P U B L I C A T I O N E S
 UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS
 SECTIO PHILOSOPHICA
 
 HU ISSN 1219-543X
 
 2009 – TOMUS XIV. – FASCICULUS 2.
 
 T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés
 
 Süttő Szilárd: Idegen kereskedőkből magyar hadvezérek (Ozorai Pipo és a Tallóci fivérek a magyar medievisztikában)7letöltés
 Bilkei Irén: Adatok Zala megye Mátyás-kori történetéhez 23letöltés
 Gyulai Éva: Mátyás-emblémák a 16–17. századi emblémás könyvekben41letöltés
 Gál-Mlakár Zsófia: Verancsics Antal korának humanista hálózatában. Vázlat egy kapcsolati háló modellezéséhez 115letöltés
 Rausch Petra: „Igy kele az kincses Buda az Szolimán terek császár kezé-ben” – Verancsics Antal tanulmánya Buda ostromáról és elfog-lalásáról (1541)145letöltés
 Kasza Péter: A szó elszáll. Az írás megmarad? Brodarics István levélírói tevékenységéről193letöltés
 Ekler Péter: „Grammaticam Latinam phrasi continua scriptam inter-rogandi sale condire voluit.” Quintilianus, Valla, Erasmus és Linacre egy Priscianus-kompendiumban (1537)217letöltés
 Maczák Ibolya: István a koronát, Mátyás a palástot. Hunyadi Mátyás mint szent király Telek József prédikációiban235letöltés
 S. Sárdi Margit: Petrőczy Kata Szidónia imádsága szebeni fogságában243letöltés
 Pajorin Klára: Hunyadi Mátyás és Bonfini barátja, Prospero Caffarelli253letöltés
 Juhász János: Adalékok Lackner Kristóf szellemi műveltségéhez263letöltés
 Horváth Júlia Borbála: A reneszánsz emberek és a XXI. századi nők287letöltés
 Csukovits Enikő (szerk.): Mátyás és a humanizmus. Budapest, Osiris, 2008. (Recenzió.)295letöltés
 Szerzőinknek303letöltés