A PROJEKTRŐL

Kedvezményezett:  Miskolci Egyetem
Megítélt támogatás:  316.655.984 Ft
Támogatás intenzitása:  100%
Projekt kezdési dátuma:  2017.07.01
Projekt befejezési dátuma:  2021.03.31

A PROJEKT CÉLJAI

„Általános cél, a felsőoktatási intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését.

Közvetlen cél, az oktatási és képzési rendszerek munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása, a tanulásból a munkába történő átmenet, megkönnyítése, a szakmai oktatás és a képzési rendszerek megerősítése. A konstrukció beavatkozási logikájának központja a felsőoktatási intézmények gazdasági fejlődésében vállalt szerepének erősítése.

A projekt részcéljai:

 1. A felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása;
 2. Gyakorlatorientáltság növelése a felsőoktatásban,
 3. Szoros együttműködés elősegítése a gazdasági szférával a képzések területén.
 4. Gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe.
 5. Gyakorló szakemberek felkészítése a képzésekben való részvételre.
 6. A felsőoktatási szakképzési és felsőoktatási kapacitások kihasználtságának növelése;
 7. Munkaerőpiac-orientált, vállalkozói kompetenciák fejlesztése;
 8. A lemorzsolódó vagy lemorzsolódással veszélyeztetett hallgatók benntartása a képzésekben.

A ME STRATÉGIÁJA – INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című stratégiai dokumentum az alábbi célokat fogalmazta meg, a projektben megvalósítandó fejlesztéseinkre vonatkoztatva:

 • A hallgatói sikeresség támogatása
 • Esélyteremtés, társadalmi felemelkedés támogatása
 • Rugalmas képzési paletta kialakítása
 • Kimenetek és az egymásra épülés teret adjon az átjárhatóságnak

Ezeket a szempontokat próbáltuk érvényesíteni a saját stratégia formálásakor is.

A Miskolci Egyetem 2016-ban elfogadott Intézményfejlesztési Terve, mind a stratégiai küldetése megfogalmazásában, mind az elfogadott fejlesztési céljai és azokhoz kötődő – a megvalósulást biztosító – akcióprogramjai területén szoros illeszkedést mutat, a kiírás általános és specifikus céljaival, követelményeivel.

Az „INNOVATÍV TUDÁSVÁROS” összefoglaló nevet viselő dokumentumunkban Intézményünk az alábbiak szerint határozta meg jövőképét és fejlesztési céljait:

„A Miskolci Egyetem az észak–magyarországi régió és a felső–magyarországi térségek meghatározó jelentőségű felsőoktatási és kutatási tudásközpontja.

Szellemi kisugárzást adó centrumként a térség társadalmi – gazdasági – kulturális fejlődését meghatározó, domináns intézmény, amely e sokszínű szerepének megfelelően szervezi és működteti oktatási – kutatási és társadalmi szerepvállalási tevékenységeit.

Műszaki, informatikai, jog-, gazdaság-, bölcsészet-, egészségtudományi és zenei képzéseit ezen elvárásokhoz igazodva, az üzleti, az állami, illetve a közösségi élet szereplőivel együttműködve alakítja ki és tarja fenn.

A Miskolci Egyetem a hazai és nemzetközi oktatási tér ismert és elismert szereplőjeként, mélyen gyökerező hagyományaira és kapcsolataira építve kíván eleget tenni a feléje irányuló hallgatói-társadalmi bizalomnak:

 • magas színvonalú oktató-kutató munkával,
 • a hallgatói és alkalmazotti jólét feltételeinek biztosításával,
 • a lokálpatrióta és a világra nyitott életszemlélet egyidejű sugárzásával.

A Miskolci Egyetem biztosítja hallgatóinak a szakmai felkészültségen túl az értelmiségi lét kialakításához szükséges szellemi hátteret és személyiségük fejlesztésének lehetőségét is.

A Miskolci Egyetem partneri kapcsolataiban törekszik: a kiszámíthatóságra, a megbízhatóságra, a fejlődéshez szükséges nyitottságra, szükség esetén a gazdasági racionalitás határait is átlépő missziós jellegű alkotó együttműködésre.

K+F+I aktivitásunk fókuszterületei a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiához kötve:

 • A Nemzeti ágazati prioritások szintjén

o        Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák,

o        Tiszta és megújuló energiák,

o        Fenntartható környezet.

 • A Horizontális prioritások terén:

o        IK Technológiák és szolgáltatások,

o        Befogadó és élhető társadalom.

 • A B-A-Z Megyei prioritások terén:

o        Korszerű anyagok és modern anyagtechnológiák,

o        Korszerű szénhidrogén technológiák,

o        Vegyipari technológiák.

Stratégiai céljainkat a fentiek szellemében fogalmaztuk meg úgy, hogy azok reális, de kellő mozgósító erővel is rendelkező jövőképet adjanak munkatársainknak és támogatóinknak.

Jövőképünk sarkalatos elemei:

 • hagyományait ápoló, értékeit folyamatosan fejlesztő,
 • versenyképességét minden, általa művelt tudományterületen fenntartó,
 • az oktatási-kutatási kiválóság nemzetközi mércével is mérhető követelményeit teljesíteni tudó,
 • innovációra törekvő,
 • társadalmi kötelezettségeit teljesítő,
 • a felsőoktatás minden szintjén minőségi szolgáltatást nyújtó
 • az egyetemi polgárairól gondoskodó

„universitas”-ként pozicionálja önmagát.

Egyetemként, tudományos és szellemi központként törekszünk:

 • versenyképes oktatási-kutatási portfólió kialakítására,
 • gyakorlatorientált, de elméletileg megalapozott, a jövő kihívásaira is felkészítő tudás átadására,
 • doktori iskoláink megtartására,
 • az ország, dinamizálódó városunk és térségeink fejlődését támogató piacképes tevékenységek és szolgáltatások fejlesztésére,
 • pozitív társadalmi kisugárzásunk megerősítésére,
 • a nemzetközi láthatóságunk fenntartására,
 • kooperációs készségeink korszerűsítésére,
 • campusunk „zöld elvek” szerinti megújítására,
 • rendszereink és folyamataink modernizálására,
 • átláthatóságunk és költséghatékony működésünk biztosítására.

A pályázatunk specifikus céljaival összefüggő stratégia célelemeinket az alábbiakban foglaljuk össze:

M1. ÁLTALÁNOS CÉLOK

M1.1 MEGERŐSÍTÉS ÉS SÚLYPONTKÉPZÉS

M1.2 REALITÁS ÉS FINANSZÍROZHATÓSÁG

M1.3 INNOVÁCIÓ ÉS KOOPERÁCIÓ

M1.4 KIVÁLÓSÁG ÉS FÓKUSZÁLÁS

M1.5 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉG:

M1.6 NEMZETKÖZI LÁTHATÓSÁG

M1.7 EGYÜTTMŰKÖDÉS A HAZAI PARTNER INTÉZMÉNYEKKEL

M2. OKTATÁSFELESZTÉSI CÉLOK 

M2.1 GAZDAG KÉPZÉSI PORTFÓLIÓ:

Egyetemi szinten a képzési portfólió fenntartása mellett, annak fókuszált kiegészítésére (bővítésére) törekszünk, ésszerű szelektív szakfelülvizsgálattal egybekötve.

M2.2 SOKSZÍNŰ, PIACKÉPES KÉPZÉSI KÍNÁLAT:

Képzési portfóliónk terén differenciáltan törekszünk az országos, a regionális kisugárzású szakok megerősítésére és megismertetésére. Kiemelt célunk ezek széleskörű megismertetése és kiválósági jellemzőinek, illetve piacképességének bemutatása.

M2.3 INTERDISZCIPLINÁRIS ÉS UNIKÁLIS KÉPZÉSEK:

Unikális képzések beindításával törekszünk az interdiszciplináris tudásunk és tapasztalatunk hasznosítására, karközi programok kialakításával.

M2.4 MINTA MODELLEK A DUÁLIS KÉPZÉSEINKBEN:

A Miskolci Egyetem élenjáró szerepet vállal a duális képzés elterjesztésében és fenntartásában. Különböző szakjainkon mintaértékű modelleket építünk fel a duális képzés specifikus megoldásai működtetési rendszereinek sikeres disszeminációja érdekében. Kiemelt feladatunk e téren a KKV-kkal és a szakmai szervezetekkel való intézményes kooperáció minta modelljeinek kiépítése.

M2.5 KOOPERATÍV GYAKORLATI KÉPZŐCENTRUMOK ÉS KIHELYEZETT TANSZÉKEK:

A duális képzések gyakorlati oktatási hátterének megerősítése érdekében kooperatív képző centrumokat építünk ki és tartunk fenn stratégiai partnereinkkel. Bővítjük a kihelyezett tanszékeink számát és megerősítjük azok személyi állományát, külső szakemberek bevonásával.

M2.6 NEMZETKÖZIESEDÉS AZ OKTATÁSBAN:

Az oktatás terén kiemelt célunk a nemzetköziesedés erősítése, minden képzési szinten (BSc, MSc, PhD). Célunk az 5%-os külföldi hallgatói arány elérése az Intézmény szintjén.

M2.7 AKTÍV JELENLÉT A FELNŐTTKÉPZÉS PIACAIN:

Erősíteni kívánjuk a felnőttképzési aktivitásunkat, visszaállítva a karok kezdeményező és profilteremtő aktivitását és felügyeletét, továbbá az oktatási kapacitások sokszínűbb kihasználását, a kari bevételszerző képesség javítása érdekében.

M2.8 IKT ALAPÚ OKTATÁSMÓDSZERTANOK:

A korszerű IKT alapú oktatási módszertanok kihasználásával törekszünk a képzési palettánkra a távoktatási és e-learnig rendszereket kihasználva új alapozó, kiegészítő és szakképzést biztosító kurzusokat beilleszteni. Fenntartjuk és továbbfejlesztjük ennek működő módszertani központját, erősítve annak regionális kisugárzását.

M2.9 A KÉPZÉSSZERVEZÉSI MUNKA KORSZERŰSÍTÉSE

A Miskolci Egyetem képzéseinek és tantervi hálóinak újratervezése: az új KKK alapján, figyelemmel az óraszámok és a kapcsolt kreditek olyan meghatározására, amely biztosítja a hallgatói munka koncentrációját, a szétaprózottság érdemi csökkentését.

M2.10 A HALLGATÓ LEMORZSOLÓDÁS CSÖKKENTÉSE

A Miskolci Egyetem rendszerszintű beavatkozásokat kezdeményez a hallgatói lemorzsolódás csökkentése érdekében, a saját – kar specifikus – tapasztalatainak és a hazai társintézmények „jó gyakorlatainak” egységes módszertanba foglalásával, az így kialakuló folyamatok működtetésével és folyamatos monitoringjának kiépítésével.

M4. HARMADIK MISSZIÓ – TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAI

M4.1 REGIONÁLIS SZELLEMI BÁZIS – KISUGÁRZÁS ÉS MEGTARTÓ ERŐ:

A Miskolci Egyetem a régió szellemi központjaként kívánja tudományos ismeretanyagát Magyarország, a régió, B.A.Z. Megye, és Miskolc város fejlődése, gazdagítása érdekében hasznosítani. Ebben kiemelt küldetésünk a helyi ifjúság értelmiségi létre való felkészítése, a diplomás szakemberek helyben tartásához szükséges értelmiségi miliő szellemi bázisainak újraépítése, fenntartása.

M4.2 REGIONÁLIS KEZDEMÉNYEZŐ SZEREP:

Regionális szerepvállalásaink erősítésére vállalt küldetésünk során törekszünk a társadalmi innovációk létrehozásában, megvalósításában és elterjesztésében kezdeményezőként – szellemi katalizátorként fellépni.

M4.3 ÚJ TECHNOLÓGIÁK TERJESZTÉSE:

Törekszünk az új szakmakultúrák (biomérnök, űripar) felkarolására, és azok szakemberbázisának kiképzésben úttörő szerepet kívánunk felvállalni.

M4.4 TÁRSADALMI INNOVÁCIÓK GERJESZTÉSE:

Élenjáró szerepet vállalunk a társadalmi innovációk gerjesztésében és azok országos elterjesztésében. Ennek nem piaci alapú aktivitásaihoz (felzárkóztatás, mentális támogatás, pilot akciók) törekszünk hazai és külföldi források bevonására és helyi hasznosítására.

A fenti keretekbe illeszkedő, a duális és kooperatív képzések fejlesztését elősegítő akcióprogramjaink illeszkednek, a K+F+I aktivitásainkban velünk együttműködő vállalati és intézményi partnereink humán fejlesztési igényeihez és munkaerő-piaci követelményeihez.

A Dual Drive projekt céljai a fentiekkel összhangban, az alábbiak szerint került megfogalmazásra:

Fő célok Részcélok
C1. A ME duális és kooperatív képzéseinek komplex fejlesztése, a képzések munkaerő-piaci igényekhez való illeszkedésének elmélyítése, differenciálása
C1.1. A meglévő duális képzéseink új KKK szerinti továbbfejlesztése

C1.2. Új duális képzések tanterveinek kidolgozása

C1.3. Munkaerő-piaci orientáció erősítése a kompetencia fejlesztésben, a szak specifikus elvárások kielégítésére

C1.4. Lemorzsolódás csökkentés mentor és monitoring rendszerének kiépítése, ill. működtetése

C2. A duális és kooperatív képzésekben résztvevő gazdasági és intézményi szervezetekkel való együttműködés mélységének és minőségének fejlesztése
C2.1. A gyakorlatorientáltság erősítése a duális képzés intézményi és gyakorlati képzési helyekhez kötődő mozzanataiban
C2.2. Szakmai gyakorlatok (egybefüggő, hosszabb időtartamú) kooperatív alapú megszervezése és pilot alkalmazása
C2.3. Intézményi Duális Képzési Fórum működési módszertanának kidolgozása, a Fórum működtetése
C3. Gyakorló szakemberek részvételének erősítése és módszertani megalapozása a duális és kooperatív képzéseinkben
C3.1. A képzésben résztvevő egyetemi és gyakorlati (külsős) oktatók közös továbbképzése

C3.2. Duális képzésben résztvevő gyakorló szakemberek számának növelése (HR munkatársak, gyakorlati oktatók, vállalati és intézményi mentorok)

C3.3. Pedagógia felkészültség javítása

C4. A duális képzés társadalmi befogadásának elmélyítése
C4.1. Duális pályaorientáció regionális rendszerének kiépítése, a hátrányos helyzetű térségből érkezőkre való fókuszálás erősítése

C4.2. Duális képzés disszeminációs eseményeinek célcsoportok szerinti differenciálása

C4.3. Komplex hallgatói szolgáltatások fejlesztése a duális képzés támogató rendszerei minőségjavítása érdekében

Projekt célok és magasabb szintű stratégiák összefüggései a kimenetek oldaláról

Tevékenységek kimenetei Térségi Országos Nemzetközi
Duális képzések munkaerő piaci igényekhez igazodó széles választéka (új KKK szerinti duális képzések) x x x

(a képzésben szerepet vállaló nemzetközi cégeken keresztül)

Duális képzési gyakorlati helyek növekvő száma és a munkaerő piaci igényekhez igazodó térbeli elhelyezkedése x x
A kifejlesztésre kerülő elektronikus tananyagok, segédanyagok x x
A képzésben közvetlenül részt vállaló gyakorlati oktatói kör bővülése, oktatási tapasztalataik megerősödése x x x
ÉM Informatikai Duális Képzési Központ minta modelljének kialakítása x x
Kompetencia mérésekre épülő beiskolázási, tehetséggondozási és lemorzsolódás kezelési rendszer a duális képzés sajátos követelményei szerint x x
„Képzési Kisokosok” x x
Duális Képzési Etikai Kódex x x x
Duális Képzési Fórum x x x
Duális DPR vizsgálatok x x
Duális Minőségbiztosítási Rendszer x
Duális lemorzsolódás kezelés, vállalati együttműködéssel x
Szakirányú képzések és továbbképzések választékának bővülése x x
Beiskolázást és a duális továbbtanulást népszerűsítő rendezvények szervezése és bonyolítása X x

TERVEZETT ÚJ DUÁLIS ÉS KOOPERATÍV KÉPZÉSEINK

Kar Duális képzések

Képzési terület és szint

Duális képzések száma

(db)

Szakirányú képzések
MFK Ø  földtudományi mérnöki mesterszak

Ø  hidrogeológus mérnöki mesterszak

 2
MAK Ø  anyagmérnöki mesterszak

Ø  kohómérnöki mesterszak

 2
GÉIK Ø  energetikai mérnöki mesterszak

Ø  gépészmérnöki mesterszak

Ø  logisztikai mérnöki mesterszak

Ø  mechatronikai mérnöki mesterszak

Ø  mérnökinformatikus mesterszak

Ø  villamosmérnöki mesterszak

 6 – Gépipari mechatronikai karbantartó szakmérnök

 

– Abroncsgyártó technológiai

 

szakirányú továbbképzési szak

(vállalati megkeresések szerint)

 

GTK Ø  marketing mesterszak

Ø  ellátási-lánc menedzsment mesterszak

Ø  számvitel mesterszak

Ø  vállalkozásfejlesztés mesterszak

Ø  vezetés és szervezés mesterszak

5
BTK Ø  szociális munka alapszak    1 – Szociális menedzser

– Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó

– Roma társadalomismeret

EK Ø  Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus képzések *(FOSZ és alapszak)

 

*Kórházi gyakorlati képzőhelyi kapacitások bevonása a képzésbe

1

(kórházi laborok integrálása a képzési rendszerbe)

ÁJK – Nemzeti és etikai kisebbségvédelmi tanácsadó

– Gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó

  Összesen       16+5

A fejlesztés fókuszterületei ugyan a mesterképzésienk és az új szociális munka alapszak, de a projekt keretében a gyakorlaigényes szakirányú szakképzéseinknek is szeretnénk helyet adni. Ennek egyik oka, hogy a duális képzési partnereink ezeken a szakokon speciális képzést nyújtanak szakembereiknek. Kiemelt képzésünk az Apollo Tyres Hungary Kft. (Gyöngyös), kifejezett kezdeményezésére indítandó képzésünk, amely keretében a most betelepülő és felfuttatás előtt álló cég számára fogunk képezni (átképezni) diplomás mérnököket, abroncsgyártó technológus szakon. A karbantartó szakmérnöki képzés, a nagyvállalati partnerek kezdeményezésre indul, mivel a negyértékű berendezések speciális karbantartási szakértői köre, az elmúlt évtizedekben kihalt, ill. a technológia változások miatt új profilok jöttek létre. (fröcsöntő szerszámok, automatikai elemek, mikroelektronikai elemek, stb.) A mechatronikai orientáció is ezt a modernizációs jelleget szolgálná. Tananyagaikban pedig szakági specialitásoknalk is helyet kell kapnia. E képzéseink a duális szakjainak ismeret és módszertan tárát is bővítik.

Hasonló, a városban és a régióban működő kórházak közreműködésével életrehívott képzésünk az Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus képzés *(FOSZ és alapszak). Ennek kapcsán a kórházak laboratóriumainak a képzésekbe történő – szakmai és szervezeti – integrálását, és a képzések tartalmának e laborok technikai igényihez való igazítását kívánjuk elérni. Ennek bázisintézményei, Egyetemi Oktatókórházi minősítésűek, így mind szakmai, mind technikai tekintetben nagy minőségi előrelépést jelenthetne a velük való intézményes együttműködés.

A Miskolci Egyetem harmadik missziója megvalósításához kötehetőek, azok a fejelsztendő képzéseink, amelyek a hátrányos helyzetű kistérségeink speciális szakember képzési igényeit fedik le:

 • Szociális menedzser (BTK)
 • Kisebbségi-esélyegyenlőségi tanácsadó (BTK)
 • Roma társadalomismeret (BTK)
 • Nemzeti és etikai kisebbségvédelmi tanácsadó (ÁJK)
 • Gyermekjogi és ifjúságvédelmi szaktanácsadó (ÁJK)

Ezek kislétszámú szakok, de a térségi szakember ellátás fontos bázis képzéseit testsítik meg. Az itt képzett szakemberek a felzárkóztató programok kulcsszereplői. Fejlesztésük és fenntartásuk indokolt, és sajnos e terület szakemberigénye érzékelhetően növekszik, a leszakadó társadalmi csoportok gondjai miatt. A képzésekben együttműködünk a bűnmegelőzés, a szociális gondozás, a roma támogatás minden intézményével és szakértőjével. Ennek intézményes kereteit szeretnénk a páylázat keretében megoldani, a külső szakértőkkel közös tananyagfejlesztés mellett.

A projekt szakmai tagozódása

A projektben megvalósítandó tevékenységek a közvetlen cél(ok), az abban közreműködők szakmai háttere, a koordináció tartalma és kiterjedtsége, valamint a megvalósulás helyszíne (fejlesztés során – alkalmazás során) három nagy tevékenység csoportba – alprojektbe – sorolható be:

 • Képzésfejlesztési alprojekt (C1. részcélok és T.1. tevékenységek koordinációja) – T.1. Duális és kooperatív képzések, gyakorlatorientált szakképzések fejlesztése
 • Gazdasági és intézményi szervezetekkel való együttműködés fejlesztése alprojekt (C2. részcélok cél koordinációja) – 2. Duális és kooperatív képzéseket együttműködéseit támogató fejlesztések
 • Képzők képzése alprojekt (C3. részcélok és T.3. tevékenységek koordinációja) – T.3. Gyakorlati szakemberek és duális oktatók szakmai továbbképzése
 • Támogató rendszerek fejlesztése alprojekt (C4. részcélok és T.4. tevékenységek koordinációja) – 4. Duális és kooperatív képzések támogató rendszereinek fejlesztése

A Képzésfejlesztési alprojekt, a Karok és a Duális képzőhelyek (partner vállalatok) szakembereinek együttműködésére építve:

 • a duális képzési tantervek, tantárgyprogramok, tananyagok;
 • a szükséges akkreditációs dokumentumok kidolgozását foglalják magukba;
 • tananyagfejlesztés (példatárak, mérési kézikönyvek, szoftver használati gyakorlatok, stb.)
 • vállalkozói ismeretek törzsanyagainak kidolgozása,
 • speciális ismeretkörök oktatási anyagainak kidolgozása,
 • képzési tájékoztatók kidolgozása,
 • blended learning tananyagok kifejlesztése,
 • vállalati képzési szakaszokhoz köthető tananyagok kidolgozása.

A Gazdasági és intézményi szervezetekkel való együttműködés fejlesztése alprojekt, az Egyetem és a vállalati partnerek együttműködését megalapozó és annak fenntartását biztosító:

 • Vállalati együttműködés mélységének és minőségének fejlesztése:
  • ÉM Informatikai Duális Képzési Központtal való együttműködés erősítése: a KKV-k duális képzésbe való integrálása minta modelljének kialakítása és működtetése,
  • gyakorlati képzések tartalmi követelmények kidolgozása (képzési portfoliok összeállítása),
  • gyakorlati útmutatók kidolgozása,
  • gyakorlati anyagok kidolgozása,
  • képzésértékelési és oktató-mentor értékelési rendszer kidolgozása,
  • Duális Képzési Etikai Kódex kidolgozása,
  • duális képzés tudásmenedzselési rendszerének kidolgozása.
 • Gyakorló szakemberek és egyetemi oktatók módszertani és pedagógiai képzése és továbbképzése:
  • Képzők képzése több szinten és több szakterületen:
   • kompetencia alapú oktatásra való felkészítés,
   • gyakorlati szakemberek felkészítései,
   • pedagógiai felkészítés,
   • terepi gyakorlatokra való felkészítés.
 • Duális Képzési Fórum felállítása és működtetése.
 • Az ÉM Informatikai Klaszter Duális Képzési Központjával való integrált együttműködés minta modelljének kialakítása és fenntartása.

A Képzők képzése alprojekt, a közreműködők belső és külső munkatársak szakmai és kooperációs képességeinek fejlesztésére irányul.

Domináns elemei:

 • Új, a duális képzésbe potenciálisan belépő képzőhelyek szakembereinek felkészítése a képzésben való részvételre.
 • A külső és belső szaakemberek közös képzései.
 • Intézményi – gyakorlóhelyi szakmai információk cseréjének képzési keretekben való illesztése és évenkénti ismétlése.
 • KKK szerinti komptencia képzés az oktatóknak is.
 • Blendeed elearning metodika alkalmazásával (MeMooC és Mooodle keretrendszer igény szerint) gyakorlatorintált tantárgyi és pedagógiai képzési modulok fejlesztése. (Felnőttképzési enegdélyeztetési rendszerbe illesztve)

Támogató rendszerek fejlesztése alprojekt, a képzési és együttműködési, valamint a tanulás támogatás kiszolgálási, minőségbiztosítási és fenntartási tevékenységeit foglalja magába. Ezek mindegyike a duális képzések speciális igényeit is hivatott kielégíteni. Fő tevékenységcsoportjai:

 • Kompetencia mérési rendszer kialakítása és működtetése.
 • Minőségirányítási Rendszer kibővítése a duális dimenziókkal.
 • Lemorzsolódás kezelés – felzárkóztatás – HHH diákok támogatása.
 • Disszeminációs rendezvények szervezése, megtartása.
 • HHH térségekhez kötődő speciális missziós feladatok ellátása. (képzőhelyek és hallgatók)
 • BOKIK – együttműködés a kétszintű duális képzés átjárhatósági feltételeinek kialakítására
 • Duális Management Rendszer kifejlesztése a duális képzésben részt vevő szereplők támogatása, a képzés minőségének javítás céljából. Mintamodell bevezetése az ÉM IDKK-val való együttműködés keretében.

 Tevékenységek kari szintű specifikációja

TT1. Kooperatív együttműködés módszertani fejlesztése – Portfolió készítés a külső képzőknek

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás

specifikálása

Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK Képzési portfolió kialakítása az új KKK alapján átalakításra kerülő képzési programokról: képzési célok, tanterv szerkezet, tantárgyak kapcsolatának, egymásra épülésének bemutatása, tárgyleírások, oktatási módszerek ismertetése. Képzési portfolió egybefüggő szöveges formában és hipertextes online formátumban

· geográfus mesterszak

· földtudományi mérnöki mesterszak

· szénhidrogén kutató földtudományi mérnöki mesterszak

· hidrogeológus mesterszak

· bánya- és geotechnikai mérnöki mesterszak

· környezetmérnök mesterszak

· olaj- és gázmérnöki mesterszak

2. MAK „Duális képzés a Műszaki Anyagtudományi Karon” tájékoztatófüzet összeállítása, grafikai és nyomdai kivitelezése (cél: vállalati partnerek bevonzása, meglévő partnerek tájékoztatása) Módszertan, tájékoztató füzet, elektronikus anyag.

 

3. GEIK Komplett kari tájékoztató a képzési portfolioról

·         Mérnökinformatikus és programtervező informatikus szakokon KKV-k együttműködési módszertanának kifejlesztése (ÉM INFO KLASZTERREL együttműködve)

Módszertan, vállalati kompetencia portfolio a tantervvel egyeztetve
4. GTK A szakképzési és felsőoktatási duális képzés szinergiáinak kihasználásával a kooperativitás mértékének fokozása az intézmény és a partnervállalatok között,

Pályaorientációs elemekkel bővített szakmai gyakorlati portfolió összeállítása gyakorló helyek számára a felsőoktatási szakképzésben az alapképzésben és a mesterképzésben.

Portfolió dosszié összeállítása;

a külső képzőknek egy oktatás-módszertani és szakmai anyag struktúra;

 

5. BTK Képzési portfolió összeállítása a szakról (benne tájékoztató füzettel a szakról, ppt-s tájékoztató anyaggal, tájékoztatóval az együttműködő intézményekről, az elhelyezkedési lehetőségekről, stb.) Képzési portfolió egybefüggő szöveges formában és hipertextes online formátumban

 

6. EK Orvosi Diagnosztikai Asszisztens (FOSZ) kooperatív laboratóriumi képzésének megszervezés a térségi kórházakkal való együttműködésben

BAZ MEGYEI Kórház, MISEK – Erzsébet Kórház, ME közös Virtuális Laboratóriumi Medicina Intézetének kialakítása (gyakorlati képzések koordinációs terve)

Koordinációs és munkamegosztási terv
7. ÁJK Képzési portfoliók összeállítása Portfoliók
8. ÉM INFO KLASZTER Informatikai szakok portfolio elemzéseinek elvégzése, a gyakorlati oldal szemszögéből Gyakorlati képzőhelyek vélemény felmérése

TT2. Közös tantervek (ME-Vállalat) készítése: KKK szerinti átdolgozás, új duális képzés kompetencia elemzése

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás

specifikálása

Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK Duális tantervek felülvizsgálata, illesztése az átalakított KKK-hoz duális képzési igények elemzése és figyelembe vétele a hagyományos rendszerű képzési program átalakításában, elsősorban a képességek, attitűd és felelősség kompetencia csoportoknál vállalati képzési szakasz tantervének szinkronizálása az átalakított KKK követelményekkel, vállalati szakasz tantárgyi annotációinak átalakítása Megújított mintatantervek

· műszaki földtudományi alapszak

· környezetmérnöki alapszak

· olajmérnök mesterszak

· földrajz alapszak

· geográfus mesterszak

Képzési szakasz tantárgyi annotációk

· műszaki földtudományi alapszak

· környezetmérnöki alapszak

· olajmérnök mesterszak

· földrajz alapszak

· geográfus mesterszak

2. MAK Közös tantervek (ME-Cég) készítése: KKK szerinti átdolgozás, vagy új duális képzés Gyakorlati órák és vállalati szakaszok tanterveinek vállalatokkal közös kidolgozása. Tantárgyprogram
3. GEIK Közös tanterv KKK szerinti fejlesztése a felmért és strukturált kompetenciaigények kielégítése érdekében az alábbi szakokon:

·         gépészmérnöki MSc

·         mérnökinformatikus MSc

·         járműmérnöki BSc

·         mechatronikai mérnöki MSc

 

Szakképzési szakok bevezetése:

–       Karbantartó mérnök

–       Abroncsgyártó mérnök (Apollo Tyres Hungary)

 

Cégigények aktualizálása és beépítése a tantervekbe és tantárgyprogramokba (MSc szakokon)
4. GTK A tantervek és tantárgyi programok kompetencia alapú KKK változásaihoz történő hozzáigazítása Új mester duális képzések

Tantárgyi programok; tantervek

5. BTK Képzési portfolió összeállítása a szakról (benne tájékoztató füzettel a szakról, ppt-s tájékoztató anyaggal, tájékoztatóval az együttműködő intézményekről, az elhelyezkedési lehetőségekről, stb.) Tanrend, tantárgyprogramok, képzési naptár, gyakorlati útmutatók
6. EK Gyakorlati képzések labor moduljainak kidolgozása Tanterv, tantárgy program, labor gyakorlatok programja
7. ÁJK Gyakorlatrientált modulok kifejlesztése Tananyag modulok
8. ÉM INFO KLASZTER IKT vonatkozású tannyagfejlesztés véleményezése IKT képzési ajánlások

 TT3. Elektronikus tananyagok – gyakorlatorientált – kidolgozása

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás specifikálása Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK Vállalati képzési szakaszt előkészítő blended learning tananyagok kialakítása, melyeket a hallgató a szorgalmi időszakban használ a felkészüléshez.

Egyes duális szakok szakterületeihez (kő- és kavicsbányászat; hulladékgazdálkodás; területfejlesztés) illeszkedő blended learning tananyagok kidolgozása, melyek a szakterületen tevékenykedő partnereket egységesen érintik:

 

•          kő- és kavicsbányászat: Szakterületi HSE ismeretek

•          hulladékgazdálkodás: Cirkuláris gazdaság alapjai

•          területfejlesztés: Területfejlesztési térinformatika, területi tervezés

Vállalati szakaszhoz tartozó tantárgyanként: 3-6 lecke + feladatlap

módszertani útmutatók készítése

2. MAK Elektronikus tananyagok kifejlesztése általános szakterületre vonatkozóan (pl. „Ábrázoló geometria alkalmazása az iparban”, „Alapvető műhelyismeretek”, stb.) Tananyag
3. GEIK Képzési területhez kapcsolódó követelményeket tartalmazó szakmai tartalmú tananyag fejlesztése. Tananyag
4. GTK Duális tárgyak gyakorlati anyagának közös kidolgozása bleneded learning formában valamennyi kar hallgatói számára;

Képzési területhez kapcsolódó követelményeket tartalmazó komplex ismeretátadást támogató projekt feladatstruktúra kialakítása

Tananyag,

Módszertani útmutató

 

 

5. BTK A szociális munka, a szociálpolitika, a szociális jog, a pszichológia, a társadalomismeret terén gyakorlatorientált, innovatív elemeket tartalmazó tananyagok kidolgozása. Tantárgyprogram, tananyag
6. EK Klinikai laboratóriumi diagnosztika – elsősorban gyakorlati – tárgyainak fejlesztése:

·         hematológia,

·         véralvadás,

·         általános laboratóriumi diagnosztika

Laboratóriumi mérési útmutatók
7. ÁJK Modulok digitalizációja Elektronikus tananyag fejezetek
8. ÉM INFO KLASZTER Elektronikus tananyagfejelsztésben való közreműködés Tananyag javaslatok

TT4. KK Követelmények mérési rendszerének kidolgozása – Attitűd, kompetencia, stb. mérések rendszerének kidolgozása, működtetése

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás specifikálása Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK Attitűd és felelősség kompetenciák mérésére, fejlődés kimutatására alkalmas feladatlapok kidolgozása a vállalati partnerek közreműködésével duális szakonként. Tanévkezdő regisztrációs héten elvégzendő kompetencia mérés a kidolgozott feladatlapok segítségével, ezek megismétlése záróvizsga után.
2. MAK Intézményi kompetenciafejlesztő módszertanok átvétele. Használat igazolása

 

3. GEIK Közreműködés a követelmények teljesülését mérő rendszer kidolgozásában és a mérés végrehajtásában.

Bejövő, közbenső és kimenő kompetencia mérése.

Módszertan, kérdőív, statisztikai értékelés
4. GTK Intézményi szintű strukturált munkaerő-piaci kompetenciaigény felmérés és prognózis a cégeknél a gyakorlati kompetenciák célirányos fejlesztése érdekében;

Oktatók felkészítése a kompetencia alapú számonkérés megújítására.

A hallgatóknak bejövő, közbenső és kimenő kompetenciamérése; szakmai gyakorlatok kompetenciamérése;

Előrejelzési módszertan

Prognózis

Kérdőívek

Minőségbiztosítási kézikönyv

 

5. BTK ·     Attitűd és kompetencia mérésére alkalmas mérőeszköz kidolgozása a vállalati partnerek közreműködésével képzésenként (a szociális munka alapszakon kívül más szakok vonatkozásában is). Mérési módszertan szakonként, karonként.
6. EK Kórházi szakemberek bevonása a kompetencia fejlesztés tartalmának kidolgozásába Mester tanárok bevonása

 

TT5. Speciális munkaerő piaci követelményekhez igazodó tudáselem kialakítására vonatkozó képzési igények és azok fejlesztése (intézményen belül)

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás specifikálása Fejlesztési dokumentum
1. MFK Duális vállalati partnerek bevonásával a félév utolsó hetében szakmai napok, bemutatók (decemberben), terepi programok, tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása (május) a nem-duális képzésben résztvevő hallgatók számára azon tankörökben, ahol duális képzés folyik. Szakmai napok forgatókönyvei.

Terepi programok kirándulásvezetői itinerek.

2. MAK Szabadon választható tantárgyak kidolgozása, tananyagfejlesztés (előzetes felmérés végzése, majd a vállalati partnerekkel tanterv összeállítása és részletes kidolgozása) Tananyag
3. GEIK Intézményi kompetenciatár kidolgozása az alábbi szakokon:

•  járműmérnöki BSc

•  mechatronikai mérnöki BSc és MSc

Szakirányú továbbképzés fejlesztése az alábbi szakokon:

1. Abroncsgyártó technológiai szakirányú továbbképzési szak (GÉIK és MAK közös)

2. Gépipari mechatronikai karbantartó szakmérnök szakirányú továbbképzési szak (GÉIK)

Kompetenciatár

Szabadon választható tantárgyak struktúrájának áttervezése, speciális munkaerő-piaci követelményekhez illesztése

 

4. GTK Vállalkozói, vállalkozás-működtetési ismeretek beépítése a tantervekbe/curriculumokba műszaki képzések esetében is, valamint műszaki ismeretek oktatása gazdász hallgatók számára.

Szabadon válaszható tárgyak kialakítása, tantervbe való illesztése.

Folyamatosan megújuló tantárgyi programok

Moduláris tanrend

Modultárgyak tantárgyi programjai

5. BTK Intézményi kompetenciatár a munkaerő piaci követelményekre reflektálva, majd erre épülve tréningek indítása a hallgatók számára (félévente 1 db tréning, 3 féléven át: protokoll és viselkedéskultúra, kommunikáció és konfliktuskezelés, álláskereső tréning) Intézményi kompetenciatár.

Tréningprogramok.

6. EK Laboratóriumi koordinációs rendszer kialakítása Koordinációs munkatárs
7. ÉM INFO KLASZTER Informatikai Duális Képző Központ tapasztalatainak megosztása Kompetencia igények közvetítése

TT6. Speciális munkaerő piaci követelményekhez igazodó tudáselem kialakítására vonatkozó képzési igények és azok fejlesztése (gyakorlati helyen)

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás specifikálása Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK Gyakorlati képzőhelyi kompetenciatár kidolgozása az alábbi szakokon:

·         műszaki földtudományi alapszak; (bánya- és geotechnikai, nyersanyagelőkészítési, földtudományi specializációk)

·         környezetmérnöki alapszak

·         olajmérnöki mesterszak

·         földrajz alapszak

·         geográfus mesterszak.

Kompetenciatár /szak specifikus/
2. MAK Vállalati képzési tervbe illeszthető tananyagfejlesztés specializációnként (előzetes felmérés végzése, majd a vállalati partnerekkel tanterv összeállítása és részletes kidolgozása) Tantervek
3. GEIK Vállalatok részéről igényelt szakspecifikus és nem szakspecifikus ismeretek prognosztizálása, meghatározása

Gyakorlati képzőhelyi kompetenciatár kidolgozása az alábbi szakokon:

·         járműmérnöki BSc

·         mechatronikai mérnöki BSc és MSc

·         mérnökinformatikus BSc (IDKK)

·         programtervező informatikus BSc (IDKK)

Kompetenciatár

Szakspecifikus és nem szakspecifikus ismeret katalógus

Mérnökinformatikus és programtervező informatikus alapszakokon gyakorlati képzési terv kialakítása, folyamatos gondozása (ÉM INFO KLASZTER)

 

4. GTK A prognosztizált igényeknek megfelelő tartalom- és módszertan-fejlesztés a gyakorlati helyeken. Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő komplex ismeretátadást támogató projekt feladatstruktúra kialakítása; Szakdolgozati és záródolgozati börze kialakítása valamennyi képzési szinten a gyakorlatorientált ismeretek hangsúlyosabb megjelenítése érdekében. Folyamatosan megújuló tantárgyi programok;

A börze forgatókönyvének elkészítése;

Szakdolgozati, záródolgozati listák;

 

5. BTK Intézményen kívüli, a gyakorlati helyekkel egyeztetett kompetenciatár kidolgozása a munkaerő piaci követelményekhez igazodva, majd erre épülve tréningek indítása a hallgatók számára. (félévenkénti ismétlődés9 Intézményen kívüli kompetenciatár

Tréningprogram

6. EK Gyakorlatok kihelyezése a kórházi laboratóriumokba Kihelyezési terv és menetrend
7. ÁJK Külső szakértők intézményes bevonása Szakértői hálózat
8. ÉM INFO KLASZTER Az Informatikai Duális Képző Központ (IDKK) munkájába bevonják az új képzéseink hallgatóit is Bevonási menetrend

TT7. Duális képzések minőségjavítását célzó beavatkozások (módszertan, monitoring, kooperáció, együttműködés az oktatók szintjén)

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás

specifikálása

Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK Intézményi képzésekben való részvétel.

 

Oktatók, gyakorlati oktatók, mentorok, HR összekötők delegálása.
2. MAK Intézményi képzésekben való részvétel.

Részletes vállalati képzési mintatervek kialakítása.

Duális hallgatók teljesítményének kérdőíves nyomon követése egyetemi és vállalati szakaszban (oktatók és szakmai mentorok véleménye alapján).

Vállalatokon átívelő közös képzési programok szervezése a vállalati szakaszban (pl. közös ábrázoló geometria, vagy kémia oktatások szervezése).

Oktatók, gyakorlati oktatók, mentorok, HR összekötők delegálása.
3. GEIK Gyakorlati szakemberek bevonása az intézményi képzésbe

Duális képzés értékelése intézményi, vállalati, hallgatói és mentori szinten

Módszertan, monitoring.

Kérdőív, statisztikai értékelés.

 

4. GTK

(Intézményi MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZER SZAKMAI KURÁTORA – Kompetencia mérés szakmai háttere)

Intézményi szintű minőségbiztosítás: duális képzésértékelés; duális kurzusértékelés; az oktatók és mentorok hallgatói véleményezése; A hallgatók bejövő és kimenő motivációs mérése;

A duális hallgatók DPR vizsgálati moduljának kialakítása;

A szakmai gyakorlatok sikeresség vizsgálata;

Partnervállalati audit programok kidolgozása

Kérdőívek;

Minőségbiztosítási Kézikönyv;

Audit programok

Kiértékelések

 

5. BTK

(Pedagógia képzések kurátora – Kompetencia fejlesztési kurátor)

Módszertani szemléletformáló workshop-ok szervezése a szakon oktatók számára.

Intézményi képzésekben való részvétel.

Oktatók, gyakorlati oktatók, mentorok, HR összekötők delegálása.
6. EK Intézményi képzésekben való részvétel. Oktatók, gyakorlati oktatók, mentorok, HR összekötők delegálása
7. ÉM INFO KLASZTER Duális kurzusértékelési rendszer kiépítésében való együttműködés, minta értélkelések végrehajtása

Duális mentor-oktató „három oldalú” értékelési rendszerének kifejlesztése

Szakértők biztosítása

Értékelési rendszer

Minta értékelések

TT8. Képzők képzése – Pedagógiai, oktatás módszertani, gyakorlati ismereti, képzési portfolió ismereti, intézményi – vállalati specifikus ismereti célorientált, vegyes csoportos képzések

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás specifikálása Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK Egységes egyetemi képzési rendszerhez való csatlakozás. Módszertani útmutatók,

képzési tréningek tananyagai

Vállalati partnerek bevonása

2. MAK Egységes egyetemi képzési rendszerhez való csatlakozás. Vállalati partnerek bevonása
3. GEIK Egységes egyetemi képzési rendszerhez való csatlakozás. Vállalati partnerek bevonása
4. GTK Egységes egyetemi képzési rendszerhez való csatlakozás.

Vállalati mentorok módszertani pedagógiai képzése rövid tréningek formájában.

Módszertan
5. BTK Tananyag kidolgozásában való közreműködés.

Pedagógia képzési szakasz kidolgozása.

Képzéshez oktató – szakértő delegálása.

Tananyag

Vállalati partnerek bevonása

6. EK Egységes egyetemi képzési rendszerhez való csatlakozás. Vállalati partnerek bevonása
7. ÁJK Egységes egyetemi képzési rendszerhez való csatlakozás Intézményi partnerek
8. ÉM INFO KLASZTER Képzők képzésében való részvétel előadóként és képzésben résztvevőként egyaránt Együttműködők biztosítása

TT9. WOKSHOP célok, formák, területek, közös képzések

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás specifikálása Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK „Lányok Napja” évenkénti megrendezése.

Ásványfesztiválon külön tájékoztató, figyelemkeltető PR akciók.

 

Rendezvényi jelentés.
2. MAK Duális beiskolázási workshop (cél: duális toborzás, időpont: tavasz, helyszín: Miskolci Egyetem, célközönség: a jelentkezési adatlapjukon Karunkat megjelölő diákok számára meghirdetve)

„Duális Anyagmérnök” blog vezetése oktatók, vállalati szakemberek és duális

hallgatók részvételével a kari facebook oldalon, valamint a kari és egyetemi honlapon.

Részvételi igazolások (jelenléti ív)

Blog napló

3. GEIK Duális beiskolázási workshop Részvételi igazolások (jelenléti ív)
4. GTK Kihelyezett középiskolai duális szakmai és pályaorientációs napok

Közös rendezvények a szaktanári kapcsolati háló kialakítására

Szakmai napok protokollja
5. BTK Szak-specifikus workshop-ok megszervezése.

„Menj vissza az iskoládba” – jelenlegi hallgatók saját régi középiskoláikba való visszaküldése az új képzés propagálására. (hallgatók felkészítése, közös prezentációs anyag kidolgozása)

 

Forgatókönyv, menetrendek.

Minta prezentációk

 

 

 

 

 

Blog link

5. EK Kihelyezett középiskolai egészségügyi szakmai és pályaorientációs napok Szakmai napok protokollja
6. ÉM INFO KLASZTER Kihelyezett rendezvények szervezése a tagvállalati körben Rendezvény naptár

TT10. Duális lemorzsolódás kezelése

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás

 specifikálása

Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK Vizsgáztatási módszerek rugalmasságának növelése, online vizsgáztatás technikai módszereinek kifejlesztése a duális hallgatók számára.

·     Egyéni duális képzési terv kialakítása, mentorálása hallgatónként.

Technikai feltételek megteremtése.

Mentor hálózat kiépítése és működtetése.

2. MAK Hallgatói korrepetitori program szervezése (cél: a hallgatók egymást segítve (felsőbb évesek bevonásával) könnyebben teljesítsék az egyes tárgyakat).

Oktatói konzultációs foglalkozások szervezése kari oktatók, valamint vállalati szakemberek bevonásával

Módszertan

Jelenléti ívek

3. GEIK Lemorzsolódás mérésére szolgáló módszertan kidolgozása, lemorzsolódás mérése, értékelése és a duális lemorzsolódás kezelése célzott mentori rendszer bevezetésével. Módszertan
4. GTK

(Intézményi szintű lemorzsolódás kezelési kurátor)

Intézményi és egyéni szintű duális lemorzsolódási modell kialakítása kari és egyetemi szinten, mintaszámítások végzése valamennyi kar esetében; felzárkóztató programok kialakítása Duális lemorzsolódás kezelési modell

Felzárkóztató programok

5. BTK Tanulás módszertani tréning diákoknak tananyag kidolgozása Tantárgyprogram, segédletek

Tréningek

6. EK Tanulás módszertani tréning diákoknak

Mentorok kinevezése

Tréningek

TT11. Duális disszeminációs rendezvények és propagandaanyagok

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás

specifikálása

Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK Beiskolázási tájékoztatók a vállalati partnerekkel közösen, célorientáltan középiskolák (területi, szakmai alapon, HHH) felé, duális pályaorientációs napok középiskolákban Beiskolázási akció forgatókönyvek.

Beiskolázási naptár.

2. MAK -Anyagtudományi School Túra a duális vállalatokkal – Miskolc

(cél: duális toborzás, időpont: ősz/tél, helyszín: miskolci Zenepalota, vagy Miskolci Egyetem, célközönség: a régió középiskolás diákjainak hirdetve)

-Anyagtudományi School Túra a duális vállalatokkal – Győr

(cél: duális toborzás, időpont: ősz/tél, helyszín: győri középiskolák, célközönség: a régió középiskolás diákjai)

-Anyagtudományi School Túra a duális vállalatokkal – Békéscsaba

(cél: duális toborzás, időpont: ősz/tél, helyszín: békéscsabai középiskolák, célközönség: a régió középiskolás diákjai)

-Anyagtudományi School Túra a duális vállalatokkal – Sárospatak, Sátoraljaújhely (cél: duális toborzás, időpont: ősz/tél, helyszín: sárospataki és sátoraljaújhelyi középiskolák, célközönség: a régió középiskolás diákjai) – School Túrák más lokációkban: Cegléd, Szolnok, Hatvan, Gyöngyös, Orosháza, Mosonmagyaróvár, Budapest, Salgótarján, Tatabánya, Székesfehérvár, Dunaújváros, Ózd Anyagtudományi Verseny (cél: középiskolás diákok versenyeztetése, képzésünkkel való megismertetése; időpont: ősz; helyszín: Miskolci Egyetem, célközönség: középiskolás diákok)

Kiadványok

Rendezvénytervek, meghívók

Jelenléti ívek

3. GEIK Regionális disszeminációs rendezvények Beszámolók
4. GTK Beiskolázási anyagok kidolgozása.

Road-show-k szervezése

Honlap fejlesztése

Szakmai Napok

Alumni nap: „CONNEXIO” Öregdiák Találkozó

Roadshow beszámolók

PR anyagok

5. BTK Tájékoztató anyagok kidolgozása

Tájékoztató rendezvények szervezése.

Rendezvények
6. EK Regionális disszeminációs rendezvények Beszámolók
7. ÁJK Propagandaanyagok kidolgozása Rendezvények

TT12. Duális Szakmai Fórum megoldási lehetősége és annak fő kompetencia körei kari, ill. intézményi szinten

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás

specifikálása

Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK Duális képzési workshop-ok megtartása félévenként az egyetemi és vállalati oktatók, képzők részére.

Kompetencia körök:

·     hallgatói kompetencia mérés értékelése, egyéni hallgatói kompetencia fejlesztési programok egyeztetése

·     vállalati képzési szakasz tantárgyainak tartalomfejlesztése a képességi kompetenciák alapján

 

Kari képviselők delegálása
2. MAK Duális szakmai egyeztető fórum

(cél: a képzésben résztvevő vállalatok szakembereivel való egyeztetés a hallgatók képzéséről, egyetemi és vállalati tantervéről, előrehaladásról, tapasztalatcsere; időpont: tavasz, ősz 1-1 alkalom; helyszín: Magyar Öntészeti Szövetséggel közösen kijelölve; célközönség: vállalati szakemberek)

Duális aláíró ünnepség és toborzási egyeztető fórum (cél: ünnepélyes duális hallgatói szerződés aláírás, sajtómegjelenés, beiskolázási stratégia egyeztetése a vállalatokkal; időpont: ősz; helyszín: Miskolci Egyetem; célközönség: felvett diákok és vállalati partnerek)

Meghívók, Jelenléti ívek
3. GEIK Közreműködés a működési rend kialakításában

Kiemelt nemzetközi nagyvállalatok aktivizálása:

–       Takata

–       Bosch

–       Remy Hungary

–       Jabil Circuit

–       Modine

Kari képviselő delegálása
4. GTK Duális képzés tudásmenedzselési modelljének kialakítása, a Duális Képzési fórum szakmai megalapozása

Duális képzés etikai szabályozása

Modell

Etikai Kódex

 

5. BTK Közreműködés a működési rend kialakításában. Kari képviselő delegálása
6. EK Virtuális Laboratóriumi Medicina Intézet működésének integrálása az intézményi Duális Szakmai Fórumba Képviselet biztosítása
7. ÉM INFO KLASZTER IDKK és a Duális Szakmai Fórum munkájának összehangolása Képviselet biztosítása

TT13. Hátrányos helyzetű térségek diákjainak, hallgatóinak és vállalkozásainak kiemelt kezelése

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás

specifikálása

Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK Hátrányos helyzetű területeken (BAZ, Bereg, Észak-Alföld) folytatott intenzív duális beiskolázási kampány a következő beiskolázási időszakokban.

Több duális képzésben érintett partner (COLAS Északkő, Lasselsberger, KÖKA, MOL, KITE, Vertikál) érdekelt a hátrányos helyzetű területről érkező hallgatók beiskolázásában.

 

Előkészítési terv

 

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

2. MAK Beiskolázási és partnerszervezési aktivitás erősítése Előkészítő munka

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

3. GEIK Beiskolázási és partnerszervezési aktivitás erősítése Előkészítő munka

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

4. GTK Beiskolázási és partnerszervezési aktivitás erősítése

Mentorálás

HH Hallgatók Szakkollégiumi munkába való bevonása

Előkészítő munka

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

5. BTK Képzési partnerek felkutatása.

A BTK hallgatói a futó szakokon is e térségekből származnak. (46%)

Emelt szintű érettségire való felkészítés HHH-s térségből, illetve HHH-s diákok számára a bejutást segítendő.

Előkészítési terv

Rendezvénynaptár

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

6. EK Beiskolázási és partnerszervezési aktivitás erősítése Előkészítő munka

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

TT14. HH Hallgatók mentorálása a gyakorlati képzés időbeni és térbeni igényekhez igazodva

S. Támogatható tevékenységek Kari vállalás

specifikálása

Fejlesztési dokumentum

 

1. MFK HH Hallgatók nyomkövetése és mentorálása Támogató rendszer

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

2. MAK HH Hallgatók nyomkövetése és mentorálása Támogató rendszer

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

3. GEIK HH Hallgatók nyomkövetése és mentorálása Támogató rendszer

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

4. GTK HH Hallgatók nyomkövetése és mentorálása Támogató rendszer

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

5. BTK Emelt szintű érettségire való felkészítés HHH-s térségből, illetve HHH-s diákok számára a bejutást segítendő. Felkészítő pilot

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

6. EK HH Hallgatók nyomkövetése és mentorálása Támogató rendszer

HH hallgatók utazási támogatási elszámolásai

2.3.4. Projekt tevékenységek a kiírás szerinti támogatható tevékenység szerinti kategóriákba rendezve, különös tekintettel a HHH lokációkhoz kötődő tevékenységeinkre

A tevékenységek támogathatósági szabályok szerint rendezve:

TT1. Kooperatív együttműködés módszertani fejlesztése – Portfolió készítés a külső képzőknek

TT2. Közös tantervek (ME-Vállalat) készítése: KKK szerinti átdolgozás, új duális képzés kompetencia elemzése

TT3. Elektronikus tananyagok – gyakorlatorientált – kidolgozása

TT4. KK Követelmények mérési rendszerének kidolgozása – Attitűd, kompetencia, stb. mérések rendszerének kidolgozása, működtetése

TT5. Speciális munkaerő-piaci követelményekhez igazodó tudáselem kialakítására vonatkozó képzési igények és azok fejlesztése (intézményen belül)

TT6. Speciális munkaerő-piaci követelményekhez igazodó tudáselem kialakítására vonatkozó képzési igények és azok fejlesztése (gyakorlati helyen)

TT7. Duális képzések minőségjavítását célzó beavatkozások (módszertan, monitoring, kooperáció, együttműködés az oktatók szintjén)

TT8. Képzők képzése – Pedagógiai, oktatás módszertani, gyakorlati ismereti, képzési portfolió ismereti, intézményi – vállalati specifikus ismereti célorientált, vegyes csoportos képzések

TT9. WOKSHOP célok, formák, területek, közös képzések

TT10. Duális lemorzsolódás kezelése

TT11. Duális disszeminációs rendezvények és propagandaanyagok

TT12. Duális Szakmai Fórum megoldási lehetősége és annak fő kompetencia körei kari, ill. intézményi szinten

TT13. Hátrányos helyzetű térségek diákjainak, hallgatóinak és vállalkozásainak kiemelt kezelése

TT14. HH Hallgatók mentorálása a gyakorlati képzés időbeni és térbeni igényekhez igazodva