"Studia Iurisprudentiae Doctorandorum Miskolciensium. Miskolci Doktoranduszok Jogtudományi Tanulmányai" eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzékei:

1/1.

 1. dr. Asztalos Zsófia: A dokumentumokhoz való hozzáférés joga az Európai Unióban
 2. dr. Babják Ildikó: Bemutatóra szóló értékpapírok a frank-római magánokirati világban
 3. dr. Bajánházy István: Az állami adásvétel Liviusnál
 4. dr. Bányai Krisztina: A sztrájkhoz való jog, mint munkavállalói jogosítvány történeti fejlődése Magyarországon
 5. dr. Zsalbasuren Batzandan: Közigazgatási (közjogi) bíráskodás Indiában
 6. M. Collot Pierre-Alain : Analyse comparée de la protection des droits de l’Homme par les juridictions constitutionnelles hongroise et française
 7. dr. Csáky Krisztián: Az értékpapírokkal kapcsolatos szabályok az 1875. évi Kereskedelmi Törvényben
 8. dr. Csécsy Andrea: A szerződésszegés szabályozása az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló1980. évi bécsi egyezményben
 9. dr. Egedi Anita: A kábítószerrel visszaéléssel kapcsolatos egyes alkotmányjogi kérdések
 10. dr. Fogarassy Edit: A normatív – jogi – felelősség kialakulása és differenciálódása
 11. dr. Fónagy Sándor: Nemzetközi fizetésképtelenségi jog
 12. dr. Földy Krisztina Lilla: Az arányosság elve a közösségi jogban
 13. dr. Katalin Gyulai: Die Entwicklungsgeschichte der Bayerischen Strafgesetzgebung 1813-1861 und das letzte bayerische Strafgesetzbuch von 1861
 14. dr. Hajdu Ágnes: A foglakoztatási diszkrimináció a magyar jogban a munkaerő szabad áramlása kapcsán
 15. dr. Hallók Tamás: Népszavazás és alkotmánymódosítás
 16. dr. Harsági Viktória: Elektronikus aláírás az Amerikai Egyesült Államokban
 17. dr. Hegyi Szabolcs: Az autoritás-probléma történeti vázlata
 18. dr. Helmeczi András: A betéti részvénytársaságok kialakulásának első állomásai, különös tekintettel a francia és a német fejlődési útra (az 1870-es ADHGB-ig)
 19. dr. Herpai Annamária: Az alapelvek szerepe az európai és a magyar polgári jogi kodifikációban

1/2.

 1. dr. Kiss Anna: Az ügyészség alkotmányjogi helyzete
 2. dr. Kiss Zsófia: Variációk a nem vagyoni kártérítés témájára a külföldi jogokban
 3. dr. K. Remport Péter: A fúzió szabályozása a holland társasági jogban”
 4. Łuszcz Viktor: La franchise industrielle et le droit europeen de la concurrence
 5. Elloulou Maged Mustafa: Az iszlám alapvető elvei és tanításai
 6. dr. Mező István: Áttekintés az információszabadság kialakulásáról és hazai fejlődéséről
 7. dr. Miskolci László: Az Európai Unió költségvetésének jogi védelme
 8. dr. Molnár István János: Francia Kanada államszervezete és jogrendszere a kanadai föderáció létrejöttét megelőzően
 9. dr. Petkó Mihály: A felhasználási szerződések, mint a szerzői művek jogi keretei
 10. dr. Pusztahelyi Réka: Az ingatlan-nyilvántartás közhitelessége
 11. Ritter Ildikó: A joghatékonyság érvényesülése kábítószer-bűncselekmények esetén
 12. dr. Sipos Ágnes: A jegybanki függetlenség a Magyar Nemzeti Bank példáján keresztül
 13. dr. Sós Gabriella: A fogyasztóvédelem fejlődése az Európai Unióban
 14. dr. Szabó Krisztián: Az I. magyar Büntető Perrendtartás kodifikációjának előzményei Személyi jellegű bizonyítási eszközök a Bp.-ben
 15. Szendi Attila: Ingatlanjogi ügyletek Veszprémben a XIX. század közepén
 16. dr. Takács Tibor: A francia Code civil „építői”
 17. dr. Varga Norbert: A távollét intézménye a magyar állampolgársági jog történetében, különös tekintettel az első állampolgársági törvényre (1879:L. tc.)


2/1.

 1. dr. Angyal ZoltánA gazdasági és monetáris unió és Magyarország
 2. dr. Asztalos Zsófia: A petíciós jog az európai unióban
 3. dr. Bajánházy István: A választási rendszer Rómában
 4. dr. Bányai Krisztina: A munkabalesetekért való felelősség a munkavédelem tükrében
 5. dr. Baranyi Tamás: Negatív környezeti termékjelölések
 6. dr. Bezzegh Tibor: Gondolatok a termékforma és a szerzői jog kapcsolatáról
 7. dr. Csáki Gyula Balázs: Fogalmi adalékok a regionalizmus meghatározásához
 8. dr. Dobos József: Gondolatok a pártfogó felügyeletről
 9. dr. Egedi Anita: Az egészségügyi ellátás a bv-ben és a nemzetközi elvárások, különös tekintettel a kábítószerfüggő fogvatartottakra
 10. dr. Elek Balázs: Jogértelmezési kérdések a felszámolás eredményének meghiúsításával járó csődbűntett miatt indult büntetőeljárások kapcsán
 11. dr. Katalin Görög: E-government and Information Technology as administrative simplification methods in the European Union
 12. dr. Katalin Gyulai: Bürger Europas? Über die Entstehung der Unionsbürgerschaft und deren Inhalt auf die Staatsangehörigen der EU Mitgliedstaaten
 13. dr. Hallók Tamás: Képviselet és választás John Stuart Mill „A képviseleti kormány” című művében
 14. dr. Helmeczi András: Az Európai Unió társasági jogi jogalkotásának helyzete az egyes irányelvek tükrében
 15. dr. Herpai Annamária: A szerződési jogi harmonizáció körül zajló vita az Európai Unióban
 16. dr. Koppányi Szabolcs: Az Európai Unió releváns belvízi hajózási szabályozása
 17. dr. Kovács Tamás: A nemzetközi büntetőbíráskodás fejlődése a XX. század első felében
 18. dr. Kujbus Mária: Az európai közösség munkajoga
 19. dr. Lux Anita: A végrehajtási eljárás, mint három jogág kapcsolódási pontja

2/2.

 1. Elloulou Maged Mustafa: A nő helyzete az iszlámban
 2. dr. Mező István: Információs szabadságjogok A magyar alkotmánybíróság gyakorlatában
 3. dr. Molnár Judit: Jogalap nélküli gazdagodás a római jogban
 4. dr. Nádas György: Az 1951. évi Munka Törvénykönyve Az első munkajogi kódex Magyarországon
 5. dr. Nádasné dr. Rab Henriett: Fenntartható fejlődés, vagy gyökeres fordulat?– Kérdések a magyar egészségügy reformja kapcsán
 6. dr. Rákosi Tibor: Somogy vármegye főispáni helytartójának tevékenysége
 7. dr. Rápolthy Katalin: Alapelvek és célok a katasztrófavédelemben
 8. dr. K. Remport Péter: BW. Boek 2. „1. Cím Általános meghatározások” A jogi személyek (Rechtspersonen) bemutatása és komparatív analízise
 9. dr. Sipos Ágnes: Az 1924. évi V. – a Magyar Nemzeti Bank létesítéséről és szabadalmáról szóló – törvénycikk kialakulásának és tartalmának elemzése
 10. dr. Sós Gabriella Mónika : A fogyasztóvédelem intézményrendszere az Európai Unióban
 11. dr. Szabó Krisztián: A bizonyításelmélet egyes kérdései
 12. dr. Ádám Szászi: Legislation in the field of justice and home affairs in hungary
 13. dr. Szikszai Ottó: A kormány, mint a közigazgatás csúcsszerve
 14. dr. Tóth Balázs: A kommunikatív cselekvés elmélete és jelentősége a gyakorlati filozófia szempontjából
 15. dr. Edit Ujvári: Kompetenzgrundlagen der Gemeinschaftsorgane auf dem Gebiet des Vertragsrecht
 16. Utriné dr. Bartha Zsuzsanna: A közigazgatás korszerűsítésének legújabb programjai, különös tekintettel a minőség biztosításának kérdéseire
 17. dr. Váradi Szabolcs: A franchise rendszerek jellemzői, megjelenési formái – az üzleti franchise a gyakorlatban
 18. dr. Varga Nelli: A pénzügyi lízing a küszöbön álló Ptk. kodifikáció tükrében
 19. dr. Varga Norbert: Az állampolgárság elvesztése az 1879:L. tc. alapján
 20. dr. Vásár Szilvia: A mezővárosi pénzügyi igazgatás racionalizációja a török kori Magyarországon


3.

 1. dr. Babják Ildikó: A kereskedelemi tevékenység szabályozása a száli és ripuári frankok népjogában
 2. dr. Barzó Tímea: A működtetési jog (praxisjog) alapvető sajátosságainak összefoglaló elemzése
 3. dr. Fakó Edit: Diverzió a magyar büntetőeljárásban
 4. dr. FridélyÁgnes: A fogyasztói jogérvényesítés: a fogyasztóvédelem eszköze?
 5. dr. Gedeon Magdolna: A cirkuszi játékok rendezésével kapcsolatos közjogi szabályok a köztársaságkori Rómában
 6. dr. Harsági Viktória: Az ügyvédi és közjegyzői hivatás gyakorlásának szabályozása, lehetőségei és korlátai az Európai Unió tagállamaiban
 7. dr. Horváth Krisztina: Az élet és testi épség védelme Közép- és Kelet-Európában az Emberi Jogok Európai Egyezménye tükrében
 8. dr. Kardos Sándor: Az 1912. évi XXXIII. tc. a Magyar Királyi Honvédség katonai bűnvádi perrendtartásáról
 9. dr. Koncz Ibolya Katalin: Adalékok a boszorkányperek eljárási kérdéséhez a Heves és Külső-Szolnok megyei peririatok nyomán
 10. dr. Molnár Valéria: Az adózás rendjéről szóló törvény gyakorlata napjainkban
 11. dr. Petkó Mihály: A szerzői jogi szabályozás története
 12. dr. Rácz Zoltán: A munkajogi vitarendezési eljárásokról
 13. dr. Sántha Ferenc: Az 1843. évi büntető anyagi jogi javaslat
 14. dr. Sáry Pál: A lex Cornelia de maiestate
 15. Siposné dr. Bíró Noémi: A közösségi foglalkoztatáspolitika négy pillére közül a „foglalkoztathatóság” pillérébe illeszthető foglalkoztatáspolitikai eszközök Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban
 16. JUDr. Erik Štenpien: A magyar nemesi vármegye hatásköre
 17. Szendi Attila: Adalékok a 18-19. századi magánjogi kultúránk nyelvi elemeihez
 18. dr. Takács Tibor: A Code Civil magyarázata
 19. dr. Tóth Hilda: Az egészségbiztosítás és balesetbiztosítás korszerűsítésének problematikájához
 20. dr. Törő Emese: A gazdasági munkajog és a közszolgálati jog egymáshoz való viszonya


4/1.

 1. dr. Bányai Krisztina: A magán-munkaközvetítés és a munkaerő-kölcsönzés jogintézményéről a vonatkozó szabálysértési tényállások tükrében
 2. Utriné dr. Bartha Zsuzsanna: A közigazgatási munka hatékonyságának, eredményességének növeléséről az állam és igazgatás című folyóiratban az 1950-es és 1960-as években megjelent tanulmányok tanulságai
 3. dr. Bíró Gyula: Az új szabálysértési jogszabályok alkalmazásának tapasztalatai
 4. dr. Csécsy Andrea: A kontraktuális kárfelelősség jogintézményének fejlődése a római jogtól napjainkig
 5. dr. Dobos József: A megszégyenítő és becstelenítő büntetések a régi hazai jogban
 6. dr. Egedi Anita: Kábítószer és büntetőjogi szabályozás EU-ban és az egyes tagállamokban
 7. dr. Elek Balázs: A tanúk és vádlottak kihallgatásának egyes pszichológiai és jogi kérdései
 8. dr. Fónagy Sándor: Javaslatok az új csődtörvény megalkotásához – a beszámítás jogintézménye
 9. dr. Katalin Görög: Administrative simplification in France
 10. dr. Katalin Gyulai: Die Freizügigkeit und das Aufenthaltsrecht der Unionsbürger nach Art. 18 EGV
 11. dr. Hajdú Ágnes: A munkaerőáramlás szabályozásának alapvázlata a magyar illetve az európai jogrendszer viszonylatában
 12. dr. K. Remport Péter: „Eltérések és hasonlóságok…” a Holland Polgári Törvénykönyv 2. Könyv, 2. Címének, az egyesületekre vonatkozó szabályai, összevetve a magyar jogi szabályozással
 13. dr. Kiss Katalin: A büntethetőségi akadályok hazai szabályozásának történeti fejlődése
 14. dr. Kis László:A bizonyítási rendszerek fejlődése a magyar büntetőeljárási jogban a XIX. század végéig
 15. dr. Kovács Tamás: A nemzetközi viták bírói típusú rendezése a Nemzetek Szövetsége keretén belül: az Állandó Nemzetközi Bíróság
 16. Elloulou Maged Mustafa: A „dzsihad” az iszlámban
 17. dr. Molnár Judit: Nem peres eljárások a római jogban, különös tekintettel az interdictumokra


4/2.

 1. dr. Nádas György: A munkabalesetekkel kapcsolatos kárfelelősség problematikája
 2. dr. Nagy Attila: A vadászati jog fejlődése Magyarországon a kezdetektől 1996-ig
 3. dr. Nádasné dr. Rab Henriett: A társadalombiztosítás fejlődésének intézménytörténete
 4. dr. Rákosi Tibor: A csődjog fejlődése a 19. századi Magyarországon, különös tekintettel az 1881. évi XVII. törvénycikkre
 5. dr. Sipos Ágnes: Kereskedelmi bankok privatizációja és a tulajdoni viszonyokra vonatkozó jogi szabályozás horvát, cseh, szlovák, észt és magyar példa alapján
 6. dr. Szabó Krisztián: Az Európai Unió Eljárási Jogsegélyegyezménye
 7. dr. Szabó Tamás: The competency of the hungarian economic competition office and the competition office of the eu after joining the eu and the anticipated changes to the structure of the hungarian economic competition office
 8. dr. Szászi Ádám: A menedékjog fejlődése az Európai Unióban
 9. dr. Téglásy Péter: Az állatszavatosság jogi szabályozásának történeti vázlata
 10. dr. Váradi Szabolcs: A franchise megállapodások mentesítésének intézmény- és feltételrendszere a közösségi jogban; a 2790/99. rendelet
 11. dr. Varga Nelli: A szerződésszegés kérdésköre a lízingszerződésnél
 12. dr. Vasady Loránt Zsolt: A mai polgári-rekodifikációs viszonyaink között is helyét kereső jogintézmény, a jogalap nélküli gazdagodás holland jogtörténeti gyökerei
 13. dr. Vásár Szilvia: Az autonóm alföldi mezővárosok és kapcsolataik a többi országrésszel a hódoltság korában
 14. dr. Vincze Andrea: A közrend szerepe és jelentősége a nemzetközi magánjogban


5/1.

 1. dr. Bartha Zsuzsanna: A tanácsi munka továbbfejlesztéséről az állam és igazgatás című folyóiratban az 1970-es években megjelent tanulmányok tanulságai
 2. dr. Bartkó Róbert: Az európai unió terrorizmus elleni politkája 2001. Szeptember 11-ét követően
 3. dr. Csáky Krisztián: Stratégiai válaszok a magyar pénzügyi szektor Európai Uniós csatlakozását követően felmerülő kérdésekre
 4. dr. Egedi Anita: Fight against drug on international level
 5. dr. Egerszegi Gábor: Különleges jogállású népcsoportok, menekültügy és telepítéspolitika a középkori Magyarországon
 6. dr. Elek Balázs: Bizonyítási kérdések a pénzmosás bűntette kapcsán
 7. Farkas Johanna: Az evés- és testképzavar megjelenése különböző pszichiátriai megbetegedésekben
 8. dr. Fézer Tamás: A nem vagyoni kártérítés megítélése a külföldi jogalkotásban és jogalkalmazásban
 9. dr. Garamvölgyi Orsolya: Az európai egységeszme története
 10. dr. Görömbei Róbert: Deák ferenc a büntetőjogi szankciórendszerről, figyelemmel az 1843. Évi törvényjavaslatra
 11. dr. Hallók Tamás: Választási bűncselekmények a reformkoról napjainkig
 12. dr. Hudák Anita: Emberi jogok az európai integrációban
 13. dr. Kirs Eszter: A nemzetközi büntető bíráskodás története a második világháborút megelőzően
 14. dr. Kis László: A titkos bűnügyi felderítés szabályai a magánélet sérthetetlenségéhez való jog szempontjából
 15. dr. Kiss Katalin: Törvényben meghatározott egyéb ok, mint büntethetőségi akadály
 16. dr. Kujbus Mária: A vállalatfelvásárlás közösségi jogi szabályozása (a 13. irányelv- tervezet alapvető rendelkezéseinek bemutatása)
 17. Elloulou Maged Mustafa: A hodoud jog az iszlámban
 18. dr. Makó Péter: A szerződési szabadság „alkotmányos” jogának korlátai a közszolgáltatási szerződéseknél


5/2.

 1. dr. Menyhárt Szabolcs: A magyar állami nyugdíjrendszer története 1867-1945-ig
 2. dr. Mező István: Az informaciószabadsag és a computerprogramok Szerzői jogi védelme
 3. dr. Molnár Judit: A mediációról egy uniós Zöld Könyv kapcsán
 4. dr. Nagy Adrienn: Külföldi elemek a Plósz – féle Polgári Perrendtartásban (1911. évi I. tc.)
 5. dr. Nemcsik Orsolya: A közjegyzőség történelmi gyökerei, a latin-közjegyzőség kialakulása
 6. dr. Petrasovszky Anna: A királyi jogállás a Mohács előtti Magyarországon Istvánffy Miklós: De rebus Ungaricis Libri XXXIV című történeti művének tükrében (I./2.)
 7. dr. Rab Henriett: Új dimenziók az Európai Szociális Charta fejlődésében
 8. dr. Szabó Eszter: A közös kulturális örökség védelme az Európai Unióban
 9. dr. Szabó Krisztián: A véleménynyilvánítás szabadságának büntetőjogi korlátai és a kapcsolódó bizonyítási kérdések
 10. dr. Szászi Ádám: Külföldiek jogszerű munkavállalása, jövedelemszerzése magyarországon
 11. dr. Szemesi Sándor:A diszkriminációmentesség a magyar alkotmányban
 12. dr. Szikszai Ottó: Merre keressük a (köz)igazgatás és a bíráskodás gyökereit?
 13. dr. Szilágyi János Ede: A magyarországi telekkönyv és a földkataszter (állami földnyilvántartás) viszonya a közhitelesség tükrében
 14. Tari Ferenc: Az EU jogforrásai a jelenlegi rendszerben és az Alkotmány tervezetének tükrében
 15. dr. Tisza Tamás: Jogorvoslatok és történeti fejlődésük az 1879-81. Évi jogszabályokon alapuló kihágási eljárási rendszerben
 16. dr. Tóth Balázs: Az alkotmányos jogállam egyes intézményeinek értelme: Joguralom, Demokrácia, Alkotmányosság, Alkotmánybíráskodás
 17. dr. Tóth Katalin: A nemzetközi környezetjog fejlődéstörténetének jelentősebb állomásai
 18. dr. Varga Nelli: A megbízási szerződés fejlődése a római jogtól napjainkig
 19. dr. Varga Norbert: Az 1843-as büntető anyagi javaslat létrehozása és büntetési rendszere
 20. dr. Vincze Andrea: Választottbíráskodás az icsid keretein belül Az ICSID fejlődéstörténete és szervezete


6/1.

 1. dr. Árva Zsuzsanna: A választási rendszerek arányossága, különös tekintettel az arányosság számításának módozataira
 2. dr. Bajánházy István: Szemelvények a római büntetőeljárás köréből
 3. dr. Bartkó Róbert: A terrorizmus fogalmának bővülése az ENSZ egyezményi rendszerének tükrében
 4. Birkás Antal: Luther a világi felsőségről és a kormányzásról
 5. dr. Buda Zsuzsanna: A közvetett adók szabályozása a Római Szerződés és az Európai Bíróság a Római Szerződés vonatkozó cikkeihez kapcsolódó esetjoga alapján
 6. dr. Csécsy Andrea: A teljesítés szabályozása az Európai Szerződés Jogi Alapelvekben
 7. dr. Egedi Anita: Ittas vagy bódult állapotban történő járművezetés az Európai Unió országaiban
 8. dr. Elek Balázs: Certain tasks of evidence in connection with money laundering crimes
 9. Farkas Johanna: Az egyházjog történeti fejlődése a ius antiquum korában a forrásanyagok tükrében
 10. dr. Fézer Tamás: Az alkotmánybíróság szerepe a nem vagyoni érdekek védelmének kialakításában
 11. dr. Görömbei Róbert: A közigazgatási szankciórendszer fejlődésének tendenciái
 12. dr. Hallók Tamás: A kötelező szavazásról
 13. dr. Hudák Anita: A közösségek pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelmére született jogi dokumentumok áttekintése
 14. dr. Kirs Eszter: Elegendő volt-e két év a békéltetés megvalósítására Kelet-Timorban?
 15. dr. Kis László: Az európai büntetőjog vázlata az európaiunió alkotmánytervezete tükrében
 16. Elloulou Maged Mustafa: Az arab nemzet, illetve az arabok és a tudatlanság korának jellemzése
 17. dr. Menyhárt Szabolcs: Liberalizmus és a szociális eszme
 18. dr. Mező István: Az információkhoz való hozzáférés a Német Szövetségi Parlament vizsgálóbizottságaiban


 6/2.
 1. dr. Molnár Judit: A magyar fizetési meghagyásos eljárás története az 1952. évi III. törvény hatálybalépéséig
 2. dr. Nagy Adrienn: Az alkotmányban deklarált jogorvoslathoz való jog és a közigazgatási perek összefüggései
 3. dr. Nagy Péter: Az Európai Unió ügynökségei
 4. dr. Nemcsik Orsolya: Adóharmonizáció az Európai Unióban Az általános szabályok és harmonizációs irányvonalak áttekintése
 5. dr. Pusztahelyi Réka: Az elvekről Dworkin elmélete nyomában
 6. dr. Sipos Ágnes: A Sveriges Riksbank a kezdetektől napjainkig (1668-2004) – a jegybanki fejlődés svéd modellje –
 7. dr. Szabó Annamária Eszter: Fejezetek a magyar műemlékvédelem történetéből
 8. dr. Szabó Krisztián: Some issues of witness testimony
 9. dr. Szabó Szilárd: Magyarország és Ausztria közötti közjogi viszony értelmezése a korabeli magyar szakirodalomban az 1867. évi XII. törvény alapján
 10. dr. Szikora Veronika: Az osztrák polgári jogi társaság alapítása, szervezete és jogviszonyai
 11. dr. Szilágyi János Ede: A SAPARD Hivatal tapasztalatai a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal szervezésének tükrében
 12. dr. Tisza Tamás: A szabálysértési határozatok sértettel való közlésének adatvédelmi problémái
 13. Utriné Dr. Bartha Zsuzsanna: Az államigazgatási munka továbbfejlesztéséről (különös tekintettel a tanácsi munkára) az állam és igazgatás című folyóiratban az 1980-as években megjelent tanulmányok tanulságai
 14. dr. Váradi Szabolcs : A franchise helye a szerződések rendszerében; franchise fogalom-koncepciók
 15. dr. Varga Nelli: A lízingszerződés sorsa az új német fizetésképtelenségi eljárásban
 16. dr. Norbert Varga: The Most Important Regulations of the Citizenship Law in the Late 18th and the 19th Centuries in France
 17. dr. Vásár Szilvia: Egy török kori oppidum sajátosságai – földtulajdon viszonyok és a mezővárosi autonómia kiteljesedése, majd a magyar befolyás megerősödése
 18. dr. Vincze Zoltán Ákos: A lovagrendek történetének diplomáciai vonatkozásai
  7/1.

    1. dr. Árva Zsuzsanna: A szabálysértési jog fejlődése a jogintézmény létrejöttétől az első kódex megalkotásáig
    2. dr. Bartha Zsuzsanna: A közigazgatás korszerűsítésének tendenciái a Magyar Közigazgatás című folyóirat '90-es         években megjelent cikkei alapján
    3. dr. Bartkó Róbert: A terrorizmus aktuális kriminológiai kérdései
    4. dr. Buda Zsuzsanna: Az Alkotmány adóztatással kapcsolatos rendelkezéseinek vizsgálata az Alkotmánybíróság             határozatain keresztül
    5. Jörg Dauernheim: Die Geschichte der Konkurs- und Insolvenzordnung
        Vom römischen Recht zur Insolvenzordnung in Deutschland
    6. dr. Fézer Tamás: Az erkölcsi károk megtérítésének európai és magyar fejlődéstörténete
    7. dr. Garamvölgyi Orsolya: A terrorizmus és az univerzális joghatóság kérdése
    8. dr. Gilányi Eszter: Női jogok az ENSZ rendszerében
    9. dr. Halász Zsolt: Az Európai Unió mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási rendszere
   10. dr. Herpai Gábor: A magyar szerzői jogi törvény alakulása az INFOSOC-irányelvnek való megfelelés                            követelményének következtében
   11. dr. Hudák Anita: Az EU alkotmányszerződése és a bűnügyekben való igazságügyi együttműködés
   12. dr. Jakab Nóra: A fogyatékkal élők foglalkoztatásának jellemzői az Európai Unióban és Magyarországon
   13. dr. Kirs Eszter: A Sierra Leone-e konfliktus háborús bűnöseinek felelősségre vonása és a békéltetés folyamata
   14. dr. Kiss Tibor: A munkaviszonyban alkotott szerzői művek a magyar jogrenszerben
   15. dr. Lukács Krisztina: Fogva tartás Magyarországon - a hatályos hazai szabályozás és az Egyesült Nemzetek                  Szervezetének elvárásai   
   16. dr. Makó Péter: A közszolgáltatások jogának fejlődése Magyarországon 1930-tól a rendszerváltást követő                    magánosításig
   17. dr. Mészáros Andrea: A Nemzeti Parlamentekkel Való Kapcsolattartásért Felelős Igazgatóság az Európai                        Parlamentben
   18. dr. Molnár Judit: Fizetési meghagyás a munkaügyi jogviták elintézése során
   19. dr. Nagy Adrienn: Bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése az Európai Unió tagállamai között

  7/2.

    1. dr. Nagy Andrea: A pozitív diszkrimináció intézménye
    2. dr. Nagy Anita: A tárgyalás mellőzése és a bíróság elé állítás, mint eljárást gyorsító külön eljárások történeti                 fejlődése
    3. dr. Nemcsik Orsolya: Prevenció a közjegyzői eljárásban - avagy közjegyzők a pénzmosás ellen
    4. dr. Nyilas Anna: A polgári perek időtényezőjének vizsgálata
    5. dr. Raisz Anikó: Örök béke avagy az egységes Európa gondolata a XVII-XVIII. század francia jogi gondolkodói             körében
    6. dr. Román Róbert: A kényszervállakozásokról
    7. dr. Skurek Rita: Az Európai Bizottság, és az EK Szerződés 226. (169.) cikkelye szerinti eljárás
    8. dr. Szabó Annamária Eszter: Protection of Cultural Heritage within the UNESCO
    9. dr. Szabó Szilárd: Az 1879. évi VIII. törvény megalkotása
   10. dr. Szilágyi János Ede: A magyar agrárszabályozás helye az európai mezőgazdasági üzemekre vonatkozó                 jogalkotási tendenciák tükrében (XIX. századtól napjainkig)
   11. dr. Szuchy Róbert: Briand-terv. Egy új, egységes Európáról alkotott elképzelés és annak továbbélése
   12. dr. Tisza Tamás: A jogorvoslatok alakulása a szabálysértési eljárásban az 1968. évi I. törvénytől az 1999. évi             LXIX. törvényig
   13. dr. M. Tóth Balázs: Ladenson Hart-kritikájáról
   14. dr. Emese Újvári: Die Beziehung zwischen der Bürgerschaft und der Zession
   15. dr. Varga Nelli: Ingatlanlízing
   16. dr. Varga Zoltán: A nyugdíjbiztosítás kialakulása és fejlődési állomásai Magyarországon a XX. század első                  felében
   17. dr. Vasady Loránt Zsolt: A jogalap nélküli gazdagodás és érvénytelenség relációjában - változások előtt áll                  kötelmi jogunk általános része
   18. dr. Veszprémi Bernadett: Szemelvények a köztisztviselők büntetőjogi felelősségének köréből
   19. dr. Vincze Zoltán Ákos: A spanyol nemzetközi jogi iskola

 8.

    1. dr. Bartkó Róbert: A terrorizmus elleni küzdelem jogi és adminisztratív eszközei az Európai Unióban II. (Áttekintés         a 2001-es terrortámadástól egészen napjainkig II. rész)
    2. dr. Bohátka Zsófia: Az Európai Közösségek Bíróságának joggyakorlata a közösségi jog megsértése által a                    magánszemélyeknek okozott kárral kapcsolatban
    3. dr. Ficsor Krisztina: A "helyes válasz" problémája és a jog argumentatív karaktere
    4. dr. Garamvölgyi Orsolya: Non-International Armed Conflicts and the War Against Terrorism, or the Situation in             Chechnya
    5. dr. Herpai Gábor: Die Anpassung des ungarischen Gesetzes über das Urheberrecht an die Vorgaben der                     EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
    6. dr. Hidasi Viktória: Precedenshasználat a kontinensről nézve
    7. dr. Horváth Zsófia: A gyógyszerreklámok hazai szabályozása
    8. dr. Jakab Nóra: Gondolatok a fenntartható fejlődés és a foglalkoztatás kapcsolatáról
    9. dr. Jánosi Andrea: "Túl sokat dolgozunk?" avagy a munkaidő irányelv
    10. dr. Juhász Ágnes: Szabályozás és végrehajtás a regionális politika területén
    11. dr. Klebercz Nóra: Commitment decissions in the European Commission's practice
    12. dr. Lukács Krisztina: Kártalanítás az ártatlanul elszenvedett kényszerintézkedésekért és büntetésekért
    13. dr. Nagy Erzsébet: A német tisztességtelen versenyjog gyökeres átalakítása az UCP irányelv miatt?
    14. dr. Nyilas Anna: Time management of civil procedures in European countries
    15. Oláhné dr. Szirota Szilvia: A fiatalkorúak bíróságának megteremtéséhez vezető út
    16. dr. Pápai-Tarr Ágnes: A büntetőeljárás alternatívái a francia jogban
    17. dr. Raisz Anikó: A büntető eljárásjog egyes emberi jogi aspektusai
    18. dr. Román Róbert: Munkaidő-szabályozás az Európai Unióban - figyelemmel a magyar individuális munkajog               rendelkezéseire -
    19. dr. Soltész Kinga: Az Európai Unió versenypolitikájának reformja, a reformfolyamat eredményei 2004. május              1-je után, valamint hatásuk Magyarország és a többi tagállam jogalkotására
    20. dr. Szabó Annamária Eszter: A Tokaj-hegyaljai borvidék, mint a Világörökség része
    21. dr. Szilágyi JÁnos Ede: A Büntető Törvénykönyv 288. és 314. §-a az agrártámogatások vonatkozásában v
    22. dr. Szuchy Róbert: Études des principales décisions de la Commission rendue en application du Règlement                    Concentration n. 139-2004 de janvier 2004
    23. dr. Tisza Tamás: Jogállami garanciák a szabálysértési eljárásban
    24. Utriné dr. Bartha Zsuzsanna: Hatékonyság és minőség napjaink közigazgatásában a magyar közigazgatás című          folyóiratban 2000 óta megjelent cikkek alapján
    25. dr. Varga Zoltán: Új magyar nyugdíjreform küszöbén
    26. dr. Vasady Loránt Zsolt: Jogelméleti felvetések a jogalap nélküli gazdagodás generalitásával összefüggésben
    27. dr. Vattay Éva: Az Európai Bizottság, mint testületi szervként működő közigazgatási szerv

9.

    1. Betlejné dr. Skurek Rita: Az Európai Bizottság hatásköre
    2. dr. Bezzegh Tibor: A formatervezési minta jogi fogamának fejlődése
    3. dr. Bőhm Judit: A verseny jelenléte a villamosenergia-piacon a 2003/54/EK irányelv rendelkezései tükrében
    4. dr. Farkas Krisztina: A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői eljárás, annak egy éves gyakorlati tapasztalatai,         és továbblépési lehetősége
    5. dr. Ficsor Krisztina: A jogelmélet és a konceptuális (szemantikai) elméletek összefüggései
    6. dr. Gyurán Ildikó: A mezőgazdasági támogatási eljárások bírósági felülvizsgálata
    7. dr. Hidasi Viktória: Közösségelvű identitás és annak normatív következményei
    8. dr. Horváth Zsófia: A timeshare irányelv jogharmonizációja
    9. dr. Jakab Nóra: A méltányoságként felfogott igazságosság
    10. dr. Jánosi Andrea: Közbiztonság, közrend és közegészség, avagy a szabad mozgás korlátozásának lehetséges             indokai
    11. dr. Juhász Ágnes: A szubszidiaritás elvének értelmezése és ellenőrzése az európai közösségben
    12. dr. Kirs Eszter: A büntetőjogi felelősségrevonás békéltetési folyamatban betöltött szerepe, különös tekintettel a             Nemzetközi Büntetőbíróságra
    13. dr. Lehotai Veronika: Az első zsidótörvény jogtörténeti vonatkozásai
    14. dr. Markó Szörény: Az angol társasági jog fejlődése és az auditori intézmény kialakulása
    15. dr. Nagy Erzsébet: Eigenpreisvergleich und Internet - bietet das Netz gute Möglichkeiten für den  Eigenpreis-
            vergleich? -
    16. Némethné dr. Kocsis Melinda: A fizetési meghagyásos eljárás szabályozásának története
    17. dr. Palicz Róbert: Közjog és globalizáció - különös tekintettel a common law és a római-germána jogcsaládok                 közeledésére
    18. dr. Raisz Anikó: A gyülekedés szabadságának egyes aspektusai Franciaország vonatkozásában, különös
            tekintettel az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatára
    19. dr. Soltész Kinga: A nemzetközi adóverseny és a fejlődő országok
    20. dr. Szabó Annamária Eszter: A Veszélyeztetett Világörökségi Helyszínek védelmének nemzetközi szabályai                 (különös tekintettel a magyar helyszíneket fenyegető problémákra)
    21. dr. Szalóki Kitti: Környezetünk büntetőjogi védelmének fejlődése
    22. dr. Székely György László: A közvetlenség elvének szerepe a büntetőeljárásban
    23. dr. Szilágyi János Ede: A bor közös piacszervezetének kialakulása és fejlődése, valamint a magyar integráció
    24. dr. Teschmayer Gábor: Az Osztrák-Magyar Monarchia konzulátusai tengerentúli területeken - a dél-afrikai
         osztrák-magyar konzulátusok történetéből
    25. dr. Turkovics István: A jogorvoslati joggal kapcsolatos Alkotmánybírósági határozatok
    26. dr. Varga Zoltán: A nyugdíjrendszer átalakításának kérdései a XXI. századi Magyarországon
    27. dr. Vásár Szilvia: Mezővárosok adózása a török felé

10.

    1.   dr. Csorba Emese: Die Entwicklungsgeschichte der Europäischen Aktiengesellschaft
    2.  dr. Farkas Krisztina: Az Európa Tanács büntető ügyekben folytatott mediációra vonatkozó ajánlásának                         alkalmazása a tagállamokban és annak hatékonyabb végrehajtását szolgáló irányelve
    3.   dr. Görög Katalin: Bürokrácia csökkentési eszközök
    4.   dr. Gyurán Ildikó: A közösségi csalás elleni védekezés
    5.   
dr. Halász Zsolt: Az EU költségvetés alapelveinek hatása a költségvetés működése
    6.   dr. Hidasi Viktória: Kommunitárius válaszok a károsult nélküli bűncselekményekre
    7.   dr. Kárpáti Orsolya: Adatvédelemről általában; Adatvédelem az elektronikus anyakönyvben
    8.   dr. Kazuska Melinda: A választási rendszer fejlődése Magyarországon 1945 és 1985 között
    9.   
dr. Mélypataki Gábor: A munkajogi adatvédelem aktuális kérdései
    10.  dr. Palicz Róbert: A föderalizmus szerepe a globális ius commune kialakításában
    11.  dr. Rácz Orsolya: Az európai (közösségi) munkajogról
    12.  dr. Rácz Rita: A Lisszaboni Szerződés nemzeti parlamentekre vonatkozó rendelkezései
    13.  
dr. Stipta Zsuzsa: A felsőoktatáshoz való jog az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében
    14.  dr. Szabó Ágnes: Növénynemesítői vélemények a növényfajták állami elismeréséről és oltalmáról
    15. dr. Szalóki Kitti: Környezetvédelem az Alkotmányban
    16. dr. Székely György László: Törések az officialitás elvén: gondolatok a magánindítvány szerepéről és kettős jogi             természetéről
    17. dr. Tárczy Edit Zsuzsanna: Társasági jog - az Amerikai Egyesült Államok, Magyarország és az Európai Unió                   szabályainak tükrében
    18. dr. Veszprémi Bernadett: A közszolgálat felelősségi rendszerének fejlődése az 1800-as évek végén

    19. dr. Zámbó Katalin: Internationale Humanitäre Hilfe 

11.
 

    1.  dr. Bíró István: Gróf Keglevich Miklós pere
    2.   dr. Bokros Andrea: A helyi építményadó működésének problémái
    3.  dr. Fülöp György: A magyar tanügy-igazgatási jog létrehozása és szakigazgatási szervezetrendszerének                       kialakítása a dualizmus korában
    4.   dr. Görög Katalin: Impact assessment in the European Union with special focus on the evaluation of the impacts of        the Seveso III Directive draft on the control of major-accident hazards involving dangerous substances
    5.   dr. Kardos András: Bálnavadászat az antarktiszon, avagy környezetvédelmi ügyek a nemzetközi bíróság előtt

    6. dr. Kárpáti Orsolya: Az ókori Egyiptom közigazgatása

    7.  dr. Kazuska Melinda: A gyermekbűnözés aktuális kérdései
    8.  
dr. Kovács Ádám Gábor: Pénzügyi reformok a gyógyszertámogatási – rendszerben
    9. dr. Lakatos Máté: A mayar csendőrség története és szervezete
    10. dr. Lubóczki Katalin: A tulajdonhoz való jog alkotmányjogi alapjai
  
 11. dr. Marinkás György: A Tóásó-akták, avagy emberi jogi kérdések az amerikaközi rendszerben
    12. dr. Mélypataki Gábor: A visszaélés és vesztegetés alapjai a közszolgálatban – a korrupció, hivatali korrupció és             egyes korrupciós bűncselekmények közös vonásai
    13. dr. Mihályi Petra: Gondolatok a borok jövedéki adó szabályozásáról az Európai Unióban
    14.  dr. Stipta Zsuzsa: A biomassza mint megújuló energia nemzetközi és hazai jogszabályi háttere
    15. dr. Szabó Ágnes: Hungarikumok, avagy a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek oltalmának lehetőségei
    16. dr. Szabó Balázs: Steps forward to the future of the e-goverment in the Europian Union
    17. dr. Tárczy Edit Zsuzsanna: Távközlési, hírközlési szabályok az Európai Unióban, valamint az Internetes                        reklámtevékenységre és az Internetes szolgáltatók felelősségére vonatkozó szabályok az egyes államokban
    18. dr. Tóth Nikolett Ágnes: A szabad munkavállalás az EU sportjogában
    19.   dr. Trunkos Anita: Mediáció a polgári eljárásban
    20. dr. Turkovics István: A jogorvoslathoz való jog az Alkotmányban
    21. dr. Varga Zoltán: Die Finanzen der Rentenversicherung im Rechtsvergleich zwischen Deutschland und Österreich
    22. dr. Vinnai Edina: A jogalkalmazás elmélete és gyakorlata

12.
 

    1. Bátyi Emese: A hallgatói szerződés alkotmányos megítélése
    2. dr. Béres Attila: A büntetlenség huszonkét éve: kudarcok és ambíciók Hisséne Habré felelősségre vonása ügyében
    3. dr. Bodnár Norbert: A "jóléti állam" egyes elméleti kérdései
    4. dr. Bokros Andrea: Az önkormányzati külső forrásbevonás szabályozásának fejlődéstörténete
    5. Dr. Farkas Ákos - dr. Jánosi Andrea: A bizonyítás kérdései a határokon átnyúló bűncselekmények                                 vonatkozásában az Európai Unióban
    6. dr. Fülöp György: A középiskolai fegyelmi eljárások szabályozástörténetének vázlata
    7. Dr. Jacsó Judit - dr. Udvarhelyi Bence: Az Európai Unió büntetőpolitikája a pénzmosás elleni fellépés tükrében
    8. dr. Jámbor Adrienn: A "veszélyes eb" fogalmának változásai (a magyar jogban)
    9. dr. Kardos András: A környezetvédelem, illetve a környezethez való jog megjelenése és fejlődése az európai             államok alkotmányaiban, különös tekintettel a magyar alkotmányjogi szabályozásra
   10. Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin - dr. Bíró István: A 19. századi büntetőeljárás egyes kérdései                     Wesselényi Miklós erdélyi pere kapcsán
   11. dr. Kovács Ádám Gábor: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár jogállása és szervezete
   12. dr. Kovács Ágnes: A Dunakeszi láp védett jellege megálapításának problematikája
   13. dr. Marinkás György: Két világ között: az erőszakos eltűnések és a hozzájuk kapcsolódó ítélkezési gyakorlat              elemzése, különös tekintettel az Emberi Jogok Amerikaközi Bíróságára
   14. dr. Molnár Dalma: Gondolatok a formálódó Európai Igazságszolgáltatási Térségről
   15. Dr. Paulovics Anita - Bátyi Emese: A tudományos minősítés rendszere Magyarországon 1945-től az első önálló              felsőoktatási törvény elfogadásáig
   16. Dr. Prugberger Tamás - dr. Szabó Ágnes: Szükséges-e a szaporítóanyagokat minősíteni? Kihívások és                          aktualitások egy új uniós rendelet tervezetével kapcsolatban
   17. dr. Szabó Szandra Kinga: Tanulmány a magyar régiók brüsszeli képviseleti irodáiról
   18. dr. Szilágyi Szabolcs: A biomassza erő- és fűtőművek engedélyezési eljárása és a környezetre gyakorolt hatásuk
   19. dr. Teschmayer Gábor: "Valódi vihar vagy felesleges hullámkeltés?" Gondolatok a konzuli bíráskodás                         szabályozásáról szóló 1891. évi XXXI. tc. képviselőházi vitájáról
   20. dr. Tóth Nikolett Ágnes: A tisztességtelen verseny tilalma
   21. dr. Trunkos Anita Krisztina: A végrehajtás megszüntetési és korlátozási per
   22. dr. Udvarhelyi Bence: Pénzmosás elleni küzdelem az Európai Unióban
   23. dr. Vaktor Orsolya: Thoughts about the criminology background of juvenile delinquency
   24. Dr. Váradi Erika - dr. Gilányi Eszter: A családon belüli erőszak és a magyar szabályozási törekvések
   25. Dr. Váradi Erika - dr. Kerekes Viktória: A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények egyes kriminológiai             kérdései
   26. dr. Váradi Szabolcs: Die Rechtslage des Franchisenehmers im deutschen Handelsrecht - der Schutz des                      Franchisenehmers -
   27. dr. Zsiros Annamária: A gyermek, mint az alapjogok alanya

13.

1. dr. Bányai Krisztina: A zsebszerződésekről a jogi környezet változásainak tükrében
2. Bátyi Emese: A tudományos minősítés a rendszerváltástól napjainkig

3. dr. Bokros Andrea: A pénzügyi büntetőjog fejlődési tendenciái az adócsalás tényállásától a költségvetési csalásig
4. dr. Hornyák Zsófia: Az elővásárlási jog megítélése, mint a tulajdonjog lehetséges korlátozása az alkotmánybíróság       szemszögéből
5. dr. Jámbor Adrienn: Az állatvédelemben részt vevő szervek
6. dr. Kiss Patrik: A korrupciós bűncselekmények szabályozásának fejlődési irányvonalai a magyar büntetőjogban,             különös tekintettel a nemzetközi standardok érvényesülésére
7. dr. Klemm Dávid: A Visegrádi Együttműködés országainak alkotmánybíróságai
8. dr. Kovács Ágnes: A bányászat sajátos építményeinek engedélyezési eljárása
9. dr. Lakatos Máté: Szemelvények az alternatív vitarendezés egyes formáinak adójogi alkalmazásának témaköréből,       különös tekintettel egyes angolszász államokra
10. dr. Lövei Bernadet: A közlekedés története a kezdetektől a II. világháborút követő helyreállításokig
11. dr. Marinkás György: A Csendes-óceáni térségben és Ázsiában élő őslakos népek helyzetének áttekintő elemzése
12. dr. Molnár Dalma: Egy újabb lépéssel közelebb az Európai Ügyészség felé
13. Dr. Nagy Anita – dr. Dobos Ádám György: Feltételes szabadságra bocsátás
14. dr. Pohubi Máté: A tulajdonhoz való jog alkotmánybírósági gyakorlata az 1949. évi XX. törvény viszonylatában
15. dr. Prieger Adrienn: Emberi jogok Szíriában és a 2012-s szíriai alkotmánymódosítás
16. dr. Reiterer Zoltán: Megjegyzések az állam szerepéről
17. dr. Rónai Orsolya: Egy lépésre az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez való csatlakozástól…
18. dr. Sápi Edit: A szerzői jogi védelem alkotmányos alapjai, avagy van-e szerzői jogi védelem az Alaptörvényben
19. dr. Szabó Szandra Kinga: A strukturális alapok ellen elkövetett közösségi csalás
20. dr. Tóth Barbara: A család és a házasság fogalma az alapjogok tükrében
21. dr. Török Erzsébet: A betegjogi képviselő
22. dr. Trunkos Anita Krisztina: A könnyű műanyag hordtasakok elleni uniós fellépésről
23. dr. Udvarhelyi Bence: Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek büntetőjogi védelme
24. dr. Zsiros Annamária: Az anyakönyvezés múltja, jelene, jövője Magyarországon

14.

 1. dr. Balogh Nikoletta – Dr. Szilágyi János Ede: Környezeti ügyek az ügyészség büntetőjogi szakágának
     gyakorlatában

 2.  Bátyi Emese – Dr. Paulovics Anita: Tudománymetria és tudománypolitika
 3. dr. Bíró István – Dr. Koncz Ibolya Katalin: Politikai igazságszolgáltatás: a magyar népbíróságok
 4. dr. Bokros Andrea - Dr. Nagy Zoltán: A talajterhelési díj vizsgálata a környezeti adózás rendszerében
 5. dr. Cseh Gergely – Dr. Torma András: Az elektronikus közigazgatás kialakulásának Európai Uniós állomásai
 6. dr. Dobos József – Dr. Erdős Éva: Gondolatok az adózás legfontosabb szankcióiról
 7. RA Karl-Heinz Gimmler – Dr. Magdolna Gedeon: Präambeln in komplexen wirtschaftsrechtlichen Langzeitverträgen,     am Beispiel von Transportrahmen- und Logistikverträgen Rechtslage und Gestaltungsmöglichkeiten nach deutschem     Recht und teilweise nach österreichischem Recht
 8. dr. Hornyák Zsófia – Dr. Csák Csilla: Igényérvényesítés lehetőségei és határai a mezőgazdasági földforgalom             körében – bírósági keretek
 9. dr. Jámbor Adrienn – Dr. Paulovics Anita: A társállatokkal kapcsolatos rendelkezések a büntetőjogban
10. Juhász Andrea – Dr. Torma András: A közszolgálati etika jogharmonizációja
11. Kovács Zsuzsanna - Dr. Koncz Ibolya Katalin: A köztörvényhatóságok rendezéséről szóló törvény országgyűlési         vitájának viszgálata jogtörténeti aspektusból
12. dr. Lakatos Máté - Dr. Nagy Zoltán: A gépjárművekhez kapcsolódó egyes környezetvédelmi adók hazai és dán         szabályozásának összehasonlító elemzése
13. dr. Mélypataki Gábor – Dr. Prugberger Tamás: A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének jogelméleti     kérdései
14. dr. Mihályi Petra - Dr. Nagy Zoltán: Az üzemanyagok jövedéki adója környezetvédelmi aspektusból
15. dr. Prieger Adrienn - Dr. Mátyás Imre: Szíria, gazdag múlt, szegény jövő?
16. dr. Rácz Orsolya – Dr. Prugberger Tamás: Néhány gondolat a munkaügyi bíráskodás jövőjéről
17. dr. Sápi Edit – Dr. Bíró György: Az átruházás szerepe a polgári jogban, különös tekintettel a jogintézmény szerzői     jogi vonatkozására
18.
dr. Tóth Barbara – Dr. Wopera Zsuzsa: A kevesebb néha több? - avagy a kettős állampolgárság problematikája a     határon átnyúló családjogi ügyekben
19. dr. Udvarhelyi Bence – Dr. Jacsó Judit: pénzmosás alapcselekményi körének változása, különös tekintettel az              adócsalás problematikájára

 
15/1.

 1. Dr. Zsuzsanna Árva: Experiences of the adminitrative supervision of local auhorites' activities
2. Dr. Barta Judit: Munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott építészeti műszaki tervekre vonatkozó szerzői jogi szabályok
3. Dr. Barzó  Tímea: A közszerzeményi rendszer sajátosságai a századforduló házassági vagyonjogában
4. Csemáné Dr. Váradi ERika: A megértéstől a megbocsátásig
5. Dr. Egedi Anita: A kommunikációs képességeikben sérült egyének vallomástételének korlátai a common law jogrendszerben
6. Dr. Elek Balázs: A jog és a nyelvészet egyes összefüggései a büntetőeljárásban
7. Dr. Fodor László: A szén-dioxid geológiai tárolásának szabályai Németországban
8. Dr. Görög Katalin: Közigazgatás-egyszerűsítés, különös tekintettel Vietnamra
9. Dr. Hallók Tamás: A választási részvételt befolyásoló alkotmányjogi tényezők
10. Dr. Jacsó Judit: Neueste Tendenzen der Bekämpfung der Steuerhinterziehung in der Europäischen Union
11. Dr. Jakab Nóra: Sérülékeny csoport a német munkajogi szabályozásban - a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásának német modellje
12. Dr. Jánosi Andrea: Bűnüldözési célú adatkezelés lehetőségei és korlátai az Európai Unióban
13. Dr. Juhász Ágnes: A novációról
14. Dr. Kis László: A bűnüldözői provokáció megítélése az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában

15/2.

1. Dr. Kiss Anna - dr. Tilki Katalin: Megelőző intézkedések a 21. századi környezeti hatásokkal szemben
2. Dr. Madai Sándor: A rendészeti közszolgáltatások finanszírozásáról
3. Dr. Molnár Judit: A fizetési meghagyás postai és végrehajtói kézbesítése - érvek és ellenérvek
4. Dr. Nagy Anita: A büntetés-végrehajtási bíró intézménye az új Bv. Kódexben
5. Dr. Nagy László Tibor: Sporthuliganizmus és sportrendészet
6. Dr. Pallo József: Új szabálysértési törvény - változó szemlélet
7. Dr. Pápai-Tarr Ágnes: A büntetéskiszabás rögös útjain
8. Dr. Petkó Mihály: Szellemi alkotás létrehozására irányuló vállalkozási szerződések szabályozásának sajátosságai a     hatályos Polgári Törvénykönyvben
9. Dr. Petrasovszky Anna: Kanti eszmék megjelenése a természetjog magyarországi oktatásában
10. Dr. Pusztahelyi Réka: Elbirtoklás - elévülés - telekkönyvi elbirtoklás
11. Dr. Rácz Zoltán: A munkavállalói részvétel és a munkavállalói képviselet összefüggései
12. Dr. Ferenc Sántha: The Crime of Genocide and Subjective Elements of the Crime in Hungarian Criminal Law
13.Dr. Szathmáry Béla: Novák István (1914-2006) egyházjogi tevékenysége
14. Dr. Tárczy Edit Zsuzsanna: Tapasztalatok és tervek - tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok
15. Dr. Turkovics István: Adalékok az ügyféli felelősség kérdésköréhez
16. Dr. Varga Zoltán: A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségről
17. Dr. Windt Szandra: Az illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekményekről hazánkban

16.

1. dr. Béres Nóra: Az ICC joggyakorlatának kezdeti kihívásai: A darfúri helyzet a nemzetközi büntetőbírói fórum előtt
2. dr. Bokros Andrea: Az alkotmányjogi panasz helye és szerepe a helyi adóztatás jogorvoslati rendszerében
3.  dr. Czékmann Zsolt: Az információs társadalom megvalósításának lépései Magyarországon
4. dr. Dornfeld László: A kiberbűncselekmények szabályozásának története az Egyesült Államokban és Európában
5. dr. Gilányi Eszter: A nemi erkölcstől a nemi önrendelkezésig – a szexuális bűncselekmények szabályozás­története         Magyarországon a nők elleni erőszak szemszögéből
6.
dr. Gyovai Márk: A végrehajtási kifogás az Alkotmánybíróság gyakorlatában
7. Dr. Jakab Nóra – dr. Szekeres Bernadett: A munkavégzési viszonyok változásai és az arra adott válaszok
8. Juhász Andrea: Az egyszerű is lehet tisztességes
9. dr. Lilla Nóra Kiss: E-services in Hungary and in Finland
10. dr. Kiss-Kondás Eszter: Az osztott perszerkezet és a bíróság anyagi pervezetésének megjelenése a német polgári     eljárásban
11.
dr. Klemm Dávid: Az új felszámolói névjegyzék alkotmányos kérdései
12. dr. Kocsis Bianka Enikő: A mező- és erdőgazdasági földek tulajdonjogának megszerzését vagy használatát                   korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek és a naturalis obligatio kapcsolata
13. dr. Kovács Ágnes: Vízi létesítmények építészete a Római Birodalomban
14. Kovács Zsuzsanna: Szentpáli István polgármester, a „nyugat-európai ízlésű úr”
15. dr. Lövei Bernadett: A bányászati célú kisajátítás egy nyitott kérdése
16. dr. Maksó Bianka: A gazdasági szempontok és a magánélet védelme
17. dr. Nagy Alexandra: A szexuális kényszerítés, mint az új Büntető Törvénykönyv egyik nóvuma
18. dr. Prieger Adrienn: Törökország Európai Uniós csatlakozásának lehetősége gazdasági szempontok alapján
19. dr. Reiterer Zoltán: A közhatalom gyakorlásával okozott kár megítélése a közigazgatási hatósági eljárásokban
20. dr. Seres Eszter Lilla: A szennyező fizet elvének megvalósulása a hajókról származó olajszennyezések tekintetében
21. dr. Balázs Szabó: Some aspects of the jurisdictional practise of the European Court of Justice and its effect to the         administrative and e-government
22. dr. Tóth Barbara: A svájci elsőfokú polgári eljárás lényegi elemei, pervezetés és perkoncentráció
 


 

 

 

 
 
 
 


 

 

Utolsó módosítás:2015.04.11.