dokumentumok_01
Közérdekű adatok

Kivonat az integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos eljárásról

Kivonat a Miskolci Egyetem által működtetett integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos eljárásról

A Miskolci Egyetem – megfelelve a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti belső visszaélések, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti szervezeti integritást sértő események bejelentésének (a továbbiakban együtt: bejelentés) fogadására dedikált csatornákat tart fenn.

Ki tehet bejelentést?

a) aki a Miskolci Egyetemmel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll
b) akinek a munkaviszonya vagy a korábban közalkalmazotti jogviszonya a Miskolci Egyetemmel megszűnt,
c) a Miskolci Egyetemmel munkaviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a Miskolci Egyetemmel szerződéses kapcsolatban áll, valamint az Egyetem Közhasznú Felügyelőbizottságának, az Universitas Miskolcinenesis Alapítvány Kuratóriumának a tagja,
e) a Miskolci Egyetemmel szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
f) a Miskolci Egyetemen foglalkoztatott gyakornok és önkéntes,
g) olyan személy, aki esetében a d) pont, az e) pont vagy az f) pont szerinti jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
h) olyan személy, akinek a d) pont, az e) pont vagy az f) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a Miskolci Egyetemmel megszűnt,
i) a Miskolci Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személy,
j) bárki, akinek integritást sértő esemény fennállásáról vagy lehetséges fennállásáról érdemi információja van.

Mit lehet bejelenteni?

A bejelentővonalon bejelenthető a:

  • jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információ;
  • minden olyan esemény, amely eltér a Miskolci Egyetemre vonatkozó szabályoktól, valamint a Miskolci Egyetem Szenátusa, magasabb vezetői, vezetői és az Universitas Miskolcinenesis Alapítvány Kuratóriuma által – a jogszabályi keretek között – meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől.

Hogyan lehet bejelentést tenni?

a) szóban személyesen a 3515 Miskolc, Egyetemváros, A/4 épület I. emelet 128-as irodájában hétfőtől-csütörtökig 9.00-15.00 óra között,
b) írásban,
ba) a bejelentes-compliance@uni-miskolc.hu e-mail-címre megküldött elektronikus levélben,
bb) postai úton a 3515 Miskolc, Egyetemváros Pf.: 1. címre feladatott levélpostai küldeményként,
bc) 3515 Miskolc, Egyetemváros A/4 épület I. emelet 128-as iroda előtt kihelyezett levélgyűjtőládába elhelyezve.

Postai úton történő benyújtás esetén a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni, hogy „Compliance bejelentés”, annak érdekében, hogy a bejelentés tartalmát csak az arra feljogosított személy ismerje meg.

Írásbeli bejelentés megtételéhez segítséget nyújt a külön letölthető Bejelentő adatlap, melynek használata javasolt, de nem kötelező.

Amennyiben bejelentéséhez nem használja fel a fentiekben megadott bejelentő adatlapot, legyen szíves bejelentésében (akár írásbeli, akár szóbeli bejelentésről van szó) térjen ki az alábbiakra, melyek a hatékony kivizsgálást segítik:

  • A bejelentő adatai (név, lakcím/postai cím, telefonszám, e-mail-cím)
  • A bejelentett esemény leírása (mikor, miért, hogyan történt az esemény)
  • Ki érintett az ügyben? (akár elkövetői, akár sértetti oldalon)
  • Honnan szerzett az eseményről tudomást?
  • Milyen bizonyítékok állnak rendelkezésére a fentiek igazolására?

Mi történik a bejelentés beérkezését követően?

A Miskolci Egyetem compliance munkatársa a bejelentés beérkezésétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, melyben az eljárási és adatkezelési szabályokról is tájékoztatást nyújt.
A compliance munkatárs a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja. Ezt a határidőt különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A tájékoztatásban ki kell térni a kivizsgálás várható időpontjára és a meghosszabbítás indokaira is.
A bejelentést határidő-hosszabbítás esetén is 3 hónapon belül kivizsgálja a compliance munkatárs.
A bejelentés kivizsgálásáról, annak mellőzéséről, az esetleges mellőzés indokairól, a bejelentés kivizsgálásának eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt a Miskolci Egyetem compliance munkatársa írásban tájékoztatja.
A bejelentés kivizsgálása során a compliance munkatárs kapcsolatot tart a bejelentővel és ennek keretében a bejelentés kiegészítésére, pontosítására, a tényállás tisztázására, valamint további információk rendelkezésre bocsátására hívhatja fel.

Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató

A Miskolci Egyetem az integritást sértő események kivizsgálása kapcsán felmerülő személyes adatok kezeléséről és adatok védelméről adatkezelési tájékoztatót adott ki „Adatkezelési tájékoztató az integritást sértő eseményekről a Miskolci Egyetem részére bejelentést tevő természetes személyek számára” címmel, amely nyilvánosan elérhető a Miskolci Egyetem honlapján (www.uni-miskolc.hu).

A bejelentők védelme

A bejelentőket a vonatkozó jogszabályok szerint, a jogszerűen megtett bejelentésükkel összefüggésben védelem illeti meg.
Ezen védelem keretében minden, a bejelentő számára hátrányos intézkedés, amelyre a bejelentés jogszerű megtétele miatt kerül sor és amelyet a bejelentésre való jogosultságot megalapozó jogviszonnyal vagy kapcsolattal összefüggésben valósítanak meg, jogellenesnek minősül akkor is, ha egyébként jogszerű lenne.
A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentő nem tekinthető a törvény által védett titok nyilvánosságra hozatalával összefüggő korlátozást vagy más, az információfelfedésre vonatkozó jogszabályi korlátozást megszegőnek, és az ilyen bejelentés tekintetében nem terheli felelősség, feltéve, hogy a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.
A bejelentés jogszerű megtétele esetén a bejelentőt nem terheli felelősség a bejelentésben szereplő információk megszerzése vagy az azokhoz való hozzáférés tekintetében, kivéve, ha a bejelentő az információk megszerzésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel bűncselekményt követett el.
A bejelentő a bejelentés jogszerű megtételéért nem vonható felelősségre, ha a bejelentő alapos okkal feltételezte azt, hogy a bejelentés szükséges volt a bejelentéssel érintett körülmények feltárásához.

Jelen kivonat lezárásának napja:
2023. szeptember 30.

Összeállította:
a Miskolci Egyetem Jogi és Compliance Központja