ETK
Szakirányú továbbképzés

Betegoktatás

Egészségtudományi Kar által meghirdetett szakirányú továbbképzés.

A képzés megnevezése
Gyermekrehabilitációs szakgyógytornász
Képzési terület
Orvos- és egészségtudományi
Képzés időtartama
3 félév
A szakképzettség oklevélben történő megjelölése
Betegoktató

Áttekintés

A képzés célja

A betegoktató egészségnevelő oktató tevékenységet végez egészségügyi szakterületen, kórházi osztályon, szakrendelőben, háziorvosi szolgálatnál. A didaktika alapelvei alapján egyénre szabottan oktatja a betegeket és a hozzátartozókat a betegségükkel kapcsolatos önmenedzseléshez szükséges speciális eszközök alkalmazására. Tájékoztatja a beteget a betegségével kapcsolatos ismeretekről, szövődményekről, a megelőzés lehetőségeiről, az adott kezelési módszer hatásairól. A betegoktató segítséget nyújt a páciensnek és hozzátartozóinak abban, hogy megértsék a számukra nyújtott egészségügyi ellátás folyamatát, lényegét. A szakma gyakorlói részt vesznek a betegellátáshoz kapcsolódó oktatási programok kidolgozásában. Az oktatók együttműködnek a beteggel, az orvosokkal, az egészségügyi team tagjaival annak érdekében, hogy hatékony kezelési stratégiát hozzanak létre. Figyelemmel kísérik a beteg állapotát és szükség szerint ajánlásokat fogalmaznak meg.

A képzésben elsajátítandó kompetenciák

Tudás
 • ismeri az egészség, betegség, kiemelten a krónikus betegség fogalmát és kritériumait, valamint az ember szomatikus, pszichés és szociális állapotának sajátosságait, az oktatás életkori specialitásait, a tanulási motiváció jellemzőit, a tanulás körülményeit, külső és belső feltételeit;
 • ismeri az egyén, a család, a közösség és a társadalom egészségvédelmének és az egészség helyreállításának tudományos alapjait, az életmódmóddal összefüggő krónikus betegségeket, az életmód orvoslás legújabb tudományos eredményeit;
 • ismeri az egészségügyi és szociális ellátás szervezeti felépítését, informatikai alapjait, finanszírozási rendszerét, közép és hosszú távú célkitűzéseit;
 • ismeri a betegoktatás fogalmát, célját, típusait, hatását, hazai és nemzetközi helyzetét;
 • ismeri a betegoktatás során alkalmazható módszereket, a betegoktatás és az ápolási folyamat összefüggéseit, kapcsolódási pontjait, dokumentációs követelményeit, a beteggel történő együttműködés sajátosságait; az egészségügy területének edukációs feladatait;
 • ismeri a beteg ember személyiségének jellemzőit, a betegséghez való viszonyának sajátosságait, a holisztikus szemlélet jelentőségét, a pszichoedukáció fogalmát, hatásait;
 • ismeri a stressz élettanát, elméleti alapjait, a stresszkezelési technikákat;
 • ismeri a kommunikáció módszereit és annak alkalmazását, a speciális kommunikációt igénylő egyén oktatásának módszereit, az infokommunikációs eszközök alkalmazási lehetőségeit, módszertanát;
 • ismeri az alapvető jogi, betegjogi fogalmakat, az egészségügyet meghatározó jogszabályokat, az etikus és jogkövető magatartás szabályait;
 • ismeri a vállalkozás alapításához szükséges alapfogalmakat.
Képesség

A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon végző képes lesz:

 • az egyén, a család, a közösségek egészségének fejlesztésére;
 • a krónikus megbetegedések és az életmód összefüggéseinek feltárására, a szükséges szűrés, tanácsadás, életmódváltás klinikai alkalmazására, a beteg együttműködésének javítására, a krónikus betegség személyiségre gyakorolt hatásának megértésére;
 • a különböző életkori specialitásoknak megfelelő, korszerű pedagógiai ismeretek, módszerek alkalmazására a betegedukáció során; a pszichoedukáció alkalmazására; a hatékony infokommunikációs eszközök alkalmazása;
 • a betegoktatás folyamatának megtervezésére, kivitelezésére, az eredmények értékelésére, dokumentálására; szakterülete hazai és nemzetközi helyzetének összehasonlítására, a fejlesztendő területek beazonosítására, stratégiai terv kidolgozásra; a különböző megbetegedések ellátásához kapcsolódó speciális oktatási feladatok ellátására;
 • a holisztikus szemlélet megvalósítására;
 • fokozott stresszhatás, krízishelyzet felismerésére, stresszkezelési technikák oktatására, a beteg és hozzátartozói számára nyújtott mentálhigiénés támogatásra;
 • alapvető jogi, betegjogi ismereteinek birtokában segítséget nyújtani a kliens jogainak érdekérvényesítésében; team tagjaként együttműködésre, etikai normák betartására;
 • vállalkozás indítására.
Attitűd
 • nyitott a folyamatos szakmai továbbképzésre;
 • elkötelezett az igényes és minőségi munka iránt;
 • reálisan ítéli meg hivatásában betöltött szerepét.
Autonómia és felelősség
 • tudatosan törekszik az önfejlesztésre; a szakmáját, hivatását, megfelelő tudományterületeket megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
 • munkáját az egészségügyi team tagjaival együttműködve végzi;
 • képes szakmájával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források alapján megfelelő válaszok kidolgozására;
 • felelősséget vállal a köz érdekében végzett munkáért.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

A betegoktató egészségnevelő és oktató tevékenységet végez egészségügyi szakterületen, kórházi osztályon, szakrendelőben, háziorvosi szolgálatnál az egészségügyi team tagjaként, valamint vállalkozóként a beteggel és hozzátartozójával közvetlen kapcsolatban és az online térben egyaránt.

A képzés részletei

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok
 • A képzés megnevezése:
  betegoktatás szakirányú továbbképzési szak
 • A képzés kódja: TTOVBTT
 • A képzés helye: Miskolc
 • A képzés nyelve: magyar
 • A képzés munkarendje: levelező
 • Szakirány(ok):
 • Specializáció(k):
 • Műveltségterület(ek):
 • A nyilvántartásba vétel ideje:
  FNYF/486-3/2021. számú határozat szerint
 • A meghirdetés kezdő tanéve: 2021/2021. tanév I. félév
 • A meghirdetés utolsó tanéve:
 • Képzési együttműködések:
 • A képzés folytatásához szükséges határozat(ok) adatai:
  ME 173/2020. számú szenátusi határozat (2020. július 30.)
Beregi Erika
Szakkal kapcsolatos kérdések
Stefánia
épület, 209.

Törzsanyag

A törzsanyag részletei

Alapozó ismeretek modul:
20 kredit

 • pedagógiai alapismeretek;
 • didaktika;
 • pszichológiai alapismeretek;
 • mentálhigiéné;
 • egészségfejlesztés;
 • kommunikáció
Szakképzési modul

Szakmai ismeretek:
40 kredit

 • speciális kommunikáció;
 • a betegoktatás elmélete és gyakorlata;
 • betegoktatás belgyógyászati megbetegedések esetén;
 • betegoktatás krónikus mozgásszervi betegségek esetén;
 • betegoktatás sebészeti és traumatológiai betegségek esetén;
 • betegoktatás neurológiai és pszichiátriai betegségek esetén;
 • betegoktatás gyermekgyógyászati betegségek esetén;
 • betegoktatás szülészeti- és nőgyógyászati megbetegedések esetén;
 • betegoktatás kisklinikumi területeket érintő elváltozásokkal kapcsolatban

Differenciált szakmai ismeretek:
20 kredit

 • életmódorvoslás;
 • vállalkozásmenedzsment-ismeretek;
 • pszichoedukáció;
 • pozitív megküzdési stratégiák;
 • stresszkezelés;
 • drámapedagógia

Szakdolgozat:
10 kredit

A szakképzettség megszerzéséhez szükséges:

90 kredit

Dr. Kiss-Tóth Emőke

dékán, Egészségtudományi Kar

dekan_etk

Kedves tanulni vágyó fiatalok! A középiskolai tanulmányok végeztével számos választható képzés, egyben életút áll Önök előtt. Döntsenek okosan, de bármelyik irányba veszik is útjukat, bármilyen pályát is választanak, a legfontosabb, hogy boldog, sikeres, elégedett emberek legyenek. Szerezzenek ehhez tudást, acélozzák, nemesítsék egyéniségüket, alakítsanak ki emberi kapcsolatokat, szerezzenek barátokat. A Miskolci Egyetemen Egészségtudományi Karának alapképzésein, mesterképzésein, szakirányú képzésein és felsőoktatási szakképzésén minderre megvan a lehetőségük!

Dr. Kiss-Tóth Emőke

etk_01
etk_02
etk_03
etk_04
etk_05
etk_06
etk_07
etk_08

Jövőkép

A betegoktatás önálló szakterületté válása egyre fontosabb társadalmi igény. Kiemelendő ezek közül az orvos-beteg kapcsolat betegcentrikussá alakulása, a betegek megnövekedett információigénye, a betegjogok megjelenése, a tájékoztatáshoz és önrendelkezéshez való jog érvényesítésének szükségessége, gazdasági törekvések. A lakosság egészségtudatos magatartásnak kialakítása, a betegségek, valamint az egészségkockázati tényezők felismerése stratégiai feladat, ami nem nélkülözheti a preventív és oktatási célú szolgáltatások megerősítését. Ennek egyik fő pillére az egészségügyben dolgozók edukációs képességeinek fejlesztése, szemléletük és attitűdjük formálása. Az egészségügyi és szociális intézményekben dolgozó betegoktatók jelentősen támogathatják azt, hogy a betegek és hozzátartozóik a lehető leghamarabb, leghatékonyabban és megnyugtató módon hozzájuthassanak a szükséges vizsgálatokhoz, kezelésekhez, és a gyógyulásukhoz vagy az állapotuk fenntartásához szükséges információhoz. Mindez hatással van ellátórendszerrel kapcsolatos elégedettségükre, illetve ezen rendszerek leterheltségét is csökkenti.

A szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök
 • Betegoktató

A szakot meghirdető kar

Egészségtudományi Kar

A miskolci székhelyű egészségtudományi felsőoktatás több mint három évtizedes múltra tekint vissza. A jelenlegi képzés 2001-ben integrálódott a Miskolci Egyetem szervezeti rendszerébe, új fejezetet nyitva az Universitas kiteljesedésének folyamatában. Azóta az Egészségtudományi Kar az Egyetem többi karával együttműködve, a szinergiát erősítve, az interdiszciplináris határterületi kapcsolódás előnyeit hasznosítva az Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Tudásközpontként azonosítja magát, és képez diplomás szakembereket többek között a prevenció, a betegápolás a képalkotó diagnosztika, a rehabilitáció és az egészségturizmus területén 5 alapképzési, 4 mesterképzési, 1 felsőoktatási szakképzési és számos unikális másoddiplomás szak működtetésével. Küldetése régió megtartó erejének növelése a helyben képzett szakemberek regionális elhelyezkedésének elősegítése érdekében. Az oktatás színvonalát neves orvos-oktatók és az egészségtudományok, valamint az interdiszciplináris tudományterületek elismert szaktekintélyei garantálják a Miskolci Egyetem társkaraival, a kar oktató kórházával, a régió egészségügyi intézményeivel és szakmai szervezeteivel együttműködve, mindig igazodva a kor változó követelményeihez, a társadalmi igényekhez és a munkaerőpiaci elvárásokhoz. Az ETK hallgatói a Miskolci Egyetem campusán, kivételes infrastrukturális környezetben tanulhatnak és lehetnek részesei a többszáz éves hagyományokkal büszkélkedhető selmeci diákéletnek. Az egészségtudományi végzettség napjainkban piacképes, az egészségügyi diplomások iránt kifejezetten nagy a kereslet, emellett talán még fontosabb szempont, hogy az egészségügyi szakmák lélekemelő munkával járnak, hiszen mindegyik középpontjában a humánum áll. Az egészségtudományi képzés értékrendjét áthatja az emberek felé irányuló empatikus közelítés és holisztikus szemlélet, mely az embert testi-lelki és szociális mivoltának egységében látja. Ez az értékrend a Miskolci Egyetem selmeci hagyományaira épülő kari köszöntésben így jelenik meg:

“Egészséget a világnak!”

Dr. Rucska Andrea Mária
oktatási dékánhelyettes, intézetigazgató

Szakfelelős