az oktatás története az Egri egyházmegyében (ism.: Csorba Erzsébet)

 

 

Recenziók

 

A népénekek és gyülekezeti énekek a 17. századi Magyarországon. (ism.: Nagy Dávid)

 

Németalföld emlékei Magyarországon – magyar–holland kapcsolatok. (ism.: Szűcs Maja)

 

Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején. II. (ism.: Gárdonyi Máté)

 

Bencések Magyarországon a pártállami diktatúra idején. III. (ism.: Gyarmati György)