KÖSZÖNTŐ

Motto: „Nem azért széles a folyó, mert hosszú a híd!”
(kínai közmondás)

A Miskolci Egyetem duális képzési portfóliójának fejlesztésére irányuló projektje egy korábbi, a duális képzés elindítását támogató projektünk szerves folytatásának tekinthető.

A projekt előzménye a Miskolci Egyetem korábbi: „ELTÉRŐ UTAK A SIKERES ÉLETHEZ” – A Miskolci Egyetem társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése, különös tekintettel a duális képzési típusú megoldásokra.” (TÁMOP-4.1.1.F/2013) megnevezésű projektje volt.

A Miskolci Egyetem és konzorciumi partnere, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. 2014-ben kezdte meg közös munkáját a duális képzés felsőoktatási pilot programjainak kifejlesztése és közös bevezetése, elterjesztése érdekében.

A projektben megvalósított fejlesztések a jövendő egyetemisták képzése minőségét javították azon keresztül, hogy a térségi munkaerő piaci igényekhez igazodó, változatos gyakorlatorientált szakmai ismerteket biztosító szakmai programokat fejlesztettünk ki és vezetünk be.

A Miskolci Egyetem sajátos duális rendszerének kialakításakor a Selmec-i gyakorlatorientált képzések progresszív elemeit is figyelembe vettük, a modern nemzetközi felsőoktatási megoldások mellett. Magyarországon ma az ún. „Német modell” a minta, az úttörő jellegű: Audi és Mercedes bázisú képzések alapján.

Ezek a tapasztalatok jól mutatják, hogy a színvonalas és eredményes duális képzésekben a dualitás több dimenzióban is megjelenik:

 • FUNKCIONÁLIS: a tanítási-tanulási folyamaton belüli munkamegosztásban,
 • TUDÁS SZINTEK: az akadémiai és vállalati szintek egyesítésében,
 • IRÁNYÍTÁS: szakmai irányítás és ellenőrzés kettősségében,
 • FINANSZÍROZÁS: a forrásbevonás, és a költségmegosztás terén,
 • ÉRDEKELTSÉG MEGTEREMTÉSE: az anyagi-erkölcsi ösztönzés, pályaorientáció kezelésében,
 • TÉRBENI: az előadó terem és a munkakörnyezet párhuzamos jelenlétében,
 • IDŐBENI: tanéven belüli hosszabb tanulmányi időszak tagolásában.

A ME duális képzési modellje tudásmenedzselési alapokra építve került kialakításra. Ebben kiemelt figyelmet kap az ismeretek megosztása folyamatainak egyik kulcskérdése, nevezetesen az, hogy: a személyes és szervezeti ismeretek hogyan oszthatók meg, adhatók át hatékonyan egyéneknek, csoportoknak, szakmai közösségeknek?

Nonaka (1) volt az első kutató, aki a kérdés megválaszolását arra alapozta, hogy azonosította a hallgatólagos (tacit), és az explicit (megismerhető, artikulálható) tudáselemek közötti interakciós helyzeteket és azok tartalmát, ill. következményeit. Elkülönítette:

 • a hallgatólagos ismeretek kölcsönös megosztását (szocializáció),
 • a hallgatólagos tudás explicitté alakítása kommunikáció útján (externalizáció),
 • a meglévő explicit tudás elosztása a közösségek felé (kombináció),
 • az elérhető explicit tudás egyéni tudássá történő konvertálása (internalizáció).

A tudásmegosztási spirál ezekre a mozzanatokra épül, így minden összetett tanulási – befogadási rendszernek is ezeket a fázisokat kell keretbe foglalni.

A duális képzés egyik fontos célja a hallgatólagos tudáselemek és az explicit tudástartalmak szisztematikus ötvözése és intézményes tudásmegosztási interakciós helyzetek létrehozása.

Forrás: Nonaka (1)

A tudás átalakítás modellje Nonaka szerint

 Az UNI DUO Modell, ennek az elméleti keretnek a leképzése és a gyakorlati képzési követelményeknek az ötvözése révén jött létre.

Az új projekt a mesterképzések dualizálását helyezi a középpontba, a meglévő duális képzéseink minőségjavítása és a kihelyezett duális képzések inkubációja támogatása mellett.

Duális és kooperatív képzések fejlesztését támogató projektek összehasonlítása

Projekt tartalma TÁMOP 4.1.1.F-2013

UNI-DUO

„Eltérő utak a sikeres élethez”

 

EFOP 3.5.1.-2016

DUÁL DRIVE UNIVERSITY

 „A folyó nem azért széles, mert a híd hosszú”

 

Duális képzés nemzetközi tapasztalatainak megismerése Általános és szak specifikus kitekintés az alapképzések világára.

Német, francia és osztrák tapasztalatok.

Mesterképzési tapasztalatok áttekintése.

Szociális munka szak képzésének áttekintése, különös tekintettel a református – evangélikus diakóniai képzésekre.

Duális képzés hazai tapasztalatainak megismerése Mercedes és Audi pilot projektek.

A „Selmeci Bányászati Akadémia” mint belső példa.

Vállalati igények strukturált feltárása, képzési áganként
A ME sajátos duális képzési modelljének kidolgozása –

UNI-DUO Modell

Az „Életen át tartó tanulás” modelljének adaptálása. (A beiskolázástól a pályakövetésig) A modell kiterjesztése a társadalomtudományi képzésekre és a mesterképzések világára.
A duális képzés módszertanának kialakítása a műszaki, informatikai, gazdasági képzési területeken Speciális képzési modellek az intézményi és a gyakorlati szakaszok összehangolására. (6 félév+1 félév) Speciális képzési modellek az intézményi és a gyakorlati szakaszok összehangolására. (4 félév)
Pályaorientációs tevékenység fejlesztése BAZ megye egész területére való kiterjeszkedés.

Ismétlődő és tervezett pályaorientációs együttműködés.

 

Célzott pályaorientáció a HHH térségekben, gyakorlati képzőhelyek vonzáskörzeteiben, a partner Önkormányzatok vonzáskörzeteiben, a munkaerő-piaci előrejelzések szerinti szűkkeresztmetszetek területein.

Pályaorientáció kiterjesztése a középiskolai képzés korai éveire.

Lemorzsolódás csökkentés – felzárkóztatás Általános problémakezelés.

„Tűzoltó munka” elvégzése a menthető hallgatók érdekében.

Preventív jellegű rendszer működtetése.

Duális specialitások figyelembevétele, az épülő rendszer kialakítása során.

Duális képzések integrációja a ME képzési rendszerébe Duális – nem duális együttműködés kialakítása és szinkronizáció megoldása.

Belső ellenállás feloldása.

FOSZ – BSC átjárás kiépítése.

BSc – MSc átjárók kiépítése.

BSc – Szakképzés átjárók kiépítése.

Nagyvállalati – KKV igények szinkronizációja, tapasztalatok cseréje.

Gyakorlatorientált tananyagok fejlesztése Intézményi szakasz tananyagainak belső átalakítása Gyakorlati képzési szakasz tananyagainak közös fejlesztése
E- learning képzések Hallgatói képzések dominanciája. Külső és belső oktatók kooperatív képzése, továbbképzése.
Disszeminációs rendezvények Egyetem orientált csúcsrendezvények.

Duális képzés piacra vezetése.

Duális képzések széles körű elismertetése.

Szak, cég és régió specifikus rendezvények.

Munkaerő piaci tanulmányok készítése Duális képzés lehetőségeinek feltárása. Duális képzésbe belépők számának dinamizálása.

Az első helyi tapasztalatok terjesztése, bemutatása.

Tehetséggondozási támogatások fejlesztése Kiemelkedő képességű hallgatók támogatása. HHH hallgatók támogatása.

HHH gyakorlati helyek támogatása.

Régiós stratégiai partnerek (cégek, önkormányzatok, hivatalok) támogatása.

Gyakorlati képzőhelyek felállítása Wanhua-BorsodChem Vegyipari Eljárástechnikai Képző Centrum

Bosch Lean Management Akadémia

Új domináns képzőhelyek megtalálása.

Mintaértékű szakmai megoldások kialakítása.

Mintaértékű gyakorlati tananyagok kidolgozása.

Duális és kooperatív képzések koordinációs rendszerének és szervezetének kialakítása Ad hoc bizottságok révén való munkavégzés.

BAZ Megyei Önkormányzat támogatása.

Tartós vállalati kooperációk létrehozása.

Állandó fórum létrehozása és hosszú távú működtetése.

Közös érdekeltségi rendszer kialakítása.

Hálózatépítés Vállalatok egyenkénti meggyőzése, bevonása.

Egyedi kapcsolattartás.

Szakmacsoportok, regionális beszállítói hálózatok, klaszterek, kistérségi gazdasági közösségek egyidejű bevonása.

BSc – MSC együttműködői kör szinkronizációja.

Karrierépítés és képzés szinkronizációja.

 A Miskolci Egyetem duális partnerei

Összesen 146 különböző céggel van 280 db együttműködési megállapodásunk, ez azt jelenti, hogy egy cég több karral és több szakra vonatkozóan is kötött együttműködési megállapodást, közülük jelenleg 47 vállalatnál van szerződött hallgató.

 Duális képzési partnerek száma

Év Megkötött szerződések

(szakonként)

Vállalati partnerek száma
2014 48 43
2015 101 55
2016 131 48
Összesen: 280 146

 

Duális képzésben jelenleg résztvevő hallgatók karonkénti megoszlása (2015 – 2016)
Kar Tanulmányok kezdete
2015/2016. tanév 2016/2017. tanév
cég (db) szak (db) cég (db) szak (db)
MFK 8 6 3
MAK 13 6 1 27 18 1
GÉIK 14 10 3 44 18 6
GTK 13 9 5 9 6 4
Összesen: 40 25 9 88 48 14

 Duális hallgatók karonként és szakonként

Kar Szak
MFK műszaki földtudományi alapszak
  környezetmérnöki alapszak
  olajmérnöki mesterszak
MAK anyagmérnöki alapszak
GÉIK gépészmérnöki alapszak
  logisztikai mérnöki alapszak
  járműmérnöki alapszak
  mechatronikai mérnöki alapszak
  programtervező informatikus alapszak
  mérnökinformatikus alapszak
GTK kereskedelem és marketing alapszak
  nemzetközi gazdálkodás alapszak
  pénzügy és számvitel alapszak
  gazdálkodási és menedzsment alapszak
  turizmus-vendéglátás alapszak
 
 

 

 Duális hallgatók számszerű megoszlása a duális évfolyamon

(2015/2016 tanév)*

A Hallgatók duális gyakorlati helyei (Borsod megye)