MEGVALÓSÍTÁS

A MEGVALÓSULÁS HELYSZÍNE

MISKOLCI EGYETEM

A projekt megvalósulásának helyszíne a Miskolci Egyetem campusa, melynek térképét az alábbi ábrán mutatjuk be.

 A Miskolci Egyetem campusának térképe

A projekt megvalósulásának helyszíne azonos a Miskolci Egyetem székhelyével, melynek címe 3515 Miskolc, Egyetemváros út 1. (helyrajzi száma: 40592/2, 40593/19, 40593/16.)

A projekt megvalósításában a Miskolci Egyetem öt Kiválósági Központja, hét kara a Műszaki Földtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Bölcsészettudományi Kar és az Egészségügyi Kar, valamint a Kancellária szervezetei vesznek részt.

A Miskolci Egyetem az észak-magyarországi régió meghatározó jelentőségű felsőoktatási intézménye hét karral és több mint ötven szakkal. Tevékenysége az európai élethosszig való tanulás paradigmának és a nemzeti felsőoktatásról szóló törvénynek megfelelően a teljes oktatási-képzési palettát lefedi (felsőfokú- és felsőoktatási szakképzés, alapképzés, mesterképzés, szakirányú továbbképzés, doktorképzés és a felnőttképzés).

Az Egyetem karai a műszaki földtudományi, műszaki anyagtudományi, gépészeti, állam- és jogtudományi, gazdaságtudományi, bölcsészettudományi, egészségtudományi és zeneművészeti diszciplínákat ölelik fel. 2015-ben, 43 egyetem és főiskola között, a 12. helyen áll a Diploma rangsorban, mely jól illeszkedik a folyamatosan javuló tendenciához. A karok közötti versenyben is jó helyekkel dicsekedhet a Miskolci Egyetem: a Bölcsészettudományi Kar, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar az oktatói kiválóság alapján, a hatodik helyen áll a hasonló karok között az országos listán. A műszaki karok versenyében pedig a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara a negyedik, a Műszaki Földtudományi Kara pedig a hetedik, szintén az oktatói kiválóság alapján. A tanszékeken, integrált intézetekben és kutatási központokban jellemzően sokszínű és magas szintű kutatói munka folyik.

Az Egyetem külföldi partnerintézményekkel kötött együttműködési megállapodásainak száma igen magas, közel száz. Az európai országokkal való együttműködéseken túl az USA- val is számos megállapodás született és Távol-Keleten Kínával és Koreával is nő a hasonló megállapodások száma. Közös oktatási és kutatási projekteken túl, tanulmányutak, workshopok, nemzetközi konferenciák, oktató- és hallgató cserék, részképzések, szakmai gyakorlatok, tanszéki közös projektek és tanulmányutak alkotják az együttműködések részét. Az Egyetem különféle eszközökkel segíti a hallgatói mobilitást, a diákok külföldi tapasztalatszerzését, illetve cserediákok fogadását. Az Egyetemre első helyen jelentkezők területi megoszlását vizsgálva megfigyelhető, hogy több mint háromnegyedük az észak-magyarországi régióból verbuválódik. Az erős lokális kötődést jelzi, hogy 40 százalékuk Miskolc kistérségéből érkezik. Az Észak-Alföldről jelentkezik a hallgatók tizede, míg a többi régió jelentősen alul-reprezentált.

Az Egyetem hat karán 7 tudományágban folyik doktori képzés és szerezhető PhD fokozat. Vannak kari szervezetbe nem tartozó oktatási-kutatási egységek, ilyen az Idegen-nyelvi Oktatási Központ és az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézet.

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI INFORMATIKAI MANAGEMENT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

Az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter (a továbbiakban Klaszter), egy vállalkozói szövetség az informatikai területén, melyet 2007. június 05-én alapított a Miskolci Egyetem, mint a régió egyik tudásbázisa több helyi IT céggel együttműködve, s melynek célja a meglévő és tervezett regionális informatikai és telekommunikációs infrastruktúrák

működésének összehangolása annak érdekében, hogy a tevékenységben érintett szervezetek között szakmai alapokon álló, széles körű és hatékony együttműködés valósulhasson meg, ezáltal a klaszter az jövőbe mutató K+F kezdeményezések mozgatórugója lehessen.

A klaszter hídképző szerepet kíván betölteni az észak-magyarországi régió tudományos központjai és az informatikai piac szereplői között. Támogatni kívánja a képzési struktúrák kialakulását, a munkaerő utánpótlás szervezését és a fiatalok vállalkozóvá válását az IT iparágban.

Emellett egyfajta érdekképviseleti szerepet is ellát annak érdekében, hogy a régió informatikai cégei hatékonyabban jelenhessenek meg a központi kormányzat felé.

Az 5 alapító tag mellett számos és a régióban jelentős befolyással bíró IT vállalat ismerte fel az együttműködésben rejlő lehetőségeket, így a klaszter taglétszáma gyorsan bővült. Az Eszterházy Károly Főiskola csatlakozásával az Eger környéki IT cégek is aktív szereplői lettek az együttműködésnek. 2010-ben a klaszter első ízben 25 tag részvételével nyerte el az Akkreditált Innovációs Klaszter címet, melyet azóta 2 alkalommal is sikerült megújítania.

2012-ben a European Secretariat for Cluster Analysis által elvégzett nemzetközi klaszterminősítésen a klaszter bronz fokozatot szerzett. A fokozat ismételt megszerzése, magasabb szintre emelése a klaszter céljai között szerepel.

A klaszter menedzsment szervezet szerepét a klaszter alapításától 2009 decemberéig a Miskolci Egyetem keretei közötti Innováció-menedzsment Kooperációs Kutatatási Központ látta el, 2009 decemberében jött létre Észak-Magyarországi Informatikai Management Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, amely 2009. december 16-án került bejegyzésre és klaszterközgyűlés határozatával és a klaszter elnökének hivatalos megbízólevele alapján átvette a klasztermenedzsment szervezet feladatait.

A klaszter menedzsment szervezet többek között az alábbi tevékenységeket valósítja meg, melyek hasznosak lesznek a duális képzés fejlesztése tekintetében is:

 • Adatgyűjtés a tagoktól;
 • Döntések előkészítése;
 • Helyi és regionális szintű érdekképviselet;
 • Tagok igényeinek, problémáinak összegyűjtése, ezekre közös megoldási javaslatok kidolgozása;
 • Saját tudás- és adatbázison alapuló tanácsadási szolgáltatások a klaszter tagjai számára;
 • Közös oktatási, képzési lehetőségek szervezésében való közreműködés.
 • Egyéb szolgáltatások közös igénybevételének leszervezése a költséghatékonyság érdekében.
 • Fiatal munkaerő utánpótlás bázisának növelése.
 • Az iparág presztízsének növelése a régióban

Az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter az IKT iparág jelentősebb szereplőit tömöríti a régióban.

Jelenleg az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszterben 47 taggal 4 szekció keretei között működik, melyek kialakításuk során a Klaszterben működő cégek tevékenységei és a bennük rejlő K+F potenciál alapján kerültek meghatározásra:

 • Gazdasági/Pénzügyi/Banki Informatikai Szekció
 • Konvergens Technológiák Szekció
 • Internet informatikai Szekció
 • Ipari Informatikai Szekció

A klaszter a szekciók mellett ún. fókuszterületeket definiált, melyek egyik csoportja technológiai fókuszterület, másik része humán- és infrastruktúra fejlesztési célokat fogalmaz meg.

Mivel a szekciók tevékenységei között számos kapcsolódási pont, esetenként akár átfedés is előfordul, ezért a Klaszter egyes fókuszterületei jellemzően több szekciót is érintenek.

A fókuszterületek kialakítása során a klaszter és tagjai törekednek azon területek és feladatok meghatározására, ahol a leghatékonyabbak lehetnek a klaszterben történő közös fellépés hatására.

Az Észak-Magyarországi Informatikai Klasztert 2007-ben 4 vállalat és a Miskolci Egyetem alapította. Az alapítás évében 6 cég és az egri Eszterházy Károly Főiskola csatlakozott. 2008-ban 7, 2009-ben pedig 16 cég kérte felvételét a klaszterbe. 2010-ben 3, 2011-ben 7 vállalat csatlakozott. 2012-ben és 2013-ban 4-4 taggal bővült a klaszter. 2014-ben 1, 2015-ben 4, 2016-ban pedig 2 újabb tag csatlakozott a közösséghez.

Az Informatikai Duális Képzőközpont működése

A Miskolci Egyetem és az Észak-magyarországi Infromatikai Klaszter 2014 decemberében aláírt megállapodás értelmében a klaszter, kihasználva az álatla működtetett ipari kapcsolati hálót, hatékony szervezőként kapcsolódott be a mérnökinformatikus és programtervező informatikus duális képzésbe. 2015-ben, mintegy pilot projektként elindult a klaszter által felállított Informatikai Duális Képzőközpon (IDKK), melynek célja, hogy egységes rendszerben kezelje az informatikai duális képzéssel kapcsolatos adminisztartív feladatokat és folyamatokat. Az Informatikai Duális Képzőközpont az első indulás során felmérte a képzésben részt vevő informatikai, technológiai cégek igényeit és az egyetemi képzés kereteit, és ezek ismeretében testre szabta a duális képzést – a Duális Képzési Tanács által kiadott irányelveket követve, de a mozgásteret kiahasználva egyedi rendszert javasolt és vezetett be a képzési időbeli ütemezése és gyakrolati tartalma tekintetében. A klaszter munkáját és a Informatikai Duális Képző Központ működését az Dr. Palkovics László államtitkár úr támogató nyilatkozatban ismerte el. Az IDKK által kidolgozott, mára csak a „miskolci modell”-ként emlegett rendszer és a mögötte álló adminisztráció a duális látógatóbizottságok által elvégzett felmérések során is elismerést kapott, az Oktatási Hivatal munkatársai az IDKK munkája és a kidolgozott rendszer megismerését kezdeményezték.