Absztraktkötet letöltése (pdf)

Doktorandusz konferencia absztraktkötetének letöltése (pdf)


Absztraktok szekciónként

Egészségföldrajz szekció

Bán Attila: A magyarországi telemedicina területiségének vizsgálata az egészségügyi szolgáltatók példáján

Boros Lajos - Pál Viktor: Az egészségügyi szakemberek elvándorlásának néhány földrajzi vonatkozása

Kóródi Tibor Zsolt: Statisztikai adatokon alapuló világleíró egészségföldrajzi vizsgálat

Konderák Judit - Uzzoli Annamária - Kóródi Tibor - Molnár Judit: A cukorbetegség földrajzi jellemzői Magyarországon


Etnikai földrajz szekció

Erőss Ágnes: Vitatott terek: etnikumok láthatósága Nagyvárad közterein

Balizs Dániel: Identitásvizsgálatok a történelmi Vas megye vegyes etnikumú településein

Tátrai Patrik: Magyarország etnikai szerkezetének változásai az ezredfordulót követően

Pap Norbert: Az iszlamizáció Kelet-Közép Európában

Kobolka István: Az átalakuló Nyugat-Balkán


Etnikumok, identitás, oktatás szekció

Kőszegi Margit - Bottlik Zsolt - Telbisz Tamás - Mari László: Ember és természet kapcsolatrendszerének vizsgálata a földrajztudományban

Homoki Erika: A földrajz tantárgy tartalma és oktatási helyzete hazánkban és további néhány országban

Kocsis Károly: Adalékok a geográfia jelen helyzetének megítéléséhez a Kárpát-Pannon-térség országaiban

Kovács Ferenc - Mezősi Gábor - Mucsi László: A Szegedi Tudományegyetem oktatási vonzáskörzetének értékelése földrajzi, földtudományi, környezettani képzések példáján

Trombitás Tímea: A szórványban élő vajdasági magyarok iskolaválasztási jellemzői


Éghajlattan 1. szekció

Jankó Ferenc: Fejezetek az éghajlatváltozás magyarországi tudománytörténetéből

Rusz Ottilia: Székelyföldi telek (éghajlati sajátosságok)

Pappné Vancsó Judit: Éghajlatváltozás és emberi alkalmazkodás a középkori meleg időszakban

Mika János: Szünetelő melegedés - kihívások és következtetések az IPCC jelentéseiben (2013-2014)

Varga György - Bradák Balázs - Cserháti Csaba - Kovács János - Szeberényi József - Újvári Gábor: Szaharai por a Kárpát-medencében


Éghajlattan 2. szekció

Jankó Ferenc: Éghajlatváltozás - tudás - internet

Gál-Szabó Lajos - Kovács Károly Zoltán: Termésátlagok vizsgálata szélsőséges éghajlati viszonyok esetén

Pappné Vancsó Judit: A zalai agrártársadalom klímaváltozással kapcsolatos attitűdje

Földi Zsuzsa - Uzzoli Annamária: Klímaadaptáció - Eredmények és tapasztalatok egy transznacionális projekt kapcsán

Kürti Lívia - Piskóti-Kovács Zsuzsa: Természeti veszélyek feltárása az Eger Energiarégió kutatási mintatérség területén


Felszínalaktan 1. szekció

Sümeghy Borbála - Kiss Tímea: A Maros hordalékkúp fejlődéstörténete a késő pleisztocén óta

Györgyövics Katalin - Kiss Tímea - Sipos György: Kelet-Belső-Somogy homokformáinak szemcseösszetétele, osztályozása és kora

Kis Éva - Balogh János - Szeberényi József - Viczián István - Prodán Tímea - Őrsi Anna: Globális környezetváltozások közép-európai és peremvidékei löszsorozatainak összehasonlító vizsgálata alapján

Nyári Diána - Knipl István - Rosta Szabolcs - Sipos György - Kiss Tímea: Az ember környezet-átalakító tevékenységének nyomai a Duna-Tisza köze félig kötött futóhomok területein


Felszínalaktan 2. szekció

Nagy Balázs - Mari László - Kovács József - Nemerkényi Zsombor - Heiling Zsolt: A magashegyi örökfagyot befolyásoló domborzati és klimatikus tényezők a Száraz-Andokban

Viczián István: Az Óbudai-sziget geomorfológiája és környezettörténete

Andrási Gábor - Kiss Tímea: Antropogén beavatkozások hatására bekövetkező egyensúlyvesztés a Dráván

Katona Orsolya - Sipos György: Mederközépi zátony georadar vizsgálata a Maros folyó apátfalvi szakaszán

Szeberényi József - Balogh János - Fábián Sz. Ákos - Józsa Sándor - Kis Éva - Varga György - Viczián István: Dunateraszok helyzete a Visegrádi-szorosban


Felszínalaktan 3. szekció

Balogh János - Jakab Gergely - Kis Éva - Prodán Tímea - Szalai Zoltán - Szeberényi József - Varga György - Viczián István: Mérnökgeomorfológiai kutatások az omlás és csuszamlásveszélyes dunai és balatoni magaspartok partfal-rehabilitációjában

Hernesz Péter - Kiss Tímea: Ártéri szintek és paleo-medrek az Alsó-Tisza mentén

Szabó Mária: Folyószabályozások és vízlépcsők - hidrogeográfiai változások következményei ártéren

Kis Éva - Balogh János - Szeberényi József - Viczián István - Prodán Tímea - Örsi Anna: Felszínmozgásos folyamatok vizsgálata a Tisza Mindszent környéki partfal szakaszain


Gazdaságföldrajz szekció

Dudás Gábor: A gazdasági válság és a MALÉV csőd hatása Budapest légi közlekedésére

Molnár Ernő: Egy monofunkciós iparváros megújulási kísérletei: Martfű a gazdasági diverzifikáció útján

Nagy Gábor - Nagy Erika: Marginalizálódó terek - marginalizálódó fogyasztók? A kereskedelem változó szabályozási környezetének térbeli-társadalmi következményei vidéki tereinkben

Tömöri Mihály: A magyarországi kiskereskedelem és fogyasztás új trendjeinek társadaomföldrajzi vizsgálata a válság tükrében

Egedy Tamás: Kreatív gazdaság Magyarországon a gazdaság válság időszakában


Idegenforgalom 1. szekció

Aubert Antal - Jónás-Berki Mónika - Pálfi Andrea - Papp Júlia - Katreiner Eszter:  Turisztikai térhasználat a városokban - attrakció- és látogatómenedzsment Pécsett

Heiling Zsolt: "Benne vagyunk-e a TV-ben?" Expedíció szervezés- Média szponzorok

Horváth Alpár: TDM-törekvések a székelyföldi Sóvidéken

Martyin Zita: Fürdővárosok fejlesztéseinek hatása a helyi társadalomra


Idegenforgalom 2. szekció

Somogyi Bence - Michalkó Gábor: A regisztrált láthatatlanok: a magyarországi vasúti közlekedésben résztvevő idős korúak utazási magatartásának vizsgálata

Siskáné Szilasi Beáta - Sansumné Molnár Judit: Egy régi-új mobilitási forma a turizmusban

Michalkó Gábor - Kulcsár Noémi - T. Nagy Judit - Balizs Dániel: A magyarországi VFR turisták szabadidős magatartásának térspecifikus sajátosságai

Majdánné Mohos Mária: Esettanulmány: A turizmus hatása egy szőlőműveléssel foglalkozó településre (Ábrahámhegy)


Közigazgatás és településföldrajz szekció

Balogh Péter: "Hangok" a perifériáról: EU regionális politikai elképzelések vándorlásai Brüsszel és Békés között

Kocziszky György: Fiskális inpulzusok területi hatásainak modellezése

Bajtalan Hunor: Forma vs. funkcionalitás: a 2013-as romániai terület-közigazgatási reform dilemmái

Fabula Szabolcs: A városi társadalmi sokszínűség, mint erőforrás - magyarországi szakpolitikák elemzése Budapest példáján


Közlekedésföldrajz szekció

Máthé Csongor: A motorizációs szint változásának hatásai Romániában

Majdán János: Természeti adottságok miatti speciális vasútépítések

Jéger Gábor: Közlekedésfejlesztési lehetőségek kistérségekben

Tiner Tibor: A közlekedésföldrajzi tényezők településfejlesztő hatásainak érvényesülése Szob példáján (Történeti vázlat mai tanulságokkal)


Megújuló energiák szekció

Szalontai Lajos: Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel

Mika János - Csabai Edina Kitti - Molnár Zsófia - Rázsi András - Tóth-Tarjányi Zsuzsanna - Wantuchné Dobi Ildikó: Nap- és szélenergia potenciál-becslés Eger térségében

Dávid Árpád - Fodor Rozália: Bányászathoz kapcsolódó felszínalaktani elemek egy megújuló természeti erőforrások hasznosíthatóságát vizsgáló modellrégióban

Pajtókné Tari Ilona - Ruszkai Csaba: Földrajzos válasz a fenntarthatóságra - az egri kutatási modellrégió


Népességföldrajz - vándorlás szekció

Juhász Rita: A kognitív térkép hatása a migráció helyszínének kiválasztására. Magyar hallgatók Németországban

Molnár Judit - Siskáné Szilasi Beáta - Mohos Mária - Dudás Gábor - Gál-Szabó Lajos: Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban

Illés Sándor: A válság hatása a bevándorlók cirkulációjára Magyarországon

Hegedűs Gábor - Lados Gábor:  A remigrációval kapcsolatos európai és magyarországi nemzeti politikák elemzése

Alpek B. Levente: A munkaerőpiaci-területi mobilitás vizsgálatának új dimenziói, kutatási módszerei és azok alkalmazása


Oktatásmódszertan szekció

Ütőné Visi Judit: Környezeti nevelés a NAT és a tanári KKK-k tükrében

Horváth Gergely - Csüllög Gábor: Tájföldrajzi terepgyakorlatok tapasztalatai

Kádár Anett - Farsang Andrea: Egyetemi hallgatók földrajzzal kapcsolatos tévképzeteinek összehasonlító elemzése

Hegedűs András: Miskolci hallgatók földrajzi térszemléletének fejlődése(?), avagy a térbeli tájékozódás fejlesztésének eredményessége

Ütőné Visi Judit: Topográfiai tartalmak a földrajz érettségiben


Regionális földrajz szekció

Elekes Tibor: A földrajzi tényezők szerepe a közigazgatás térbeli változásaiban

Bajtalan Hunor: "Regionális úri muri": a regionalizáció folyamata Romániában (1859-2013)

Wilhelm Zoltán: A regionális különbségek változásainak mérése Indiában 2001 és 2011 között

Szabó Balázs: Az új politikai irányzatok területi jellegzetességei a nagyvárosokban: Prága, Varsó és Budapest példáján

Vida György: Politikai törésvonalak a magyar társadalomban a 2014-es országgyűlési választások alapján


Talajtan 1. szekció

Farsang Andrea - Bartus Máté - Barta Károly - Lázár Enikő: Csernozjom talajok klíma-stressz és defláció-érzékenységnek értékelése a szerkezeti állapot alakulásával összefüggésben

Bartus Máté - Farsang A. - Szatmári J. - Barta K.: Talajfelszínek defláció érzékenységének vizsgálata egy dél-alföldi mintaterületeken

Pásztor László - Laborczi Annamária - Takács Katalin - Szatmári Gábor - Dobos Endre - Bakacsi Zsófia - Szabó József - Illés Gábor: Térkép alapú talajtani adatigények kielégítése új, illetve megújított cél-specifikus digitális talajtérképek és térbeli talajinformációk előállításával

Michéli Erika: A hazai talajosztályozás megújításának módszerei, eredményei

Szalai Zoltán - Kiss Klaudia - Ringer Marianna - Horváth-Szabó Kata - Németh Tibor - Jakab Gergely: Redox- és kémhatásviszonyok dinamikájának megoszlása a magterületek és a szegélyek között (vizes élőhelyek tájmozaikjaiban)


Talajtan 2. szekció

Dobos Endre - Kovács Károly - Vadnai Péter - Bertóti Diána Pixel méretű talajtani heterogenitás - pixel alapú talajtani adatbázisok validációja

Kürti Lívia - Dobos Anna: Talajtani vizsgálatok az Agria-innorégió területén

Kovács Károly Zoltán - Gál-Szabó Lajos: A talajtérképes-genetikus (100 pontos) földminősítés digitális adatigénye

Jakab Gergely - Szabó Judit - Kovács József - Mészáros Erzsébet - Centeri Csaba - Szabó Boglárka - Szalai Zoltán: A talajerózió hatása a szénkörforgalomra

Mezősi Gábor - Bata Teodóra - Blanka Viktória: A talajerózió mértékének változása a modellezett klímaadatok függvényében Magyarországon


Tájföldrajz 1. szekció

Kertész Ádám - Őrsi Anna: A tájdegradációra való érzékenység meghatározása indexek alkalmazásával

Őrsi Anna: A Geodiverzitást veszélyeztető tájdegradációs folyamatok értékelése magyarországi példák alapján

Sütő László: Antropológiai geomorfológiai bolygatottság a Kelet-borsodi-szénmedencében, tekintettel a bányászatra

Rózsa Péter - Sütő László - Dobány Zoltán - Novák tibor József - Incze József: Antropogén tájak összehasonlító elemzése - esettanulmányok BAZ megyéből

Csüllög Gábor - Tamás László - Horváth Gergely: A bányászati tájterhelés vizsgálata


Tájföldrajz 2. szekció

Csorba Péter: Hazai próbálkozások a tájvédelem pozícióinak erősítésére

Dóka Richárd: A felszínborítási stabilitás és a felszínborítási változások elemzésének jelentősége a tájvédelmi és tájrendezési szempontú tájértékelésben

Szilassi Péter - Bata Teodóra - Szabó Sz. - Molnár Zs. - Czúcz B.: A tájmintázat és a növényzet természetessége közötti kapcsolat elemzése Magyarország példáján

Ladányi Zsuzsanna - Blanka Viktória - Rakonczai János - Mezősi Gábor: A klímaváltozás és a vegetáció kapcsolatának vizsgálata térinformatikai módszerekkel

Telbisz Tamás - Imecs Zoltán - Mari László - Bottlik Zsolt: Természeti és társadalmi tényezők kapcsolata az Erdélyi szigethegység területén


Térinformatika szekció

Ladányi Richárd: Térinformatikai járattervezés

Kiss Levente: Új biomassza erőmű - és kiszolgáló ültetvények - helyének meghatározása térinformatikai módszerekkel az InnoEnergy KIC keretében

Utasi Zoltán: Az Eger - Energiarégió Projekt térinformatikai vonatkozásai

Piskóti-Kovács Zsuzsa: A bűnözés területi eloszlásának vizsgálata térinformatikai környezetben

Vágó János: Árvízi logisztikai modell fejlesztése a Bódva vízgyűjtőjén


Település- és népességföldrajz szekció

Vasárus Gábor László: Külterületek a városfejlődés árnyékában

Velkey Gábor: A közszolgáltatások szervezése marginalizálódó térségekben

Csomós György: Magyarország gazdasági központjainak rangsorolása és klasszifikációja (1992-2012)

Hégely Péter: A hazai büntetés-végrehajtás és a szabadulók társadalmi reintegrációjának földrajzi összefüggései

Pirisi Gábor: Felismerés, ignorálás, csodavárás? A demográfiai hanyatlás problémájának megjelenése a hazai kisvárosokban


Területfejlesztés szekció

G. Fekete Éva: Helyi termékek a helyi gazdaságfejlesztésben

Pénzes János: A területi elmaradottság kifejezésének lehetőségei

Patkós Csaba - Kovács Enikő: LEADER térségek intézményegyesülése Európában és Magyarországon

H. Kovács Judit - Stunya Edina - Veresné Somosi Mariann: Szegregáció kezelésének lehetőségei Miskolcon

Tímár Judit: Társadalmi - területi marginalizáció, állami függőségek újratermelése perifériák lakóinak napi gyakorlataiban


Vízföldrajz szekció

Fejes Ildikó - Farsang Andrea - M.Tóth Tivadar: A talaj- talajvíz rendszer komplex értékelése városi környezetben: hidrodinamikai trendek és geokémiai folyamatok

Takács Katalin - Pásztor László - Bozán Csaba - Körösparti János - Bakacsi Zsófia - Szabó József - Laborczi Annamária: Hidrológiai szélsőségek térképezésének lehetőségei regresszió krigeléssel - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye belvíz kockázati térképe

Rakonczai János - Fehér Zsolt: A talajvíz-változások új szempontú értékelése az Alföldön

Gábris Gyula: Az Alföld vízrajzának posztglaciális változásai


Város- és településföldrajz 1. szekció

Benedek József: Posztszocialista városfejlődés Romániában. Kolzsvár mint "Főnix-város"?

Trócsányi András: Urbanizáció vagy deruralizáció? Gondolatok az elmúlt negyed század várossá nyilvánításának tükrében

Kovács Zoltán: A településközi kapcsolatok változása Magyarországon az ingázási adatok tükrében

Bajmócy Péter: A szuburbanizáció két évtizede Magyarországon


Város- és településföldrajz 2. szekció

Gyenizse Péter - Bodnár Zita: A természeti adottságok hatása néhány vidéki nagyvárosunk alaprajz-terjeszkedésére

Kozma Gábor: A sportlétesítmények szerepe a városfejlesztésben: a debreceni Nagyerdei Stadion példája

Tóth Géza - Nagy Zoltán: Agglomerációk, településegyüttesek a hazai térszerkezetben. Főbb tendenciák a legfrissebb lehatárolás eredményei tükrében

Kocziszky György - Veresné Somosi Mariann - H. Kovács Judit: Regionális szervezetek teljesítménymérési és értékelési sajátosságai

Nagy Gyula: A vörösiszap-katasztrófa ingatlanpiacra gyakorolt hatásának környezeti igazságosság szempontú vizsgálata