INDIKÁTOROK

INDIKÁTOROK, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALOMHOZ ÉS A MÉRFÖLDKÖVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MUTATÓK

A pályázati felhívás jelen esetben indikátorokat, és számszerűsített szakmai elvárásokat is tartalmaz, mely utóbbira minimálisan elvárt célértékeket fogalmaz meg. Az alábbi táblázat részletesen mutatja az előírt, illetve elvárt célértékeket, valamint a projekt által vállalt mutatókat.

Indikátor neve Alap Mér-ték-egy-ség Típus[i] Célérték

2018. december 31-ig

Célérték a projekt fizikai befejezésére Azonosító[ii] ME vállalása a projektben
Az ISCED 5 és ISCED 8 szintek közötti felsőoktatásba való bekerülést és bennmaradást támogató programokban résztvevők száma 0 OP-kimeneti A projekt fizikai befejezésére vállalt célérték 18%-a fejlesztéssel érintett képzésenként átlagosan 12 fő 8.4 350
Duális formában indított képzésbe belépő hallgatók száma 0 OP-kimeneti Projekt szint:

a fejlesztéssel érintett szakok összlétszám 6%-ának megfelelő létszám

8.9 50
A felsőoktatási együttműködési programokban támogatott gyakorlóhelyek száma 0 db OP-kimeneti fejlesztéssel érintett képzésenként 1 db 8.8 35

 

  Számszerűsített szakmai elvárás megnevezése Típus Mérték-egység Minimálisan elvárt célérték A pro-jekt-ben vállalt érték Célérték elérésének időpontja Mutató forrása, igazolás módja
SZE_1. Bevont partnerszervezetek száma kimenet db Fejlesztéssel érintett képzésenként 1 35 projekt fizikai befejezése Partner-szervezeti megálla-podások
SZE_2. Felsőoktatási oktatásmód-

szertani képzésben részesített képzők képzése programban részt vettek száma

kimenet (Projekt keret Ft x 0,25) / 500 ezer Ft számnak megfelelő oktató, mesteroktató, partnerszervezeti mentor 200 projekt fizikai befejezése Szakmai beszámoló

Képzők képzése programban részt vettek listája és jelenléti ív

SZE_3. Az oktatásba bevont vállalati szakemberek / új mesteroktatók száma kimenet 4 30 projekt fizikai befejezése Projekt révén bevontak névsora

A bevonást alátámasztó dokumentum

SZE_4. Fejlesztett tananyag, e-learning modul, digitális taneszköz száma kimenet db fejlesztéssel érintett képzésenként 1 30 projekt fizikai befejezése KFDT-nek leadott vagy e-learning rendszerbe feltöltött címek listája
SZE_5. Fejlesztéssel érintett duális képzések száma kimenet db 5 16 projekt fizikai befejezése Duális képzés tematikája
SZE_6. Felsőoktatási oktatásmód-szertani képzésben részesített képzők képzése programot sikeresen elvégzők száma kimenet % Legalább 75%-os végzési arány 150 projekt fizikai befejezése Szakmai beszámoló

Képzők képzése programban részt vettek és sikeresen végzők listája és jelenléti ív

SZE_7. Fejlesztett tananyagot, e-learning modult, digitális taneszközt használó hallgatók száma kimenet Fejlesztett tananyag

x 20

600 projekt fizikai befejezése Intézményi adatszolgáltatás 2020-ra vonatkozóan

 

SZE_8. Duális formában indított képzésekben a projekt fizikai befejezéséig végzettséget szerző hallgatók száma kimenet 5000-18000 fő közötti hallgatói létszám esetében: min. 50 60 projekt fizikai befejezése Végzett-séget igazoló dokumentum

A Gyakorlati helyek HH térségekben kerülnek megvalósításra

(támogatási többletigény alátámasztása)

Szempont Javasolt eltérési összeg, vagy % Indoklás
Hátrányos helyzetű térségben létrejövő 10 feletti gazdálkodó szervezeti gyakorlati képzőhely esetén  

+10 % eltérítés a maximumhoz

A projektben vállalt HH térségben elhelyezkedő gyakorlati képzőhelyek száma: 15 db

 SZAKMAI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS

S. SZAKMAI SZEMPONTOKNAK VALÓ MEGFELELÉS BÁZIS ÉRTÉK VÁLLALT FEJLESZTÉS HATÁSA
1. IFT-nek való megfelelés Elfogadott IFT Kiemelt cél a duális és kooperatív képzések fejlesztése

(lásd. Oktatásfejlesztési célok)

2. Fejlesztéssel érintett hallgatói kör

(Regionális, megyei és országos lefedettség szakonként változó mértékben)

Hallgatói létszám alapképzésben: 6.000 fő

Hallgatói létszám mesterképzésekben: 1200 fő

Jelentkezők átlagos létszáma: 5.000 fő/év

 

Duális alap- és mesterképzések elérhetősége minden szakterületen biztosítottá válik
3. Munkaerő piaci orientáció Minden alapképzési szakon vannak vállalatok által biztosított képzési helyek (Megvalósíthatósági tanulmány: 6. pont) Stratégiai partnerek és a Konzorciumi partner generálják az igényeket
4. Képzési szerkezet és tartalom modernizálása Alapképzések elfogadottsága Közös tananyag fejlesztés: 30 db
5. Munkaerő piaci kapcsolatok erősítése Duális hallgatók növekvő száma -ÉM Informatikai Klaszter konzorciumi tagsága

– Sátoraljaújhelyi Közösségi Képzési Központ -Önkormányzatainak duális képzési igényei

-BOKIK támogatói közreműködése

-ÉM IDKK tagvállalati igényei

6. Gazdasági szférával való együttműködés Duális alapképzések Előzetes felmérések a partneri körben
7. Munkaerő piaci elvárásokhoz való illeszkedés Munkaerő-piaci jelzések Hiányszakmákra épülő duális fejlesztések

 

8. Partner szervezeti kör nagysága Meglévő partneri kör:

 

47 db

-INFO Klaszter 47 tagvállalata

-BOKIK megyei tagvállalatai

-Új klaszter bevonása: ÉM Autóipari Klaszter

Meglévő partneri kör kapacitás bővítései

Célérték: 35  db új partner

9. Gyakorlati képzési hely kapacitása Csak alapképzésben van duális hallgató

Kihelyezett hallgató:

– 40 fő (2015)

– 88 fő (2016)

A partnerek érdeklődése a rövidebb ciklusú duális képzések irányában

Kihelyezhető hallgató:

50-70 fő

10. Érintett partner szervezeti kör            100 db      140 db
11. Gyakorlati képzési helyek száma              30 db        65 db
12. Tananyag fejlesztés eredménye 0        30 db
13. Bevont gyakorlati szakemberek száma 0        30 fő
14. Lemorzsolódás kezelésben résztvevők száma  Átlag 30% Átlag 50%
15. Támogató programok érintettjei Beiskolázásnál: 1.000 fő

Duális hallgatói csoportokban: 50 fő

HH Hallgatók pozitív diszkriminációja

speciális célprogramok (Nőknek, romáknak)

16. MTMTI fókusz erősítése Nők aránya átlag: 43% A fejlesztett szakok 60%-a ide sorolható

(lásd. fenti intézkedések)

17. HH térségek gyakorlati helyeinek fejlesztése   Eddigi érintettség:

9 db vállalkozásnál van  már duális hallgató

HH fókusz tudatos erősítése

Közösségi KK: Sátoraljaújhely

Nógrád megye

Szabolcs-Szatmár megye

18. Kiszervezés Csak telephelyen kívüli workshop, rendezvény, akció esetén. (nem szakmai feladatokra: catering, terembiztosítás, sajtó)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

A pályázati kiírásban meghatározott fejlesztési célok elérése érdekében a Miskolci Egyetem, mint pályázó költségvetési intézmény támogatási igényét az EFOP-3.6.1-16 kódszámú pályázati felhívás Pályázati útmutatójában meghatározott támogatható tevékenységek, illetve elszámolható költségek köre, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 5. mellékletét képező Nemzeti szabályozás az elszámolható költségekről – 2014-2020 programozási időszak c. útmutató figyelembevételével határoztuk meg.

A pályázat pénzügyi tervének alapadatai:

 • a projekt tervezett kezdő időpontja: 2017. július 1.
 • a projekt tervezett befejező időpontja: 2020. december 31.
 • a projekt futamideje 42 hónap.
 • a projekt saját forrást nem igényel, a támogatás intenzitása 100 %, az igényelt támogatás összege Ft
 • a beszerzések elszámolása a teljes beszerzési ár alapján történik, amortizációs költségek a projektben nem kerülnek elszámolásra.

A pályázat pénzügyi tervezése során figyelembe vettük a Pályázati útmutató előírásait, a pályázat során megvalósuló tevékenységek ütemezését, a mérföldköveket és azok egymásra épülését.

Tevékenység/költségtípus Összeg

ME

(Ft)

Összeg ÉMIK

 (Ft)

Projekt összesen

(Ft)

1. Projekt előkészítés 635.000 0 635.000
2. Projekt menedzsment költségei 25.482.870 0 25.482.870
3. Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 225.416.175 73.988.850 299.405.025
4. Célcsoport számára biztosított támogatás 10.782.000 0 10.782.000
5. A projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatás 31.740.364 5.076.000 36.816.364
6. Egyéb szolgáltatások 16.433.800 0 16.433.800
7. Beruházás (ERFA) 5.334.000 4.646.422 9.980.422
8. Egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó általános költség 3.685.710 0 3.685.710
9. Tartalék 0 0 0
Projekt teljes költségvetése, elszámolható költségek összesen 319.509.919 83.711.272 403.221.191
Igényelt támogatás 319.509.919 83.711.272 403.221.191
Biztosítandó saját forrás 0 0 0

A projekt költségvetésének főszámai:

 1. Projektelőkészítés költségei: 635.000,-Ft
 2. Beruházásokhoz kapcsolódó költségek:      9.980.422,-Ft
 3. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: 36.816.364,-Ft
 4. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei: 299.405.025,-Ft
 5. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek: 16.433.800,-Ft
 6. Célcsoport támogatásának költségei: 10.782.000,-Ft
 7. Projektmenedzsment költsége: 25.482.870,-Ft
 8. Általános (rezsi) költség:         3.685.710,-Ft

 

A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS IDŐRENDJE

Mérföldkövek – célértékek – időarányos küszöbértékek

Mérföldkő

Időpont Gyakorló helyek száma

célérték

 

(db; %)

Költség-vetési

célérték

 

 

(mFt; %)

Bevont

hallgatói létszám

célérték

 

(fő; %)

Gyakorló helyek száma

küszöb-érték

(db)

Költségvetési

küszöb-

érték

 

(mFt)

Bevont

hallgatói létszám

küszöb-érték

 

(fő)

1. 2018.02.327.

2 %

15 % 2 60

2. 2018.11.30. 18 % 35 % 18 % 7 140 65
3. 2019.07.30. 45 % 60 % 18 240
4. 2020.03.30. 80 % 70 % 30 280
5.

Fizikai zárás

2020.11.30. 100 % 85 % 100 % 35 340 350
6.

Záró

elszá-molás

2020.12.31. 100 %

 

403

100 %

 

403

[i] Közös kimeneti, OP-kimeneti, OP-eredmény

[ii] Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban (EFOP) a mutató azonosító száma