diploma_02
Egyetemünk

Küldetésünk és jövőképünk

Küldetésünk: kiválóság, tudás, közösség!

A Miskolci Egyetem küldetése

Korszerű és színvonalas oktatási tevékenységünkkel az ország legszebb egyetemi campusán versenyképes tudást biztosítunk, kutatási eredményeinkkel hozzájárulunk a tudomány és a társadalom fejlődéséhez.

Társadalmi felelősségvállalásunk jegyében érzékenyen kezeljük a társadalmi kihívásokat és rugalmasan reagálunk a gazdasági igényekre. Munkatárs- és hallgatóközpontú, befogadó, selmeci hagyományokon alapuló egyetemi közösséget építünk.

A Miskolci Egyetem Küldetésnyilatkozata

Miskolci Egyetem a hazai felsőoktatás meghatározó intézményeként az európai felsőoktatási térben az európai egyetemek Magna Chartája (1988. Bologna), és az azt kivető Berlini, Bergeni, Londoni nyilatkozatok szellemében sokoldalú, interdiszciplináris képzéssel, magas szintű kutató és fejlesztő munkával járul hozzá az egyetemes tudomány és a magyar társadalom fejlődéséhez. A hazai jogi keretek, a felsőoktatási törvény, és az ágazati minőségpolitika alapján a Miskolci Egyetem e küldetését az egyetem oktatói, dolgozói, hallgatói hazai és nemzetközi partnereivel közösen, együttműködve teljesíti:

  • kutató egyetemként, mint a gazdaságfejlesztés tudásteremtő és tudástranszfert megvalósító régiós kulcsszereplője, elősegíti és iniciálja a versenyszféra, az üzleti élet, a helyi önkormányzatok és a kormányzati szereplők összefogását a regionális, országos és a nemzetközi oktatási, kutatási, fejlesztési programok sikeres megvalósításáért;
  • a képzés és tudományos fejlesztés észak-magyarországi szellemi központjaként az anyagtudomány, bölcsészettudomány, egészségtudomány, földtudomány, jogtudomány, közgazdaságtudomány, műszaki tudomány, neveléstudomány, zenetudomány, társadalom- és természettudományok területén;
  • a felsőoktatás képzési feladatait a Bologna-folyamatnak megfelelően;
  • a többciklusú (bachelor, master, PhD) képzések magyar és idegennyelvű programjainak kidolgozásával, megvalósításával, fejlesztésével;
  • illetve az azokra épülő szakirányú továbbképzés, felnőttképzés továbbképzés rendszerének működtetésével, fejlesztésével – a távoktatás lehetőségeinek kihasználásával – tekintettel az élethosszig tartó tanulás igényeire;
  • mindezeket a munkaerőpiac igényeihez és a tudományos fejlődés elemeire építve valósítja meg;
  • az egyetem vezetése minden oktatójától, dolgozójától és hallgatójától elvárja, hogy értékrendjét és munkáját ennek szellemében vállalja és végezze.

A Miskolci Egyetem jövőképe

Tradíció, innováció – a jövő egyetemvárosa

A Green and Smart Campus koncepció keretei között építjük a jövő egyetemvárosát a már meglévő parkok, közösségi területek fejlesztésével, digitalizációjával, az okos, fenntartható szolgáltatások bővítésével biztosítva az egyetem külső-belső megújulását.

Célunk, hogy a Miskolci Egyetem a régióban, Magyarországon és a nemzetközi felsőoktatás térképén meghatározó, a következő évtizedek munkaerőpiaci igényeit kielégítő oktató- és kutatóegyetemként működjön. Folyamatosan fejlődő szakmai kompetenciákon alapuló, jól adaptálható tudás fejlesztésére törekszünk a nemzetközi és hazai szinten is elismert, minőségi, elit képzések keretében. Miskolc központú képzési hálózati rendszer kiépítésével rugalmas oktatási és hallgatói szolgáltatási modell keretei között kívánjuk megvalósítani képzési tevékenységünket Északkelet-Magyarország meghatározó humánerőforrás-fejlesztő intézményeként, valamint nemzetközi hallgatók képzési központjaként.

Célunk olyan országos és nemzetközi jelentőségű kutatási eredmények elérése – mind az alap-, mind az alkalmazott kutatások terén –, amelyek erősítik innovatív tudásközpont szerepünket. Ezzel kívánjuk szolgálni a nemzetgazdaságot és a régió gazdasági és társadalmi fejlődését. Kiemelt célunk a nemzetközi láthatóság, beágyazottság növelése, előrelépés nemzetközi és országos rangsorokban.

A vállalkozási tevékenység erősítésével, az innováció adta új lehetőségek kihasználásával növelni kívánjuk az üzleti gondolkodás intézményen belüli jelentőségét.

Munkatársaink elégedettségének növelése érdekében a Miskolci Egyetem karrierpályát nyújt, és támogatja munkatársai önmegvalósítását. Munkakultúránk fókuszában a családbarát munkahely biztosítása, a közösségépítés és az egészségmegőrzés szolgálata áll. Ehhez intézményünkben folyamatosan bővítjük a magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásokat és a sportolási lehetőségeket mind a munkatársak, mind pedig a hallgatók számára. A támogató szolgáltatások megújításával biztosítja az egyetem alapfeladatainak magas színvonalú ellátását.

A társadalmi felelősségvállalás melletti elkötelezettség jegyében kutatásainkkal, képzéseinkkel és a harmadik missziós programjainkkal hatékonyan szolgáljuk a társadalmi felzárkózás ügyét. Minden korosztály számára nyitott, a kulturális térben is megjelenő egyetemként kívánunk működni.

Vivat Academia!

Egyetemi hírek

Összes hír
Összes hír