GEIK_02
Duális képzés

Villamosmérnök duális alapképzés

Gépészmérnöki és Informatikai Kar által meghirdetett alapszak.

A képzés megnevezése
Villamosmérnök (Electrical Engineering)
Képzési terület
Műszaki
Képzés időtartama
7 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Villamosmérnök

Áttekintés

Duális képzés

Résztvevő partner cégek
 • Apollo Tyres (Hungary) Kft.
 • E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
 • Euroil Ipari és Kereskedelmi Kft.
 • Fobutech Component Production Kft.
 • Guardian Orosháza Kft.
 • HELL ENERGY Magyarország Kft.
 • Industrial C&S Hungary Kft.  (korábbi GE Hungary Kft.)
 • Jabil Circuit Magyarország Kft.
 • Jabil Circuit Magyarország Szerződéses Gyártó Kft.
 • Johnson Electric Hungary Kft.
 • MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt.
 • ÓAM Ózdi Acélművek Kft.
 • ONGROPACK MŰANYAG FÓLIAGYÁRTÓ, FELDOLGOZÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
 • Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.
 • Robert Bosch Power Tool Kft.
 • RUAG Ammotec Magyarországi Zrt.
 • Shinwa Magyarország Precíziós Kft.
 • Taghleef Industries Kft.
 • Turbo Tech Hungary Kft.
 • Vegyipari Tervező és Vállalkozó Zrt.
 • ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zrt.
 • Emerson Automation FCP Kft.

A képzés célja

A képzés célja villamosmérnökök képzése, akik természettudományi, műszaki és informatikai, valamint gazdasági, humán és nyelvi ismereteik, továbbá az ezekhez kapcsolódó készségeik révén villamosmérnöki feladatok ellátására képesek. Ennek megfelelően az alapfokozatú villamosmérnök szakképzettség birtokában közreműködhetnek villamos és elektronikus eszközök, berendezések, összetett rendszerek és létesítmények tervezésében, ezek gyártása és üzemeltetése során bemérési, minősítési, ellenőrzési feladatokat oldhatnak meg, részt vehetnek üzembe helyezésükben, illetve villamosmérnöki ismereteket igénylő üzemeltetői, szolgáltatói, szervizmérnöki, termékmenedzseri, továbbá ezekhez kapcsolódó irányítói feladatokat láthatnak el. A képzésben résztvevők a szakon belül egy szűkebb szakmai területen (specializációban) alkotó mérnöki munkára készülnek fel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Specializációk

Elektronikai tervezés és gyártás

A specializáción a hallgatók elsajátítják a digitális rendszerek komplex tervezését, az elektronikai áramkörök tervezését, a programozható logikákat, a beágyazott rendszereket, valamint az elektronikai technológiákat.

Ipari automatizálás és kommunikáció

A specializáción a hallgatók elsajátítják a DSC alapú folyamatirányítási rendszereket, a SCADA és HMI rendszereket, valamint az irányítástechnikai rendszerek programozását és terepi műszerezését.

Villamos energetika

A specializáción a hallgatók elsajátítják a villamos gépek és hajtások, a teljesítményelektronika, a villamosenergia-ellátás, a villamos védelmek és automatikák, az irányítástechnikai és SCADA rendszereket, valamint a hálózatok üzemvitelét és üzemirányítását.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • Ismeri a villamosmérnöki szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet- és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat.
 • Ismeri a villamosmérnöki szakterület legfontosabb elméleteit, összefüggéseit és ezek terminológiáját.
 • Ismeri a villamosmérnöki szakterület ismeret- és tevékenységrendszerének alapvető tényeit, határait, korlátait.
 • Ismeri a villamosmérnöki szakterületen használt tervezési elveket.
 • Ismeri a villamos szakterületen alkalmazott anyagokat, azok előállítását és alkalmazásuk feltételeit.
 • Ismeri az elektronika, az infokommunikáció, az irányítástechnika, az elektronikai technológia és a villamos energetika alapvető tervezési elveit, módszereit és eljárásait.
 • Ismeri a villamos szakterületen használt berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit.
 • Ismeri a villamos szakterületen használatos mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit.
 • Ismeri a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek elvárásait, követelményeit, a környezetvédelem vonatkozó előírásait.
 • Ismeri a villamos szakterülethez szervesen kapcsolódó logisztikai, menedzsment, környezetvédelmi, minőségbiztosítási, információtechnológiai, jogi, közgazdasági szakterületek alapjait, azok határait és követelményeit.
 • Ismeri a villamosmérnöki szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
Képesség
 • Képes elektronikai alkatrész- és mikroelektronikai ismereteire is alapozva analóg és digitális áramkörök rutinszerű tervezésére és kivitelezésére.
 • Képes elektronikai berendezések és rendszerek tervezésére, analizálására, hibajavítására.
 • Képes alapvető hardver és szoftver ismereteit felhasználva számítógépek kezelésére és programozására.
 • Képes a villamos és nem villamos mérési módszerek elveinek gyakorlati alkalmazására.
 • Képes főbb villamosipari anyagok és technológiák felhasználását igénylő feladatok megoldására.
 • Képes irányítástechnikai eszközök alkalmazására.
 • Képes a villamosenergia-ellátás, -tárolás és -átalakítás folyamatához kapcsolódó feladatok megoldására.
 • Képes alapvető híradástechnikai és infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó feladatok megoldására.
 • Képes alkalmazás szintű ismeretei felhasználásával a kiválasztott specializációban mérnöki feladatok megoldására (tervezés, fejlesztés, üzembe helyezés, üzemeltetés, szolgáltatás, karbantartás).
 • Képes munkavédelmi feladatok megoldására.
 • Alkalmazni tudja a villamos gyártmányokhoz és gyártmányfejlesztésekhez kapcsolódó számítási, modellezési elveket és módszereket.
 • Képes értelmezni és jellemezni a villamos rendszerek szerkezeti egységeinek, elemeinek felépítését, működését, az alkalmazott rendszerelemek kialakítását és kapcsolatát.
 • Képes alkalmazni a villamos rendszerek üzemeltetéséhez kapcsolódó műszaki előírásokat, a villamos berendezések beállításának, üzemeltetésének elveit és gazdaságossági összefüggéseit.
 • Képes irányítani és ellenőrizni a szaktechnológiai gyártási folyamatokat, a minőségbiztosítás és minőségszabályozás elemeit szem előtt tartva.
 • Képes a meghibásodások diagnosztizálására, az elhárítási műveletek kiválasztására.
 • Képes az IKT eszközök használatára.
 • Képes alkalmazni a szakterület tanulási, ismeretszerzési és adatgyűjtési módszereit.
 • Képes a szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmának feldolgozására magyar és idegen nyelven, és annak mérnöki feladatokra való felhasználására.
 • Képes arra, hogy szakterületének megfelelően, szakmailag adekvát módon, szóban és írásban kommunikáljon anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
 • Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással rendelkezik.
Attitűd
 • A megszerzett villamosmérnöki ismeretei alkalmazásával törekszik a megfigyelhető jelenségek minél alaposabb megismerésére, törvényszerűségeinek leírására, megmagyarázására.
 • Nyitott és fogékony a szakterületével kapcsolatos új, korszerű és innovatív eljárások, módszerek alkalmazására.
 • Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét.
 • Elkötelezett a minőségi követelmények betartására és betartatására.
 • Betartja és betartatja a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai követelményeket, törekszik arra, hogy önképzése a villamosmérnöki szakterületen folyamatos és szakmai céljaival megegyező legyen.
 • Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben valósuljon meg.
 • Megosztja tapasztalatait munkatársaival.
 • Törekszik a jogkövető magatartásra és az etikai szabályok figyelembevételére.
 • Elkötelezett az egészség- és biztonságkultúra, az egészségfejlesztés iránt.
Autonómia és felelősség
 • Önállóan képes szakterületén átfogó, megalapozó szakmai kérdések értelmezésére.
 • Villamosmérnöki feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
 • Irányítás mellett közreműködik a műszaki szakterület szakembereivel adott projekt megvalósításában.
 • Felelősséget vállal szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.
 • A műszaki szakterületen képesítésének megfelelően önirányító és irányító.
 • Munkahelyi vezetőjének útmutatása alapján irányítja a rábízott személyi állomány munkavégzését, felügyeli a gépek, berendezések üzemeltetését.
 • Figyel beosztottjai szakmai fejlődésének előmozdítására, ilyen irányú törekvéseik kezelésére és segítésére.
 • Értékeli a beosztottak munkavégzésének hatékonyságát, eredményességét és biztonságosságát.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés kódja: BSZKVIL
 • A képzés nyelve: magyar
 • Szakirányok:
 • Specializációk:
  ipari automatizálás és kommunikáció
  villamos energetika
  elektronikai tervezés és gyártás
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  OH-FRKP/17694-1/2007. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FF/545-4/2012. sz. határozat jogerőre emelkedése
  FF/829-3/2015. számú határozat (2015. május 28.) szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2005/2006. tanév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés közös képzés keretében történő megvalósulására vonatkozó adatok:
 • Közös képzés esetén az adminisztrációt ellátó intézmény azonosítója:
 • Oklevelet kiállító intézmény: Miskolci Egyetem
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  Egyetemi Tanács 50/2004. sz. határozata (2004. október 13.)
  MAB 2004/8/VIII/19. sz. határozat (2004. október 29.)
  oktatási miniszter 32470-28/2004. sz. engedélye (2004. november 30.)
  Szenátus 89/2012. sz. határozata (2012. március 28.)
  ME 92/2015. számú szenátusi határozat (2015. április 16.) s)
 • Szakfelelős oktató neve, oktatói azonosítója: Dr. Czap László, 72131909685
Dr. Bányainé Dr. habil Tóth Ágota
egyetemi docens

Képzéssel kapcsolatos kérdések

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Természettudományi ismeretek

 • matematika
  15 kredit,
 • fizika, informatika, villamosipari anyagismeret
  50 kredit;

Gazdasági és humán ismeretek
15 kredit:

 • közgazdaságtan,
 • menedzsment és vállalkozás-gazdaságtan,
 • jogi ismeretek,
 • az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további gazdasági és humán alapismeretek;

Villamosmérnöki szakmai ismeretek
115 kredit:

 • villamosságtan (elektrotechnika, hálózatok és rendszerek),
 • elektronika,
 • digitális technika,
 • programozás,
 • szakmai alapismeretek
  (híradástechnika, méréstechnika, irányítástechnika, mikroelektronika, elektronikai technológia, villamos energetika),
 • laboratórium,
 • az intézmény hagyományainak és lehetőségeinek megfelelő további, a törzsanyag részét képező ismeretek.
Szakképzési modul

A választható specializációkat is figyelembe véve a villamosmérnöki szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret. A képző intézmény által ajánlott specializáció a képzés egészén belül 40 kredit.

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat legalább 6 hét időtartamú, szakmai gyakorlóhelyen szervezett gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

Idegennyelvi követelmények

A képzés mintatantervi hálójában előírt kompetenciafejlesztő általános idegen nyelvi, illetve szaknyelvi tárgyak teljesítése.

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

210 kredit

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

Dékán, Gépészmérnöki és Informatikai Kar

dekan_geik_01

Hallgatóink büszkék lehetnek arra, hogy egy olyan karon szereztek diplomát, amelynek több tudományterületet átfogó és integráló, multidiszciplináris képzési profilja egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Idén eddig soha nem látott arányban, csak a legkiválóbb hallgatókat megillető kitüntetéses oklevelet adhattunk át.

Prof Dr. Siménfalvi Zoltán

53216351792_4e09cf80dd_k
52428245612_0d75bbf261_k
62_0_983
DSC07330
A modern CNC milling machine makes a large cogwheel.
engineer-check-control-automation-robot
Close up of metalworking machine

Jövőkép

A villamosmérnöki szakma eredményei a háztartástól a közlekedésen át, a szórakozás, az ipar különféle területein megjelennek és rendkívüli fontossággal bírnak. A hallgatók alapszinten megismerkednek a szakmai terület alapozó ismereteivel (a villamos energetikától a telekommunikációig), mely alkalmassá teszi őket arra, hogy az ipari feladatokra és a munkaer6 piaci helyzetre rugalmasan tudjanak reagálni. A Miskolci Egyetemen végzett villamosmérnökök alkalmassá válnak különböző villamos berendezések tervezésére és üzemeltetésére az ipari folyamatirányítás, a digitális rendszerek és az energetika területén.

A képzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • 2121 – Villamosmérnök (energetikai mérnök)
 • 2122 – Villamosmérnök (elektronikai mérnök)
 • 2123 – Telekommunikációs mérnök
 • 2139 – Egyéb, máshová nem sorolható mérnök
 • 2142 – Szoftverfejlesztő
 • 2149 – Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, – elemző

A szakot meghirdető kar

Gépészmérnöki és Informatikai Kar

Korszerű és innovatív mérnökképzés, Általános mérnöktől a specialistáig. 

A több mint 70 éves oktatási tapasztalattal rendelkező Gépészmérnöki és Informatikai Kar vezető szerepet tölt be a műszaki és informatikai képzési területen. A Kar célja, hogy hallgatóinak gyakorlatorientált képzést és versenyképes tudást biztosítson. Mind a műszaki, mind az informatikai képzéseinket nemzetközi szinten is kiemelkedő szakmai színvonal jellemzi, az alapképzéstől egészen a már megszerzett szakmai tudást elmélyítő, mester- illetve szakképzéseinkig. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon diplomát szerzett mérnökeinket kimagasló lehetőségekkel várják a cégek, ipari partnerek, mivel szakjaink olyan képzettségeket adnak, amelyek az ipar és a gazdaság szélesebb területein is használhatók (például: gépipar, logisztika, járműipar, hadipar, vegyipar, energetika, elektronika, IT szektor).  

Képzéseinket az ipari partnerek igényeihez igazodva korszerűsítettük, több projektszemléletű kurzusra alapozva. A legújabb technológiai és technikai követelményekhez, ipari trendekhez igazodó, modern eszközökkel felszerelt laboratóriumoka kiváló lehetőséget biztosítanak a gyakorlatorientált képzésekhez, a hallgatók valós ipari problémákra keresve a megoldást gyarapíthatják tudásukat, szerezhetnek új szakmai kompetenciákat, fejleszthetik készségeiket. 

A továbbtanulókat 12 alapszakon várjuk: energetikai mérnöki alapszak, gazdaságinformatikus alapszak, gépészmérnöki alapszak, ipari termék- és formatervező mérnöki alapszak, járműmérnöki alapszak, logisztikai mérnöki alapszak, mechatronikai mérnöki alapszak, mérnök informatikus alapszak, műszaki menedzser alapszak, programtervező informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak és üzemmérnök-informatikus BProf. 

Az alapképzést követően az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, a logisztikai mérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mérnök informatikus és a villamosmérnöki mesterszakos programunkat választhatják az érdeklődők.  

A harmadik képzési szinten a tudományos fokozat megszerzésére a kar két doktori iskolájában (informatikai és gépészeti tudományok) hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével, irányításával van lehetőség.  

A kar széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, a gépészmérnöki és a mérnökinformatikus mesterképzési szakokon angol nyelvű képzés is folyik.  

A hallgatóknak lehetőségük van a duális képzésbe történő bekapcsolódásra is, melynek nagy előnye, hogy a hallgatók párhuzamosan részesülnek egyetemi oktatásban és tesznek szert komoly szakmai gyakorlatra. A Karral együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a kapcsolat kiterjed többek között a közös oktatásra és az ösztöndíjtámogatásokra is. Az együttműködő ipari vállalatok száma évről évre növekszik, a duális képzés keretében a Kar jelenleg több mint 100 céggel áll együttműködésben, melyek között nagy multinacionális cégek és kisebb hazai vállalkozások is megtalálhatóak. Az ipari partnerekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési tevékenység lehetővé teszi a hallgatók ipari munkákba, projektekbe való bekapcsolódását.  

A hallgatók számos hallgatói-kutatói együttműködésben futó projekthez is csatlakozhatnak, melyekben a gépészeti, villamosmérnöki és informatikai szakterületek képviselői dolgoznak együtt, valamint a kar lehetőséget biztosít hazai és nemzetközi nyertes hallgatói csapatokmunkájába való bekapcsolódásra is. A kar kiemelt kutatás-fejlesztési fókuszterületei: adaptív adatbányászati rendszerek, erőműenergetikai szerkezetek és integritásuk, gyártó- és logisztikai hálózatok fejlesztése, integrált mérnöki rendszerek a digitális gyártásban, intelligens termelés-támogatási rendszerek, jármű hajtáslánc kutatások, robbanás-biztonságtechnika, szimulációra alapozott technológia- és termékfejlesztés.  

A hallgatói közösség igazi családként működik, felsőbb éves hallgatóink mentorként támogatják és bátorítják az alsóbb éveseket, hogy minél eredményesebben teljesítsék tanulmányaikat. A hallgatók gazdag szabadidős és kulturális programok közül választhatnak, amelyek nemcsak új, hosszú távú baráti és szakmai kapcsolatok kiépítésében lesznek segítségükre, de kiemelkedő lehetőséget biztosítanak kulturális, társadalmi és szakmai célú látókörük szélesítésében is. 

Prof. Dr. Czap László
egyetemi tanár

Szakfelelős

Informatikai
épület, II., 210.