Geográfus mesterszak (MSc)

A mesterképzési szak megnevezése: geográfus mesterszak
Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
Szakképzettség: okleveles geográfus
Képzési terület: természettudomány
A képzési idő félévekben: 4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120
Idegennyelv-ismeret követelményei: A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú, nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van.

Indított specializáció: geoinformatika (mintatanterv)

A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

Célunk olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi összefüggések megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására.
Az országos geográfus képzés céljaihoz hasonlóan képzésünk korunk társadalmi-gazdasági kihívásainak, a helyi és regionális intézményrendszer megerősödésével összefüggő feladatoknak kíván megfelelni. A Miskolcon végzett, alapvetően térinformatikai beállítottságú geográfusok olyan problémamegoldó, térlátásra és térbeli gondolkodásra képes szakemberek, akik ismerik és alkalmazzák a földrajzi környezet kölcsönhatásait, annak sajátosságait; a kutatásban és a gyakorlatban egyaránt alkalmasak az összetett szemléletű táj-, környezet-, természetvédelmi és gazdálkodási szempontok, a gyakorlati település-, illetve területfejlesztési, tájépítészeti elképzelések, valamint az államigazgatási és vállalkozói döntések előkészítésére, meghozatalára; képesek továbbá az önállóan gyűjtött adatokat adatbázisba rendezni, illetve geoinformatikai alapon rendszerezni, elemzeni, megjeleníteni.

A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

A mesterképzési szakon végzettek képesek:

A mesterképzési szakon végzettek szakmai adottságai, készségei, attitűdjei:

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

- természettudományos ismeretek (10 kredit): matematika, geomatematika, fizika, kémia, biológia (ökológia), geodézia;

- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, szociológia, menedzsment, európai uniós ismeretek;

- szakmai ismeretek (45 kredit): geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia, talajföldrajz, népesség- és településföldrajz, általános gazdasági földrajz, regionális földrajz (Európa, Magyarország), geoinformatika.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 45 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.